Hướng dẫn trình tự thành lập Hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tác xã

Nội dung:

HƯỚNG DẪN 
TRÌNH TỰ THÀNH LẬP HỢP TÁC XÃ, LIÊN HIỆP HTX
(Theo Luật Hợp tác xã năm 2012)

BƯỚC 1: XÁC ĐỊNH NHU CẦU HỢP TÁC, LIÊN HIỆP HTX :

Những yếu tố cần được xem xét khi thành lập HTX, Liên hiệp HTX :

            Những người có thể hợp tác, góp vốn cùng nhau xây dựng HTX

– Tình hình sản xuất kinh doanh thương mại loại sản phẩm mà HTX dự tính sản xuất ở địa phương .
– Khả năng của HTX trong việc sản xuất kinh doanh thương mại loại sản phẩm. Phân tích, nhìn nhận những thuận tiện khó khăn vất vả, năng lực cạnh tranh đối đầu của mẫu sản phẩm nhằm mục đích khuynh hướng tăng trưởng cho hợp tác xã .
– Sự chăm sóc tương hỗ của chính quyền sở tại địa phương .
BƯỚC 2 : SÁNG LẬP VIÊN VÀ CÔNG TÁC CHUẨN BỊ THÀNH LẬP HTX, LIÊN HIỆP HTX : .

Nhiệm vụ 1: Sáng lập viên :

Sáng lập viên hợp tác xã là cá thể, hộ mái ấm gia đình, pháp nhân tự nguyện cam kết sáng lập, tham gia thành lập hợp tác xã .
Sáng lập viên liên hiệp hợp tác xã là hợp tác xã tự nguyện cam kết sáng lập, tham gia thành lập liên hiệp hợp tác xã .
Sáng lập viên hoạt động, tuyên truyền thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã ; kiến thiết xây dựng giải pháp sản xuất, kinh doanh thương mại, dự thảo điều lệ ; thực thi những việc làm để tổ chức triển khai hội nghị thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã .

Nhiệm vụ 2: Báo cáo với chính quyền địa phương

Sáng lập viên báo cáo giải trình bằng văn bản với Ủy ban nhân dân cấp phường ( xã ) nơi dự tính đặt trụ sở chính của HTX, Liên hiệp HTX về việc thành lập, khu vực đóng trụ sở, phương hướng sản xuất, kinh doanh thương mại và kế hoạch hoạt động giải trí của hợp tác xã, Liên hiệp HTX .
Sáng lập viên triển khai tuyên truyền, hoạt động những cá thể, hộ mái ấm gia đình, pháp nhân khác có nhu yếu tham gia hợp tác xã ; kiến thiết xây dựng phương hướng sản xuất, kinh doanh thương mại ; dự thảo Điều lệ hợp tác xã và thực thi những việc làm thiết yếu khác để tổ chức triển khai hội nghị thành lập HTX, Liên hiệp HTX .
Chuẩn bị những tài liệu pháp lý, quản trị nhà nước tương quan đến hoạt động giải trí của HTX, Liên hiệp HTX .

 Nhiệm vụ 3.  Xây dựng dự thảo Điều lệ Hợp tác xã

Sáng lập viên thiết kế xây dựng Điều lệ hợp tác xã trên cơ sở mẫu hướng dẫn kiến thiết xây dựng Điều lệ ( theo Nghị định số 193 / NĐ-CP ngày 21/11/2013 về việc phát hành mẫu hướng dẫn thiết kế xây dựng Điều lệ HTX ) .

Nhiệm vụ 4.  Xây dựng dự thảo phương án Tổ chức quản lý và Sản xuất kinh doanh-dịch vụ của HTX, Liên hiệp HTX. 

( Phần này do Phòng kinh tế tài chính ( hoặc Tài chính – Kế hoạch, Sở Kế hoạch – góp vốn đầu tư huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn đơn cử ) .

Nhiệm vụ 5. Xác lập danh sách những người có nhu cầu tham gia Hợp tác xã, Liên hiệp HTX. 

Lập biểu ( theo mẫu 3 ) xác lập list những người tham gia HTX với mức góp vốn đơn cử của từng người

Nhiệm vụ 6. Lấy ý kiến đóng góp của những người sẽ là xã viên về dự thảo Điều lệ Hợp tác xã và dự thảo phương án Tổ chức quản lý và Sản xuất kinh doanh-dịch vụ của HTX.

BƯỚC 3 : TỔ CHỨC HỘI NGHỊ THÀNH LẬP HTX, LIÊN HIỆP HTX :
1. Hội nghị thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã do sáng lập viên tổ chức triển khai theo pháp luật của Luật này .
Thành phần tham gia hội nghị thành lập hợp tác xã gồm có sáng lập viên là cá thể, người đại diện thay mặt hợp pháp của sáng lập viên ; người đại diện thay mặt hợp pháp của hộ mái ấm gia đình, pháp nhân và cá thể khác có nguyện vọng gia nhập hợp tác xã .
Thành phần tham gia hội nghị thành lập liên hiệp hợp tác xã gồm có người đại diện thay mặt hợp pháp của sáng lập viên và của những hợp tác xã có nguyện vọng gia nhập liên hiệp hợp tác xã .
2. Hội nghị bàn luận về dự thảo điều lệ, giải pháp sản xuất, kinh doanh thương mại của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và dự kiến list thành viên, hợp tác xã thành viên .
3. Hội nghị trải qua điều lệ. Những người ưng ý điều lệ và đủ điều kiện kèm theo theo pháp luật tại Điều 13 của Luật này thì trở thành thành viên, hợp tác xã thành viên. Các thành viên, hợp tác xã thành viên liên tục bàn luận và quyết định hành động những nội dung sau đây :
a ) Phương án sản xuất, kinh doanh thương mại ;
b ) Bầu hội đồng quản trị và quản trị hội đồng quản trị ; quyết định hành động việc lựa chọn giám đốc ( tổng giám đốc ) trong số thành viên, đại diện thay mặt hợp pháp của hợp tác xã thành viên hoặc thuê giám đốc ( tổng giám đốc ) ;
c ) Bầu ban trấn áp, trưởng ban trấn áp hoặc kiểm soát viên ;
d ) Các nội dung khác có tương quan đến việc thành lập và tổ chức triển khai, hoạt động giải trí của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã .
4. Nghị quyết của hội nghị thành lập về những nội dung lao lý tại khoản 3 Điều này phải được biểu quyết trải qua theo nguyên tắc hầu hết .
BƯỚC 4 : ĐĂNG KÝ KINH DOANH
Sau Đại hội, Chủ nhiệm ( người đại diện thay mặt theo pháp lý ) Hợp tác xã, Liên hiệp HTX thực thi thực thi những thủ tục để ĐK kinh doanh thương mại .
1. Hồ sơ ĐK hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã gồm có :
a ) Giấy ý kiến đề nghị ĐK hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã ;
b ) Điều lệ ;
c ) Phương án sản xuất, kinh doanh thương mại ;
d ) Danh sách thành viên, hợp tác xã thành viên ; list hội đồng quản trị, giám đốc ( tổng giám đốc ), ban trấn áp hoặc kiểm soát viên ;

đ) Nghị quyết hội nghị thành lập.

2. Người đại diện thay mặt hợp pháp của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phải kê khai khá đầy đủ, trung thực và đúng mực những nội dung lao lý tại khoản 2 Điều này và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý về những nội dung đã kê khai .
3. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy ghi nhận ĐK trong thời hạn 05 ngày thao tác, kể từ ngày nhận được hồ sơ theo lao lý tại khoản 2 Điều này, trường hợp phủ nhận phải vấn đáp bằng văn bản và nêu rõ nguyên do .
4. nhà nước lao lý cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy ghi nhận ĐK ; trình tự, thủ tục cấp và nội dung của giấy ghi nhận ĐK .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *