Even Parity là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa

Định nghĩa Even Parity là gì?

Even Parity là Chẵn lẻ thậm chí. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Even Parity – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Ngay cả chẵn lẻ chẵn lẻ dùng để chỉ một chính sách trong những mạng lưới hệ thống truyền thông online không đồng nhất, trong đó một chút ít thêm, được gọi là một bit chẵn lẻ, được thiết lập để zero nếu có 1 số ít chẵn của một bit trong một mục dữ liệu một byte kiểm tra. Nếu số lượng một bit cho biết thêm lên đến một số lẻ, bit chẵn lẻ được thiết lập để kiểm tra chẵn lẻ one. Even cũng hoàn toàn có thể được sử dụng trong thử nghiệm những thiết bị bộ nhớ tàng trữ .

Giải thích ý nghĩa

Bit chẵn lẻ được bổ sung vào các thông điệp truyền để đảm bảo rằng số bit với giá trị là một trong một bộ bit thêm lên đến số chẵn hoặc lẻ. Chẵn và lẻ lứa là hai biến thể của chẵn lẻ kiểm tra modes.Even chẵn lẻ có thể được giải thích rõ ràng hơn bằng phương tiện của một ví dụ. Hãy xem xét các thông điệp truyền 1010001, trong đó có ba người trong đó. Này bị biến thành chẵn lẻ thậm chí bằng cách thêm một, làm cho chuỗi 1 1010001, do đó có bốn người (một số chẵn). Nếu thông điệp truyền đi có dạng 1101001, mà đã là một số chẵn, một số không được thêm vào để duy trì tính chẵn lẻ chẵn. Thông điệp kết quả là 0 1101001, do đó một số chẵn của những người thân còn lại trong việc kiểm tra message.Even chẵn lẻ truyền cũng được sử dụng trong thử nghiệm các thiết bị bộ nhớ lưu trữ. Tuy nhiên, để cho tiện làm việc, người gửi và người nhận phải đồng ý sử dụng kiểm tra chẵn lẻ ngay cả khi các kỹ thuật phát hiện lỗi cơ bản. Nếu một bit được bật trong quá trình truyền, kiểm tra chẵn lẻ có thể phát hiện rằng các dữ liệu là hỏng. Tuy nhiên, ngay cả chẵn lẻ có thể không phát hiện lỗi đưa ra khi một số chẵn các bit trong đơn vị cùng một dữ liệu bị thay đổi do tiếng ồn điện.

What is the Even Parity? – Definition

Even parity refers to a parity checking mode in asynchronous communication systems in which an extra bit, called a parity bit, is set to zero if there is an even number of one bits in a one-byte data item. If the number of one bits adds up to an odd number, the parity bit is set to one. Even parity checking may also be used in testing memory storage devices .

Understanding the Even Parity

Parity bits are added to transmitted messages to ensure that the number of bits with a value of one in a set of bits add up to even or odd numbers. Even and odd parities are the two variants of parity checking modes. Even parity can be more clearly explained by means of an example. Consider the transmitted message 1010001, which has three ones in it. This is turned into even parity by adding a one, making the sequence 1 1010001, so that there are four ones ( an even number ). If the transmitted message has the form 1101001, which is already an even number, a zero is added to sustain the even parity. The resulting message is 0 1101001, so that an even number of ones remains in the transmitted message. Even parity checking is also used in testing memory storage devices. However, in order for this to work, the sender and receiver should agree to use even parity checking as the basic error detection technique. If a single bit is switched during transmission, parity checks can detect that the data is corrupted. However, even parity may fail to detect errors introduced when an even number of bits in the same data unit is altered due to electrical noises .

Thuật ngữ liên quan

  • Security Architecture
  • Odd Parity
  • Parity Check
  • Memory
  • Storage
  • Operating System (OS)
  • Personal Computer (PC)
  • Binary Digit (Bit)
  • Page Hijacking
  • Telecommunications Equipment Manufacturer (TEM)

Source: Even Parity là gì? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm

Source: https://iseo1.com
Category: Coin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *