Protocol-Transparent là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa

Định nghĩa Protocol-Transparent là gì?

Protocol-Transparent là Nghị định thư-Transparent. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Protocol-Transparent – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Nghị định thư minh bạch là năng lực của một thiết bị hoặc ứng dụng độc lập hoạt động giải trí của loại giao thức được sử dụng, và một thiết bị hoặc ứng dụng hoàn toàn có thể thao tác như vậy được coi là giao thức trong suốt. Người dùng không chăm sóc tới những hoạt động giải trí trung gian thiết yếu để quy đổi từ một giao thức khác. Tất cả những hoạt động giải trí và hoạt động giải trí bên trong là trọn vẹn trong suốt so với người sử dụng và được thực thi bởi bộ chuyển đổi giao thức ở nền .

Giải thích ý nghĩa

Tính minh bạch hạn trong khoa học máy tính dùng để chỉ một cái gì đó được làm vô hình hoặc ẩn từ người sử dụng. Một ứng dụng có thể đòi hỏi nhiều quá trình nền và các hoạt động đó là cần thiết để làm cho sự tương tác tốt giữa các giao diện khác nhau mà nó có để làm việc với. Nhìn chung, mạng tính minh bạch được thực hiện khi một giao thức có khả năng truyền dữ liệu qua mạng một cách đó là vô hình cho người dùng.

What is the Protocol-Transparent? – Definition

Protocol transparency is the ability of a device or application to work independent of the type of protocol used, and a device or application that can work as such is deemed protocol transparent. The user is not concerned with the intermediate operations needed to convert from one protocol to another. All these operations and inner workings are completely transparent to the users and are performed by protocol converters at the background .

Understanding the Protocol-Transparent

The term transparency in computer science refers to something that is made invisible or hidden from the users. An application may require several background processes and operations that are necessary to make interaction possible between the various interfaces that it has to work with. In general, network transparency is achieved when a protocol is able to transmit data over a network in a manner that is invisible to the user .

Thuật ngữ liên quan

  • Fiber-Optic Service (FiOS)
  • Optical Network
  • IP Address Blocking
  • Replication
  • Transparency
  • Memory Address
  • Alan Turing
  • Digital
  • Cumulative Incremental Backup
  • Data at Rest

Source: Protocol-Transparent là gì? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm

Source: https://iseo1.com
Category: Coin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.