THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI ĐẤT ĐAI

Khiếu nại đất đai là quyền hạn của người sử dụng đất khi biết được quyết định hành động hoặc hành vi hành chính của người có thẩm quyền làm ảnh hưởng tác động đến quyền lợi sử dụng đất của mình. Để xác lập được đúng thẩm quyền giải quyết khiếu nại đất đai phải xác lập được đúng chuẩn quyết định hành động hành chính, hành vi hành chính về quản trị đất đai do ai phát hành, triển khai. Để biết rõ hơn về thẩm quyền giải quyết khiếu nại đất đai mời Bạn đọc tìm hiểu thêm bài viết sau :

1. Thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu:

– Chủ tịch UBND cấp xã:

quản trị Ủy Ban Nhân Dân cấp xã có thẩm quyền giải quyết khiếu nại đất đai tương quan đến những quyết định hành động :
+ Cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục tiêu công ích của xã, phường, thị xã .
Bên cạnh đó quản trị Ủy Ban Nhân Dân cấp xã có thẩm quyền giải quyết khiếu nại đất đai tương quan đến những hành vi hành chính của cán bộ, công chức cấp xã do mình quản trị mà vi phạm pháp luật pháp lý về đất đai .
– quản trị Ủy Ban Nhân Dân cấp huyện :
quản trị Ủy Ban Nhân Dân cấp huyện có thẩm quyền giải quyết khiếu nại đất đai tương quan đến những quyết định hành động :
+ Giao đất, cho thuê đất, được cho phép chuyển mục tiêu sử dụng đất so với hộ mái ấm gia đình, cá thể .
+ Quyết định tịch thu đất mà trong khu vực tịch thu đất có cả đối tượng người dùng là tổ chức triển khai, doanh nghiệp có vốn góp vốn đầu tư quốc tế … và đất công ích của xã, phường, thị xã. ( Ủy Ban Nhân Dân cấp huyện được chuyển nhượng ủy quyền )
+ Cấp Giấy ghi nhận cho hộ mái ấm gia đình, cá thể, hội đồng dân cư, người Nước Ta định cư ở quốc tế được chiếm hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Nước Ta .
+ Quyết định giải quyết tranh chấp đất đai giữa hộ mái ấm gia đình, cá thể với nhau .
Bên cạnh đó quản trị Ủy Ban Nhân Dân cấp huyện có thẩm quyền giải quyết khiếu nại đất đai tương quan đến những hành vi hành chính của cán bộ, công chức cấp huyện do mình quản trị mà vi phạm lao lý pháp lý về đất đai .
– quản trị Ủy Ban Nhân Dân cấp tỉnh :
quản trị Ủy Ban Nhân Dân cấp tỉnh có thẩm quyền giải quyết khiếu nại đất đai tương quan đến những quyết định hành động :
+ Giao đất, cho thuê đất, được cho phép chuyển mục tiêu sử dụng đất so với tổ chức triển khai, cơ sở tôn giáo .
+ Giao đất so với người Nước Ta định cư ở quốc tế, doanh nghiệp có vốn góp vốn đầu tư quốc tế .
+ Cho thuê đất so với người Nước Ta định cư ở quốc tế, doanh nghiệp có vốn góp vốn đầu tư quốc tế .

+ Thu hồi đất đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

+ Thu hồi đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị xã .
+ Quyết định tịch thu đất mà trong khu vực tịch thu đất có cả đối tượng người tiêu dùng là tổ chức triển khai, doanh nghiệp có vốn góp vốn đầu tư quốc tế … và đất công ích của xã, phường, thị xã .
+ Cấp Giấy ghi nhận cho tổ chức triển khai, cơ sở tôn giáo ; người Nước Ta định cư ở quốc tế, doanh nghiệp có vốn góp vốn đầu tư quốc tế thực thi dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư .
+ Quyết định giải quyết tranh chấp mà một bên là tổ chức triển khai, cơ sở tôn giáo, người Nước Ta định cư ở quốc tế, doanh nghiệp có vốn góp vốn đầu tư quốc tế .
Bên cạnh đó quản trị Ủy Ban Nhân Dân cấp tỉnh có thẩm quyền giải quyết khiếu nại đất đai tương quan đến những hành vi hành chính của cán bộ, công chức cấp tỉnh do mình quản trị mà vi phạm lao lý pháp lý về đất đai .
– Giám đốc Sở tài nguyên và thiên nhiên và môi trường :
Giám đốc Sở tài nguyên và thiên nhiên và môi trường có thẩm quyền giải quyết khiếu nại đất đai tương quan đến những quyết định hành động :
+ Cấp Giấy ghi nhận cho tổ chức triển khai, cơ sở tôn giáo ; người Nước Ta định cư ở quốc tế, doanh nghiệp có vốn góp vốn đầu tư quốc tế thực thi dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư. ( Sở tài nguyên và thiên nhiên và môi trường được chuyển nhượng ủy quyền )
+ Sang tên Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, Giấy ghi nhận quyền sở hữu nhà tại, Giấy ghi nhận quyền sở hữu khu công trình thiết kế xây dựng khi chuyển nhượng ủy quyền của tổ chức triển khai .
Bên cạnh đó Giám đốc Sở tài nguyên và thiên nhiên và môi trường có thẩm quyền giải quyết khiếu nại đất đai tương quan đến những hành vi hành chính của cán bộ, công chức do mình quản trị mà vi phạm pháp luật pháp lý về đất đai .
– Trưởng phòng Tài nguyên và môi trường tự nhiên :
Trưởng phòng Tài nguyên và môi trường tự nhiên có thẩm quyền giải quyết khiếu nại đất đai tương quan đến những quyết định hành động :
+ Sang tên Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, Giấy ghi nhận quyền sở hữu nhà tại, Giấy ghi nhận quyền sở hữu khu công trình kiến thiết xây dựng khi chuyển nhượng ủy quyền, Tặng Ngay cho … của hộ mái ấm gia đình, cá thể .
Bên cạnh đó Trưởng phòng tài nguyên và thiên nhiên và môi trường có thẩm quyền giải quyết khiếu nại đất đai tương quan đến những hành vi hành chính của cán bộ, công chức do mình quản trị mà vi phạm lao lý pháp lý về đất đai .

2. Thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai:

– Chủ tịch UBND cấp huyện có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần 2 đối với các quyết định, hành vi hành chính mà Chủ tịch UBND cấp xã, Trưởng phòng Tài nguyên và môi trường giải quyết lần đầu nhưng người khiếu nại không đồng ý với kết quả giải quyết.

– quản trị Ủy Ban Nhân Dân cấp tỉnh có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần 2 so với những quyết định hành động, hành vi hành chính mà quản trị Ủy Ban Nhân Dân cấp huyện, Giám đốc Sở tài nguyên và môi trường tự nhiên giải quyết khiếu nại lần đầu nhưng người khiếu nại không đồng ý chấp thuận với tác dụng giải quyết .
– Bộ trưởng Bộ tài nguyên và môi trường tự nhiên có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần 2 so với những quyết định hành động, hành vi hành chính mà quản trị Ủy Ban Nhân Dân cấp tỉnh giải quyết khiếu nại lần đầu nhưng người khiếu nại không chấp thuận đồng ý với tác dụng giải quyết .

Luathungphuc.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *