Độ tuổi nghỉ hưu: Điểm mới của Bộ luật Lao động 2019

QPTĐ-Bộ luật Lao động năm 2019 được Quốc hội thông qua ngày 20/11/2019, có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021 với nhiều nội dung mới, trong đó có quy định về tuổi nghỉ hưu của người lao động nói chung. Và đối với các đối tượng công tác trong quân đội nói riêng, quy định đó có trực tiếp điều chỉnh về tuổi phục vụ tại ngũ, tuổi nghỉ hưu không? Những tổng hợp sau đây mong muốn sẽ góp phần làm sáng tỏ thêm nội dung này.

Bộ luật Lao động không trực tiếp điều chỉnh tuổi phục vụ tại ngũ của các đối tượng công tác trong quân đội.

Các đối tượng người dùng công tác làm việc trong quân đội lúc bấy giờ gồm có : Sĩ quân, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan binh sĩ, công chức quốc phòng, công nhân và viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng. Trong khoanh vùng phạm vi bài viết này, chúng tôi chỉ đề cập đến sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng, nhóm chủ thể mà vị thế pháp lý đã được pháp lý lao lý không thiếu, đồng thời là đối tượng người tiêu dùng hầu hết được xử lý chính sách hưu trí trong quân đội lúc bấy giờ .

Độ tuổi nghỉ hưu theo Bộ luật lao động

Tại Điều 169 Bộ luật Lao động năm 2019 pháp luật : Người lao động bảo vệ điều kiện kèm theo về thời hạn đóng BHXH theo lao lý của pháp lý về BHXH được hưởng lương hưu khi đủ tuổi nghỉ hưu .Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện kèm theo lao động thông thường được kiểm soát và điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi so với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi so với lao động nữ vào năm 2035. Theo đó, từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện kèm theo lao động thông thường là đủ 60 tuổi 03 tháng so với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng so với lao động nữ ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng so với lao động nam và 04 tháng so với lao động nữ .Tại Điều 219 Bộ luật Lao động năm 2019 và Nghị định số 135 / 2020 / NĐ-CP ngày 18/11/2020 của nhà nước lao lý về tuổi nghỉ hưu. Riêng so với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân, hạ sĩ quan, chiến sỹ quân đội nhân dân …, nghỉ việc có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên được hưởng lương hưu khi : “ Có tuổi thấp hơn tối đa 05 tuổi so với tuổi nghỉ hưu pháp luật tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động, trừ trường hợp Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Nước Ta ( QĐNDVN ), Luật Công an nhân dân, Luật Cơ yếu, Luật ( QNCN ), công nhân và viên chức quốc phòng ( CN&VCQP ) có pháp luật khác ” .Đây là điểm mới đáng quan tâm của Bộ luật Lao động năm 2019 so với những pháp luật trước đó. Lần tiên phong tại luật đạo gốc kiểm soát và điều chỉnh quan hệ lao động có lao lý so với lao động trong lực lượng vũ trang và cơ yếu. Theo đó, những luật đạo chuyên ngành lao lý đơn cử về độ tuổi ship hàng, độ tuổi nghỉ hưu so với những đối tượng người tiêu dùng thuộc khoanh vùng phạm vi kiểm soát và điều chỉnh. Đồng thời, có những chủ thể vừa là đối tượng người tiêu dùng kiểm soát và điều chỉnh của luật chuyên ngành ( chịu sự pháp luật về độ tuổi ship hàng tại ngũ, độ tuổi Giao hàng ), vừa thuộc đối tượng người tiêu dùng kiểm soát và điều chỉnh của Bộ Luật lao động ( về độ tuổi hưởng chính sách hưu trí ) .

 
Tuổi phục vụ, tuổi nghỉ hưu đối với các đối tượng công tác trong quân đội

Luật Sĩ quan QĐNDVN, Luật QNCN, CN&VCQP lao lý tuổi ship hàng tại ngũ, tuổi Giao hàng của những đối tượng người tiêu dùng công tác làm việc trong quân đội như sau :Đối với sĩ quan, hạn tuổi cao nhất của sĩ quan Giao hàng tại ngũ theo cấp bậc quân hàm, cấp úy : Nam, nữ 46 tuổi ; Thiếu tá : Nam, nữ 48 tuổi ; Trung tá : Nam, nữ 51 tuổi ; Thượng tá : Nam, nữ 54 tuổi ; Đại tá : Nam 57 tuổi, nữ 55 tuổi ; cấp Tướng : Nam 60 tuổi, nữ 55 tuổi. Đối với những trường hợp lê dài tuổi Giao hàng tại ngũ là khi quân đội có nhu yếu, sĩ quan có đủ phẩm chất về chính trị, đạo đức, giỏi về trình độ, nhiệm vụ, sức khỏe thể chất tốt và tự nguyện thì hoàn toàn có thể được lê dài tuổi ship hàng tại ngũ so với hạn tuổi cao nhất theo cấp bậc quân hàm trên đây không quá 5 năm ; trường hợp đặc biệt quan trọng hoàn toàn có thể lê dài hơn .

Đối với QNCN, tại Điều 17 Luật QNCN, CN&VCQP quy định, hạn tuổi phục vụ tại ngũ cao nhất của QNCN theo cấp bậc quân hàm như sau: Cấp uý QNCN: Nam, nữ 52 tuổi; Thiếu tá, Trung tá QNCN: Nam, nữ 54 tuổi; Thượng tá QNCN: Nam 56 tuổi, nữ 55 tuổi. QNCN có trình độ chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ cao, có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, sức khỏe và tự nguyện, nếu quân đội có nhu cầu thì được xem xét kéo dài tuổi phục vụ tại ngũ không quá 05 năm so với hạn tuổi cao nhất theo cấp bậc quân hàm.

Quân nhân trong những trường hợp trên mà đã đóng BHXH đủ 20 năm trở lên và đủ hạn tuổi cao nhất theo pháp luật tại Luật Sĩ quan QĐNDVN hoặc Luật QNCN, CN&VCQP khi thôi ship hàng tại ngũ được hưởng lương hưu .Ngoài ra, quân nhân được nghỉ hưu khi cung ứng đủ điều kiện kèm theo : “ Đã đóng BHXH đủ 20 năm trở lên, nam quân nhân có đủ 25 năm trở lên, nữ quân nhân có đủ 20 năm trở lên công tác làm việc trong Quân đội, trong đó có tối thiểu 05 năm tuổi quân, mà Quân đội không còn nhu yếu bố trí sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng hoặc không chuyển ngành được ” – Nghị định số 33/2015 / NĐ-CP .Riêng với đối tượng người tiêu dùng chiến đấu viên, thực thi trách nhiệm khi đủ 40 tuổi thì được ưu tiên đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng và được sắp xếp đảm nhiệm chức vụ khác tương thích với nhu yếu của quân đội hoặc được chuyển ngành. Trường hợp quân đội không hề liên tục sắp xếp sử dụng và không hề chuyển ngành được nếu có đủ 20 năm đóng BHXH, trong đó có đủ 15 năm là chiến đấu viên thì được nghỉ hưu .Đối với công nhân và viên chức quốc phòng, theo pháp luật tại Điều 31 Luật QNCN, CN&VCQP thì CN&VCQP được nghỉ hưu khi nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi đủ điều kiện kèm theo theo pháp luật của pháp lý về BHXH .Trường hợp khác, chủ thể có đủ 15 năm là công nhân quốc phòng và có đủ 20 năm đóng BHXH thì nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi được nghỉ hưu. CN&VCQP chưa đủ điều kiện kèm theo nghỉ hưu theo hai trường hợp trên đây, do đổi khác tổ chức triển khai biên chế mà quân đội không còn nhu yếu sắp xếp sử dụng, nếu nam đủ 55 tuổi đến dưới 60 tuổi, nữ đủ 50 tuổi đến dưới 55 tuổi và có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên thì được nghỉ hưu .

Bộ luật Lao động năm 2019 điều chỉnh về tuổi hưởng chế độ hưu trí của đối tượng nào trong quân đội?

Mặc dù không trực tiếp kiểm soát và điều chỉnh tuổi ship hàng tại ngũ của những đối tượng người tiêu dùng công tác làm việc trong quân đội, nhưng pháp lý lao động hiện hành có chi phối đến tuổi đủ điều kiện kèm theo hưởng lương hưu so với quân nhân trong những trường hợp sau :Tại khoản 2 Điều 8 Nghị định số 135 / 2020 / NĐ-CP lao lý : Các điểm a, b khoản 1 Điều 8 ; khoản 3 Điều 9 và khoản 2 Điều 12 của Nghị định số 33/2016 / NĐ-CP hết hiệu lực thực thi hiện hành từ ngày 01/01/2021. Theo đó, quân nhân đủ điều kiện kèm theo nghỉ hưu theo pháp luật tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều 8 Nghị định số 33/2016 / NĐ-CP, gồm : Nam đủ 55 tuổi, nữ đủ 50 tuổi và đã đóng BHXH đủ 20 năm trở lên ; nam từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi, nữ từ đủ 45 tuổi đến đủ 50 tuổi và đã đóng BHXH đủ 20 năm trở lên, trong đó có đủ 15 năm làm nghề hoặc việc làm nặng nhọc, ô nhiễm, nguy hại hoặc đặc biệt quan trọng nặng nhọc, ô nhiễm, nguy hại thuộc hạng mục nghề, việc làm do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế phát hành hoặc có đủ 15 năm thao tác ở nơi có phụ cấp khu vực thông số từ 0,7 trở lên ; nay sẽ bị chi phối bởi lộ trình tăng tuổi hưởng lương hưu theo Điều 219 Bộ Luật lao động, Nghị định số 135 / 2020 / NĐ-CP, tuổi thấp hơn tối đa 05 tuổi so với tuổi nghỉ hưu lao lý tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động .

Đồng thời, mốc tuổi để tính số năm nghỉ hưu trước tuổi làm cơ sở tính giảm tỷ lệ phần trăm hưởng lương hưu quy định tại khoản 3 Điều 9 Nghị định số 33/2026/NĐ-CP Khoản 3 Điều 56 Luật BHXH (nghỉ hưu trong trường hợp suy giảm khả năng lao động), cũng bị chi phối theo.

Hiện nay những lao lý đơn cử về điều kiện kèm theo nghỉ hưu so với những nhóm đối tượng người tiêu dùng chịu sự ảnh hưởng tác động của Bộ luật Lao động năm 2019 và Nghị định số 135 / 2020 / NĐ-CP nêu trên đang chờ hướng dẫn của những cơ quan Nhà nước có thẩm quyền .Với những pháp luật mới của Bộ luật Lao động 2019 về độ tuổi, về sự phân biệt sơ khai giữa tuổi nghỉ hưu với ý nghĩa là tuổi chấm hết quan hệ lao động ( hay còn gọi là tuổi Giao hàng tại ngũ, tuổi ship hàng so với những đối tượng người tiêu dùng công tác làm việc trong quân đội ) và độ tuổi hưởng chính sách hưu trí, sẽ tạo tiền đề để hoàn thành xong những luật chuyên ngành pháp luật vị thế pháp lý của sĩ quan, QNCN, CN&VCQP theo hướng bảo vệ tính đặc trưng của hoạt động giải trí quân sự chiến lược quốc phòng để bộ đội yên tâm công tác làm việc, triển khai xong trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới .

Lê Thị Thu Hoài
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *