Phụ lục Thông tư 153/2010/TT-BTC

Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu ( nếu có )- Quản lý hoá đơn do cơ quan Thuế phát hành đúng lao lý của Nhà nước. Nếu vi phạm chúng tôi xin trọn vẹn chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý .- Các kê khai trên là trọn vẹn đúng thực sự, nếu khai sai hoặc không vừa đủ thì cơ quan thuế có quyền phủ nhận cấp hoá đơn .

Là tổ chức (cá nhân) không có đăng ký kinh doanh, không kinh doanh thường xuyên, chúng tôi đã nghiên cứu kỹ các Luật thuế, Nghị định 51/2010/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 153/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 51/2010/NĐ-CP.

6 / Số CMND người đi nhận hóa đơn : ……………………………………………………………………5 / Tên người nhận hóa đơn ( Trường hợp là cá thể thì tên người nhận hóa đơn là cá thể ý kiến đề nghị cấp hóa đơn ) : ………………………………………………………………………………số 153 / 2010 / TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính )Quản lý và sử dụng hoá đơn do cơ quan thuế phát hành đúng lao lý. Nếu vi phạm tổ chức triển khai, cá thể xin trọn vẹn chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý .Đã điều tra và nghiên cứu kỹ những lao lý trong Luật thuế, Nghị định 51/2010 / NĐ-CP của nhà nước và Thông tư số 153 / 2010 / TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán sản phẩm & hàng hóa đáp ứng dịch vụ .Đề nghị cơ quan thuế bán hóa đơn, chứng từ để sử dụng theo số lượng và loại như sau :doanh, trường hợp chủ hộ chuyển nhượng ủy quyền cho người khác thì phải kèm giấy ủy quyền ) : … … … … … … .9. Tên người mua hóa đơn ( Đối với hộ kinh doanh thương mại thì tên người mua hóa đơn là chủ hộ kinh7. Vốn điều lệ ( ghi theo số đã góp đủ ) : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …số 153 / 2010 / TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính )theo Thông tư số 153 / 2010 / TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính )Ngày 28 tháng 9 năm 2010 của Bộ Tài chính )Ngày 28 tháng 9 năm 2010 của Bộ Tài chính )1.6. Tên, mã số thuế của tổ chức triển khai nhận in hóa đơn : đặt ở phần dưới cùng, chính giữa hoặc bên cạnh của tờ hóa đơn. / .Các liên từ liên thứ 3 trở đi được đặt tên theo hiệu quả đơn cử mà người tạo hoá đơn lao lý .1.5. Liên hoá đơn : Mỗi số hoá đơn phải có từ 2 liên trở lên và tối đa không quá 9 liên, trong đó 2 liên bắt buộc :1.4. Số thứ tự hoá đơn : ghi bằng dãy số tự nhiên liên tục trong cùng một ký hiệu hoá đơn, gồm có 7 chữ số .( Danh sách Mã hóa đơn của Cục Thuế những tỉnh, thành phố thường trực Trung ương phát hành theo Phụ lục 2 kèm theo Thông tư số 153 / 2010 / TT-BTC )Ví dụ : Hoá đơn do Cục thuế TP.HN in, phát hành có ký hiệu như sau :Để phân biệt hoá đơn đặt in của những Cục Thuế và hoá đơn của những tổ chức triển khai, cá thể, hoá đơn do Cục Thuế in, phát hành thêm 02 ký tự đầu ký hiệu ( gọi là mã hoá đơn do Cục Thuế in, phát hành ) .AA / 13P : trong đó AA : là ký hiệu hóa đơn ; 13 : hóa đơn phát hành năm 2013 ; P. : là ký hiệu hóa đơn đặt in .AB / 12T : trong đó AB : là ký hiệu hóa đơn ; 12 : hóa đơn phát hành năm 2012 ; T : là ký hiệu hóa đơn tự in ;AA / 11E : trong đó AA : là ký hiệu hóa đơn ; 11 : hóa đơn phát hành năm 2011 ; E : là ký hiệu hóa đơn điện tử ;Năm thông tin phát hành hoá đơn được biểu lộ bằng hai số cuối của năm thông tin phát hành ;1.3. Ký hiệu hoá đơn : ký hiệu hoá đơn có 6 ký tự so với hoá đơn của những tổ chức triển khai, cá thể tự in và đặt in và 8 ký tự so với hoá đơn do Cục Thuế phát hành .- Đối với tem, vé, thẻ : Bắt buộc ghi 3 ký tự đầu để phân biệt tem, vé, thẻ thuộc loại hóa đơn giá trị ngày càng tăng hay hóa đơn bán hàng. Các thông tin còn lại do tổ chức triển khai, cá thể tự pháp luật nhưng không vượt quá 11 ký tự .Ví dụ : Ký hiệu 01GTKT2 / 001 được hiểu là : Mẫu thứ nhất của loại hóa đơn giá trị ngày càng tăng 2 liên .5 – Các chứng từ được quản trị như hóa đơn gồm :· 03 ký tự tiếp theo là số thứ tự của mẫu trong một loại hóa đơn .· 01 ký tự tiếp theo là “ / ” để phân biệt số liên với số thứ tự của mẫu trong một loại hóa đơn .ngày 28 tháng 9 năm 2010 của Bộ Tài chính )( Ban hành kèm theo Thông tư số 153 / 2010 / TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính )3.7. Mẫu Báo cáo về việc nhận in hoá đơn ( Phụ lục 3 phát hành kèm theo Thông tư số 153 / 2010 / TT-BTCĐơn vị cam kết : Việc khai báo trên là đúng thực sự, nếu phát hiện khai sai đơn vị chức năng xin chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý .Hóa đơn bán sản phẩm & hàng hóa dịch vụ đã sử dụng hoặc chưa sử dụng ( đã phát hàng hoặc chưa phát hành )số 153 / 2010 / TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính )Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu ( nếu có )Cam kết báo cáo giải trình tình hình sử dụng hóa đơn trên đây là đúng thực sự, nếu có gì sai lầm, đơn vị chức năng chịu trọn vẹn nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý .Hồi giờ … … … ngày … … … tháng … … … năm … … …, ( tổ chức triển khai, cá thể ) thông tin hủy hóa đơn như sau :số 153 / 2010 / TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính )

3.12.    Mẫu: Bảng kê quyết toán hoá đơn (Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số  

153 / 2010 / TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính )

BẢNG KÊ CHI TIẾT HOÁ ĐƠN CỦA TỔ CHỨC,

CÁ NHÂN ĐẾN THỜI ĐIỂM QUYẾT TOÁN HOÁ ĐƠN

( Đính kèm báo cáo giải trình tình hình sử dụng hoá đơn BC26 / AC )

     Mẫu số: BK01/AC

( Ban hành kèm theo Thông tưsố 153 / 2010 / TT-BTC ngày28/9/2010 của Bộ Tài chính )

1. Tên tổ chức, cá nhân: ………………………………………………………………………………….

2. Mã số thuế:…………………………………………………………………………………………………

3. Các loại hoá đơn chưa được sử dụng: …………………………………………………………

STT

Tên loại hoá đơn

Ký hiệu mẫu

Ký hiệu hoá đơn

Số lượng

Từ số

đến số

I

HOÁ ĐƠN HẾT GIÁ TRỊ SỬ DỤNG

1Hoá đơn giá trị ngày càng tăng01GTKT2 / 001AA / 11T100,0001100,000

II

HOÁ ĐƠN ĐĂNG KÝ TIẾP TỤC SỬ DỤNG

4. Cơ quan thuế chuyển đến (trường hợp chuyển địa điểm): ……………………………

………, ngày ……… tháng ……… năm ………

                                                         NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

( Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu )

Ghi chú:

Dùng cho những trường hợp phải quyết toán hoá đơn

Phụ lục 4

HƯỚNG DẪN LẬP HÓA ĐƠN BÁN HÀNG HÓA,

DỊCH VỤ ĐỐI VỚI MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP

( Ban hành kèm theo Thông tư số 153 / 2010 / TT-BTCngày 28 tháng 9 năm 2010 của Bộ Tài chính )1. Tổ chức, cá thể thuộc đối tượng người dùng nộp thuế giá trị ngày càng tăng theo chiêu thức khấu trừ thuế khi bán hàng hoá, đáp ứng dịch vụ phải sử dụng hoá đơn GTGT. Khi lập hoá đơn, tổ chức triển khai, cá thể phải ghi rất đầy đủ, đúng những yếu tố lao lý trên hoá đơn. Trên hoá đơn GTGT phải ghi rõ giá cả chưa có thuế GTGT, phụ thu và phí tính ngoài giá cả ( nếu có ), thuế GTGT, tổng giá giao dịch thanh toán đã có thuế .Tổ chức, cá thể thuộc đối tượng người tiêu dùng nộp thuế giá trị ngày càng tăng theo giải pháp tính trực tiếp trên GTGT, giải pháp khoán khi bán hàng hoá, đáp ứng dịch vụ phải sử dụng hoá đơn bán hàng .2. Trong 1 số ít trường hợp việc sử dụng và ghi hóa đơn, chứng từ được thực thi đơn cử như sau :2.1. Tổ chức, cá thể thuộc đối tượng người tiêu dùng nộp thuế theo giải pháp khấu trừ thuế bán hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng người tiêu dùng không chịu thuế GTGT, đối tượng người tiêu dùng được miễn thuế GTGT thì sử dụng hóa đơn GTGT, trên hoá đơn GTGT chỉ ghi dòng giá cả là giá thanh toán giao dịch, dòng thuế suất, số thuế GTGT không ghi và gạch bỏ .Trường hợp tổ chức triển khai, cá thể thuộc đối tượng người dùng nộp thuế theo chiêu thức khấu trừ thuế nhưng có hoạt động giải trí kinh doanh thương mại vàng, bạc, đá quý, ngoại tệ nộp thuế GTGT theo giải pháp trực tiếp thì sử dụng hóa đơn bán hàng cho hoạt động giải trí kinh doanh thương mại vàng, bạc, đá quý, ngoại tệ .2.2. Tổ chức, cá thể xuất nhập khẩu là đối tượng người dùng nộp thuế GTGT theo giải pháp khấu trừ thuế nhận nhập khẩu hàng hoá uỷ thác cho những cơ sở khác, khi trả hàng cơ sở nhận uỷ thác lập chứng từ như sau :Cơ sở nhận nhập khẩu uỷ thác khi xuất trả hàng nhập khẩu uỷ thác, nếu đã nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu, cơ sở lập hoá đơn GTGT để cơ sở đi uỷ thác nhập khẩu làm địa thế căn cứ kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào so với hàng hoá uỷ thác nhập khẩu. Trường hợp cơ sở nhận nhập khẩu uỷ thác chưa nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu, khi xuất trả hàng nhập khẩu uỷ thác, cơ sở lập phiếu xuất kho kiêm luân chuyển nội bộ kèm theo lệnh điều động nội bộ theo pháp luật làm chứng từ lưu thông hàng hoá trên thị trường. Sau khi đã nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu cho hàng hoá nhập khẩu uỷ thác, cơ sở mới lập hoá đơn theo lao lý trên .Hoá đơn GTGT xuất trả hàng nhập khẩu uỷ thác ghi 🙁 a ) Giá bán chưa có thuế GTGT gồm có : giá trị hàng hoá thực tiễn nhập khẩu theo giá CIF, thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt quan trọng và những khoản phải nộp theo chính sách lao lý ở khâu nhập khẩu ( nếu có ) .( b ) Thuế suất thuế GTGT và tiền thuế GTGT ghi theo số thuế đã nộp ở khâu nhập khẩu .( c ) Tổng cộng tiền thanh toán giao dịch ( = a + b )Cơ sở nhận nhập khẩu uỷ thác lập hoá đơn GTGT riêng để thanh toán giao dịch tiền hoa hồng uỷ thác nhập khẩu .2.3. Trường hợp tổ chức triển khai, cá thể xuất khẩu tự in hoặc đặt in hóa đơn xuất khẩu để sử dụng khi xuất khẩu sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ thì tổ chức triển khai, cá thể xuất khẩu sử dụng hóa đơn xuất khẩu tự in hoặc đặt in để kê khai, nộp thuế, hoàn thuế .Khi xuất hàng hoá để luân chuyển đến cửa khẩu hay đến nơi làm thủ tục xuất khẩu, cơ sở sử dụng Phiếu xuất kho kiêm luân chuyển nội bộ kèm Lệnh điều động nội bộ theo pháp luật làm chứng từ lưu thông hàng hoá trên thị trường .Trường hợp uỷ thác xuất khẩu hàng hoá, khi xuất hàng giao cho cơ sở nhận uỷ thác, cơ sở có hàng hoá uỷ thác xuất khẩu sử dụng Phiếu xuất kho kiêm luân chuyển nội bộ kèm theo Lệnh điều động nội bộ .2.4. Sử dụng hoá đơn, chứng từ so với hàng hoá, dịch vụ khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu, cho, biếu, khuyến mãi và tiêu dùng nội bộ so với tổ chức triển khai, cá thể kê khai, nộp thuế GTGT theo giải pháp khấu trừ :a ) Đối với hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu Giao hàng cho sản xuất, kinh doanh thương mại hàng hoá, dịch vụ ( loại sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu theo pháp luật của pháp lý thương mại về hoạt động giải trí triển khai thương mại ) thì phải lập hoá đơn, trên hoá đơn ghi tên và số lượng hàng hoá, ghi rõ là hàng khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu không thu tiền ; dòng thuế suất, thuế GTGT không ghi, gạch chéo .b ) Đối với hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, Tặng Kèm, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ thì phải lập hoá đơn GTGT ( hoặc hoá đơn bán hàng ), trên hoá đơn ghi không thiếu những chỉ tiêu và tính thuế GTGT như hoá đơn xuất bán hàng hoá, dịch vụ cho người mua .2.5. Hàng hoá, dịch vụ có giảm giá thì trên hóa đơn GTGT ghi giá bán đã giảm, thuế GTGT, tổng giá thanh toán giao dịch đã có thuế GTGT .Nếu việc giảm giá vận dụng địa thế căn cứ vào số lượng, doanh thu hàng hoá, dịch vụ thực tiễn mua đạt mức nhất định thì số tiền giảm giá của hàng hoá đã bán được tính kiểm soát và điều chỉnh trên hoá đơn bán hàng hoá, dịch vụ của lần mua ở đầu cuối hoặc kỳ tiếp sau. Trên hoá đơn phải ghi rõ những số hóa đơn được giảm giá và số tiền được giảm giá .2.6. Tổ chức kinh doanh thương mại kê khai, nộp thuế GTGT theo giải pháp khấu trừ xuất điều chuyển hàng hoá cho những cơ sở hạch toán nhờ vào như những Trụ sở, shop ở khác địa phương ( tỉnh, thành phố thường trực Trung ương ) để bán hoặc xuất điều chuyển giữa những Trụ sở, đơn vị chức năng phụ thuộc vào với nhau ; xuất hàng hoá cho cơ sở nhận làm đại lý bán đúng giá, hưởng hoa hồng, địa thế căn cứ vào phương pháp tổ chức triển khai kinh doanh thương mại và hạch toán kế toán, cơ sở hoàn toàn có thể lựa chọn một trong hai cách sử dụng hoá đơn, chứng từ như sau :

a) Sử dụng hoá đơn GTGT để làm căn cứ thanh toán và kê khai nộp thuế GTGT ở từng đơn vị và từng khâu độc lập với nhau;
 

b ) Sử dụng Phiếu xuất kho kiêm luân chuyển nội bộ kèm theo Lệnh điều động nội bộ ; Sử dụng Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý theo pháp luật so với hàng hoá xuất cho cơ sở làm đại lý kèm theo Lệnh điều động nội bộ .Cơ sở hạch toán nhờ vào, Trụ sở, shop, cơ sở nhận làm đại lý bán hàng khi bán hàng phải lập hóa đơn theo lao lý giao cho người mua, đồng thời lập Bảng kê sản phẩm & hàng hóa bán ra gửi về cơ sở có sản phẩm & hàng hóa điều chuyển hoặc cơ sở có hàng hoá gửi bán ( gọi chung là cơ sở giao hàng ) để cơ sở giao hàng lập hóa đơn GTGT cho sản phẩm & hàng hóa thực tiễn tiêu thụ giao cho cơ sở hạch toán phụ thuộc vào, Trụ sở, shop, cơ sở nhận làm đại lý bán hàng .Trường hợp cơ sở có số lượng và doanh thu hàng hoá bán ra lớn, Bảng kê hoàn toàn có thể lập cho 05 ngày hay 10 ngày một lần. Trường hợp hàng hoá bán ra có thuế suất thuế GTGT khác nhau phải lập bảng kê riêng cho hàng hoá bán ra theo từng nhóm thuế suất .Cơ sở hạch toán nhờ vào, Trụ sở, shop, cơ sở nhận làm đại lý bán hàng triển khai kê khai nộp thuế GTGT so với số hàng xuất bán cho người mua và được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo hóa đơn GTGT của cơ sở giao hàng xuất cho .2.7. Tổ chức, cá thể làm đại lý thu mua sản phẩm & hàng hóa theo những hình thức khi trả sản phẩm & hàng hóa cho cơ sở uỷ thác thu mua phải lập hóa đơn cho sản phẩm & hàng hóa thu mua đại lý và hoa hồng được hưởng ( nếu có ) .2.8. Tổ chức, cá thể mua hàng hoá, người bán đã xuất hoá đơn, người mua đã nhận hàng, nhưng sau đó người mua phát hiện hàng hoá không đúng quy cách, chất lượng phải trả lại hàng loạt hay một phần hàng hoá, khi xuất hàng trả lại cho người bán, cơ sở phải lập hoá đơn, trên hoá đơn ghi rõ hàng hoá trả lại người bán do không đúng quy cách, chất lượng, tiền thuế GTGT .Trường hợp người mua là đối tượng người dùng không có hoá đơn, khi trả lại hàng hoá, bên mua và bên bán phải lập biên bản ghi rõ loại hàng hoá, số lượng, giá trị hàng trả lại theo giá không có thuế GTGT, tiền thuế GTGT theo hoá đơn bán hàng ( số ký hiệu, ngày, tháng của hoá đơn ), nguyên do trả hàng và bên bán tịch thu hóa đơn đã lập .2.9. Tổ chức, cá thể xuất hàng hoá bán lưu động sử dụng Phiếu xuất kho kiêm luân chuyển nội bộ kèm theo Lệnh điều động nội bộ theo lao lý, khi bán hàng cơ sở lập hoá đơn theo pháp luật .2.10. Cơ sở thiết kế xây dựng có khu công trình thiết kế xây dựng, lắp ráp mà thời hạn triển khai dài, việc giao dịch thanh toán tiền thực thi theo tiến trình hoặc theo khối lượng việc làm triển khai xong chuyển giao, phải lập hoá đơn thanh toán giao dịch khối lượng xây lắp chuyển giao. Hóa đơn GTGT phải ghi rõ lệch giá chưa có thuế và thuế GTGT. Trường hợp khu công trình thiết kế xây dựng hoàn thành xong đã lập hóa đơn thanh toán giao dịch giá trị khu công trình nhưng khi duyệt quyết toán giá trị khu công trình XDCB có kiểm soát và điều chỉnh giá trị khối lượng kiến thiết xây dựng phải giao dịch thanh toán thì lập hóa đơn, chứng từ kiểm soát và điều chỉnh giá trị khu công trình phải thanh toán giao dịch .2.11. Trường hợp tổ chức triển khai, cá thể kinh doanh thương mại bất động sản, kiến thiết xây dựng hạ tầng, thiết kế xây dựng nhà để bán, chuyển nhượng ủy quyền có thực thi thu tiền theo tiến trình thực thi dự án Bất Động Sản hoặc tiến trình thu tiền ghi trong hợp đồng thì khi thu tiền, tổ chức triển khai, cá thể phải lập hóa đơn GTGT. Trên hóa đơn ghi rõ số tiền thu, giá đất được giảm trừ trong lệch giá tính thuế GTGT, thuế suất thuế GTGT, số thuế GTGT .2.12. Tổ chức cho thuê kinh tế tài chính cho thuê gia tài thuộc đối tượng người dùng chịu thuế GTGT phải lập hoá đơn theo lao lý .Tổ chức cho thuê kinh tế tài chính cho thuê gia tài thuộc đối tượng người dùng chịu thuế GTGT phải có hoá đơn GTGT ( so với gia tài mua trong nước ) hoặc chứng từ nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu ( so với gia tài nhập khẩu ) ; tổng số tiền thuế GTGT ghi trên hoá đơn GTGT phải khớp với số tiền thuế GTGT ghi trên hoá đơn GTGT ( hoặc chứng từ nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu ) .Các trường hợp gia tài mua để cho thuê không thuộc đối tượng người dùng chịu thuế GTGT, không có hoá đơn GTGT hoặc chứng từ nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu thì không được ghi thuế GTGT trên hoá đơn .Việc lập hóa đơn như sau :- Trường hợp tổ chức triển khai cho thuê kinh tế tài chính chuyển giao hàng loạt số thuế GTGT ghi trên hóa đơn gia tài mua cho thuê kinh tế tài chính cho bên đi thuê kinh tế tài chính được kê khai khấu trừ một lần thuế GTGT nguồn vào của gia tài cho thuê kinh tế tài chính, tổ chức triển khai cho thuê kinh tế tài chính lập hóa đơn cho bên đi thuê để làm địa thế căn cứ khấu trừ thuế GTGT nguồn vào như sau :Trên hóa đơn GTGT thu tiền lần đầu của dịch vụ cho thuê kinh tế tài chính, tổ chức triển khai cho thuê kinh tế tài chính ghi rõ : thanh toán giao dịch dịch vụ cho thuê kinh tế tài chính và thuế GTGT nguồn vào của gia tài cho thuê kinh tế tài chính, dòng tiền hàng ghi giá trị dịch vụ cho thuê kinh tế tài chính ( không gồm có thuế GTGT của gia tài ), dòng thuế suất không ghi và gạch chéo, dòng tiền thuế GTGT ghi đúng số thuế GTGT nguồn vào của gia tài cho thuê kinh tế tài chính .- Xử lý lập hóa đơn khi hợp đồng chấm hết trước thời hạn :+ Thu hồi gia tài cho thuê kinh tế tài chính : Trường hợp tổ chức triển khai cho thuê kinh tế tài chính và bên đi thuê lựa chọn khấu trừ hàng loạt số thuế GTGT của gia tài cho thuê, bên đi thuê kiểm soát và điều chỉnh thuế GTGT đã khấu trừ tính trên giá trị còn lại chưa có thuế GTGT xác lập theo biên bản tịch thu gia tài để chuyển giao cho tổ chức triển khai cho thuê kinh tế tài chính. Trên hóa đơn GTGT ghi rõ : xuất trả tiền thuế GTGT của gia tài tịch thu ; dòng tiền hàng, dòng thuế suất không ghi và gạch bỏ ; dòng tiền thuế ghi số tiền thuế GTGT tính trên giá trị còn lại chưa có thuế GTGT xác lập theo biên bản tịch thu gia tài .+ Bán gia tài tịch thu : Tổ chức cho thuê kinh tế tài chính khi bán gia tài tịch thu phải lập hóa đơn GTGT theo pháp luật giao cho người mua .2.13. Tổ chức, cá thể có hoạt động giải trí mua, bán ngoại tệ phát sinh ở quốc tế lập Bảng kê cụ thể doanh thu mua và bán theo từng loại ngoại tệ. Cơ sở phải lưu giữ những chứng từ thanh toán giao dịch với bên mua, bán ở quốc tế theo đúng pháp lý về kế toán. Các hoạt động giải trí mua, bán ngoại tệ phát sinh ở trong nước phải lập hoá đơn theo lao lý .2.14. Tổ chức, cá thể mua, bán vàng, bạc, đá quý nếu mua của cá thể không kinh doanh thương mại, không có hoá đơn thì lập Bảng kê hàng hoá mua vào theo mẫu số 01 / TNDN ( Ban hành kèm theo Thông tư số 130 / 2008 / TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính )2.15. Tổ chức, cá thể trong khu phi thuế quan khi bán hàng hoá, dịch vụ sử dụng hoá đơn bán hàng ( loại dành cho tổ chức triển khai, cá thể trong khu phi thuế quan ) .2.16. Hoá đơn, chứng từ so với gia tài góp vốn, gia tài điều chuyển được thực thi như sau :a ) Bên có gia tài góp vốn là cá thể, tổ chức triển khai không kinh doanh thương mại :a. 1. Trường hợp cá thể, tổ chức triển khai không kinh doanh thương mại có góp vốn bằng gia tài vào công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn, công ty CP thì chứng từ so với gia tài góp vốn là biên bản ghi nhận góp vốn, biên bản giao nhận gia tài .a. 2. Trường hợp cá thể dùng gia tài thuộc chiếm hữu của mình, giá trị quyền sử dụng đất để xây dựng doanh nghiệp tư nhân, văn phòng luật sư thì không phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản, chuyển quyền sử dụng đất cho doanh nghiệp tư nhân, trường hợp không có chứng từ hợp pháp chứng tỏ giá vốn của gia tài thì phải có văn bản định giá gia tài của tổ chức triển khai định giá theo pháp luật của pháp lý để làm cơ sở hạch toán giá trị gia tài cố định và thắt chặt .b ) Bên có gia tài góp vốn, có gia tài điều chuyển là tổ chức triển khai, cá thể kinh doanh thương mại :b. 1. Tài sản góp vốn vào doanh nghiệp phải có : biên bản góp vốn sản xuất kinh doanh thương mại, hợp đồng liên kết kinh doanh, link ; biên bản định giá gia tài của Hội đồng giao nhận vốn góp của những bên góp vốn ( hoặc văn bản định giá của tổ chức triển khai có công dụng định giá theo lao lý của pháp lý ), kèm theo bộ hồ sơ về nguồn gốc gia tài .b. 2. Tài sản điều chuyển giữa những đơn vị chức năng thành viên hạch toán phụ thuộc vào trong tổ chức triển khai, cá thể ; gia tài điều chuyển khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, quy đổi mô hình doanh nghiệp thì tổ chức triển khai, cá thể có gia tài điều chuyển phải có lệnh điều chuyển gia tài, kèm theo bộ hồ sơ nguồn gốc gia tài và không phải xuất hoá đơn .Trường hợp gia tài điều chuyển giữa những đơn vị chức năng hạch toán độc lập hoặc giữa những đơn vị chức năng thành viên có tư cách pháp nhân không thiếu trong cùng một tổ chức triển khai, cá thể thì tổ chức triển khai, cá thể có gia tài điều chuyển phải lập hoá đơn GTGT theo lao lý .


Phụ lục 5

MẪU HÓA ĐƠN, BẢNG BIỂU THAM KHẢO

( Ban hành kèm theo Thông tư số 153 / 2010 / TT-BTCngày 28 tháng 9 năm 2010 của Bộ Tài chính )

5.1. Mẫu tham khảo Hóa đơn Giá trị gia tăng

Mẫu số : 01GTKT3 / 001

                                                     HÓA ĐƠN                                                 

                                                GIÁ TRỊ GIA TĂNG                                     Ký hiệu: AA/11P

Liên 1 : Lưu Số : 0000001Ngày …….. tháng ……. năm 20 ….Đơn vị bán hàng : CÔNG TY TNHH AMã số thuế : 010023400Địa chỉ : 45 phố X, Q. Y, thành phố TP.HNSố thông tin tài khoản ………………………………………………………………………………………………………………………………………….Điện thoại : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………Họ tên người mua hàng ………………………………………………………. …… ……. …………………………………………………..Tên đơn vị chức năng ……………………………………………………………………………………………………………………………………………Địa chỉ ……………………………………………………….. … Số thông tin tài khoản …………………………………………………………………Hình thức giao dịch thanh toán : ………………..STTTên sản phẩm & hàng hóa, dịch vụĐơn vị tínhSố lượngĐơn giáThành tiền123456 = 4x5Cộng tiền hàng : … … … … …………….Thuế suất GTGT : …. … … %, Tiền thuế GTGT : … … … … … …………Tổng cộng tiền thanh toán giao dịch ………………………….Số tiền viết bằng chữ : ………………………………………………………………………………………………………………………………..Người mua hàng( Ký, ghi rõ họ, tên )Người bán hàng( Ký, đóng dấu ghi rõ họ, tên )( Cần kiểm tra, so sánh khi lập, giao, nhận hoá đơn )        ( In tại Công ty ………, Mã số thuế …….. )

Ghi chú:

– Liên 1 : Lưu- Liên 2 : Giao người mua- Liên 3 : …..

5.2. Mẫu tham khảo Hóa đơn bán hàng (Phụ lục 5 ban hành kèm Thông tư số

153 / 2010 / TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính )( In tại Công ty in ………., Mã số thuế …….. )Mẫu số : 02GTTT3 / 001

                                            HÓA ĐƠN BÁN HÀNG                                

Ký hiệu : AB / 12PLiên 1 : Lưu Số : 0000001Ngày …….. tháng ……. năm 20 ….


Đơn vị bán hàng : CÔNG TY TNHH AMã số thuế : 010023400Địa chỉ : 45 phố X, Q. Y, thành phố Thành Phố Hà NộiSố thông tin tài khoản ……………………………………………………………………………………………………………………………………..Điện thoại : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….Họ tên người mua hàng ………………………………………………………. …… ……. ……………………………………………….Tên đơn vị chức năng ………………………………………………………………………………………………………………………………………..Địa chỉ ………………………………………………………. Số thông tin tài khoản ………………………………………………………………….Hình thức giao dịch thanh toán : ……………….. MST : ……………………………………………………………………………………………..STTTên sản phẩm & hàng hóa, dịch vụĐơn vị tínhSố lượngĐơn giáThành tiền123456 = 4x5Cộng tiền bán sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ : … …………………………….Số tiền viết bằng chữ : …………………………………………………………………………………………………………………………….Người mua hàng( Ký, ghi rõ họ, tên )Người bán hàng( Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên )( Cần kiểm tra, so sánh khi lập, giao, nhận hoá đơn )        

Ghi chú:

– Liên 1 : Lưu- Liên 2 : Giao người mua- Liên 3 : …

5.3. Mẫu tham khảo Hóa đơn bán hàng dùng cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan

( Phụ lục 5 phát hành kèm Thông tư số 153 / 2010 / TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính )( In tại Công ty in … … .., Mã số thuế … … … .. )Mẫu số : 07KPTQ

HÓA ĐƠN BÁN HÀNG

( Dùng cho tổ chức triển khai, cá thể trong khu phi thuế quan ) Ký hiệu : AC / 11PLiên 1 : Lưu Số : 0000001

                                                          Ngày……..tháng…….năm 200….

Đơn vị bán hàng :. Công ty A. ……………………………………………………………………………………………………………..Địa chỉ : Số 12 Lô A KCX C ………………………. Số thông tin tài khoản …………………………………………………………………Điện thoại : ……………………………. MST : ……………………………………………………………………………………………..Họ tên người mua hàng ……………………………………………………………. ………………………………………………………Tên đơn vị chức năng ………………………………………………………………………………………………………………………………………..Địa chỉ ………………………………………………………. Số thông tin tài khoản ………………………………………………………………….Hình thức thanh toán giao dịch : ……………….. MST : ……………………………………………………………………………………………..STTTên sản phẩm & hàng hóa, dịch vụĐơn vị tínhSố lượngĐơn giáThành tiền123456 = 4×5

 

Cộng tiền bán sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ : ……………………………. Số tiền viết bằng chữ : ……………………………………………………………………………………………………………………………….Người mua hàng Người bán hàng( Ký, ghi rõ họ, tên ) ( Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên )( Cần kiểm tra, so sánh khi lập, giao, nhận hoá đơn )

Ghi chú:

– Liên 1 : Lưu- Liên 2 : Giao người mua

– Liên 3:…
5.4. Mẫu tham khảo Hóa đơn xuất khẩu (Phụ lục 5 ban hành kèm Thông tư số

153 / 2010 / TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính )

HÓA ĐƠN XUẤT KHẨU

Liên 1 : LưuSố : 0000001

Ngày……..tháng…….năm 20….

Tên đơn vị chức năng xuất khẩu :. Công ty A. …………………………………………………………………………..Địa chỉ :. số 7 phố ………………………………………… Số thông tin tài khoản ……………………………………Điện thoại : ……………………………. Mã số thuế ………………………………………………………..Tên đơn vị chức năng nhập khẩu ……………………………………………………………………………………………Địa chỉ ………………………………………………………. Số thông tin tài khoản …………………………………….Điện thoại : …………………………………………………………………………………………………………..Số hợp đồng : : ……………………………. Ngày hợp đồng : … … / …. / … …Hình thức thanh toán giao dịch : ……………………………………………………………………………………………Địa điểm giao hàng : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …Địa điểm nhận hàng : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..Số vận đơn : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …Số container : … … … … … … … … … … … .. Tên đơn vị chức năng luân chuyển : … … … … … … … … ..STTTên sản phẩm & hàng hóa, dịch vụĐơn vị tínhSố lượngĐơn giáThành tiền123456 = 4x5Cộng tiền bán sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ : …………………………………………………………………………….Số tiền viết bằng chữ : …………………………………………………………………………………………….Người bán hàng( Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên )( In tại Công ty in … … …, Mã số thuế … … … )

Ghi chú:

– Liên 1 : Lưu

– Liên 2: Giao người mua
5.5. Mẫu tham khảo Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ (Phụ lục 5 ban hành kèm Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính)

Mẫu số : 03XKNBTên tổ chức triển khai, cá thể : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …Địa chỉ : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .Mã số thuế : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …Ký hiệu :Số :

PHIẾU XUẤT KHO KIÊM VẬN CHUYỂN NỘI BỘ

Liên 1 : LưuNgày … … … tháng … … … năm … … …Căn cứ lệnh điều động số : … … … … … … …Ngày … …. tháng … … … … năm … … … … … …của … … … … … … … … … … … về việc … … … … … …Họ tên người luân chuyển … … … … … … …Hợp đồng số … … … … … … … … …Phương tiện luân chuyển : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …Xuất tại kho : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..Nhập tại kho : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .

STT

Tên nhãn hiệu, quy cách, phẩm chất vật tư (sản phẩm, hàng hóa)

Mã số

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Thực

 xuất

Thực nhập

Tổng cộng:

Người lập

Thủ kho xuất

Người vận chuyển

Thủ kho nhập

( ký, ghi rõ họ tên )( ký, ghi rõ họ tên )( ký, ghi rõ họ tên )( ký, ghi rõ họ tên )( Cần kiểm tra, so sánh khi lập, giao, nhận hoá đơn )

Ghi chú:

– Liên 1 : Lưu- Liên 2 : Dùng để luân chuyển hàng- Liên 3 : Nội bộ         

5.6. Mẫu tham khảo Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý (Phụ lục 5 ban hành kèm

Thông tư số 153 / 2010 / TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính )Mẫu số : 04HGDLTên tổ chức triển khai, cá thể : ……………………………………………………………………………………Địa chỉ : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..Mã số thuế : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …Ký hiệu :Số :

PHIẾU XUẤT KHO HÀNG GỬI BÁN ĐẠI LÝ

Liên 1 : LưuNgày … … … tháng … … …. năm … … …Căn cứ hợp đồng kinh tế tài chính số : … … … … …Ngày … … … .. tháng … … … …. năm … … … …của … … … … … … … … … … … với ( tổ chức triển khai, cá thể ) … … … … … … MST : … … …Họ tên người luân chuyển : … … … … … … … … … … …Hợp đồng số : … ..Phương tiện luân chuyển : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …Xuất tại kho : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..Nhập tại kho : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..

STT

Tên nhãn hiệu, quy cách, phẩm chất vật tư (sản phẩm, hàng hóa)

Mã số

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Tổng cộng:

Người nhận hàng

Người lập

Thủ kho xuất

Người vận chuyển

Thủ kho nhập

( ký, ghi rõ họ tên )( ký, ghi rõ họ tên )( ký, ghi rõ họ tên )( ký, ghi rõ họ tên )( ký, ghi rõ họ tên )( Cần kiểm tra, so sánh khi lập, giao, nhận hoá đơn )

Ghi chú:

Liên 1 : LưuLiên 2 : Dùng để luân chuyển hàngLiên 3 : Nội bộ        


5.7. Mẫu tham khảo Bảng kê bán lẻ hàng hóa dịch vụ có giá trị dưới 200.000 VND

( Phụ lục 5 phát hành kèm Thông tư số 153 / 2010 / TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính )

BẢNG KÊ BÁN LẺ HÀNG HÓA, DỊCH VỤ TRỰC TIẾP CHO  NGƯỜI TIÊU DÙNG

Ngày … … … tháng … … … năm … … …Tên tổ chức triển khai cá thể : … … … … … … … … … … … … … … … …Đị chỉ : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..Mã số thuế : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..

STT

Tên hàng hóa dịch vụ

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thuế GTGT

Thành tiền

Ghi chú

Tổng cộng:

Người lập
(Ký và ghi rõ họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký và ghi rõ họ tên)

           

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *