Giải quyết tranh chấp đất đai có giấy tờ chứng nhận

1. Giải quyết tranh chấp đất đai có giấy tờ chứng nhận

Những tranh chấp phát sinh từ quan hệ đất đai ngày càng diễn ra phong phú và phức tạp. Những tranh chấp đất đai có sách vở ghi nhận là những trang chấp phát sinh từ những quan hệ đất đai trong đó quyền sử dụng đất đã được cấp giấy ghi nhận quyền sử dụng đất hoặc những sách vở ghi nhận khác theo pháp luật pháp lý .
– Tranh chấp về quyền sử dụng đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ;
– Giải quyết Tranh chấp đất đai về xác lập quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm những bên trong Hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền, quy đổi, Tặng cho, thế chấp ngân hàng đất đai – nhà ở ;

– Giải quyết tranh chấp thừa kế, tranh chấp tài sản chung

– Giải quyết tranh chấp đòi đất đai, nhà ở
– Giải quyết Tranh chấp đất đai về mốc giới, ranh đất đai – nhà ở ;
– Giải quyết Tranh chấp đất đai về chia gia tài chung, gia tài vợ chồng là đất đai – nhà ở ;
– Giải quyết Tranh chấp về bồi thường, tái định cư khi nhà nước tịch thu đất, có gia tài trên đất ;
– Giải quyết Tranh chấp đất đai về việc hợp tác kinh doanh thương mại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, gia tài trên đất … .

2. Những quy định về giải quyết tranh chấp đất đai

Tranh chấp đất đai thường là tranh chấp phát sinh giữa người sử dụng đất với cơ quan nhà nước hoặc giữa những người sử dụng đất với nhau, diễn biến của tranh chấp đất đai khá phong phú và phức tạp. Hiện nay pháp lý pháp luật về việc xử lý tranh đất đai trong đó hòa giải là bước bắt buộc khi phát sinh tranh chấp đất đai. Tại Điều 202 Luật Đất đai 2013 pháp luật :
“ 1. Nhà nước khuyến khích những bên tranh chấp đất đai tự hòa giải hoặc xử lý tranh chấp đất đai trải qua hòa giải ở cơ sở .
2. Tranh chấp đất đai mà những bên tranh chấp không hòa giải được thì gửi đơn đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất tranh chấp để hòa giải .
3. quản trị Ủy ban nhân dân cấp xã có nghĩa vụ và trách nhiệm tổ chức triển khai việc hòa giải tranh chấp đất đai tại địa phương mình ; trong quy trình tổ chức triển khai triển khai phải phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và những tổ chức triển khai thành viên của Mặt trận, những tổ chức triển khai xã hội khác. Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai tại Ủy ban nhân cấp xã được thực thi trong thời hạn không quá 45 ngày, kể từ ngày nhận được đơn nhu yếu xử lý tranh chấp đất đai .
4. Việc hòa giải phải được lập thành biên bản có chữ ký của những bên và có xác nhận hòa giải thành hoặc hòa giải không thành của Ủy ban nhân dân cấp xã. Biên bản hòa giải được gửi đến những bên tranh chấp, lưu tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất tranh chấp .

5. Đối với trường hợp hòa giải thành mà có thay đổi hiện trạng về ranh giới, người sử dụng đất thì Ủy ban nhân dân cấp xã gửi biên bản hòa giải đến Phòng Tài nguyên và Môi trường đối với trường hợp tranh chấp đất đai giữa hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư với nhau; gửi đến Sở Tài nguyên và Môi trường đối với các trường hợp khác.

Phòng Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân cùng cấp quyết định hành động công nhận việc đổi khác ranh giới thửa đất và cấp mới Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất. ”
Như vậy so với tranh chấp đất đai những bên phải thực thi hòa giải, tự thương lượng thỏa thuận hợp tác với nhau để xử lý, nếu việc hòa giải không thành thì thực thi làm thủ tục hòa giải tại Ủy ban nhân dân phương xã nơi có đất tranh chấp .

3. Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai

Điều 203 Luật đất đai 2013 pháp luật về thẩm quyền xử lý tranh chấp đất đai như sau :
Tranh chấp đất đai đã được hòa giải tại Ủy ban nhân dân cấp xã mà không thành thì được xử lý như sau :
1. Tranh chấp đất đai mà đương sự có Giấy ghi nhận hoặc có một trong những loại sách vở lao lý tại Điều 100 của Luật này và tranh chấp về gia tài gắn liền với đất thì do Tòa án nhân dân xử lý ;
2. Tranh chấp đất đai mà đương sự không có Giấy ghi nhận hoặc không có một trong những loại sách vở lao lý tại Điều 100 của Luật này thì đương sự chỉ được lựa chọn một trong hai hình thức xử lý tranh chấp đất đai theo pháp luật sau đây :
a ) Nộp đơn nhu yếu xử lý tranh chấp tại Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền theo pháp luật tại khoản 3 Điều này ;
b ) Khởi kiện tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền theo lao lý của pháp lý về tố tụng dân sự ;
3. Trường hợp đương sự lựa chọn xử lý tranh chấp tại Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền thì việc xử lý tranh chấp đất đai được thực thi như sau :

a) Trường hợp tranh chấp giữa hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư với nhau thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện giải quyết; nếu không đồng ý với quyết định giải quyết thì có quyền khiếu nại đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc khởi kiện tại Tòa án nhân dân theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính;

b ) Trường hợp tranh chấp mà một bên tranh chấp là tổ chức triển khai, cơ sở tôn giáo, người Nước Ta định cư ở quốc tế, doanh nghiệp có vốn góp vốn đầu tư quốc tế thì quản trị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xử lý ; nếu không đồng ý chấp thuận với quyết định hành động xử lý thì có quyền khiếu nại đến Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc khởi kiện tại Tòa án nhân dân theo lao lý của pháp lý về tố tụng hành chính ;
4. Người có thẩm quyền xử lý tranh chấp đất đai tại khoản 3 Điều này phải ra quyết định hành động xử lý tranh chấp. Quyết định xử lý tranh chấp có hiệu lực hiện hành thi hành phải được những bên tranh chấp nghiêm chỉnh chấp hành. Trường hợp những bên không chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành .

LIÊN HỆ LUẬT SƯ TƯ VẤN LUẬT NHÀ ĐẤT

Địa chỉ: 12 Mạc Đỉnh Chi, Phường Đa kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *