Bài giảng quan hệ kinh tế quốc tế chương 1 những vấn đề cơ bản của quan hệ

Bài giảng quan hệ kinh tế quốc tế chương 1 những vấn đề cơ bản của quan hệ kinh tế quốc tế

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (463.3 KB, 30 trang )

CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN
CỦA QUAN HỆ KINH TẾ QUỐC TẾ
1. KHÁI NIỆM, CƠ SỞ CỦA QUAN HỆ KTQT
1.1 Các bộ phận của nền kinh tế thế giới:
Khái niệm “Nền kinh tế thế giới”:
Nền kinh tế thế giới là tổng thể của các nền
kinh tế quốc dân độc lập với các mối quan hệ
và tác động qua lại với nhau tạo thành một hệ
thống kinh tế quốc tế như một chỉnh thể
thống nhất, tồn tại và vận động theo các qui
luật kinh tế khách quan.
Nền kinh tế thế giới gồm 2 bộ phận cơ bản:
● Các chủ thể kinh tế quốc tế
● Các quan hệ kinh tế quốc tế

1.1.1 Các chủ thể kinh tế quốc tế:
Các nền kinh tế độc lập.
Các nền kinh tế của các quốc gia và vùng
lãnh thổ.
●Quan hệ thông qua các hiệp định song
phương, đa phương.
●Đại diện cho các quốc gia và vùng lãnh thổ:
nhà nước – chính phủ:
Điều tiết hoạt động kinh tế đối nội, đối ngoại
Là người tiêu dùng hàng hoá và dịch vụ lớn
Tham gia trực tiếp hoạt động sản xuất-kinh
doanh thông qua doanh nghiệp nhà nước

 Các chủ thể cấp độ thấp hơn:

 Các công ty, xí nghiệp, tập đoàn, đơn vị kinh

doanh, các tổ chức phi lợi nhuận,…
 Cá nhân, thể nhân
 Các công ty đa quốc gia, cty xuyên quốc gia.
Vai trò quan trọng:
Các chủ thể kinh tế ở cấp độ quốc tế.
• Các tổ chức quốc tế:
Liên hiệp quốc và các tổ chức, các tổ chức
chuyên môn IMF, WB,…
Các tổ chức quốc tế chuyên ngành: WTO,
ILO, Tổ chức du lịch quốc tế, Tổ chức hải
quan thế giới, các hiệp hội ngành nghề….
• Các liên kết kinh tế khu vực:
EU, NAFTA, AFTA, MERCOSUR, SAFTA,….

1.1.2 Các quan hệ kinh tế quốc tế
 Khái niệm quan hệ kinh tế quốc tế:
“Quan hệ kinh tế quốc tế là tổng thể tất cả
các mối quan hệ kinh tế giữa các chủ thể của
nền kinh tế thế giới”
● “Quan hệ kinh tế đối ngoại”
Là quan hệ kinh tế của 1 quốc gia với các
chủ thể của nền kinh tế thế giới – là quan hệ
kinh tế quốc tế của 1 quốc gia
1.2 Cơ sở của quan hệ kinh tế quốc tế:
Sự hình thành và phát triển của thị trường
quốc tế
Phân công lao động quốc tế – cơ sở phát

triển các mối quan hệ kinh tế quốc tế

2. NỘI DUNG QUAN HỆ KINH TẾ QUỐC TẾ
Thương mại (hàng hóa) quốc tế – Ngoại
thương
Thương mại dịch vụ quốc tế
Hợp tác trong lĩnh vực sản xuất
Hợp tác khoa học – kỹ thuật
Đầu tư quốc tế
Lĩnh vực tài chính
Di chuyển lao động quốc tế
…………………………………….

2.1 Thương mại (hàng hóa) quốc tế
Thương mại quốc tế là sự trao đổi hàng hoá
giữa các quốc gia thông qua xuất nhập khẩu.
Vai trò thương mại quốc tế (Ngoại thương):
● Tăng tích luỹ cho nền kinh tế
● Động lực tăng trưởng kinh tế
● Điều tiết thừa thiếu trong nước
● Nâng cao trình độ công nghệ và cơ cấu
ngành nghề (hợp lí).
Nội dung của ngoại thương bao gồm:
● Nhập khẩu hàng hoá
● Xuất khẩu hàng hoá
● Thuê gia công
● Tái xuất khẩu

2.2 Thương mại dịch vụ (Các hình thức dịch
vụ thu ngoại tệ):
 Các loại hình dịch vụ:
● Du lịch quốc tế
● Vận tải quốc tế
● Bưu chính, viễn thông
● Xây dựng
● Dịch vụ tài chính; Bảo hiểm
● Dịch vụ tin học và công nghệ thông tin;
● Dịch vụ kinh doanh
● Văn hóa, giải trí, giáo dục ….
● ……………’
Kim ngạch thương mại dịch vụ so với
thương mại hàng hóa: trên 20%

2.3 Hợp tác trong lĩnh vực sản xuất:
Nhận gia công
Xây dựng liên doanh với vốn và công nghệ
từ nước ngoài.
Hợp tác sản xuất quốc tế trên cơ sở chuyên
môn hoá.
2.4 Hợp tác khoa học – kỹ thuật.
 Trao đổi, mua bán phát minh, sáng chế, bí
quyết công nghệ (tài liệu, kỹ thuật, thiết kế,
giấy phép, kinh nghiệm…),
 Chuyển giao công nghệ thông qua mua bán
máy móc, thiết bị, tư vấn kỹ thuật, quản lý
sản xuất…

 Phối hợp nghiên cứu khoa học kỹ thuật, hợp
tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công nhân..

2.5 Đầu tư quốc tế.
Đầu tư quốc tế là một quá trình đầu tư vốn ra
nước ngoài nhằm mục đích sinh lợi tối ưu
Đầu tư quốc tế có tác động hai mặt tích cực
và tiêu cực với nước đầu tư và nhận đầu tư.
Có hai loại hình đầu tư:
Đầu tư trực tiếp và đầu tư gián tiếp
2.6 Lĩnh vực tài chính
Thanh toán quốc tế
Tỷ giá hối đoái
Vay nợ, tín dụng

3. ĐẶC TRƯNG VÀ CÁC NGUYÊN TẮC CƠ BẢN
CỦA QUAN HỆ KINH TẾ QUỐC TẾ
3.1 Đặc trưng của quan hệ kinh tế quốc tế
QHKTQT là quan hệ thoả thuận, tự nguyện
giữa các quốc gia độc lập, giữa các tổ chức
kinh tế có tính pháp nhân trên nguyên tắc
bình đẳng, tự nguyện, cùng có lợi, tôn trọng
độc lập chủ quyền, không can thiệp vào công
việc nội bộ, thông qua ký kết các hiệp định,
hợp đồng kinh tế
QHKTQT có mối quan hệ, tác động qua lại
với quan hệ chính trị quốc tế

QHKTQT diễn ra theo các quy luật kinh tế
khách quan:
Kinh tế thị trường, mở cửa hội nhập quốc tế,
toàn cầu hóa,
QHKTQT chịu tác động của các hệ thống
quản lý, các hệ thống thể chế, luật pháp
khác nhau, chính sách của từng quốc gia,
các điều ước, thông lệ quốc tế,…
QHKTQT gắn liền với chuyển đổi giữa các
đồng tiền
QHKTQT chịu tác động trực tiếp của khoảng
cách địa lý

3.2 Những nguyên tắc cơ bản của quan
hệ kinh tế quốc tế.
Nguyên tắc tương hỗ (Reciprocity):
Các bên trong quan hệ kinh tế đối ngoại
dành cho nhau những ưu đãi và nhân
nhượng tương xứng nhau (có đi có lại)
Nguyên tắc ngang bằng dân tộc (National
parity – NP)
đòi hỏi công dân của các bên tham gia trong
QHKTQT được hưởng quyền lợi và nghĩa vụ
như nhau (trừ quyền bầu cử, ứng cử, nghĩa
vụ quân sự)

Nguyên tắc đối xử quốc gia (National

treatment – NT)
● Tạo ra môi trường bình đẳng giữa các nhà
kinh doanh trong nước và nước ngoài
● Tức là “Không phân biệt đối xử”:
Trong thương mại:
Trong Đầu tư, dịch vụ:
Trong bảo hộ sở hữu trí tuệ, ……………………….
Nguyên tắc tối huệ quốc (Most Favoured
Nation – MFN), hay “Nước được ưu đãi nhất”
đòi hỏi các bên trong quan hệ kinh tế dành
cho nhau những ưu đãi không kém hơn
những ưu đãi mà mình đã hoặc sẽ dành cho
nước khác

● Nguyên tắc này được hiểu theo 2 cách:
“Tất cả các ưu đãi và miễn giảm mà một bên
tham gia dành cho bất kì một nước thứ ba
nào thì cũng dành cho bên kia được hưởng
một cách không điều kiện”
“Hàng hoá di chuyển từ một bên tham gia
vào lãnh thổ của bên tham gia kia sẽ không
chịu mức thuế và phí tổn cao hơn so với
mức áp dụng đối với hàng hoá nhập khẩu từ
nước thứ ba nào khác”.
● Nguyên tắc MFN là không phân biệt đối xử
giữa các đối tác, đảm bảo điều kiện cạnh
tranh công bằng giữa các đối tác.

● Nguyên tắc MFN được mở rộng trong các
quan hệ kinh tế quốc tế khác: dịch vụ, đầu
tư, sở hữu trí tuệ,…
● Có tồn tại ngoại lệ:
Tham gia vào các liên kết kinh tế khu vực
Chế độ thuế quan ưu đãi phổ cập (GSP)
Loại trừ trong thương mại dịch vụ,
● Để được hưởng MFN:
 Kí kết song phương hiệp định về MFN
 Gia nhập WTO (MFN từ tất cả thành viên
WTO)

Dành ưu đãi cho các nước đang phát triển
– Chế độ thuế quan ưu đãi phổ cập (The
Generalised System of Preference – GSP):
●Giảm hoặc miễn thuế với hàng công nghiệp
nhập khẩu từ các nước đang phát triển, kém
phát triển
●GSP cho phép miễn hoặc giảm thuế nhập
khẩu so với thuế “Tối huệ quốc” (MFN) với
các măt hàng thuộc diện điều chỉnh của GSP
●GSP thông qua 1968 tại Hội nghị của LHQ về
Thương mại và Phát triển (UNCTAD).
●GSP không đòi hỏi “có đi có lại”
●GSP mang tính cam kết, thay đổi theo thời kì

●Mỗi quốc gia có đạo luật về GSP, quy định:
Sản phẩm được hưởng, mức thuế,

Điều kiện thu nhập bình quân,
Thị phần,
xuất xứ hàng hoá (tỷ trọng nguyên liệu, chi

phí LĐ)…
……………………….
• Một số nước đang phát triển, kinh tế chuyển
đổi cũng dành thuế ưu đãi GSP

4. CÁC NGUỒN LỰC CHO PHÁT TRIỂN KINH
TẾ ĐỐI NGOẠI VIỆT NAM
4.1 Nguồn nhân lực:
Việt Nam có một nguồn nhân lực tương đối
dồi dào về số lượng, chất lượng
Số lượng tương đối lớn:
 86 triệu, khoảng 40 triệu trong độ tuổi lao
động,
 cơ cấu trẻ, tỷ lệ trong độ tuổi lao động cao,
 tốc độ tăng khá cao trên 1%

Chất lượng:
● Ưu điểm: Thông minh, sáng tạo, ham học
hỏi, nhận thức nhanh, cần cù, chịu khó, trình
độ văn hoá tương đối cao, tiền lương tương
đối thấp,
● Hạn chế: chuyên môn, tay nghề chưa cao;
thể lực yếu; văn hoá, kỷ luật lao động chưa
cao; trình độ quản lí kém, cơ cấu đào tạo

chưa hợp lý
● Nguồn nhân lực của Việt Nam là nguồn lực
có lợi thế nhất để phát triển kinh tế đối ngoại:

Số liệu về Dân số Việt Nam
Năm Dân số Tốc độ
(triệu) tăng
(%)

Nam

1991
1995
2000
2001
2005
2006
2007
2008
2009

67,2
71,99
77,63
78,62
82,40
83,31
84,22
85,12

86,02

1,86
1,65
1,35
1,28
1,17
1,12
1,09
1,07
1,06

48,80
48,94
49,17
49,17
49,17
49,20
49,22
49,30
49,43

Cơ cấu (%)
Nữ Thành Nông
thị
thôn
51,20 19,67 80,33
51,06 20,75 79,25
50,83 24,13 75,87
50,83 24,55 75,45

50,83 27,10 72,90
50,80 27,67 72,33
50,78 28,20 71,80
50,70 28,98 71,02
50,57 29,61 70,39

2010

86,93

1,05

49,49

50,51

30,17

69,83

4.2 Nguồn lực tự nhiên:
Tài nguyên đất đai
● Nhỏ (330.000km2)
● Điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu đa dạng: đảm
bảo an ninh lương thực; phát triển nhiều loại
cây có giá trị xuất khẩu: cà phê, cao su, chè,
điều, tiêu
● Ảnh hưởng mạnh do biến đổi khí hậu
Tài nguyên rừng:

● Trước đây giàu tài nguyên rừng,
● Bị tàn phá. Diện tích 1990 còn 24%, hiện nay
gần 30%.
● Ngành giấy, đồ gỗ gặp khó khăn. Ảnh hưởng
xấu đến môi trường, tới phát triển du lịch:

 Tài nguyên biển:
● Việt nam có lợi thế về tài nguyên biển, với 1
triệu km2 lãnh hải, trữ lượng thuỷ hải sản lớn
● Bờ biển dài, vị trí địa lý thuận lợi: phát triển
ngành công nghiệp đóng tàu, sửa chữa tàu
biển, vận tải đường biển, du lịch…
Tài nguyên khoáng sản:
● Khá đa dạng, nhưng trữ lượng không lớn
● Số lượng tương đối lớn:
● Dầu mỏ (1 tỷ tấn); và khí đốt (hàng nghìn tỷ m3 khí)

● Than: Than đá (4-5 tỷ tấn); than nâu (hàng chục

tỷ tấn – Đồng bằng Bắc bộ sâu 800m)
● Quặng sắt (miền núi phía Bắc, Hà Tĩnh); Quặng
nhôm (Tây nguyên); Apatít (Lào cai, Phú Thọ);

Tài nguyên du lịch:
● Nhiều danh lam thắng cảnh đặc sắc,
● Di tích, di sản văn hoá độc đáo
Vị trí địa lý :
thuận lợi phát triển du lịch và vận tải đường

biển, hàng không, đường bộ quốc tế, trao đổi
thương mại, thu hút đầu tư nước ngoài …
4.3 Nguồn vốn:
Hạ tầng kinh tế-xã hội còn thiếu, lạc hậu
Vốn tài chính: hạn chế do GDP bình quân đầu
thấp, tỷ lệ tiết kiệm chưa cao
1.2.4 Trình độ khoa học-Công nghệ:
thấp và tụt hậu so với thế giới và khu vực

5 NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN
5.1 Những thuận lợi
Các nguồn lực cho phát triển kinh tế đối
ngoại của Việt Nam nhìn chung thuận lợi
Nằm trong khu vực phát triển năng động,
thuận lợi để hội nhập kinh tế khu vực và thế
giới
Việt nam thực hiện chính sách mở cửa và
đạt được những kết quả quan trọng trong
kinh tế đối ngoại
Là nước đang phát triển, đi sau nên Việt nam
có thể học hỏi và rút kinh nghiệm về phát
triển kinh tế của các quốc gia đi trước

5.2 Những khó khăn:
Các nguồn lực phát triển kinh tế đối ngoại
còn hạn chế, khó khăn trong khai thác
Trình độ công nghệ, sản xuất, quản lý còn
yếu kém, năng lực tài chính của các doanh

nghiệp còn yếu…
Xu hướng tự do hoá thương mại kèm theo
xu hướng bảo hộ trong thương mại quốc tế
trên thế giới
Môi trường kinh tế, tài chính – tiền tệ khu vực
và thế giới nhiều biến động
Sức cạnh tranh của hàng hoá Việt Nam trên
thị trường thế giới còn rất yếu

 Các công ty, xí nghiệp sản xuất, tập đoàn lớn, đơn vị chức năng kinhdoanh, những tổ chức triển khai phi doanh thu, …  Cá nhân, thể nhân  Các công ty đa vương quốc, cty xuyên vương quốc. Vai trò quan trọng :  Các chủ thể kinh tế ở Lever quốc tế. • Các tổ chức triển khai quốc tế :  Liên hiệp quốc và những tổ chức triển khai, những tổ chứcchuyên môn IMF, WB, …  Các tổ chức triển khai quốc tế chuyên ngành : WTO, ILO, Tổ chức du lịch quốc tế, Tổ chức hảiquan quốc tế, những hiệp hội ngành nghề …. • Các link kinh tế khu vực : EU, NAFTA, AFTA, MERCOSUR, SAFTA, …. 1.1.2 Các quan hệ kinh tế quốc tế  Khái niệm quan hệ kinh tế quốc tế : “ Quan hệ kinh tế quốc tế là tổng thể tất cảcác mối quan hệ kinh tế giữa những chủ thể củanền kinh tế quốc tế ” ● “ Quan hệ kinh tế đối ngoại ” Là quan hệ kinh tế của 1 vương quốc với cácchủ thể của nền kinh tế quốc tế – là quan hệkinh tế quốc tế của 1 quốc gia1. 2 Cơ sở của quan hệ kinh tế quốc tế :  Sự hình thành và tăng trưởng của thị trườngquốc tế  Phân công lao động quốc tế – cơ sở pháttriển những mối quan hệ kinh tế quốc tế2. NỘI DUNG QUAN HỆ KINH TẾ QUỐC TẾ  Thương mại ( sản phẩm & hàng hóa ) quốc tế – Ngoạithương  Thương mại dịch vụ quốc tế  Hợp tác trong nghành sản xuất  Hợp tác khoa học – kỹ thuật  Đầu tư quốc tế  Lĩnh vực kinh tế tài chính  Di chuyển lao động quốc tế  … … … … … … … … … … … … … …. 2.1 Thương mại ( sản phẩm & hàng hóa ) quốc tế  Thương mại quốc tế là sự trao đổi hàng hoágiữa những vương quốc trải qua xuất nhập khẩu.  Vai trò thương mại quốc tế ( Ngoại thương ) : ● Tăng tích luỹ cho nền kinh tế ● Động lực tăng trưởng kinh tế ● Điều tiết thừa thiếu trong nước ● Nâng cao trình độ công nghệ tiên tiến và cơ cấungành nghề ( hợp lý ).  Nội dung của ngoại thương gồm có : ● Nhập khẩu hàng hoá ● Xuất khẩu hàng hoá ● Thuê gia công ● Tái xuất khẩu2. 2 Thương mại dịch vụ ( Các hình thức dịchvụ thu ngoại tệ ) :  Các mô hình dịch vụ : ● Du lịch quốc tế ● Vận tải quốc tế ● Bưu chính, viễn thông ● Xây dựng ● Dịch Vụ Thương Mại kinh tế tài chính ; Bảo hiểm ● Dịch Vụ Thương Mại tin học và công nghệ thông tin ; ● Thương Mại Dịch Vụ kinh doanh thương mại ● Văn hóa, vui chơi, giáo dục …. ● … … … … … ’  Kim ngạch thương mại dịch vụ so vớithương mại sản phẩm & hàng hóa : trên 20 % 2.3 Hợp tác trong nghành sản xuất :  Nhận gia công  Xây dựng liên kết kinh doanh với vốn và công nghệtừ quốc tế.  Hợp tác sản xuất quốc tế trên cơ sở chuyênmôn hoá. 2.4 Hợp tác khoa học – kỹ thuật.  Trao đổi, mua và bán ý tưởng, sáng tạo, bíquyết công nghệ tiên tiến ( tài liệu, kỹ thuật, phong cách thiết kế, giấy phép, kinh nghiệm tay nghề … ),  Chuyển giao công nghệ tiên tiến trải qua mua bánmáy móc, thiết bị, tư vấn kỹ thuật, quản lýsản xuất …  Phối hợp nghiên cứu và điều tra khoa học kỹ thuật, hợptác giảng dạy, tu dưỡng cán bộ, công nhân .. 2.5 Đầu tư quốc tế.  Đầu tư quốc tế là một quy trình góp vốn đầu tư vốn ranước ngoài nhằm mục đích mục tiêu sinh lợi tối ưu  Đầu tư quốc tế có ảnh hưởng tác động hai mặt tích cựcvà xấu đi với nước góp vốn đầu tư và nhận góp vốn đầu tư.  Có hai mô hình góp vốn đầu tư : Đầu tư trực tiếp và góp vốn đầu tư gián tiếp2. 6 Lĩnh vực kinh tế tài chính  Thanh toán quốc tế  Tỷ giá hối đoái  Vay nợ, tín dụng3. ĐẶC TRƯNG VÀ CÁC NGUYÊN TẮC CƠ BẢNCỦA QUAN HỆ KINH TẾ QUỐC TẾ3. 1 Đặc trưng của quan hệ kinh tế quốc tế  QHKTQT là quan hệ thoả thuận, tự nguyệngiữa những vương quốc độc lập, giữa những tổ chứckinh tế có tính pháp nhân trên nguyên tắcbình đẳng, tự nguyện, cùng có lợi, tôn trọngđộc lập chủ quyền lãnh thổ, không can thiệp vào côngviệc nội bộ, trải qua ký kết những hiệp định, hợp đồng kinh tế  QHKTQT có mối quan hệ, tác động ảnh hưởng qua lạivới quan hệ chính trị quốc tế  QHKTQT diễn ra theo những quy luật kinh tếkhách quan : Kinh tế thị trường, Open hội nhập quốc tế, toàn thế giới hóa,  QHKTQT chịu tác động ảnh hưởng của những hệ thốngquản lý, những mạng lưới hệ thống thể chế, luật phápkhác nhau, chủ trương của từng vương quốc, những điều ước, thông lệ quốc tế, …  QHKTQT gắn liền với quy đổi giữa cácđồng tiền  QHKTQT chịu ảnh hưởng tác động trực tiếp của khoảngcách địa lý3. 2 Những nguyên tắc cơ bản của quanhệ kinh tế quốc tế.  Nguyên tắc tương hỗ ( Reciprocity ) : Các bên trong quan hệ kinh tế đối ngoạidành cho nhau những khuyến mại và nhânnhượng tương ứng nhau ( có đi có lại )  Nguyên tắc ngang bằng dân tộc bản địa ( Nationalparity – NP ) yên cầu công dân của những bên tham gia trongQHKTQT được hưởng quyền lợi và nghĩa vụ và nghĩa vụnhư nhau ( trừ quyền bầu cử, ứng cử, nghĩavụ quân sự chiến lược )  Nguyên tắc đối xử vương quốc ( Nationaltreatment – NT ) ● Tạo ra môi trường tự nhiên bình đẳng giữa những nhàkinh doanh trong nước và quốc tế ● Tức là “ Không phân biệt đối xử ” :  Trong thương mại :  Trong Đầu tư, dịch vụ :  Trong bảo lãnh sở hữu trí tuệ, … … … … … … … … ….  Nguyên tắc tối huệ quốc ( Most FavouredNation – MFN ), hay “ Nước được khuyến mại nhất ” yên cầu những bên trong quan hệ kinh tế dànhcho nhau những tặng thêm không kém hơnnhững khuyến mại mà mình đã hoặc sẽ dành chonước khác ● Nguyên tắc này được hiểu theo 2 cách :  “ Tất cả những khuyễn mãi thêm và miễn giảm mà một bêntham gia dành cho bất kể một nước thứ banào thì cũng dành cho bên kia được hưởngmột cách không điều kiện kèm theo ”  “ Hàng hoá vận động và di chuyển từ một bên tham giavào chủ quyền lãnh thổ của bên tham gia kia sẽ khôngchịu mức thuế và phí tổn cao hơn so vớimức vận dụng so với hàng hoá nhập khẩu từnước thứ ba nào khác ”. ● Nguyên tắc MFN là không phân biệt đối xửgiữa những đối tác chiến lược, bảo vệ điều kiện kèm theo cạnhtranh công minh giữa những đối tác chiến lược. ● Nguyên tắc MFN được lan rộng ra trong cácquan hệ kinh tế quốc tế khác : dịch vụ, đầutư, sở hữu trí tuệ, … ● Có sống sót ngoại lệ :  Tham gia vào những link kinh tế khu vực  Chế độ thuế quan tặng thêm phổ cập ( GSP )  Loại trừ trong thương mại dịch vụ, ● Để được hưởng MFN :  Kí kết song phương hiệp định về MFN  Gia nhập WTO ( MFN từ tổng thể thành viênWTO )  Dành tặng thêm cho những nước đang tăng trưởng – Chế độ thuế quan tặng thêm phổ cập ( TheGeneralised System of Preference – GSP ) : ● Giảm hoặc miễn thuế với hàng công nghiệpnhập khẩu từ những nước đang tăng trưởng, kémphát triển ● GSP được cho phép miễn hoặc giảm thuế nhậpkhẩu so với thuế “ Tối huệ quốc ” ( MFN ) vớicác măt hàng thuộc diện kiểm soát và điều chỉnh của GSP ● GSP trải qua 1968 tại Hội nghị của Liên Hiệp Quốc vềThương mại và Phát triển ( UNCTAD ). ● GSP không yên cầu “ có đi có lại ” ● GSP mang tính cam kết, đổi khác theo thời kì ● Mỗi vương quốc có luật đạo về GSP, lao lý :  Sản phẩm được hưởng, mức thuế,  Điều kiện thu nhập trung bình,  Thị phần,  nguồn gốc hàng hoá ( tỷ trọng nguyên vật liệu, chiphí LĐ ) …  … … … … … … … … …. • Một số nước đang tăng trưởng, kinh tế chuyểnđổi cũng dành thuế tặng thêm GSP4. CÁC NGUỒN LỰC CHO PHÁT TRIỂN KINHTẾ ĐỐI NGOẠI VIỆT NAM4. 1 Nguồn nhân lực :  Nước Ta có một nguồn nhân lực tương đốidồi dào về số lượng, chất lượng  Số lượng tương đối lớn :  86 triệu, khoảng chừng 40 triệu trong độ tuổi laođộng,  cơ cấu tổ chức trẻ, tỷ suất trong độ tuổi lao động cao,  vận tốc tăng khá cao trên 1 %  Chất lượng : ● Ưu điểm : Thông minh, phát minh sáng tạo, ham họchỏi, nhận thức nhanh, cần mẫn, chịu khó, trìnhđộ văn hoá tương đối cao, tiền lương tươngđối thấp, ● Hạn chế : trình độ, kinh nghiệm tay nghề chưa cao ; thể lực yếu ; văn hoá, kỷ luật lao động chưacao ; trình độ quản lí kém, cơ cấu tổ chức đào tạochưa hài hòa và hợp lý ● Nguồn nhân lực của Nước Ta là nguồn lựccó lợi thế nhất để tăng trưởng kinh tế đối ngoại : Số liệu về Dân số Việt NamNăm Dân số Tốc độ ( triệu ) tăng ( % ) Nam19911995200020012005200620072008200967, 271,9977,6378,6282,4083,3184,2285,1286,021,861,651,351,281,171,121,091,071,0648,8048,9449,1749,1749,1749,2049,2249,3049,43 Cơ cấu ( % ) Nữ Thành Nôngthịthôn51, 20 19,67 80,3351,06 20,75 79,2550,83 24,13 75,8750,83 24,55 75,4550,83 27,10 72,9050,80 27,67 72,3350,78 28,20 71,8050,70 28,98 71,0250,57 29,61 70,39201086,931,0549,4950,5130,1769,834. 2 Nguồn lực tự nhiên :  Tài nguyên đất đai ● Nhỏ ( 330.000 km2 ) ● Điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu phong phú : đảmbảo bảo mật an ninh lương thực ; tăng trưởng nhiều loạicây có giá trị xuất khẩu : cafe, cao su đặc, chè, điều, tiêu ● Ảnh hưởng mạnh do biến hóa khí hậu  Tài nguyên rừng : ● Trước đây giàu tài nguyên rừng, ● Bị tàn phá. Diện tích 1990 còn 24 %, hiện naygần 30 %. ● Ngành giấy, đồ gỗ gặp khó khăn vất vả. Ảnh hưởngxấu đến thiên nhiên và môi trường, tới tăng trưởng du lịch :  Tài nguyên biển : ● Việt nam có lợi thế về tài nguyên biển, với 1 triệu km2 lãnh hải, trữ lượng thuỷ món ăn hải sản lớn ● Bờ biển dài, vị trí địa lý thuận tiện : phát triểnngành công nghiệp đóng tàu, thay thế sửa chữa tàubiển, vận tải đường bộ đường thủy, du lịch …  Tài nguyên tài nguyên : ● Khá phong phú, nhưng trữ lượng không lớn ● Số lượng tương đối lớn : ● Dầu mỏ ( 1 tỷ tấn ) ; và khí đốt ( hàng nghìn tỷ m3 khí ) ● Than : Than đá ( 4-5 tỷ tấn ) ; than nâu ( hàng chụctỷ tấn – Đồng bằng Bắc bộ sâu 800 m ) ● Quặng sắt ( miền núi phía Bắc, thành phố Hà Tĩnh ) ; Quặngnhôm ( Tây nguyên ) ; Apatít ( Lào cai, Phú Thọ ) ;  Tài nguyên du lịch : ● Nhiều danh lam thắng cảnh rực rỡ, ● Di tích, di sản văn hoá độc lạ  Vị trí địa lý : thuận tiện tăng trưởng du lịch và vận tải đường bộ đườngbiển, hàng không, đường đi bộ quốc tế, trao đổithương mại, lôi cuốn góp vốn đầu tư quốc tế … 4.3 Nguồn vốn :  Hạ tầng kinh tế-xã hội còn thiếu, lỗi thời  Vốn kinh tế tài chính : hạn chế do GDP trung bình đầuthấp, tỷ suất tiết kiệm ngân sách và chi phí chưa cao1. 2.4 Trình độ khoa học-Công nghệ : thấp và tụt hậu so với quốc tế và khu vực5 NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN5. 1 Những thuận tiện  Các nguồn lực cho tăng trưởng kinh tế đốingoại của Nước Ta nhìn chung thuận tiện  Nằm trong khu vực tăng trưởng năng động, thuận tiện để hội nhập kinh tế khu vực và thếgiới  Việt nam triển khai chủ trương Open vàđạt được những tác dụng quan trọng trongkinh tế đối ngoại  Là nước đang tăng trưởng, đi sau nên Việt namcó thể học hỏi và rút kinh nghiệm tay nghề về pháttriển kinh tế của những vương quốc đi trước5. 2 Những khó khăn vất vả :  Các nguồn lực tăng trưởng kinh tế đối ngoạicòn hạn chế, khó khăn vất vả trong khai thác  Trình độ công nghệ tiên tiến, sản xuất, quản trị cònyếu kém, năng lượng kinh tế tài chính của những doanhnghiệp còn yếu …  Xu hướng tự do hoá thương mại kèm theoxu hướng bảo lãnh trong thương mại quốc tếtrên quốc tế  Môi trường kinh tế, kinh tế tài chính – tiền tệ khu vựcvà quốc tế nhiều dịch chuyển  Sức cạnh tranh đối đầu của hàng hoá Nước Ta trênthị trường quốc tế còn rất yếu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *