Sử dụng Rancher để quản lý Kubernetes Cluster

Triển khai Rancher 2. x, sử dụng để quản trị những Cluster Kubernetes, triển khai quản trị Cluster có sẵn và khởi tạo mới từ những dịch vụ như Kubernetes Engine của Google

Giới thiệu và cài đặt Rancher 2

Rancher 2.x là công cụ nguồn mở, giao diện nền web,
để quản lý Kubernetes Cluster, triển khai ứng dụng trên Kubernetes cho dù Cluster
của bạn chạy ở đâu, cung cấp bởi dịch vụ nào (AWS, GCP, Azure …).
Từ một Server cài đặt Rancher bạn có thể quản lý một hay nhiều Kubernetes Cluster
trên cùng một giao diện.

Rancher 2. x được cho phép bạn theo dõi, giám sát thực trạng của Kubernetes Cluster, nhận những cảnh bảo về sử dụng tài nguyên …

Để triển khai Rancher, bạn cần cài đặt Rancher trên một Server: gọi là Server Rancher, cần đảm
bảo địa chỉ IP của Server Rancher và các Node của Kubernetes Cluster cần quản lý liên lạc mạng được
với nhau!

Để nhanh chóng, có thể triển khai Rancher từ một Docker Host. Ở đây sử dụng lại Kubernetes Cluster có
3 node từ các ví dụ trước và Rancher Server sẽ triển khai chạy trên Docker của máy ảo có địa chỉ IP 172.16.10.103
Xem lại
Tạo Kubernetes Cluster

Vậy sẽ tiến hành ví dụ này trên những máy ảo VirtualBox chạy CentOS gồm có :

Địa chỉ IP
Chi tiết

172.16.10.100
Máy master của Cluster Kubernete

172.16.10.101
Node woker của Kubernetes

172.16.10.102
Node worker của Kubernetes

172.16.10.103
Máy cài đặt Rancher Server. CentOS, cài đặt Docker và triển khai Rancher trên Docker

Triển khai Rancher: SSH vào máy 172.16.10.103 (CentOS 7, đã có docker) và thực hiện
lệnh:

docker run -d --restart=unless-stopped \
    -p 80:80 -p 443:443 \
    rancher/rancher:latest

Trong trường hợp muốn lưu dữ liệu lâu dài, có thể mount ổ đĩa vào đường đường dẫn
/var/lib/rancher

docker run -d --restart=unless-stopped \
    -p 80:80 -p 443:443 \
    -v /opt/rancher:/var/lib/rancher \
    rancher/rancher:latest

Sau khi triển khai, truy cập vào địa chỉ https://172.16.10.103, màn hình đầu tiên nó yêu cầu bạn thiết
lập password có user admin

rancher 2

Sau khi thiết lập password, màn hình tiếp theo yêu cầu thiết lập địa chỉ URL của Server Rancher,
bạn hãy điền bằng IP của máy HOST chạy Docker, ví dụ https://192.168.1.5:444
(sau này truy cập vào Rancher bằng địa chỉ này)

rancher 2
Cuối cùng giao diện có dạng sau :
rancher 2

Thêm Cluster cần quản lý vào Rancher 2

Trước khi thêm cần đảm bảo tất cả các node của Cluster đều có thể kết nối mạng được
đến Server Rancher

Từ Rancher, chọn Clusters > Add Cluster, màn hình xuất hiện như dưới.
Tùy thuộc vào Cluster triển khai từ dịch vụ nào thì chọn mục tương ứng, ví dụ
Amazon EC2, Azure, GKE …, với Cluster đã triển khai trên, sẽ chọn
Import an existing cluster

rancher 2
Màn hình tiếp theo, đặt tên cho Cluster quản trị, ví dụ : Cluster3Node
rancher 2
Cuối cùng là màn hình hiển thị nó phân phối những mã lệnh cần triển khai tại Cluster bằng lệnh kubectl để liên kết
rancher 2
Nếu dùng GKE thì thứ nhất phải chạy đoạn code thứ nhất ( 1 ) .
Để triển những thành phần Rancher trên Cluster cần chạy mã lệnh ( 2 ) hoặc ( 3 )
rancher 2
Sau quy trình khởi tạo, liên kết trang chủ của Rancher có thông tin về Cluster nó quản trị
rancher 2

Sử dụng Rancher 2 cơ bản

Xem Video dưới đây:

Tạo Kubernetes Cluster trên GCP với Rancher

Kích hoạt Kubernetes Engine API tại địa chỉ
https://console.developers.google.com/apis/

Thực hiện những bước như trong Video

Source: https://iseo1.com
Category: Marketing

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *