Thời hiệu và thời hạn trong xử lý vi phạm hành chính

Thời hiệu xử lý vi phạm hành chính

1. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính được lao lý như sau :
a ) Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính là 01 năm, trừ những trường hợp sau đây :
Vi phạm hành chính về kế toán ; hóa đơn ; phí, lệ phí ; kinh doanh thương mại bảo hiểm ; quản trị giá ; sàn chứng khoán ; sở hữu trí tuệ ; kiến thiết xây dựng ; thủy hải sản ; lâm nghiệp ; tìm hiểu, quy hoạch, thăm dò, khai thác, sử dụng nguồn tài nguyên nước ; hoạt động giải trí dầu khí và hoạt động giải trí tài nguyên khác ; bảo vệ thiên nhiên và môi trường ; nguồn năng lượng nguyên tử ; quản trị, tăng trưởng nhà và văn phòng ; đất đai ; đê điều ; báo chí truyền thông ; xuất bản ; sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh thương mại sản phẩm & hàng hóa ; sản xuất, kinh doanh hàng cấm, hàng giả ; quản trị lao động ngoài nước thì thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính là 02 năm .

Vi phạm hành chính về thuế thì thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về quản lý thuế;

b ) Thời điểm để tính thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính pháp luật tại điểm a mục 1 được pháp luật như sau :
Đối với vi phạm hành chính đã kết thúc thì thời hiệu được tính từ thời gian chấm hết hành vi vi phạm .
Đối với vi phạm hành chính đang được triển khai thì thời hiệu được tính từ thời gian phát hiện hành vi vi phạm ;
c ) Trường hợp xử phạt vi phạm hành chính so với cá thể, tổ chức triển khai do cơ quan triển khai tố tụng chuyển đến thì thời hiệu được vận dụng theo pháp luật tại điểm a và điểm b mục 1. Thời gian cơ quan triển khai tố tụng thụ lý, xem xét được tính vào thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính .
d ) Trong thời hạn được pháp luật tại điểm a và điểm b khoản này mà cá thể, tổ chức triển khai cố ý trốn tránh, cản trở việc xử phạt thì thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính được tính lại kể từ thời gian chấm hết hành vi trốn tránh, cản trở việc xử phạt .
2. Thời hiệu vận dụng giải pháp giải quyết và xử lý hành chính được pháp luật như sau :
a ) Thời hiệu vận dụng giải pháp giáo dục tại xã, phường, thị xã :

  • 01 năm, kể từ người từ đủ 12 tuổi đến dưới 14 tuổi thực hiện hành vi có dấu hiệu của một tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý quy định tại Bộ luật Hình sự;
  • 06 tháng, kể từ ngày người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi thực hiện hành vi có dấu hiệu của một tội phạm nghiêm trọng do cố ý quy định tại Bộ luật Hình sự;
  • 06 tháng, kể từ ngày người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi đã 02 lần bị xử phạt vi phạm hành chính và bị lập biên bản vi phạm hành chính tại lần vi phạm thứ ba trong thời hạn 06 tháng về một trong các hành vi gây rối trật tự công cộng, trộm cắp tài sản, đánh bạc, lừa đảo, đua xe trái phép;
  • 06 tháng kể từ ngày người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi đã 02 lần bị xử phạt vi phạm hành chính và bị lập biên bản vi phạm hành chính tại lần vi phạm thứ ba trong thời hạn 06 tháng về một trong các hành vi xúc phạm nhân phẩm, danh dự của người khác, gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác, chiếm giữ trái phép tài sản, hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác, gây rối trật tự công cộng, trộm cắp tài sản, đánh bạc, lừa đảo, đua xe trái phép nhưng không phải là tội phạm;
  • 06 tháng kể từ ngày người từ đủ 18 tuổi trở lên đã 02 lần bị xử phạt vi phạm hành chính và bị lập biên bản vi phạm hành chính tại lần vi phạm thứ ba trong thời hạn 06 tháng về một trong các hành vi xúc phạm nhân phẩm, danh dự của người khác, gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác, chiếm giữ trái phép tài sản, hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác, gây rối trật tự công cộng, trộm cắp tài sản, đánh bạc, lừa đảo, đua xe trái phép, ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình nhưng không phải là tội phạm;
  • 03 tháng, kể từ ngày người từ đủ 14 tuổi trở lên đã 02 lần bị xử phạt vi phạm hành chính và bị lập biên bản vi phạm hành chính tại lần vi phạm thứ ba trong thời hạn 06 tháng về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

b) Thời hiệu áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng là:

  • 01 năm, kể từ ngày người từ đủ 12 tuổi đến dưới 14 tuổi thực hiện hành vi có dấu hiệu của một tội phạm đặc biệt nghiêm trọng quy định tại Bộ luật Hình sự; người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi thực hiện hành vi có dấu hiệu của một tội phạm rất nghiêm trọng hoặc một tội phạm đặc biệt nghiêm trọng quy định tại Bộ luật Hình sự;
  • 06 tháng, kể từ ngày người từ đủ 14 tuổi đến dưới 18 tuổi thực hiện một trong các hành vi quy định tại Luật Xử lý vi phạm hành chính và trước đó đã bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn

c ) Thời hiệu vận dụng giải pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc là 01 năm, kể từ ngày cá thể thực thi lần cuối một trong những hành vi vi phạm lao lý tại Luật Xử lý vi phạm hành chính ;
d ) Thời hiệu vận dụng giải pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc là 03 tháng, kể từ ngày cá thể triển khai lần cuối hành vi vi phạm là người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên thuộc trường hợp bị vận dụng giải pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo pháp luật của Luật Phòng, chống ma túy ;
đ ) Trong thời hạn được lao lý tại những điểm a, b, c và d mục này mà cá thể cố ý trốn tránh, cản trở việc vận dụng giải pháp giải quyết và xử lý hành chính thì thời hiệu được tính lại kể từ thời gian chấm hết hành vi trốn tránh, cản trở việc vận dụng giải pháp giải quyết và xử lý hành chính .

Thời hiệu thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính

1. Thời hiệu thi hành quyết định hành động xử phạt vi phạm hành chính là 01 năm, kể từ ngày ra quyết định hành động, quá thời hạn này thì không thi hành quyết định hành động đó nữa, trừ trường hợp quyết định hành động xử phạt có vận dụng hình thức xử phạt tịch thu tang vật, phương tiện đi lại vi phạm hành chính, giải pháp khắc phục hậu quả thì vẫn phải tịch thu tang vật, phương tiện đi lại, vận dụng giải pháp khắc phục hậu quả .
2. Trong trường hợp cá thể, tổ chức triển khai bị xử phạt cố ý trốn tránh, trì hoãn thì thời hiệu nói trên được tính kể từ thời gian chấm hết hành vi trốn tránh, trì hoãn .

Thời hiệu thi hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính

1. Quyết định vận dụng giải pháp giáo dục tại xã, phường, thị xã và quyết định hành động vận dụng giải pháp đưa vào trường giáo dưỡng hết thời hiệu thi hành sau 06 tháng, kể từ ngày quyết định hành động có hiệu lực thực thi hiện hành pháp lý .

2. Quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc và quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc hết thời hiệu thi hành sau 01 năm, kể từ ngày quyết định có hiệu lực pháp luật.

3. Trong trường hợp người phải chấp hành quyết định hành động cố ý trốn tránh việc thi hành, thì thời hiệu lao lý tại mục 1 và mục 2 được tính kể từ thời gian hành vi trốn tránh chấm hết .

Thời hạn được coi là chưa bị xử lý vi phạm hành chính

1. Cá nhân, tổ chức triển khai bị xử phạt vi phạm hành chính, nếu trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày chấp hành xong quyết định hành động xử phạt cảnh cáo hoặc 01 năm, kể từ ngày chấp hành xong quyết định hành động xử phạt hành chính khác hoặc từ ngày hết thời hiệu thi hành quyết định hành động xử phạt vi phạm hành chính mà không tái phạm thì được coi là chưa bị xử phạt vi phạm hành chính .
2. Cá nhân bị vận dụng giải pháp giải quyết và xử lý hành chính, nếu trong thời hạn 02 năm, kể từ ngày chấp hành xong quyết định hành động vận dụng giải pháp giải quyết và xử lý hành chính hoặc 01 năm kể từ ngày hết thời hiệu thi hành quyết định hành động vận dụng giải pháp giải quyết và xử lý hành chính mà không tái phạm thì được coi là chưa bị vận dụng giải pháp giải quyết và xử lý hành chính .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *