Quy trình thủ tục lập Quỹ từ thiện theo quy định pháp luật

Quy trình thủ tục lập Quỹ từ thiện theo quy định pháp luật

Hiện nay, đặc biệt quan trọng là khi quốc gia đang trong quy trình tiến độ khó khăn vất vả của dịch bệnh covid-19 cùng hàng loạt thiên tai, bão lũ đã xảy ra gần đây, tận mắt chứng kiến nhiều thực trạng trở nên khó khăn vất vả, thiếu thốn, .. Nhiều nhà hảo tâm mong ước lập nên những Quỹ từ thiện để hoàn toàn có thể tương hỗ, trợ giúp những thực trạng khó khăn vất vả ấy. Vậy tiến trình thủ tục lập Quỹ từ thiện được pháp lý hiện hành pháp luật như thế nào ? Mời quý bạn đọc theo dõi bài viết sau .

I.KHÁI NIỆM

Theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP, Quỹ từ thiện được hiểu như sau:

-Quỹ: Là tổ chức phi chính phủ do cá nhân, tổ chức tự nguyện góp một phần tài sản nhất định để thành lập hoặc thành lập thông qua di chúc, hiến, tặng tài sản thành lập quỹ, có mục đích tổ chức, hoạt động theo quy định tại Điều 3 Nghị định này, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ.

-Quỹ từ thiện: Là quỹ được tổ chức, hoạt động với mục đích hỗ trợ khắc phục sự cố do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, tai nạn và các đối tượng khác thuộc diện khó khăn, yếu thế cần sự trợ giúp của xã hội, không vì mục tiêu lợi nhuận.

Trong đó :
– Không vì tiềm năng doanh thu : Là doanh thu có được trong quy trình hoạt động giải trí không để phân loại mà chỉ dùng cho những hoạt động giải trí theo điều lệ của quỹ đã được công nhận .
– Tài sản : Là vật, tiền, sách vở có giá và quyền gia tài theo pháp luật của Bộ luật dân sự .
– Góp gia tài : Là việc chuyển quyền sở hữu tài sản hợp pháp của cá thể, tổ chức triển khai sang quỹ dưới hình thức hợp đồng, hiến, Tặng Kèm, di chúc của người để lại gia tài hoặc những hình thức khác theo lao lý của pháp lý để làm gia tài của quỹ và triển khai những mục tiêu theo pháp luật tại Điều 3 Nghị định này .

Về nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Quỹ

“ 1. Thành lập và hoạt động giải trí không vì tiềm năng doanh thu .
2. Tự nguyện, tự chủ, tự giàn trải và tự chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý bằng gia tài của mình .
3. Tổ chức, hoạt động giải trí theo pháp luật của pháp lý và điều lệ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận .
4. Công khai, minh bạch về tổ chức triển khai, hoạt động giải trí và thu, chi kinh tế tài chính, gia tài của quỹ .
5. Không phân loại gia tài. ”
( Căn cứ Điều 5 Nghị định số 93/2019 / NĐ-CP )

II.ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP QUỸ TỪ THIỆN

Theo pháp luật tại Điều 10 Nghị định số 93/2019 / NĐ-CP, điều kiện kèm theo để được cấp giấy phép thành lập quỹ như sau :
1. Có mục tiêu hoạt động giải trí theo lao lý tại Điều 3 Nghị định này. Cụ thể, Quỹ được tổ chức triển khai và hoạt động giải trí nhằm mục đích mục tiêu tương hỗ, khuyến khích tăng trưởng văn hóa truyền thống, giáo dục, y tế, thể dục, thể thao, khoa học, công nghệ tiên tiến, hội đồng và từ thiện, nhân đạo, không vì tiềm năng doanh thu .
2. Có sáng lập viên thành lập quỹ bảo vệ lao lý tại Điều 11 Nghị định này .
3. Ban sáng lập quỹ có đủ số gia tài góp phần để thành lập quỹ theo pháp luật tại Điều 14 Nghị định này .
4. Hồ sơ thành lập quỹ bảo vệ theo pháp luật tại Điều 15 Nghị định này .

Trong đó, điều kiện sáng lập viên thành lập quỹ như sau:

“ 1. Các sáng lập viên phải bảo vệ điều kiện kèm theo sau :
a ) Sáng lập viên thành lập quỹ phải là công dân, tổ chức triển khai Nước Ta ;
b ) Đối với công dân : Có đủ năng lượng hành vi dân sự và không có án tích ;
c ) Đối với tổ chức triển khai : Được thành lập hợp pháp, có điều lệ hoặc văn bản pháp luật tính năng, trách nhiệm của tổ chức triển khai ; có nghị quyết của tập thể chỉ huy hoặc quyết định hành động của người đứng đầu có thẩm quyền về việc tham gia thành lập quỹ ; quyết định hành động cử người đại diện thay mặt của tổ chức triển khai tham gia tư cách sáng lập viên thành lập quỹ ; trường hợp tổ chức triển khai Nước Ta có vốn góp vốn đầu tư quốc tế thì người đại diện thay mặt tổ chức triển khai làm sáng lập viên thành lập quỹ phải là công dân Nước Ta ;
d ) Đóng góp gia tài hợp pháp thành lập quỹ theo pháp luật tại Điều 14 Nghị định này ;
đ ) Sáng lập viên thành lập quỹ nếu thuộc diện quản trị của cơ quan có thẩm quyền thì phải được sự đồng ý chấp thuận bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền theo pháp luật về phân cấp quản trị cán bộ trước khi gửi hồ sơ về cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo lao lý tại Điều 18 Nghị định này cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ .
2. Các sáng lập viên thành lập Ban sáng lập quỹ. Ban sáng lập quỹ phải có tối thiểu 03 sáng lập viên, gồm : Trưởng ban, Phó Trưởng ban và ủy viên .
3. Ban sáng lập quỹ lập hồ sơ xin phép thành lập quỹ theo lao lý tại Điều 15 Nghị định này và gửi đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền lao lý tại Điều 18 Nghị định này. Ban sáng lập quỹ có nghĩa vụ và trách nhiệm đề cử Hội đồng quản trị quỹ, thiết kế xây dựng dự thảo điều lệ và những tài liệu trong hồ sơ thành lập quỹ. ”
( Căn cứ Điều 11 Nghị định số 93/2019 / NĐ-CP )

Tài sản đóng góp thành lập Quỹ

Về gia tài góp phần thành lập quỹ được pháp luật tại Điều 14 Nghị định số 93/2019 / NĐ-CP như sau :
“ 1. Tài sản góp phần thành lập quỹ gồm :
a ) Tiền đồng Nước Ta ;
b ) Tài sản được quy đổi ra tiền đồng Nước Ta ( gồm có : Hiện vật, ngoại tệ, sách vở có giá, những quyền gia tài khác ) của công dân, tổ chức triển khai Nước Ta là sáng lập viên, của cá thể, tổ chức triển khai quốc tế góp với công dân, tổ chức triển khai Nước Ta để thành lập quỹ. Đối với gia tài là trụ sở, trang thiết bị, công nghệ tiên tiến phải do tổ chức triển khai thẩm định giá được thành lập hợp pháp định giá, thời gian định giá gia tài không quá 06 tháng tính đến thời gian nộp hồ sơ thành lập quỹ ;
c ) Trường hợp gia tài góp phần thành lập quỹ gồm có cả gia tài khác không gồm có tiền đồng Nước Ta thì số tiền đồng Nước Ta phải bảo vệ tối thiểu 50 % tổng giá trị gia tài .

2.Đối với quỹ do công dân, tổ chức Việt Nam thành lập phải đảm bảo tài sản đóng góp thành lập quỹ được quy đổi ra tiền đồng Việt Nam như sau:

a ) Quỹ hoạt động giải trí trong khoanh vùng phạm vi toàn nước hoặc liên tỉnh : 6.500.000.000 ( sáu tỷ năm trăm triệu đồng ) ;
b ) Quỹ hoạt động giải trí trong khoanh vùng phạm vi cấp tỉnh : 1.300.000.000 ( một tỷ ba trăm triệu đồng ) ;
c ) Quỹ hoạt động giải trí trong khoanh vùng phạm vi cấp huyện : 130.000.000 ( một trăm ba mươi triệu đồng ) ;
d ) Quỹ hoạt động giải trí trong khoanh vùng phạm vi cấp xã : 25.000.000 ( hai mươi lăm triệu đồng ) .
3. Đối với trường hợp có cá thể, tổ chức triển khai quốc tế góp gia tài với công dân, tổ chức triển khai Nước Ta thành lập quỹ phải bảo vệ gia tài góp phần thành lập quỹ được quy đổi ra tiền đồng Nước Ta như sau :
a ) Quỹ hoạt động giải trí trong khoanh vùng phạm vi toàn nước hoặc liên tỉnh : 8.700.000.000 ( tám tỷ bảy trăm triệu đồng ) ;
b ) Quỹ hoạt động giải trí trong khoanh vùng phạm vi cấp tỉnh : 3.700.000.000 ( ba tỷ bảy trăm triệu đồng ) ;
c ) Quỹ hoạt động giải trí trong khoanh vùng phạm vi cấp huyện : 1.200.000.000 ( một tỷ hai trăm triệu đồng ) ;
d ) Quỹ hoạt động giải trí trong khoanh vùng phạm vi cấp xã : 620.000.000 ( sáu trăm hai mươi triệu đồng ) .
4. Tài sản góp phần thành lập quỹ phải được chuyển quyền chiếm hữu cho quỹ trong thời hạn 45 ngày thao tác kể từ ngày quỹ được cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ. Tài sản góp phần để thành lập quỹ không bị tranh chấp hoặc thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính khác. ”

III.THỦ TỤC THÀNH LẬP QUỸ TỪ THIỆN

1.Thành phần hồ sơ

“ Hồ sơ thành lập quỹ, gồm :
a ) Đơn đề xuất thành lập quỹ ;
b ) Dự thảo điều lệ quỹ ;
c ) Bản cam kết góp phần gia tài thành lập quỹ của những sáng lập viên, tài liệu chứng tỏ gia tài góp phần để thành lập quỹ theo lao lý tại Điều 14 Nghị định này ;
d ) Sơ yếu lý lịch, phiếu lý lịch tư pháp của những thành viên Ban sáng lập quỹ và những tài liệu theo pháp luật tại Điều 11, Điều 12 hoặc Điều 13 Nghị định này. Sáng lập viên thuộc diện quản trị của cơ quan có thẩm quyền theo pháp luật thì có văn bản đồng ý chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền theo phân cấp quản trị cán bộ ;
đ ) Văn bản bầu những chức vụ Ban sáng lập quỹ ;
e ) Văn bản xác nhận nơi dự kiến đặt trụ sở của quỹ. ”
( Căn cứ khoản 2, Điều 15 Nghị định số 93/2019 / NĐ-CP )

2.Cơ quan có thẩm quyền giải quyết

Hồ sơ thành lập quỹ được lập thành 01 bộ và gửi đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền pháp luật tại Điều 18 Nghị định này :
“ 1. Bộ trưởng Bộ Nội vụ có thẩm quyền cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ ; được cho phép hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, đổi tên quỹ ; đình chỉ có thời hạn hoạt động giải trí ; được cho phép quỹ hoạt động giải trí trở lại sau khi bị đình chỉ có thời hạn ; công nhận quỹ đủ điều kiện kèm theo hoạt động giải trí ; công nhận thành viên Hội đồng quản trị quỹ ; được cho phép biến hóa hoặc cấp lại giấy phép thành lập ; lan rộng ra khoanh vùng phạm vi hoạt động giải trí và kiện toàn, quy đổi quỹ ; tịch thu giấy phép thành lập, so với :
a ) Quỹ có khoanh vùng phạm vi hoạt động giải trí toàn nước hoặc liên tỉnh ;
b ) Quỹ có tổ chức triển khai, cá thể quốc tế góp gia tài với công dân, tổ chức triển khai Nước Ta để thành lập, hoạt động giải trí trong khoanh vùng phạm vi tỉnh .
2. quản trị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền :
a ) Cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ ; được cho phép hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, đổi tên ; đình chỉ có thời hạn hoạt động giải trí ; được cho phép quỹ hoạt động giải trí trở lại sau khi bị đình chỉ có thời hạn ; lan rộng ra khoanh vùng phạm vi hoạt động giải trí và kiện toàn, quy đổi quỹ ; công nhận quỹ đủ điều kiện kèm theo hoạt động giải trí ; công nhận thành viên Hội đồng quản trị quỹ ; được cho phép biến hóa hoặc cấp lại giấy phép thành lập ; tịch thu giấy phép thành lập so với quỹ có khoanh vùng phạm vi hoạt động giải trí trong tỉnh ;
b ) Quỹ có tổ chức triển khai, cá thể quốc tế góp gia tài với công dân, tổ chức triển khai Nước Ta đểthành lập, hoạt động giải trí trong khoanh vùng phạm vi huyện, xã. ”

 

KHUYẾN NGHỊ CỦA LUẬT 3S:

[1] Đây là Bài viết khái quát chung về vấn đề pháp lý mà quý Khách hàng, độc giả của Luật 3S đang quan tâm, không phải ý kiến pháp lý nhằm giải quyết trực tiếp các vấn đề pháp lý của từng Khách hàng. Do đó, bài viết này không xác lập quan hệ Khách hàng –  Luật sư, và không hình thành các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi với quý Khách hàng.

[2] Nội dung bài viết được xây dựng dựa trên cơ sở pháp lý là các quy định pháp luật có hiệu lực ngay tại thời điểm công bố thông tin, đồng thời bài viết có thể sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy (nếu có). Tuy nhiên, lưu ý về hiệu lực văn bản pháp luật được trích dẫn trong bài viết có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại mà mọi người đọc được bài viết này. Do đó, cần kiểm tra tính hiệu lực của văn bản pháp luật trước khi áp dụng để giải quyết các vấn đề pháp lý của mình hoặc liên hệ Luật 3S để được tư vấn giải đáp.

[3] Để được Luật sư, chuyên gia tại Luật 3S hỗ trợ tư vấn chi tiết, chuyên sâu, giải quyết cho từng trường hợp vướng mắc pháp lý cụ thể, quý Khách hàng vui lòng liên hệ Luật 3S theo thông tin sau: Hotline: 0363.38.34.38 (Zalo/Viber/Call/SMS) hoặc Email: info.luat3s@gmail.com

[4] Dịch vụ pháp lý tại Luật 3S:

Tư vấn Luật | Dịch vụ pháp lý | Luật sư Riêng | Luật sư Gia đình | Luật sư Doanh nghiệp | Tranh tụng | Thành lập Công ty | Giấy phép kinh doanh | Kế toán Thuế – Kiểm toán | Bảo hiểm | Hợp đồng | Phòng pháp chế, nhân sự thuê ngoài | Đầu tư | Tài chính | Dịch vụ pháp lý khác …

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.