Giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật Phá sản dưới dạng hỏi, đáp.

Giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật Phá sản dưới dạng hỏi, đáp.

Giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật Phá sản dưới dạng hỏi, đáp.
Luật Phá sản được Quốc hội khóa XII kỳ họp thứ tư thông qua ngày 15/6/2004. Luật Phá sản năm 2004 quy định điều kiện và việc nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản; xác định nghĩa vụ về tài sản và các biện pháp bảo toàn tài sản trong thủ tục phá sản; điều kiện, thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh, thủ tục thanh lý tài sản và tuyên bố phá sản; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của doanh nghiệp, hợp tác xã bị yêu cầu tuyên bố phá sản và của người tham gia giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản. Chuyên mục Hỗ trợ pháp lý xin giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật Phá sản dưới dạng hỏi, đáp.

Hỏi : Luật Phá sản pháp luật về thẩm quyền của Tòa án nhân dân những cấp trong thực thi thủ tục phá sản như thế nào ?

Trả lời: Thẩm quyền của Tòa án nhân dân các cấp trong tiến hành thủ tục phá sản được quy định như sau:

– Toà án nhân dân cấp huyện triển khai thủ tục phá sản so với hợp tác xã đã ĐK kinh doanh thương mại tại cơ quan ĐK kinh doanh thương mại cấp huyện .
– Toà án nhân tỉnh cấp tỉnh triển khai thủ tục phá sản so với doanh nghiệp, hợp tác xã đã ĐK kinh doanh thương mại tại cơ quan ĐK kinh doanh thương mại cấp tỉnh .
Trong trường hợp thiết yếu Toà án nhân dân cấp tỉnh có quyền lấy lên để triển khai thủ tục phá sản so với hợp tác xã thuộc thẩm quyền của Toà án nhân dân cấp huyện .
– Toà án nhân dân cấp tỉnh nơi đặt trụ sở chính của doanh nghiệp có vốn góp vốn đầu tư quốc tế tại Nước Ta có thẩm quyền triển khai thủ tục phá sản so với doanh nghiệp có vốn góp vốn đầu tư quốc tế đó .
Hỏi : Quyền nộp đơn nhu yếu mở thủ tục phá sản của chủ nợ được pháp luật như thế nào ?
Trả lời : Khi nhận thấy doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào thực trạng phá sản thì những chủ nợ không có bảo vệ hoặc có bảo vệ một phần đều có quyền nộp đơn nhu yếu mở thủ tục phá sản so với doanh nghiệp, hợp tác xã đó. Đơn nhu yếu mở thủ tục phá sản phải có những nội dung chính sau đây :
– Ngày, tháng, năm làm đơn ;
– Tên, địa chỉ của người làm đơn ;
– Tên, địa chỉ của doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào thực trạng phá sản ;
– Các khoản nợ không có bảo vệ hoặc có bảo vệ một phần đến hạn mà không được doanh nghiệp, hợp tác xã giao dịch thanh toán ;
– Quá trình đòi nợ ;
– Căn cứ của việc nhu yếu mở thủ tục phá sản .
* Đơn nhu yếu mở thủ tục phá sản được gửi cho Toà án có thẩm quyền
Hỏi : Quyền nộp đơn nhu yếu mở thủ tục phá sản của người lao động ?
Trả lời : Trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã không trả được lương, những khoản nợ khác cho người lao động và người lao động nhận thấy doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào thực trạng phá sản, người lao động cử người đại diện thay mặt hoặc trải qua đại diện thay mặt công đoàn nộp đơn nhu yếu mở thủ tục phá sản so với doanh nghiệp, hợp tác xã đó. Đơn nhu yếu mở thủ tục phá sản phải được gửi cho Toà án có thẩm quyền. Sau khi nộp đơn, đại diện thay mặt cho người lao động hoặc đại diện thay mặt công đoàn được coi là chủ nợ .
Hỏi : Nghĩa vụ nộp đơn nhu yếu mở thủ tục phá sản của doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào thực trạng phá sản ?
Trả lời : Khi nhận thấy doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào thực trạng phá sản thì chủ doanh nghiệp hoặc đại diện thay mặt hợp pháp của doanh nghiệp, hợp tác xã có nghĩa vụ và trách nhiệm nộp đơn nhu yếu mở thủ tục phá sản so với doanh nghiệp, hợp tác xã đó. Đơn nhu yếu mở thủ tục phá sản được gửi cho Tòa án có thẩm quyền. Khi nộp đơn cho Tòa án phải nộp kèm theo những sách vở, tài liệu sau :
– Báo cáo tình hình hoạt động giải trí kinh doanh thương mại của doanh nghiệp, hợp tác xã, trong đó báo cáo giải trình nguyên do và thực trạng tương quan đến thực trạng mất năng lực giao dịch thanh toán ; nếu doanh nghiệp là công ty CP thì báo cáo giải trình kinh tế tài chính phải được tổ chức triển khai truy thuế kiểm toán độc lập xác nhận ;
– Báo cáo về những giải pháp mà doanh nghiệp, hợp tác xã đã thực thi, nhưng vẫn không khắc phục được thực trạng mất năng lực giao dịch thanh toán những khoản nợ đến hạn ;
– Bảng kê chi tiết cụ thể gia tài của doanh nghiệp, hợp tác xã và khu vực nơi có gia tài nhìn thấy được ;
– Danh sách những chủ nợ của doanh nghiệp, hợp tác xã trong đó ghi rõ tên, địa chỉ của những chủ nợ ; ngân hàng nhà nước mà chủ nợ có thông tin tài khoản ; những khoản nợ đến hạn có bảo vệ và không có bảo vệ ; những khoản nợ chưa đến hạn có bảo vệ và không có bảo vệ ;
– Danh sách những người mắc nợ của doanh nghiệp, hợp tác xã trong đó ghi rõ tên, địa chỉ của họ ; ngân hàng nhà nước mà họ có thông tin tài khoản ; những khoản nợ đến hạn có bảo vệ và không có bảo vệ ; những khoản nợ chưa đến hạn có bảo vệ và không có bảo vệ ;
– Danh sách ghi rõ tên, địa chỉ của những thành viên, nếu doanh nghiệp mắc nợ là một công ty có những thành viên trực tiếp chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về những khoản nợ của doanh nghiệp ;
– Những tài liệu khác mà Toà án nhu yếu .
* Trong thời hạn ba tháng, kể từ khi nhận thấy doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào thực trạng phá sản, nếu chủ doanh nghiệp hoặc đại diện thay mặt hợp pháp của doanh nghiệp, hợp tác xã không nộp đơn nhu yếu mở thủ tục phá sản thì phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm theo pháp luật của pháp lý .
Hỏi : Nghĩa vụ, nghĩa vụ và trách nhiệm của người nộp đơn nhu yếu mở thủ tục phá sản được pháp luật như thế nào ?
Trả lời : Người nộp đơn nhu yếu mở thủ tục phá sản có nghĩa vụ và trách nhiệm phân phối khá đầy đủ, kịp thời những tài liệu do pháp lý lao lý và theo nhu yếu của Toà án. Người nộp đơn nhu yếu mở thủ tục phá sản do không khách quan gây ảnh hưởng tác động xấu đến danh dự, uy tín, hoạt động giải trí kinh doanh thương mại của doanh nghiệp, hợp tác xã hoặc có sự gian dối trong việc nhu yếu mở thủ tục phá sản thì tuỳ theo đặc thù, mức độ mà bị giải quyết và xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự ; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo pháp luật của pháp lý .
Hỏi : Xác định nghĩa vụ và trách nhiệm về gia tài của doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào thực trạng phá sản được pháp luật như thế nào ?
Trả lời : Xác định nghĩa vụ và trách nhiệm về gia tài của doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào thực trạng phá sản được xác lập bằng :
– Các nhu yếu đòi doanh nghiệp, hợp tác xã thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm về gia tài được xác lập trước khi Toà án thụ lý đơn nhu yếu mở thủ tục phá sản mà nghĩa vụ và trách nhiệm này không có bảo vệ ;
– Các nhu yếu đòi doanh nghiệp, hợp tác xã triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm về gia tài có bảo vệ được xác lập trước khi Toà án thụ lý đơn nhu yếu mở thủ tục phá sản, nhưng quyền ưu tiên giao dịch thanh toán bị hủy bỏ .
Hỏi : Việc giải quyết và xử lý những khoản nợ chưa đến hạn và những khoản nợ được bảo vệ bằng gia tài thế chấp ngân hàng hoặc cầm đồ được pháp luật như thế nào ?
Trả lời : Trường hợp Thẩm phán ra quyết định hành động mở thủ tục thanh lý so với doanh nghiệp, hợp tác xã thì những khoản nợ chưa đến hạn vào thời gian mở thủ tục thanh lý được giải quyết và xử lý như những khoản nợ đến hạn, nhưng không được tính lãi so với thời hạn chưa đến hạn. Trường hợp Thẩm phán ra quyết định hành động mở thủ tục thanh lý so với doanh nghiệp, hợp tác xã thì những khoản nợ được bảo vệ bằng gia tài thế chấp ngân hàng hoặc cầm đồ được xác lập trước khi Toà án thụ lý đơn nhu yếu mở thủ tục phá sản được ưu tiên giao dịch thanh toán bằng gia tài đó ; nếu giá trị gia tài thế chấp ngân hàng hoặc cầm đồ không đủ thanh toán số nợ thì phần nợ còn lại sẽ được thanh toán giao dịch trong quy trình thanh lý tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã ; nếu giá trị của gia tài thế chấp ngân hàng hoặc cầm đồ lớn hơn số nợ thì phần chênh lệch được nhập vào giá trị gia tài còn lại của doanh nghiệp, hợp tác xã .
Hỏi : Thứ tự phân loại gia tài trong mở thủ tục thanh lý so với doanh nghiệp, hợp tác xã được lao lý như thế nào ?
Trả lời : Trường hợp Thẩm phán ra quyết định hành động mở thủ tục thanh lý so với doanh nghiệp, hợp tác xã thì việc phân loại giá trị gia tài của doanh nghiệp, hợp tác xã theo thứ tự sau đây :
– Phí phá sản ;
– Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội theo pháp luật của pháp lý và những quyền hạn khác theo thoả ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết ;
– Các khoản nợ không có bảo vệ phải trả cho những chủ nợ trong list chủ nợ theo nguyên tắc nếu giá trị gia tài đủ để thanh toán giao dịch những khoản nợ thì mỗi chủ nợ đều được giao dịch thanh toán đủ số nợ của mình ; nếu giá trị gia tài không đủ để thanh toán giao dịch những khoản nợ thì mỗi chủ nợ chỉ được thanh toán giao dịch một phần khoản nợ của mình theo tỷ suất tương ứng .
* Trường hợp giá trị gia tài của doanh nghiệp, hợp tác xã sau khi đã giao dịch thanh toán đủ những khoản theo thứ tự nêu trên mà vẫn còn, thì phần còn lại này thuộc về :
– Xã viên hợp tác xã ;
– Chủ doanh nghiệp tư nhân ;
– Các thành viên của công ty ; những cổ đông của công ty CP ;
– Chủ sở hữu doanh nghiệp nhà nước .
* Trường hợp Thẩm phán ra quyết định hành động mở thủ tục hồi sinh hoạt động giải trí kinh doanh thương mại so với doanh nghiệp, hợp tác xã thì việc giao dịch thanh toán cũng được thực thi theo thứ tự nêu trên, trừ trường hợp những bên có thoả thuận khác .
Hỏi : Xác định giá trị của nghĩa vụ và trách nhiệm không phải là tiền được pháp luật như thế nào ?
Trả lời : Trường hợp đối tượng người dùng nghĩa vụ và trách nhiệm không phải là tiền thì theo nhu yếu của người có quyền hoặc của doanh nghiệp, hợp tác xã, Toà án xác lập giá trị của nghĩa vụ và trách nhiệm đó vào thời gian ra quyết định hành động mở thủ tục phá sản để đưa vào nghĩa vụ và trách nhiệm về gia tài của doanh nghiệp, hợp tác xã .
Hỏi : Nghĩa vụ về gia tài trong trường hợp nghĩa vụ và trách nhiệm trực tiếp hoặc bảo lãnh được lao lý như thế nào ?
Trả lời : Trường hợp nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã có nghĩa vụ và trách nhiệm trực tiếp về một khoản nợ mà một hoặc toàn bộ những doanh nghiệp, hợp tác xã đó lâm vào thực trạng phá sản thì chủ nợ có quyền đòi bất kỳ doanh nghiệp, hợp tác xã nào trong số những doanh nghiệp, hợp tác xã đó thực thi việc trả nợ cho mình theo pháp luật của pháp lý .
– Trường hợp người bảo lãnh lâm vào thực trạng phá sản thì người được bảo lãnh phải triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm về gia tài so với người nhận bảo lãnh .
– Trường hợp người được bảo lãnh hoặc cả người bảo lãnh và người được bảo lãnh đều lâm vào thực trạng phá sản thì người bảo lãnh phải triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm về gia tài so với người nhận bảo lãnh .
Hỏi : Khi Tòa án ra quyết định hành động mở thủ tục thanh lý, gia tài thuê hoặc mượn của doanh nghiệp, hợp tác xã bị sẽ được giải quyết và xử lý như thế nào ?
Trả lời : Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày Toà án ra quyết định hành động mở thủ tục thanh lý, chủ sở hữu tài sản cho doanh nghiệp, hợp tác xã bị vận dụng thủ tục thanh lý thuê hoặc mượn gia tài phải xuất trình sách vở chứng tỏ quyền sở hữu, hợp đồng cho thuê hoặc cho mượn với Tổ trưởng Tổ quản trị, thanh lý tài sản để nhận lại gia tài của mình. Trong trường hợp có tranh chấp thì nhu yếu Toà án xử lý .
– Trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị vận dụng thủ tục thanh lý đã trả trước tiền thuê nhưng chưa hết thời hạn thuê thì chủ sở hữu chỉ được nhận lại gia tài sau khi đã thanh toán giao dịch lại số tiền thuê còn thừa do chưa hết thời hạn để Tổ quản trị, thanh lý tài sản nhập vào khối gia tài của doanh nghiệp, hợp tác xã đó .
– Trường hợp gia tài thuộc quyền đòi lại đã bị doanh nghiệp, hợp tác xã bị vận dụng thủ tục thanh lý chuyển nhượng ủy quyền cho người khác thì chủ sở hữu có quyền nhu yếu bồi thường so với gia tài đó như khoản nợ có bảo vệ .
Hỏi : Những gia tài nào cấm đòi lại trong mở thủ tục phá sản ?

Trả lời: Cá nhân, tổ chức đã giao tài sản cho doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản trước khi Toà án thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đều không được đòi lại nếu việc giao tài sản đó nhằm bảo đảm thực hiện nghĩa vụ của mình đối với doanh nghiệp, hợp tác xã.

Hỏi : Doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào thực trạng phá sản, thì những thanh toán giao dịch nào bị coi là vô hiệu ?
Trả lời : Các thanh toán giao dịch sau đây của doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào thực trạng phá sản được thực thi trong khoảng chừng thời hạn ba tháng trước ngày Toà án thụ lý đơn nhu yếu mở thủ tục phá sản bị coi là vô hiệu :
– Tặng cho động sản và bất động sản cho người khác ;
– Thanh toán hợp đồng song vụ trong đó phần nghĩa vụ và trách nhiệm của doanh nghiệp, hợp tác xã rõ ràng là lớn hơn phần nghĩa vụ và trách nhiệm của bên kia ;
– Thanh toán những khoản nợ chưa đến hạn ;
– Thực hiện việc thế chấp ngân hàng, cầm đồ gia tài so với những khoản nợ ;
– Các thanh toán giao dịch khác với mục tiêu tẩu tán gia tài của doanh nghiệp, hợp tác xã .
Khi những thanh toán giao dịch bị công bố vô hiệu thì những gia tài tịch thu được phải nhập vào khối gia tài của doanh nghiệp, hợp tác xã .
Hỏi : Ai có quyền nhu yếu Tòa án ra quyết định hành động đình chỉ thực thi hợp đồng ?
Trả lời : Trong quy trình thực thi thủ tục phá sản nếu xét thấy việc đình chỉ thực thi hợp đồng đang có hiệu lực hiện hành và đang được triển khai hoặc chưa được thực thi sẽ có lợi hơn cho doanh nghiệp, hợp tác xã thì hợp đồng đó bị đình chỉ thực thi. Chủ nợ, doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào thực trạng phá sản, Tổ trưởng Tổ quản trị, thanh lý tài sản có quyền nhu yếu Toà án ra quyết định hành động đình chỉ thực thi hợp đồng .
Hỏi : Thanh toán, bồi thường thiệt hại khi hợp đồng bị đình chỉ thực thi được pháp luật như thế nào ?
Trả lời : Tài sản mà doanh nghiệp, hợp tác xã bị lâm vào thực trạng phá sản nhận được từ hợp đồng vẫn còn sống sót trong khối gia tài của doanh nghiệp, hợp tác xã đó thì bên kia của hợp đồng có quyền đòi lại ; nếu gia tài đó không còn thì bên kia của hợp đồng có quyền như một chủ nợ không có bảo vệ. Trường hợp, hợp đồng bị đình chỉ thực thi thì bên kia của hợp đồng có quyền như một chủ nợ không có bảo vệ so với khoản thiệt hại do việc đình chỉ triển khai hợp đồng gây ra .
Hỏi : Chủ nợ và doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào thực trạng phá sản được thực thi việc bù trừ nghĩa vụ và trách nhiệm so với những thanh toán giao dịch được xác lập trước khi có quyết định hành động mở thủ tục phá sản theo những nguyên tắc nào ?
Trả lời : Chủ nợ và doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào thực trạng phá sản được thực thi việc bù trừ nghĩa vụ và trách nhiệm so với những thanh toán giao dịch được xác lập trước khi có quyết định hành động mở thủ tục phá sản theo những nguyên tắc :
– Trường hợp hai bên có nghĩa vụ và trách nhiệm với nhau về gia tài cùng loại thì khi đến hạn không phải triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm so với nhau và nghĩa vụ và trách nhiệm được xem là chấm hết, trừ trường hợp pháp lý có pháp luật khác ;
– Trường hợp giá trị gia tài hoặc việc làm không tương tự với nhau thì những bên giao dịch thanh toán cho nhau phần giá trị chênh lệch ;
– Những vật định giá thành tiền được bù trừ nghĩa vụ và trách nhiệm trả tiền .
Hỏi : Những gia tài nào của doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào thực trạng phá sản ?
Trả lời : Tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào thực trạng phá sản gồm có :
– Tài sản và quyền về gia tài mà doanh nghiệp, hợp tác xã có tại thời gian Toà án thụ lý đơn nhu yếu mở thủ tục phá sản ;
– Các khoản doanh thu, những gia tài và những quyền về gia tài mà doanh nghiệp, hợp tác xã sẽ có do việc thực thi những thanh toán giao dịch được xác lập trước khi Toà án thụ lý đơn nhu yếu mở thủ tục phá sản ;
– Tài sản là vật bảo vệ triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm của doanh nghiệp, hợp tác xã. Trường hợp giao dịch thanh toán gia tài là vật bảo vệ được trả cho những chủ nợ có bảo vệ, nếu giá trị của vật bảo vệ vượt quá khoản nợ có bảo vệ phải thanh toán giao dịch thì phần vượt quá đó là gia tài của doanh nghiệp, hợp tác xã ;
– Giá trị quyền sử dụng đất của doanh nghiệp, hợp tác xã được xác lập theo pháp luật của pháp lý về đất đai .
* Tài sản của doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh lâm vào thực trạng phá sản gồm có những gia tài đã nêu trên và gia tài của chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh không trực tiếp dùng vào hoạt động giải trí kinh doanh thương mại. Trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh có gia tài thuộc chiếm hữu chung thì phần gia tài của chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh đó được chia theo pháp luật của Bộ luật dân sự và những lao lý khác của pháp lý có tương quan .
Hỏi : Việc kiểm kê gia tài của doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào thực trạng phá sản được lao lý như thế nào ?
Trả lời : Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hành động mở thủ tục phá sản, doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào thực trạng phá sản phải triển khai kiểm kê hàng loạt gia tài theo bảng kê cụ thể đã nộp cho Toà án và xác lập giá trị những gia tài đó ; Nếu cần thời hạn dài hơn, phải có văn bản đề xuất Thẩm phán gia hạn, nhưng không quá hai lần, mỗi lần không quá ba mươi ngày .
– Bảng kiểm kê gia tài đã được xác lập giá trị phải gửi ngay cho Toà án triển khai thủ tục phá sản .
– Trong trường hợp xét thấy việc kiểm kê, xác lập giá trị gia tài của doanh nghiệp, hợp tác xã không đúng chuẩn thì Tổ quản trị, thanh lý tài sản tổ chức triển khai kiểm kê, xác lập lại giá trị một phần hoặc hàng loạt gia tài của doanh nghiệp, hợp tác xã. Giá trị gia tài được xác lập theo giá thị trường tại thời gian kiểm kê .
Hỏi : Thời hạn gửi giấy đòi nợ được lao lý như thế nào ?
Trả lời : Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày sau cuối đăng báo về quyết định hành động của Toà án mở thủ tục phá sản, những chủ nợ phải gửi giấy đòi nợ cho Toà án, trong đó nêu đơn cử những khoản nợ, số nợ đến hạn và chưa đến hạn, số nợ có bảo vệ và không có bảo vệ mà doanh nghiệp, hợp tác xã phải trả. Kèm theo giấy đòi nợ là những tài liệu chứng tỏ về những khoản nợ đó. Hết thời hạn này những chủ nợ không gửi giấy đòi nợ đến Toà án thì được coi là từ bỏ quyền đòi nợ. Trong trường hợp có sự kiện bất khả kháng hoặc có trở ngại khách quan thì thời hạn có sự kiện bất khả kháng hoặc có trở ngại khách quan không tính vào thời hạn sáu mươi ngày .
Hỏi : Về lập list chủ nợ được lao lý như thế nào ?
Trả lời : Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày hết hạn gửi giấy đòi nợ, Tổ quản trị, thanh lý tài sản phải lập xong list chủ nợ và số nợ. Trong list này phải ghi rõ số nợ của mỗi chủ nợ, trong đó phân định rõ những khoản nợ có bảo vệ, nợ không có bảo vệ, nợ đến hạn, nợ chưa đến hạn. Danh sách chủ nợ phải được niêm yết công khai minh bạch tại trụ sở Toà án và trụ sở chính của doanh nghiệp, hợp tác xã trong thời hạn mười ngày, kể từ ngày niêm yết. Trong thời hạn này, những chủ nợ và doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào thực trạng phá sản có quyền khiếu nại với Toà án về list chủ nợ. Trong trường hợp có sự kiện bất khả kháng hoặc có trở ngại khách quan thì thời hạn có sự kiện bất khả kháng hoặc có trở ngại khách quan không tính vào thời hạn mười ngày. Trong thời hạn ba ngày, kể từ ngày nhận được khiếu nại, Toà án phải xem xét, xử lý khiếu nại ; nếu thấy khiếu nại có địa thế căn cứ thì sửa đổi, bổ trợ vào list chủ nợ .
Hỏi : Danh sách người mắc nợ được pháp luật như thế nào ?
Trả lời : Tổ quản trị, thanh lý tài sản phải lập list những người mắc nợ doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào thực trạng phá sản. Danh sách này phải ghi rõ số nợ của mỗi người mắc nợ, trong đó phân định rõ những khoản nợ có bảo vệ, nợ không có bảo vệ, nợ đến hạn, nợ chưa đến hạn .
– Danh sách người mắc nợ phải được niêm yết công khai minh bạch tại trụ sở Toà án và trụ sở chính của doanh nghiệp, hợp tác xã trong thời hạn mười ngày, kể từ ngày niêm yết. Trong thời hạn này, người mắc nợ và doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào thực trạng phá sản có quyền khiếu nại với Toà án về list người mắc nợ .
– Trong thời hạn ba ngày, kể từ ngày nhận được khiếu nại, Toà án phải xem xét, xử lý khiếu nại ; nếu thấy khiếu nại có địa thế căn cứ thì sửa đổi, bổ trợ vào list người mắc nợ .
Hỏi : Trong trường hợp nào vận dụng giải pháp khẩn cấp trong thời điểm tạm thời ?
Trả lời : Trong trường hợp thiết yếu theo ý kiến đề nghị của Tổ quản trị, thanh lý tài sản, Thẩm phán đảm nhiệm triển khai thủ tục phá sản ra quyết định hành động vận dụng một hoặc 1 số ít giải pháp khẩn cấp trong thời điểm tạm thời sau đây để bảo toàn gia tài của doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào thực trạng phá sản :
– Cho bán những hàng hoá dễ bị hư hỏng, hàng hoá sắp hết thời hạn sử dụng, hàng hoá không bán đúng thời gian sẽ khó có năng lực tiêu thụ ;
– Kê biên, niêm phong gia tài của doanh nghiệp, hợp tác xã ;
– Phong toả thông tin tài khoản của doanh nghiệp, hợp tác xã tại ngân hàng nhà nước ;
– Niêm phong kho, quỹ, thu giữ và quản trị sổ kế toán, tài liệu tương quan của doanh nghiệp, hợp tác xã ;
– Cấm hoặc buộc doanh nghiệp, hợp tác xã, cá thể, tổ chức triển khai khác có tương quan triển khai một số ít hành vi nhất định .
Hỏi : Khiếu nại quyết định hành động vận dụng giải pháp khẩn cấp trong thời điểm tạm thời được pháp luật như thế nào ?
Trả lời : Trong thời hạn ba ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hành động vận dụng giải pháp khẩn cấp trong thời điểm tạm thời của Toà án, người bị vận dụng giải pháp khẩn cấp trong thời điểm tạm thời có quyền khiếu nại với Chánh án Toà án. Trong thời hạn ba ngày, kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại so với quyết định hành động vận dụng giải pháp khẩn cấp trong thời điểm tạm thời, Chánh án Toà án phải ra một trong những quyết định hành động sau đây :
– Giữ nguyên quyết định hành động vận dụng giải pháp khẩn cấp trong thời điểm tạm thời ;
– Huỷ một phần hoặc hàng loạt quyết định hành động vận dụng giải pháp khẩn cấp trong thời điểm tạm thời .
Hỏi : Luật phá sản lao lý đình chỉ thi hành án dân sự hoặc xử lý vụ án như thế nào ?
Trả lời : Kể từ ngày Toà án ra quyết định hành động mở thủ tục phá sản, việc thi hành án dân sự về gia tài mà doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào thực trạng phá sản là người phải thi hành án phải được đình chỉ. Người được thi hành án có quyền nộp đơn cho Toà án nhu yếu được giao dịch thanh toán trong khối gia tài của doanh nghiệp, hợp tác xã như một chủ nợ không có bảo vệ hoặc như một chủ nợ có bảo vệ, nếu có bản án, quyết định hành động của Toà án đã có hiệu lực hiện hành pháp lý kê biên gia tài của doanh nghiệp, hợp tác xã để bảo vệ thi hành án. Kể từ ngày Toà án ra quyết định hành động mở thủ tục phá sản, việc xử lý vụ án có tương quan đến nghĩa vụ và trách nhiệm gia tài mà doanh nghiệp, hợp tác xã là một bên đương sự trong vụ án đó phải bị đình chỉ. Toà án ra quyết định hành động đình chỉ việc xử lý vụ án phải chuyển hồ sơ vụ án đó cho Toà án đang triển khai thủ tục phá sản để xử lý .
Hỏi : Giải quyết vụ án bị đình chỉ trong thủ tục phá sản được pháp luật như thế nào ?
Trả lời : Ngay sau khi nhận được hồ sơ vụ án do Toà án ra quyết định hành động đình chỉ việc xử lý vụ án chuyển đến, Toà án đang triển khai thủ tục phá sản phải xem xét, quyết định hành động nghĩa vụ và trách nhiệm gia tài mà doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào thực trạng phá sản phải triển khai hoặc nghĩa vụ và trách nhiệm gia tài mà bên đương sự phải triển khai so với doanh nghiệp, hợp tác xã. Trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào thực trạng phá sản phải thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm về gia tài thì người được doanh nghiệp, hợp tác xã thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm về gia tài có quyền nhu yếu được thanh toán giao dịch trong khối gia tài của doanh nghiệp, hợp tác xã như một chủ nợ không có bảo vệ. Trường hợp bên đương sự phải triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm về gia tài so với doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào thực trạng phá sản thì phải thanh toán giao dịch cho doanh nghiệp, hợp tác xã giá trị tương ứng với nghĩa vụ và trách nhiệm gia tài đó .
Hỏi : Nghĩa vụ của Ngân hàng nơi doanh nghiệp, hợp tác xã có thông tin tài khoản khi Tòa án vận dụng thủ tục thanh lý ?
Trả lời : Kể từ ngày nhận được quyết định hành động của Toà án vận dụng thủ tục thanh lý so với doanh nghiệp, hợp tác xã, nghiêm cấm ngân hàng nhà nước nơi doanh nghiệp, hợp tác xã bị vận dụng thủ tục thanh lý có thông tin tài khoản thực thi những hành vi sau đây :
– Thanh toán những khoản nợ của doanh nghiệp, hợp tác xã, trừ việc giao dịch thanh toán được Thẩm phán đảm nhiệm triển khai thủ tục phá sản đồng ý chấp thuận bằng văn bản ;

– Thực hiện bất kỳ hành vi nào nhằm bù trừ hoặc thanh toán các khoản doanh nghiệp, hợp tác xã vay của ngân hàng.

Hỏi : Nghĩa vụ của nhân viên cấp dưới và người lao động khi nhận được quyết định hành động mở thủ tục phá sản ?
Trả lời : Ngay sau khi nhận được quyết định hành động mở thủ tục phá sản, doanh nghiệp, hợp tác xã phải thông tin công khai minh bạch cho toàn bộ nhân viên cấp dưới và người lao động của mình biết. Khi được thông tin, toàn bộ nhân viên cấp dưới và người lao động phải có nghĩa vụ và trách nhiệm bảo vệ gia tài của doanh nghiệp, hợp tác xã, không được thực thi bất kể hành vi nào nhằm mục đích che giấu, tẩu tán hoặc chuyển nhượng ủy quyền gia tài của doanh nghiệp, hợp tác xã. / .
PHÒNG KIỂM TRA VĂN BẢN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *