Tải mẫu phiếu lấy ý kiến của khu dân cư về nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất

Tải mẫu phiếu lấy ý kiến khu dân cư về nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất

Tải mẫu phiếu lấy ý kiến của khu dân cư về nguồn gốc và thời gian sử dụng đất, tìm hiểu thêm bài viết để update nhanh nhất những mẫu đơn về đất đai

Mẫu phiếu lấy ý kiến của khu dân cư về nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

… …, ngày … .. tháng … .. năm … …

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỦA KHU DÂN CƯ

Về nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất

 

Hôm nay, ngày … .. tháng … .. năm … .., khu dân cư … … … … … … … … … … … … …. 1 đã họp để xác lập nguồn gốc và thời gian sử dụng đất so với thửa đất số … …. tờ map số … …. tại địa chỉ … … … … … 2 của … … … … … … … … … … … …. 3
Thành phần cuộc họp gồm có :
1. Ông ( Bà ) … … … … … … … … … … … … … …. Trưởng ( hoặc Phó ) thôn, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc, tổ dân phố – Chủ trì cuộc họp ;
2. Ông ( Bà ) … … … … … … … … … … …. Đại diện Ủy ban nhân dân xã, phường, thị xã ;
3. Ông ( Bà ) … … … … … … … … … … … … … … … ; và … … … … … … … người ( có tên dưới đây ) đã từng cư trú cùng thời gian khởi đầu sử dụng đất vào mục tiêu lúc bấy giờ của thửa đất nói trên .
Cuộc họp đã thống nhất xác lập :
1. Nguồn gốc sử dụng thửa đất : … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. 4
2. Thời điểm khởi đầu sử dụng vào mục tiêu hiện tại xin cấp Giấy ghi nhận từ ngày … .. tháng … … năm … … … … … … ..
3. Tình trạng tranh chấp đất đai : … … … … … … … … … … … … … …. 5
Những người tham gia cuộc họp cùng thống nhất ký tên dưới đây :

STT
Họ và tên
Địa chỉ thường trú

Ký tên

1
 
 
 

2
 
 
 


 
 
 


 
 
 

XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN                                       CHỦ TRÌ CUỘC HỌP

( ký tên, đóng dấu ) ( ký tên, ghi rõ chức vụ )

Hướng dẫn sử dụng mẫu phiếu lấy ý kiến của khu dân cư về nguồn gốc và thời gian sử dụng đất :

1 Ghi tên thôn, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc, tổ dân phố ; tên xã, phường, thị xã ; tên Q., huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh ;
2 Ghi tên địa điểm nơi có đất ;
3 Ghi tên và địa chỉ của người sử dụng đất cần xác lập ;
4 Ghi đơn cử : tự tìm hiểu và khám phá, bao chiếm hoặc nhận chuyển nhượng ủy quyền, nhận thừa kế, được Tặng cho, … … từ người sử dụng đất nào, vào thời hạn nào ;
5 Ghi rõ không tranh chấp hay đang tranh chấp sử dụng đất với người sử dụng đất nào .

>>> Tải mẫu phiếu lấy ý kiến của khu dân cư về nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất

Liên kết tham khảo:

vote

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *