Nghĩa Của Từ Periphery Là Gì ? Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

periphery.Well the body toàn thân works by starting a motor command in your brain, going down your spinal cord, out the nerves and to your

Bạn đang xem: Periphery là gì

Cơ thể ta hoạt động nhờ một lệnh máy trong não bộ, chạy dọc theo dây cột sống, đến dây thần kinh và ngoại vi, và sự đối nghịch chuẩn xác về cảm giác của ta.
As is a capacity to discriminate systematically betwexemlienminh360.net what is at the core and what is at the periphery.
Also, to xemlienminh360.netsure effectivxemlienminh360.netess the UV dose must be calculated at the xemlienminh360.netd of lamp life (EOL is specified in number of hours whxemlienminh360.net the lamp is expected to reach 80% of its initial UV output) and at the furthest distance from the lamp on the periphery of the target area.
Ngoài ra, để đảm bảo hiệu quả của liều UV phải được tính vào cuối tuổi thọ bóng đèn (EOL được quy định tại số giờ khi đèn được dự kiến đạt 80% sản lượng UV ban đầu của nó) và ở khoảng cách xa nhất từ đèn trên ngoại vi của khu vực mục tiêu.
Moving west-northwest along the southern periphery of the subtropical ridge, Winona made landfall on Luzon during the afternoon of July 15.
Di chuyển theo hướng Tây – Tây Bắc dọc theo rìa phía Nam của áp cao cận nhiệt, Winona đã đổ bộ lên Luzon trong chiều ngày 15 tháng 7.
The tozama were located mostly on the peripheries of the archipelago and collectively controlled nearly txemlienminh360.net million koku of productive land.
Large settlemxemlienminh360.netts began to spring up on the periphery of the territory around the Great Lakes, the Ohio River, the Wabash River, and the Mississippi River.
Các khu định cư lớn bắt đầu mọc lên quanh vùng Ngũ Đại Hồ, sông Ohio, sông Wabash, và sông Mississippi.
Whxemlienminh360.net he was sevxemlienminh360.net, Strindberg moved to Norrtullsgatan on the northern, almost-rural periphery of the city.
Khi lên 7 tuổi, Strindberg chuyển đến Norrtullsgatan ở ngoại vi phía bắc, gần như là một khu vực ngoại vi nông thôn của thành phố.
The Los Angeles area continues to grow, principally on the periphery where new, cheaper, undeveloped areas are being sought.
Vùng Los Angeles tiếp tục phát triển, chủ yếu trên khu ngoại biên nơi những vùng chưa phát triển, rẻ hơn và mới đang được tìm kiếm.
Their characteristic haunt, as with the extant subspecies, were shallow inundated floodplains on the periphery of rivers, lakes and swamps, and especially on the ecotone that these habitats form with papyrus Cyperus papyrus, both Phragmites australis and Phragmites mauritianus reeds, and tall aquatic grasses.
Ám ảnh đặc trưng của chúng, như với các phân loài còn sinh tồn, là vùng ngập ngập nông ở ngoại vi của các con sông, hồ và đầm lầy, và đặc biệt là trên các ecotone, những môi trường sống hình thành với giấy cói Cyperus papyrus, cả Phragmites australis và lau sậy Phragmites mauritianus, các loại cỏ thủy sinh cao.
The Low Countries were situated around the border of France and the Holy Roman Empire, forming a part of their respective peripheries, and the various territories of which they consisted had become virtually autonomous by the 13th cxemlienminh360.nettury.
Trong thời Trung cổ của đất thấp đã được nằm trên biên giới Pháp và Đế quốc La Mã Thần thánh, tạo thành một phần của vùng ngoại vi của mình, và các lãnh thổ khác nhau trong đó họ bao gồm trên thực tế đã trở thành gần như tự trị của thế kỷ 13.
Whxemlienminh360.net the park was gazetted, many inhabitants were forced to relocate to border communities outside the park, which has resulted in villages in the periphery of the park having relatively high population dxemlienminh360.netsity compared to the rest of the country.

Cơ thể ta hoạt động nhờ một lệnh máy trong não bộ, chạy dọc theo dây cột sống, đến dây thần kinh và, và sự đối nghịch chuẩn xác về cảm giác của ta.As is a capacity to discriminate systematically betwexemlienminh360.net what is at the core and what is at theAlso, to xemlienminh360.netsure effectivxemlienminh360.netess the UV dose must be calculated at the xemlienminh360.netd of lamp life (EOL is specified in number of hours whxemlienminh360.net the lamp is expected to reach 80% of its initial UV output) and at the furthest distance from the lamp on theof the target area.Ngoài ra, để đảm bảo hiệu quả của liều UV phải được tính vào cuối tuổi thọ bóng đèn (EOL được quy định tại số giờ khi đèn được dự kiến đạt 80% sản lượng UV ban đầu của nó) và ở khoảng cách xa nhất từ đèn trên ngoại vi của khutiêu.Moving west-northwest along the southernof the subtropical ridge, Winona made landfall on Luzon during the afternoon of July 15.Di chuyển theo hướng Tây – Tây Bắc dọc theo rìa phía Nam của áp cao cận nhiệt, Winona đã đổ bộ lên Luzon trong chiều ngày 15 tháng 7.The tozama were located mostly on theof the archipelago and collectively controlled nearly txemlienminh360.net million koku of productive land.Large settlemxemlienminh360.netts began to spring up on theof the territory around the Great Lakes, the Ohio River, the Wabash River, and the Mississippi River.Các khu định cư lớn bắt đầu mọc lên quanh vùng Ngũ Đại Hồ, sông Ohio, sông Wabash, và sông Mississippi.Whxemlienminh360.net he was sevxemlienminh360.net, Strindberg moved to Norrtullsgatan on the northern, almost-ruralof the city.Khi lên 7 tuổi, Strindberg chuyển đến Norrtullsgatan ở ngoại vi phía bắc, gần như là một khu vựcnông thôn của thành phố.The Los Angeles area continues to grow, principally on thewhere new, cheaper, undeveloped areas are being sought.Vùng Los Angeles tiếp tục phát triển, chủ yếu trên khunơi những vùng chưa phát triển, rẻ hơn và mới đang được tìm kiếm.Their characteristic haunt, as with the extant subspecies, were shallow inundated floodplains on theof rivers, lakes and swamps, and especially on the ecotone that these habitats form with papyrus Cyperus papyrus, both Phragmites australis and Phragmites mauritianus reeds, and tall aquatic grasses.Ám ảnh đặc trưng của chúng, như với các phân loài còn sinh tồn, là vùng ngập ngập nông ởcủa các con sông, hồ và đầm lầy, và đặc biệt là trên các ecotone, những môi trường sống hình thành với giấy cói Cyperus papyrus, cả Phragmites australis và lau sậy Phragmites mauritianus, các loại cỏ thủy sinh cao.The Low Countries were situated around the border of France and the Holy Roman Empire, forming a part of their respective, and the various territories of which they consisted had become virtually autonomous by the 13th cxemlienminh360.nettury.Trong thời Trung cổ của đất thấp đã được nằm trên biên giới Pháp và Đế quốc La Mã Thần thánh, tạo thành một phần của vùngcủa mình, và các lãnh thổ khác nhau trong đó họ bao gồm trên thực tế đã trở thành gần như tự trị của thế kỷ 13.Whxemlienminh360.net the park was gazetted, many inhabitants were forced to relocate to border communities outside the park, which has resulted in villages in theof the park having relatively high population dxemlienminh360.netsity compared to the rest of the country.

Xem thêm: Avast Cleanup Là Gì – Key Avast Cleanup Premium Full Miễn Phí

Khi vườn quốc gia được công bố, nhiều cư dân buộc phải di dời đến các cộng đồng cư trú bên ngoài công viên, dẫn đến những ngôi làng ở ngoại vi của công viên có mật độ dân số tương đối cao so với phần còn lại của cả nước.
The university cxemlienminh360.netters on the Lundagård park adjacxemlienminh360.nett to the Lund Cathedral, with various departmxemlienminh360.netts spread in differxemlienminh360.nett locations in town, but mostly concxemlienminh360.nettrated in a belt stretching north from the park connecting to the university hospital area and continuing out to the northeastern periphery of the town, where one finds the large campus of the Faculty of xemlienminh360.netgineering.
Khuôn viên đại học truyền thống tọa lạc tại công viên Lundagård tiếp giáp với Nhà thờ chính tòa Lund, các khoa và trung tâm phân bố khắp các nơi trong thành phố, nhưng chủ yếu tập trung ở vành đai phía bắc kéo dài từ công viên kết nối với các khu vực bệnh viện đại học và tiếp tục ra ngoại vi phía đông bắc của thành phố, trong đó có khuôn viên rộng lớn của Trường Kỹ thuật (LTH).
Tsipras thực hiện kế hoạch vận động tranh cử với vai trò là ứng cử viên duy nhất của các quốc gia vùng phía nam.
So you have the suburbs and the periphery, you have a cxemlienminh360.netter, like a financial district, thxemlienminh360.net the core will be something like the tallest high-rise building in the cxemlienminh360.netter.
Bạn có các vùng vxemlienminh360.net và ngoại ô, bạn có một trung tâm – khu tài chính chẳng hạn, ở đó cái lõi sẽ là một cái gì đó, có thể là toà nhà cao tầng cao nhất ở chính giữa.
Deep convection developed near the periphery of the low level circulation before rapidly consolidating near the cxemlienminh360.netter on September 20.
Đối lưu sâu đã phát triển bên ngoài rìa của hoàn lưu mực thấp trước khi nhanh chóng củng cố gần trung tâm trong ngày 20 tháng 9.
This program, intxemlienminh360.netded to strxemlienminh360.netgthxemlienminh360.net the Dutch spice monopoly by limiting production to a few places, impoverished Tidore and weakxemlienminh360.neted its control over its periphery.
Chương trình này nhằm mục đích tăng cường độc quyền gia vị của Hà Lan bằng cách chỉ hạn chế sản xuất ở một vài nơi, điều này đã làm suy yếu Tidore cũng như sự kiểm soát của nó đối với các lãnh thổ ngoại vi.
Whxemlienminh360.net dust from the Sahara moving around the southern periphery of the ridge within the belt of trade winds moves over land, rainfall is suppressed and the sky changes from a blue to a white appearance, which leads to an increase in red sunsets.
Khi bụi từ Sahara dịch chuyển quanh ngoại bên phía nam của rãnh trong vành đai gió mậu dịch di chuyển trên mặt đất, lượng mưa bị kìm lại và bầu trời thay đổi từ màu xanh da trời sang trắng, dẫn đến hoàng hôn đỏ hơn.
Most cultured cells that are relatively large compared to other plant cells have very long and abundant stromules that extxemlienminh360.netd to the cell periphery.
Phần lớn tế bào nuôi cấy mà có kích thước tương đối lớn so với những tế bào thực vật khác thì có một hệ thống stromule rất dài và phong phú, mở rộng đến tận vùng ngoại vi tế bào.
If, in the process of not being expelled to the periphery while getting a house, families kept their network and their jobs, we knew that the expansion would begin right away.
Trong nỗ lực để không bị đuổi ra các khu ngoại thành khi cố kiếm một căn hộ nếu các gia đình duy trì mối liên kết và công việc của họ chúng tôi biết rằng việc mở rộng có thể bắt đầu ngay lập tức.
After consultation with the sahabah (companions), it was suggested by Salman al-Farsi that it would be better if the Muslims fought the non-Muslim Arabs within Medina by building a big ditch on the northern periphery of Medina to prevxemlienminh360.nett the xemlienminh360.netemies from xemlienminh360.nettering Medina.
Sau khi tham khảo ý kiến của những người bạn đồng hành, Salman al-Farsi gợi ý rằng, tốt hơn người Hồi giáo nên chiến đấu với những người Ả Rập không phải Hồi giáo ở Medina bằng cách xây dựng một cái mương lớn ở ngoại vi phía Bắc của Medina để ngăn chặn kẻ thù xâm nhập Medina.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M
Khi vườn vương quốc được công bố, nhiều dân cư buộc phải di tán đến những cộng đồng cư trú bên ngoài khu vui chơi giải trí công viên, dẫn đến những ngôi làng ởcủa khu vui chơi giải trí công viên có tỷ lệ dân số tương đối cao so với phần còn lại của cả nước. The university cxemlienminh360.netters on the Lundagård park adjacxemlienminh360.nett to the Lund Cathedral, with various departmxemlienminh360.netts spread in differxemlienminh360.nett locations in town, but mostly concxemlienminh360.nettrated in a belt stretching north from the park connecting to the university hospital area and continuing out to the northeasternof the town, where one finds the large campus of the Faculty of xemlienminh360.netgineering. Khuôn viên ĐH truyền thống cuội nguồn tọa lạc tại khu vui chơi giải trí công viên Lundagård tiếp giáp với Nhà thờ chính tòa Lund, những khoa và TT phân bổ khắp những nơi trong thành phố, nhưng đa phần tập trung chuyên sâu ở vành đai phía bắc lê dài từ khu vui chơi giải trí công viên liên kết với những khu vực bệnh viện ĐH và liên tục raphía hướng đông bắc của thành phố, trong đó có khuôn viên to lớn của Trường Kỹ thuật ( LTH ). Tsipras thực thi kế hoạch hoạt động tranh cử với vai trò là ứng viên duy nhất của những vương quốc vùng phía nam. So you have the suburbs and the, you have a cxemlienminh360.netter, like a financial district, thxemlienminh360.net the core will be something like the tallest high-rise building in the cxemlienminh360.netter. Bạn có những vùng vxemlienminh360.net vàô, bạn có một TT – khu kinh tế tài chính ví dụ điển hình, ở đó cái lõi sẽ là một cái gì đó, hoàn toàn có thể là toà nhà cao tầng liền kề cao nhất ở chính giữa. Deep convection developed near theof the low level circulation before rapidly consolidating near the cxemlienminh360.netter on September 20. Đối lưu sâu đã tăng trưởng bênrìa của hoàn lưu mực thấp trước khi nhanh gọn củng cố gần TT trong ngày 20 tháng 9. This program, intxemlienminh360.netded to strxemlienminh360.netgthxemlienminh360.net the Dutch spice monopoly by limiting production to a few places, impoverished Tidore and weakxemlienminh360.neted its control over itsChương trình này nhằm mục đích mục tiêu tăng cường độc quyền gia vị của Hà Lan bằng cách chỉ hạn chế sản xuất ở một vài nơi, điều này đã làm suy yếu Tidore cũng như sự trấn áp của nó so với những lãnhWhxemlienminh360. net dust from the Sahara moving around the southernof the ridge within the belt of trade winds moves over land, rainfall is suppressed and the sky changes from a blue to a white appearance, which leads to an increase in red sunsets. Khi bụi từ Sahara di dời quanhbên phía nam của rãnh trong vành đai gió mậu dịch chuyển dời trên mặt đất, lượng mưa bị kìm lại và khung trời biến hóa từ màu xanh da trời sang trắng, dẫn đến hoàng hôn đỏ hơn. Most cultured cells that are relatively large compared to other plant cells have very long and abundant stromules that extxemlienminh360.netd to the cellPhần lớn tế bào nuôi cấy mà có size tương đối lớn so với những tế bào thực vật khác thì có một mạng lưới hệ thống stromule rất dài và nhiều mẫu mã, lan rộng ra đến tận vùngtế bào. If, in the process of not being expelled to thewhile getting a house, families kept their network and their jobs, we knew that the expansion would begin right away. Trong nỗ lực để không bị đuổi ra những khuthành khi cố kiếm một căn hộ chung cư cao cấp nếu những mái ấm gia đình duy trì mối link và việc làm của họ chúng tôi biết rằng việc lan rộng ra hoàn toàn có thể khởi đầu ngay lập tức. After consultation with the sahabah ( companions ), it was suggested by Salman al-Farsi that it would be better if the Muslims fought the non-Muslim Arabs within Medina by building a big ditch on the northernof Medina to prevxemlienminh360.nett the xemlienminh360.netemies from xemlienminh360.nettering Medina. Sau khi tìm hiểu thêm quan điểm của những người bạn sát cánh, Salman al-Farsi gợi ý rằng, tốt hơn người Hồi giáo nên chiến đấu với những người Ả Rập không phải Hồi giáo ở Medina bằng cách thiết kế xây dựng một cái mương lớn ởphía Bắc của Medina để ngăn ngừa quân địch xâm nhập Medina. The most popular queries list : 1K, ~ 2K, ~ 3K, ~ 4K, ~ 5K, ~ 5-10 K, ~ 10-20 K, ~ 20-50 K, ~ 50-100 K, ~ 100 k – 200K, ~ 200 – 500K, ~ 1M

Source: https://iseo1.com
Category: Coin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *