Quyền hưởng dụng

I. Quyền hưởng dụng

1. Định nghĩa : Quyền hưởng dụng là quyền của chủ thể được khai thác tác dụng và hưởng hoa lợi, cống phẩm so với gia tài thuộc quyền sở hữu của chủ thể khác trong một thời hạn nhất định. Cùng với quyền so với bất động sản liền kề và quyền mặt phẳng, quyền hưởng dụng là một trong ba quyền khác so với gia tài thuộc chiếm hữu của chủ thể khác .
2. Căn cứ xác lập quyền hưởng dụng : Quyền hưởng dụng được xác lập theo pháp luật của luật, theo thoả thuận hoặc theo di chúc .

II. Hiệu lực của quyền hưởng dụng

Bạn đang đọc: Quyền hưởng dụng

1. Quyền hưởng dụng được xác lập từ thời gian nhận chuyển giao gia tài, trừ trường hợp có thỏa thuận hợp tác khác hoặc luật tương quan có pháp luật khác .
2. Quyền hưởng dụng đã được xác lập có hiệu lực thực thi hiện hành so với mọi cá thể, pháp nhân, trừ trường hợp luật tương quan có pháp luật khác .

III. Thời hạn của quyền hưởng dụng

1. Thời hạn của quyền hưởng dụng do những bên thỏa thuận hợp tác hoặc do luật pháp luật nhưng tối đa đến hết cuộc sống của người hưởng dụng tiên phong nếu người hưởng dụng là cá thể và đến khi pháp nhân chấm hết sống sót nhưng tối đa 30 năm nếu người hưởng dụng tiên phong là pháp nhân .
2. Người hưởng dụng có quyền cho thuê quyền hưởng dụng trong thời hạn pháp luật tại khoản 1 Điều này .

IV. Quyền của người hưởng dụng

1. Tự mình hoặc được cho phép người khác khai thác, sử dụng, thu hoa lợi, cống phẩm từ đối tượng người dùng của quyền hưởng dụng .
2. Yêu cầu chủ sở hữu tài sản triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm sửa chữa thay thế so với gia tài để bảo vệ không bị suy giảm đáng kể dẫn tới gia tài không hề sử dụng được hoặc mất hàng loạt tác dụng, giá trị của gia tài ; trường hợp triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm thay cho chủ sở hữu tài sản thì có quyền nhu yếu chủ sở hữu tài sản hoàn trả ngân sách .
3. Cho thuê quyền hưởng dụng so với gia tài .

V. Nghĩa vụ của người hưởng dụng

1. Tiếp nhận gia tài theo thực trạng và triển khai ĐK nếu luật có pháp luật .
2. Khai thác gia tài tương thích với tác dụng, mục tiêu sử dụng của gia tài .
3. Giữ gìn, dữ gìn và bảo vệ gia tài như gia tài của mình .
4. Bảo dưỡng, thay thế sửa chữa gia tài theo định kỳ để bảo vệ cho việc sử dụng thông thường ; Phục hồi thực trạng của gia tài và khắc phục những hậu quả xấu so với gia tài do việc không triển khai tốt nghĩa vụ và trách nhiệm của mình tương thích với nhu yếu kỹ thuật hoặc theo tập quán về dữ gìn và bảo vệ gia tài .
5. Hoàn trả gia tài cho chủ sở hữu khi hết thời hạn hưởng dụng .

VI. Quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu tài sản

1. Định đoạt gia tài nhưng không được làm biến hóa quyền hưởng dụng đã được xác lập .
2. Yêu cầu Tòa án truất quyền hưởng dụng trong trường hợp người hưởng dụng vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ và trách nhiệm của mình .
3. Không được cản trở, thực thi hành vi khác gây khó khăn vất vả hoặc xâm phạm đến quyền, quyền lợi hợp pháp của người hưởng dụng .
4. Thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm thay thế sửa chữa gia tài để bảo vệ không bị suy giảm đáng kể dẫn tới gia tài không hề sử dụng được hoặc mất hàng loạt tác dụng, giá trị của gia tài .

VII. Quyền hưởng hoa lợi, lợi tức

1. Người hưởng dụng có quyền chiếm hữu so với hoa lợi, cống phẩm thu được từ gia tài là đối tượng người tiêu dùng của quyền hưởng dụng trong thời hạn quyền này có hiệu lực hiện hành .
2. Trường hợp quyền hưởng dụng chấm hết mà chưa đến kỳ hạn thu hoa lợi, cống phẩm thì khi đến kỳ hạn thu hoa lợi, cống phẩm, người hưởng dụng được hưởng giá trị của hoa lợi, cống phẩm thu được tương ứng với thời hạn người đó được quyền hưởng dụng .

VIII. Chấm dứt quyền hưởng dụng

Quyền hưởng dụng chấm hết trong trường hợp sau đây :
1. Thời hạn của quyền hưởng dụng đã hết ;
2. Theo thỏa thuận hợp tác của những bên ;
3. Người hưởng dụng trở thành chủ sở hữu tài sản là đối tượng người tiêu dùng của quyền hưởng dụng ;
4. Người hưởng dụng từ bỏ hoặc không thực thi quyền hưởng dụng trong thời hạn do luật lao lý ;
5. Tài sản là đối tượng người tiêu dùng của quyền hưởng dụng không còn ;

6. Theo quyết định của Tòa án;

7. Căn cứ khác theo pháp luật của luật .

IX. Hoàn trả tài sản khi chấm dứt quyền hưởng dụng

Tài sản là đối tượng người dùng của quyền hưởng dụng phải được hoàn trả cho chủ sở hữu khi chấm hết quyền hưởng dụng, trừ trường hợp có thỏa thuận hợp tác khác hoặc luật có pháp luật khác .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *