Subscription Video on Demand (SVoD) là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa

Định nghĩa Subscription Video on Demand (SVoD) là gì?

Subscription Video on Demand (SVoD) là Subscription Video on Demand (SVoD). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Subscription Video on Demand (SVoD) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Thuê bao video theo nhu yếu ( SVoD ) đề cập đến một dịch vụ được cho phép người dùng truy vấn không số lượng giới hạn vào một loạt những chương trình cho một tỷ suất cố định và thắt chặt hàng tháng. Người sử dụng có toàn quyền trấn áp những thuê bao, và hoàn toàn có thể quyết định hành động khi nào mở màn chương trình. Họ cũng hoàn toàn có thể tạm dừng, tua đi, tua lại và dừng chương trình như ưa thích. Đây là chương trình truyền hình trả tiền, và gồm có những phim truyền hình và phim block-buster, nhưng không có lịch trình. nội dung chất lượng số 1 hiện có sẵn bất kỳ khi nào, theo nhu yếu, trực tiếp trên TV của người dùng. Nội dung cũng được update tiếp tục .

Giải thích ý nghĩa

Thuê bao của dịch vụ SVoD có quyền truy cập không giới hạn cho các chương trình quy định cho một khoản phí thường xuyên hóa đơn. Trong dịch vụ SVoD, tỷ lệ tiêu đề cá nhân không được áp dụng. SVoD hoạt động trên một kế hoạch kinh doanh rõ rệt khi so sánh với giao dịch VoD (TVoD). Có nói rằng, phần lớn các dịch vụ SVoD có phí nội dung tương tự cho các doanh nghiệp TVoD, mặc dù họ không bao gồm cao hơn lợi nhuận thu nhập suối như Internet, PayTV, và đăng ký cố định hoặc di động. Không phụ thuộc vào tăng nhanh khối lượng thuê bao SVoD, đa số các dịch vụ này vẫn còn phụ thuộc vào kinh doanh phân phối vật lý của họ để duy trì lợi nhuận.

What is the Subscription Video on Demand (SVoD)? – Definition

Subscription video on demand ( SVoD ) refers to a service that gives users unlimited access to a wide range of programs for a monthly flat rate. The users have full control over the subscription, and can decide when to start the program. They can also pause, fast forward, rewind and stop the show as preferred. It is pay TV programming, and includes TV series and block-buster movies, but with no programming schedule. Top-quality content is available anytime, on demand, directly on the user’s TV set. Content is also frequently updated .

Understanding the Subscription Video on Demand (SVoD)

Subscribers of SVoD services have unrestricted access to specified programs for a routinely billed fee. In SVoD services, the individual title rates are not applicable. SVoD operates on a distinct business plan when compared with transactional VoD ( TVoD ). Having said that, the majority of SVoD services have similar content fees to TVoD businesses, although they do not include higher-margin income streams like Internet, PayTV, and fixed or mobile subscriptions. Regardless of the quick boost in SVoD subscriber volumes, the majority of these services still depend on their physical distribution business to stay profitable .

Thuật ngữ liên quan

  • Video on Demand (VoD)
  • Subscription-Based Pricing
  • Video Conferencing
  • On-Demand Self Service
  • Subscribe
  • Video Content Protection System (VCPS)
  • ITunes
  • Sound Card
  • Chroma Key
  • Component Video

Source: Subscription Video on Demand (SVoD) là gì? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm

Source: https://iseo1.com
Category: Marketing

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *