Home

Câu trả lời:
Luật BHXH năm năm trước về chính sách thai sản lao lý như sau :

“Điều 32. Thời gian hưởng chế độ khi khám thai

Bạn đang đọc: Home

1. Trong thời hạn mang thai, lao động nữ được nghỉ việc để đi khám thai 05 lần, mỗi lần 01 ngày ; trường hợp ở xa cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc người mang thai có bệnh lý hoặc thai không thông thường thì được nghỉ 02 ngày cho mỗi lần khám thai. 2. Thời gian nghỉ việc hưởng chính sách thai sản pháp luật tại Điều này tính theo ngày thao tác không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần. Điều 33. Thời gian hưởng chính sách khi sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý 1. Khi sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý thì lao động nữ được nghỉ việc hưởng chính sách thai sản theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền. Thời gian nghỉ việc tối đa được lao lý như sau : a ) 10 ngày nếu thai dưới 05 tuần tuổi ; b ) 20 ngày nếu thai từ 05 tuần tuổi đến dưới 13 tuần tuổi ; c ) 40 ngày nếu thai từ 13 tuần tuổi đến dưới 25 tuần tuổi ; d ) 50 ngày nếu thai từ 25 tuần tuổi trở lên. 2. Thời gian nghỉ việc hưởng chính sách thai sản lao lý tại khoản 1 Điều này tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần. Điều 34. Thời gian hưởng chính sách khi sinh con 1. Lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chính sách thai sản trước và sau khi sinh con là 06 tháng. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng. Thời gian nghỉ hưởng chính sách thai sản trước khi sinh tối đa không quá 02 tháng. 2. Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chính sách thai sản như sau : a ) 05 ngày thao tác ; b ) 07 ngày thao tác khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi ; c ) Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày thao tác, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày thao tác ; d ) Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày thao tác. Thời gian nghỉ việc hưởng chính sách thai sản pháp luật tại khoản này được tính trong khoảng chừng thời hạn 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con. 3. Trường hợp sau khi sinh con, nếu con dưới 02 tháng tuổi bị chết thì mẹ được nghỉ việc 04 tháng tính từ ngày sinh con ; nếu con từ 02 tháng tuổi trở lên bị chết thì mẹ được nghỉ việc 02 tháng tính từ ngày con chết, nhưng thời hạn nghỉ việc hưởng chính sách thai sản không vượt quá thời hạn pháp luật tại khoản 1 Điều này ; thời hạn này không tính vào thời hạn nghỉ việc riêng theo pháp luật của pháp lý về lao động. 4. Trường hợp chỉ có mẹ tham gia bảo hiểm xã hội hoặc cả cha và mẹ đều tham gia bảo hiểm xã hội mà mẹ chết sau khi sinh con thì cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng được nghỉ việc hưởng chính sách thai sản so với thời hạn còn lại của người mẹ theo pháp luật tại khoản 1 Điều này. Trường hợp mẹ tham gia bảo hiểm xã hội nhưng không đủ điều kiện kèm theo lao lý tại khoản 2 hoặc khoản 3 Điều 31 của Luật này mà chết thì cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng được nghỉ việc hưởng chính sách thai sản cho đến khi con đủ 06 tháng tuổi. 5. Trường hợp cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng tham gia bảo hiểm xã hội mà không nghỉ việc theo pháp luật tại khoản 4 Điều này thì ngoài tiền lương còn được hưởng chính sách thai sản so với thời hạn còn lại của mẹ theo lao lý tại khoản 1 Điều này. 6. Trường hợp chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội mà mẹ chết sau khi sinh con hoặc gặp rủi ro đáng tiếc sau khi sinh mà không còn đủ sức khỏe thể chất để chăm nom con theo xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì cha được nghỉ việc hưởng chính sách thai sản cho đến khi con đủ 06 tháng tuổi. 7. Thời gian hưởng chính sách thai sản lao lý tại những khoản 1, 3, 4, 5 và 6 Điều này tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần. Điều 36. Thời gian hưởng chính sách khi nhận nuôi con nuôi Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được nghỉ việc hưởng chính sách thai sản cho đến khi con đủ 06 tháng tuổi. Trường hợp cả cha và mẹ cùng tham gia bảo hiểm xã hội đủ điều kiện kèm theo hưởng chính sách thai sản lao lý tại khoản 2 Điều 31 của Luật này thì chỉ cha hoặc mẹ được nghỉ việc hưởng chính sách.

Điều 37. Thời gian hưởng chế độ khi thực hiện các biện pháp tránh thai

1. Khi triển khai những giải pháp tránh thai thì người lao động được hưởng chính sách thai sản theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền. Thời gian nghỉ việc tối đa được pháp luật như sau : a ) 07 ngày so với lao động nữ đặt vòng tránh thai ; b ) 15 ngày so với người lao động triển khai giải pháp triệt sản. 2. Thời gian hưởng chính sách thai sản pháp luật tại khoản 1 Điều này tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần. Điều 38. Trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi. Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con. Điều 39. Mức hưởng chính sách thai sản 1. Người lao động hưởng chính sách thai sản theo pháp luật tại những Điều 32, 33, 34, 35, 36 và 37 của Luật này thì mức hưởng chính sách thai sản được tính như sau : a ) Mức hưởng một tháng bằng 100 % mức trung bình tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chính sách thai sản. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chính sách thai sản theo lao lý tại Điều 32, Điều 33, những khoản 2, 4, 5 và 6 Điều 34, Điều 37 của Luật này là mức trung bình tiền lương tháng của những tháng đã đóng bảo hiểm xã hội ; b ) Mức hưởng một ngày so với trường hợp lao lý tại Điều 32 và khoản 2 Điều 34 của Luật này được tính bằng mức hưởng chính sách thai sản theo tháng chia cho 24 ngày ; c ) Mức hưởng chính sách khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính theo mức trợ cấp tháng lao lý tại điểm a khoản 1 Điều này, trường hợp có ngày lẻ hoặc trường hợp lao lý tại Điều 33 và Điều 37 của Luật này thì mức hưởng một ngày được tính bằng mức trợ cấp theo tháng chia cho 30 ngày. 2. Thời gian nghỉ việc hưởng chính sách thai sản từ 14 ngày thao tác trở lên trong tháng được tính là thời hạn đóng bảo hiểm xã hội, người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng bảo hiểm xã hội. 3. Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội lao lý cụ thể về điều kiện kèm theo, thời hạn, mức hưởng của những đối tượng người tiêu dùng pháp luật tại Điều 24 và khoản 1 Điều 31 của Luật này. Điều 40. Lao động nữ đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con 1. Lao động nữ hoàn toàn có thể đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con lao lý tại khoản 1 hoặc khoản 3 Điều 34 của Luật này khi có đủ những điều kiện kèm theo sau đây : a ) Sau khi đã nghỉ hưởng chính sách tối thiểu được 04 tháng ; b ) Phải báo trước và được người sử dụng lao động chấp thuận đồng ý. 2. Ngoài tiền lương của những ngày thao tác, lao động nữ đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con vẫn được hưởng chính sách thai sản cho đến khi hết thời hạn lao lý tại khoản 1 hoặc khoản 3 Điều 34 của Luật này. Điều 41. Dưỡng sức, phục sinh sức khỏe thể chất sau thai sản 1. Lao động nữ ngay sau thời hạn hưởng chính sách thai sản pháp luật tại Điều 33, khoản 1 hoặc khoản 3 Điều 34 của Luật này, trong khoảng chừng thời hạn 30 ngày đầu thao tác mà sức khỏe thể chất chưa phục sinh thì được nghỉ dưỡng sức, hồi sinh sức khoẻ từ 05 ngày đến 10 ngày. Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục sinh sức khỏe thể chất gồm có cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần. Trường hợp có thời hạn nghỉ dưỡng sức, hồi sinh sức khỏe thể chất từ cuối năm trước chuyển tiếp sang đầu năm sau thì thời hạn nghỉ đó được tính cho năm trước. 2. Số ngày nghỉ dưỡng sức, phục sinh sức khỏe thể chất lao lý tại khoản 1 Điều này do người sử dụng lao động và Ban Chấp hành công đoàn cơ sở quyết định hành động, trường hợp đơn vị chức năng sử dụng lao động chưa xây dựng công đoàn cơ sở thì do người sử dụng lao động quyết định hành động. Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục sinh sức khỏe thể chất được pháp luật như sau : a ) Tối đa 10 ngày so với lao động nữ sinh một lần từ hai con trở lên ; b ) Tối đa 07 ngày so với lao động nữ sinh con phải phẫu thuật ;

c) Tối đa 05 ngày đối với các trường hợp khác.

3. Mức hưởng chính sách dưỡng sức, hồi sinh sức khỏe thể chất sau thai sản một ngày bằng 30 % mức lương cơ sở ”. Bảo hiểm xã hội Nước Ta cung ứng cho bạn những lao lý trên về chính sách thai sản mà lao động nữ khi mang thai, sinh con sẽ được hưởng để bạn nắm rõ. Để được tư vấn đơn cử bạn liên hệ đến Tổng đài chăm nom người mua của BHXH Nước Ta số 1900 9068.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *