Quy tình thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu?

Việc đánh giá và thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu được triển khai theo lao lý tại Điều 37 Luật đấu thầu năm 2013, hướng dẫn bởi Điều 6 và Điều 7 Thông tư 10/2015 / TT-BKHĐT pháp luật cụ thể về kế hoạch lựa chọn nhà thầu .

1. Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Khoản 1 Điều 37 lao lý khái niệm, trình tự triển khai thẩm định và đánh giá kế hoạch lựa chọn nhà thầu như sau :

“Điều 37. Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

1. Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

a ) Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu là việc thực thi kiểm tra, nhìn nhận những nội dung theo pháp luật tại những điều 33, 34, 35 và 36 của Luật đấu thầu năm 2013 ;
b ) Tổ chức được giao đánh giá và thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập báo cáo giải trình đánh giá và thẩm định trình người có thẩm quyền phê duyệt ;
c ) Tổ chức được giao thẩm định và đánh giá kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập báo cáo giải trình đánh giá và thẩm định trình người đứng đầu chủ góp vốn đầu tư hoặc người đứng đầu đơn vị chức năng được giao trách nhiệm chuẩn bị sẵn sàng dự án Bất Động Sản phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu so với trường hợp gói thầu cần triển khai trước khi có quyết định hành động phê duyệt dự án Bất Động Sản. ”
Khoản này được hướng dẫn bởi Điều 6 Thông tư 10/2015 / TT-BKHĐT .
– Chủ góp vốn đầu tư trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên người có thẩm quyền xem xét, phê duyệt. Người có thẩm quyền giao tổ chức triển khai đánh giá và thẩm định triển khai thẩm định và đánh giá kế hoạch lựa chọn nhà thầu .
– Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu là việc kiểm tra, nhìn nhận và đưa ra quan điểm nhận xét địa thế căn cứ pháp luật của pháp lý về đấu thầu và pháp lý có tương quan về những nội dung sau đây :
a ) Việc phân loại dự án Bất Động Sản thành những gói thầu :
Việc phân loại dự án Bất Động Sản thành những gói thầu địa thế căn cứ theo đặc thù kỹ thuật, trình tự triển khai, tính đồng nhất của dự án Bất Động Sản và sự hài hòa và hợp lý về quy mô gói thầu .
b ) Căn cứ pháp lý để lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu :
Về cơ sở pháp lý của việc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu và những chú ý quan tâm thiết yếu ( nếu có ) .
c ) Nội dung văn bản trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu :
+ Về những nội dung lao lý tại khoản 3 Điều 4 Thông tư này và về sự tuân thủ hoặc tương thích với lao lý của pháp lý đấu thầu, của pháp lý khác có tương quan cũng như nhu yếu của dự án Bất Động Sản và những chú ý quan tâm thiết yếu khác ( nếu có ) so với phần việc làm thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu gồm có những nội dung pháp luật tại Điều 5 Thông tư này ;
+ Về sự tương thích của tổng giá trị những phần việc làm đã thực thi, phần việc làm không vận dụng được một trong những hình thức lựa chọn nhà thầu, phần việc làm thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu, phần việc làm chưa đủ điều kiện kèm theo lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu ( nếu có ) so với tổng mức góp vốn đầu tư của dự án Bất Động Sản được phê duyệt .
d ) Giám sát, theo dõi hoạt động giải trí đấu thầu :
Trường hợp cần có nội dung giám sát, theo dõi hoạt động giải trí đấu thầu thì yêu cầu người có thẩm quyền cử cá thể hoặc đơn vị chức năng pháp luật tại khoản 2 Điều 7 Thông tư 10/2015 / TT-BKHĐT để tham gia giám sát, theo dõi hoạt động giải trí đấu thầu .
– Tổ chức đánh giá và thẩm định đưa ra nhận xét chung về kế hoạch lựa chọn nhà thầu và quan điểm thống nhất hay không thống nhất với ý kiến đề nghị của chủ góp vốn đầu tư so với kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Trường hợp thống nhất thì đề xuất người có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu ; trường hợp không thống nhất phải đưa ra nguyên do đơn cử và yêu cầu giải pháp xử lý để trình người có thẩm quyền xem xét, quyết định hành động .
– Tổ chức được giao thẩm định và đánh giá kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập báo cáo giải trình đánh giá và thẩm định theo Mẫu số 2 kèm theo Thông tư 10/2015 / TT-BKHĐT để trình người có thẩm quyền phê duyệt .
– Cá nhân tham gia tổ chức triển khai đánh giá và thẩm định phải có năng lượng, kinh nghiệm tay nghề, ngoại ngữ tương thích và chứng từ huấn luyện và đào tạo về đấu thầu .
– Thời gian thẩm định và đánh giá tối đa là 20 ngày kể từ ngày tổ chức triển khai thẩm định và đánh giá nhận được không thiếu hồ sơ trình duyệt đến ngày gửi báo cáo giải trình đánh giá và thẩm định đến người có thẩm quyền .
– Đối với gói thầu thuộc trường hợp chỉ định thầu pháp luật tại điểm a khoản 1 Điều 22 Luật đấu thầu số 43/2013 / QH13, trừ gói thầu cần triển khai để bảo vệ bí hiểm nhà nước, sau khi chủ góp vốn đầu tư hoặc cơ quan trực tiếp có nghĩa vụ và trách nhiệm quản trị gói thầu xác lập và giao cho nhà thầu có đủ năng lượng, kinh nghiệm tay nghề thực thi ngay gói thầu thì trong vòng 07 ngày thao tác kể từ ngày giao thầu, chủ góp vốn đầu tư phải triển khai xong thủ tục trình người có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu ; trong trường hợp này không bắt buộc phải thực thi đánh giá và thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu .

2. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Khoản 2 Điều 37 pháp luật chung về địa thế căn cứ phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu :

“Điều 37. Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

2. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu :
a ) Căn cứ báo cáo giải trình thẩm định và đánh giá, người có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bằng văn bản để làm cơ sở tổ chức triển khai lựa chọn nhà thầu sau khi dự án Bất Động Sản, dự trù shopping được phê duyệt hoặc đồng thời với quyết định hành động phê duyệt dự án Bất Động Sản, dự trù shopping trong trường hợp đủ điều kiện kèm theo ;
b ) Căn cứ báo cáo giải trình thẩm định và đánh giá, người đứng đầu chủ góp vốn đầu tư hoặc người đứng đầu đơn vị chức năng được giao trách nhiệm chuẩn bị sẵn sàng dự án Bất Động Sản phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu so với gói thầu cần triển khai trước khi có quyết định hành động phê duyệt dự án Bất Động Sản .
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư phát hành Thông tư pháp luật cụ thể về kế hoạch lựa chọn nhà thầu. ”
Việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu được hướng dẫn bởi Điều 6 Thông tư 10/2015 / TT-BKHĐT, theo đó :
– Căn cứ báo cáo giải trình thẩm định và đánh giá, người có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bằng văn bản để làm cơ sở tổ chức triển khai lựa chọn nhà thầu, sau khi dự án Bất Động Sản được phê duyệt hoặc đồng thời với quyết định hành động phê duyệt dự án Bất Động Sản trong trường hợp đủ điều kiện kèm theo .
Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu được lập theo Mẫu số 3 kèm theo Thông tư này .

– Giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu

a ) Trường hợp thiết yếu theo yêu cầu của tổ chức triển khai đánh giá và thẩm định, người có thẩm quyền quyết định hành động việc giám sát, theo dõi hoạt động giải trí đấu thầu, đặc biệt quan trọng so với những chủ góp vốn đầu tư thường bị nhà thầu vướng mắc, yêu cầu ; so với những gói thầu vận dụng hình thức chỉ định thầu ; so với những gói thầu có giá trị lớn, đặc trưng, nhu yếu cao về kỹ thuật. Trường hợp có nhu yếu về giám sát, theo dõi hoạt động giải trí đấu thầu thì trong quyết định hành động phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu phải pháp luật rõ nội dung này trong phần việc làm thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu, trong đó nêu đơn cử gói thầu có nhu yếu về giám sát, theo dõi và tên của cá thể hoặc đơn vị chức năng triển khai giám sát, theo dõi hoạt động giải trí đấu thầu ;

b) Người có thẩm quyền cử cá nhân hoặc đơn vị có chức năng quản lý về hoạt động đấu thầu tham gia giám sát, theo dõi việc thực hiện của chủ đầu tư trong quá trình lựa chọn nhà thầu để bảo đảm tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu.

– Thời gian phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tối đa là 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định của tổ chức thẩm định.

Mẫu số 3. Mẫu Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đính kèm tại Thông tư 10/2015 / TT-BKHĐ
[ GHI TÊN CƠ QUAN CỦA NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN ] ——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số : ___
___, ngày ___ tháng __ năm____

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

dự án:__[ghi tên dự án]

____[GHI TÊN NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN]

Căn cứ____ [ Luật đấu thầu số 43/2013 / QH13 ngày 26/11/2013 ] ;
Căn cứ___ [ Nghị định số 63/2014 / NĐ-CP ngày 26/6/2014 của nhà nước lao lý cụ thể thi hành 1 số ít điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu ] ;
Căn cứ___ [ địa thế căn cứ đặc thù, nhu yếu của những gói thầu mà lao lý những địa thế căn cứ pháp lý cho tương thích ] ;
Căn cứ báo cáo giải trình đánh giá và thẩm định ngày _____ [ ghi ngày, tháng, năm ] của ___ [ ghi tên tổ chức triển khai đánh giá và thẩm định ] về việc đánh giá và thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án____ [ ghi tên dự án Bất Động Sản ] ;
Theo đề xuất của___ [ ghi tên chủ góp vốn đầu tư ] tại văn bản tờ trình số____ [ ghi số hiệu tờ trình ] ngày ____ [ ghi ngày văn bản ] về việc trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Bất Động Sản ___ [ ghi tên dự án Bất Động Sản ] ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án:___[ghi tên dự án] với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. [Ghi tên chủ đầu tư] chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

[ Ghi tên tổ chức triển khai, cá thể giám sát, theo dõi hoạt động giải trí đấu thầu ] chịu nghĩa vụ và trách nhiệm tổ chức triển khai giám sát, theo dõi hoạt động giải trí đấu thầu được giao theo Phụ lục kèm theo Quyết định này .

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. [ghi tên người đứng đầu cơ quan chủ đầu tư]chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

– Như Điều 2 ;
– Lưu VT .

[GHI TÊN NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN]

[ ghi tên, chức vụ, ký tên và đóng dấu ] Xem thêm : Tổng hợp những bài viết về Luật Đấu thầu

Luật Hoàng Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *