Unique Visitor là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa

Định nghĩa Unique Visitor là gì?

Unique Visitor là Unique Visitor. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Unique Visitor – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Truy cập duy nhất là một thuật ngữ được sử dụng trong nghiên cứu và phân tích web để chỉ một người thăm một website tối thiểu một lần trong kỳ báo cáo giải trình. Mỗi người truy vấn vào website được chỉ tính một lần trong kỳ báo cáo giải trình, thế cho nên nếu cùng địa chỉ IP truy vấn vào website những website nhiều lần, nó vẫn chỉ tính là một khách truy vấn. những giải pháp đặc biệt quan trọng được triển khai bởi những chương trình nghiên cứu và phân tích để lọc ra thăm mà không phải là con người, ví dụ điển hình như thăm từ nhện, crawlers và chương trình khác .

Giải thích ý nghĩa

Một kỳ báo cáo có thể là một vài ngày hoặc vài tháng, nên số lượng người truy cập sẽ thay đổi tùy theo thời gian sử dụng. Một khoảng thời gian thông thường là một tháng, với khách truy cập (hoặc lần duy nhất) mỗi tháng là một thước đo phổ biến cho các thiết lập mục tiêu, quảng cáo giá cả và các hoạt động quan trọng khác. Việc đo lần duy nhất là không hoàn hảo, như một người dùng duy nhất có thể ghé thăm một trang web từ ba địa chỉ IP khác nhau và được tính là ba khách. Ngoài ra, nhiều người sử dụng khác nhau truy cập vào cùng một máy sẽ được tính là một (như xảy ra với máy tính trong thư viện công cộng).

What is the Unique Visitor? – Definition

Unique visitor is a term used in Web analytics to refer to a person who visits a site at least once within the reporting period. Each visitor to the site is only counted once during the reporting period, so if the same IP address accesses the site the site many times, it still only counts as one visitor. Special measures are taken by analytical programs to filter out visits that are not human, such as visits from spiders, crawlers and other bots .

Understanding the Unique Visitor

A reporting period may be a few days or several months, so the number of unique visitors will vary depending on the period used. A common period is a month, with unique visitors ( or unique visits ) per month being a popular metric for setting goals, pricing ads and other important activities. The measurement of unique visits is not perfect, as a single user could visit a site from three different IP addresses and count as three visitors. Also, many different users accessing the same machine would be counted as one ( as happens with computers in public libraries ) .

Thuật ngữ liên quan

  • Page View (PV)
  • Web Analytics
  • Internet Protocol Address (IP Address)
  • Pages Per Visit (Pages/Visit)
  • Plug-In
  • Address Book
  • Voice on the Net (VON)
  • Backchannel
  • Affinity Analysis
  • Linear Regression

Source: Unique Visitor là gì? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm

Source: https://iseo1.com
Category: Marketing

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *