Khái niệm, cấu thành, phân loại vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý

Trình bày khái niệm, cấu thành và phân loại của vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý.

Những nội dung liên quan:

Vi phạm pháp luật và nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý

Mục lục :

Tội phạm

I. Vi phạm pháp luật

1. Khái niệm vi phạm pháp luật

Vi phạm pháp luật là một hiện tượng nguy hiểm, tác động tiêu cực và làm mất ổn định xã hội. Tính nguy hiểm thể hiện ở chỗ nó xâm hại tới lợi ích hợp pháp, chính đáng của cá nhân, tổ chức, xã hội.

=> Vi phạm pháp luật là hành vi trái pháp luật, có lỗi do chủ thể có năng lực trách nhiệm pháp lý thực hiện, xâm hại các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ.

Giết người

Là một hiện tượng kỳ lạ xã hội, vi phạm pháp luật có tín hiệu cơ bản sau :
* Dấu hiệu hành vi : vi phạm pháp luật là hành vi xác lập của con người ( ý nghĩ của con người dù đen tối, xấu đi nhưng chưa bộc lộ thành thao tác, cử chỉ thì ko phải là vi phạm pháp luật. Những hiện tượng kỳ lạ tự nhiên dù gây thiệt hại thế nào cũng ko phải là vi phạm pháp luật )
* Dấu hiệu trái pháp luật : vi phạm pháp luật là hành vi trái pháp luật, xâm hại tới những qh xã hội được pháp luật xác lập và bảo vệ
– Một hành vi được coi là trái pháp luật khi nó ko tương thích với những lao lý của pháp luật, xâm hại tới … Thông thường, một người ko phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp luật về hành vi của mình nếu hành vi đó chưa được pháp luật lao lý => sự lao lý trước của pháp luật là cơ sở pháp lý để xác lập tính trái pháp luật trong một hành vi đơn cử
– Hành vi của con người hoàn toàn có thể được những quy phạm xã hội khác nhau cùng kiểm soát và điều chỉnh
* Dấu hiệu năng lượng nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý : vi phạm pháp luật là hành vi của chủ thể có năng lượng nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý
– Một người đc coi là có năng lượng nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý khi họ có năng lực nhận thức và tinh chỉnh và điều khiển hành vi của mình, đồng thời đạt đến độ tuổi do pháp luật lao lý => nhận thức được hành vi của mình đúng hay sai theo chuẩn mực xã hội
=> Hành vi do người k có năng lượng nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý triển khai dù có trái pháp luật cũng ko phải là vi phạm pháp luật
* Dấu hiệu lỗi : vi phạm pháp luật là hành vi có lỗi của chủ thể
– Lỗi : điều sai sót, ko nên, ko phải trong xử sự, hành vi. Trong KH pháp lý, lỗi là trạng thái tâm ý phản ánh thái độ xấu đi của một người so với hành vi trái pháp luật của họ và hậu quả của hành vi đó .
– Một người bị coi là có lỗi khi thực thi một hành vi trái pháp luật có tác dụng của sự tự lựa chọn > < một hành vi dù trái pháp luật nhưng trong trường hợp chủ thể ko có sự lựa chọn nào khác thì người đó ko có lỗi => ko vi phạm pháp luật
=> Tóm lại, một hiện tượng kỳ lạ đơn cử chỉ bị coi là vi phạm pháp luật khi tiềm ẩn rất đầy đủ những tín hiệu này. Chỉ những hành vi trái pháp luật của người có năng lượng nghĩa vụ và trách nhiệm pháp luậtý triển khai trong trường hợp có lỗi mới bị coi là vi phạm pháp luật

2. Cấu thành vi phạm pháp luật

Cấu thành vi phạm pháp luật là toàn bộ những yếu tố, những bộ phận làm thành một vi phạm pháp luật cụ thể, bao gồm mặt khách quan, chủ thể, mặt chủ quan và khách thể.

2.1. Mặt khách quan của vi phạm pháp luật

Mặt khách quan của vi phạm pháp luật : những bộc lộ ra bên ngoài TGKQ của vi phạm pháp luật
– Khoa học pháp lý phân biệt 2 hình thức biểu lộ của hành vi trái pháp luật là hành đông và ko hành vi ( hành vi : chủ thể có hành vi bị pháp luật cấm ; ko hành vi : chủ thể ko triển khai sự bắt buộc của pháp luật )
– Sự thiệt hại do hành vi trái pháp luật gây ra cho xã hội được gọi là hậu quả của vi phạm pháp luật. Biểu hiện : sự biến hóa thực trạng bt của những quan hệ xã hội bị xâm hại, hoàn toàn có thể là thiệt hại đơn cử như gia tài, tính mạng con người hoặc trừu tượng như nhân phẩm, danh dự … => thiệt hại cho xã hội là cơ sở nhìn nhận mức độ nguy khốn cho xã hội của vi phạm pháp luật
– Giữa hành vi trái pháp luật và hậu quả nó gây ra có mqh nhân quả .

2.2. Chủ thể của vi phạm pháp luật

Chủ thể của vi phạm pháp luật là cá thể, tổ chức triển khai có năng lượng nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý đã triển khai hành vi vi phạm pháp luật
– cá thể : con người đơn cử, năng lượng nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý xác lập trên cơ sở tuổi, năng lực nhận thức
– tổ chức triển khai : nhóm người có link ngặt nghèo, xây dựng hoạt động giải trí nhằm mục đích đạt tiềm năng nhất định
=> phân biệt : tổ chức triển khai là chủ thể vi phạm pháp luật phải là tổ chức triển khai hợp pháp > < vi phạm pháp luật có tổ chức triển khai : một nhóm người link với nhau cùng vi phạm pháp luật, sự sống sót của họ là phạm pháp

2.3. Mặt chủ quan của vi phạm pháp luật

Mặt chủ quan của vi phạm pháp luật : những biểu lộ tâm ý bên trong của chủ thể vi phạm pháp luật
a ) Lỗi của chủ thể vi phạm pháp luật : biểu lộ thái độ xấu đi của chủ thể. Chủ thể bị coi là có thái độ xấu đi so với xã hội khi họ có ý thức phủ định quyền lợi xã hội. Dựa vào thái độ có 2 loại lỗi
– Lỗi cố ý : chủ thể có ý thức để xảy ra thiệt hại cho xã hội + cố ý trực tiếp : mong ước hậu quả xảy ra
+ cố ý gián tiếp : mặc hậu quả xảy ra
=> độc lạ rõ nhất là ở thái độ của người vi phạm so với hậu quả do hành vi họ gây ra
– Lỗi vô ý : chủ thể ko chủ ý gây thiệt hại + vô ý do quá tự tin : xem xét và loại trừ năng lực gây hậu quả
+ vô ý do cẩu thả : chủ thể có nghĩa vụ và trách nhiệm tuân theo quy tắc nhất định nhưng do cẩu thả nên đã ko triển khai gây nên thiệt hại
b ) Động cơ vi phạm : là động lực bên trong thôi thúc chủ thể triển khai hành vi vi phạm pháp luật
=> Phân biệt : động cơ hành vi nói chung và động cơ vi phạm pháp luật
– Theo tâm lý học, hành vi của con người trong trạng thái tâm ý bt được thôi thúc bởi động cơ nào đó do nhu yếu, xúc cảm, tình cảm và sự ảnh hưởng tác động của TG bên ngoài
– Vi phạm pháp luật chỉ có yếu tố động cơ khi và chỉ khi người vi phạm nhận thức được hành vi của họ là vi phạm pháp luật => do đó chỉ có những vi phạm có lỗi cố ý ms có yếu tố động cơ
c ) Mục đích vi phạm : là tác dụng trong ý thức mà chủ thể vi phạm pháp luật đặt ra và mong ước đạt được khi thực thi hành vi vi phạm pháp luật. => chỉ những vi phạm pháp luật với lỗi cố ý trực tiếp ms có yếu tố mục tiêu
=> Phân biệt :
+ Mục đích của vi phạm pháp luật và mục tiêu của hành vi nói chung
+ Mục đích của vi phạm pháp luật là hiệu quả trong ý thức > < hậu quả của vi phạm pháp luật : tác dụng thực tiễn

d) Khách thể vi phạm pháp luật: là những quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ nhưng vị hành vi vi phạm pháp luật xâm hại.

– Một hành vi vi phạm pháp luật hoàn toàn có thể xâm phạm đồng thời một hoặc nhiều qhệ xã hội hay một hành vi vi phạm hoàn toàn có thể có nhiều khách thể, những khách thể có tầm quan trọng khác nhau trong đời sống xã hội => đặc thù của khách thể là cơ sở để nhìn nhận mức độ nguy khốn cho xã hội của hành vi vi phạm pháp luật
=> Phân biệt : khách thể vi phạm pháp luật và đối tượng người dùng của vi phạm pháp luật. Đối tượng của vi phạm pháp luật : là những sự vật hiện tượng kỳ lạ đơn cử mà khi ảnh hưởng tác động lên nó, người vi phạm gây thiệt hại cho những qhệ xã hội được pháp luật bảo vệ ( xâm hại những qh xã hội, vi phạm pháp luật tác động ảnh hưởng đến từng bộ phận cấu thành nên qhệ xã hội đó => bộ phận đó là đối tượng người tiêu dùng vi phạm pháp luật )

3. Phân loại vi phạm pháp luật

Phân loại vi phạm pháp luật là cơ sở để xác định loại trách nhiệm pháp lý thích hợp.

* Vi phạm hình sự (tội phạm): tính nguy hiểm cho xã hội ở mức cao nhất, xâm phạm những quan hệ xã hội quan trọng nhất trong hệ thống quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ

* Vi phạm hành chính: tính nguy hiểm cho xã hội thấp hơn tội phạm

* Vi phạm kỷ luật Nhà nước: là vi phạm trong trường hợp chủ thể ko thực hiện hoặc thực hiện ko đầy đủ nghĩa vụ của họ trong một quan hệ pháp luật được xác lập trong nội bộ cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản lý Nhà nước => phân biệt :  vi phạm kỷ luật Nhà nước và kỷ luật của các tổ chức khác trong xã hội bởi : mỗi tổ chức đều có kỷ luật của nó, đó là những quy tắc xử sự được đặt ra cho các thành viên của tổ chức nhằm đảm bảo trật tự trong hoạt động tổ chức đó

* Vi phạm dân sự: là vi phạm pháp luật trong trường hợp chủ thể ko thực hiện hoặc thực hiện ko đúng, ko đầy đủ nghĩa vụ của họ trong một quan hệ pháp luật dân sự cụ thể.

II. Trách nhiệm pháp lý

1. Khái niệm nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý

Trách nhiệm pháp lý là sự bắt buộc phải gánh chịu hậu quả pháp lý bất lợi do có hành vi vi phạm pháp luật hoặc khi có thiệt hại xảy ra do những nguyên nhân khác được pháp luật quy định.

phat-tu

2. Đặc điểm của nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý

– Cơ sở của nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý là vi phạm pháp luật hoặc thiệt hại cho xã hội xảy ra do những nguyên do khác được pháp luật lao lý ( trong một số ít trường hợp pháp luật lao lý nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý phát sinh khi ko có vi phạm pháp luật )
– Trách nhiệm pháp lý bộc lộ sự lên án của Nhà nước và xã hội so với chủ thể vi phạm pháp luật
– Trách nhiệm pháp lý luôn mang tính bất lợi so với chủ thể phải gánh chịu
– Trách nhiệm pháp lý là một loại nghĩa vụ và trách nhiệm đbiệt, nghĩa vụ và trách nhiệm phát sinh khi có vi phạm pháp luật hoặc khi có thiệt hại xảy ra do những nguyên do khác được pháp luật lao lý ( nhiều quan điểm cho rằng : nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý là một quan hệ pháp luật mà trong đó chủ thể phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm pháp luật là một bên trong quan hệ pháp luật ấy )

3. Các loại nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý

Tương ứng với 4 loại vi phạm pháp luật thì có 4 loại nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý :
– Trách nhiệm hình sự : được vận dụng với chủ thể đã thực hiện hành vi phạm tội
– Trách nhiệm hành chính : được … vi phạm hành chính .
– Trách nhiệm kỷ luật Nhà nước : … vi phạm kỷ luật Nhà nước. Ngoài ra so với những cá thể có quan hệ ràng buộc với một cơ quan, tổ chức triển khai thuộc khoanh vùng phạm vi quản trị Nhà nước, ngoài việc gánh chịu những loại nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý tương ứng còn phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm kỷ luật Nhà nước
– Trách nhiệm dân sự : … xâm hại tới quyền dân sự của chủ thể khác nhằm mục đích bảo vệ quyền, quyền lợi hợp pháp cho bên có quyền dân sự bị xâm hại .

>>> Xem thêm: So sánh (phân biệt) các loại trách nhiệm pháp lý

4. Truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý

4.1. Khái niệm truy cứu trách nhiệm pháp lý:

Sau khi vi phạm pháp luật, nhìn chung ít chủ thể tự giác thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm của mình, mà tìm cách che giấu, thoái thác. Vì vậy, những chủ thể có thẩm quyền, trong khoanh vùng phạm vi công dụng, quyền hạn của mình thực thi những hoạt động giải trí buộc chủ thể vi phạm pháp luật phải gánh chịu những hậu quả pháp lý nhất định => hoạt động giải trí đó gọi là truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý

==> Truy cứu trách nhiệm pháp lý là hoạt động thể hiện quyền lực Nhà nước do cơ quan Nhà nước hay nhà chức trách có thẩm quyền tiến hành nhằm cá biệt hóa bộ phận chế tài của QPPL.

* Ý nghĩa : bảo vệ trật tự pháp luật, bảo vệ những quyền, quyền lợi hợp pháp của những cá thể, tổ chức triển khai trong xã hội. Đồng thời nhằm mục đích giải quyết và xử lý người vi phạm pháp luật, trừng phạt họ, nhằm mục đích tái tạo, giáo dục họ ; răn đe những chủ thể khác ; còn nhằm mục đích Phục hồi trạng thái bắt đầu của những qhệ xã hội trước khi bị xâm hại
* Là hoạt động giải trí vận dụng pháp luật trong trường hợp có vi phạm pháp luật, thế cho nên nó mang vừa đủ đặc thù của hoạt động giải trí vận dụng pháp luật nói chung. Ngoài ra với đặc thù là một hoạt động giải trí vận dụng pháp luật riêng không liên quan gì đến nhau, có một số ít đặc thù riêng
– Truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý là vận dụng giải pháp cưỡng chế Nhà nước đưa đến hậu quả bất lợi cho chủ thể vi phạm pháp luật
– Truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý về nội dung là AP những giải pháp cưỡng chế Nhà nước, về hình thức là tổ chức triển khai cho chủ thể vi phạm pháp luật thực thi bộ phận chế tài của vi phạm pháp luật
– Truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý là hoạt động giải trí có trình tự, thủ tục rất là ngặt nghèo theo lao lý pháp luật
– Chứng minh là nội dung cơ bản của hoạt động giải trí truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý
* Để bảo vệ hiệu suất cao nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý, hoạt động giải trí truy cứu cần cung ứng nhu yếu sau
– Đảm bảo tính hợp pháp trong hoạt động giải trí truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý
– Đảm bảo tính hài hòa và hợp lý trong hoạt động giải trí truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý : nghĩa là quyết định hành động vận dụng pháp luật được phát hành khi truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý phải tương thích những điều kiện kèm theo hiện thực để hoàn toàn có thể thi hành
– Đảm bảo nguyên tắc nhân đạo trong hoạt động giải trí Truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý trên cơ sở tôn trọng quyền, giá trị con người
– Hoạt động truy cứu phải được thực thi nhanh gọn, kịp thời nhằm mục đích bảo vệ tích lũy đủ thông tin

4.2. Căn cứ truy cứu trách nhiệm pháp lý:

* Cơ sở pháp lý là toàn bộ các quy định của pháp luật được sử dụng làm căn cứ pháp lý cho tất cả các hoạt động trong quá trình truy cứu trách nhiệm pháp lý. Đó là những quy định về : thẩm quyền truy cứu trách nhiệm pháp lý, trình tự thủ tục giải quyết, các biện pháp cưỡng chế, thời hiệu truy cứu trách nhiệm pháp lý

* Cơ sở thực tế là các yếu tố cấu thành vi phạm pháp luật

– Về mặt khách quan : hành vi trái pháp luật là địa thế căn cứ tiên phong ; đặc thù chiêu thức thủ đoạn thực thi hành vi ; thiệt hại cho xã hội .
– Về chủ thể : so với cá thể thì địa thế căn cứ vào độ tuổi, năng lực nhận thức và điều khiển và tinh chỉnh hành vi ; tư cách pháp nhân của những tổ chức triển khai .
– Về mặt chủ quan : lỗi là yếu tố quan trọng ; động cơ và mục tiêu có ý nghĩa trong việc quyết định hành động vận dụng giải pháp cưỡng chế đơn cử so với chủ thể vi phạm .
– Khách thể : đặc thù và tầm quan trọng của quan hệ xã hội bị xâm hại là địa thế căn cứ để quyết định hành động có hay ko triển khai hoạt động giải trí truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý .
Các tìm kiếm tương quan đến vi phạm pháp luật và nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý, địa thế căn cứ vào đặc thù và đặc thù của chủ thể, khách thể, vi phạm pháp luật được phân loại như thế nào, vi pham pháp luật và nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý gdcd 9, những loại nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý và ví dụ, ý nghĩa của nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý, năng lượng nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý, những trường hợp không phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý, bài tập về nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý, ví dụ vi pham pháp luật và nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý, ví dụ về vi phạm dân sự

5/5 – ( 19704 bầu chọn )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *