Trách nhiệm của tổ chức thẩm định trong hoạt động đấu thầu?

Thẩm định trong quy trình lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư là việc kiểm tra, nhìn nhận kế hoạch lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư, hồ sơ mời chăm sóc, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ nhu yếu và tác dụng mời chăm sóc, hiệu quả sơ tuyển, hiệu quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư để làm cơ sở xem xét, quyết định hành động phê duyệt theo pháp luật của Luật đấu thầu năm 2013 .
Cụ thể, Điều 78 Luật đấu thầu năm 2013 pháp luật :

Điều 78. Trách nhiệm của tổ chức thẩm định

1. Hoạt động độc lập, tuân thủ quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan khi tiến hành thẩm định.

2. Yêu cầu chủ góp vốn đầu tư, bên mời thầu phân phối không thiếu những tài liệu tương quan .
3. Bảo mật những tài liệu trong quy trình thẩm định .
4. Trung thực, khách quan, công minh trong quy trình thẩm định .
5. Bảo lưu ý kiến và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về báo cáo giải trình thẩm định .
6. Bồi thường thiệt hại theo pháp luật của pháp lý cho những bên tương quan nếu thiệt hại đó do lỗi của mình gây ra .
7. Cung cấp thông tin, tài liệu tương quan và báo cáo giải trình việc triển khai những pháp luật tại Điều này theo nhu yếu của người có thẩm quyền, chủ góp vốn đầu tư so với dự án Bất Động Sản, bên mời thầu so với shopping tiếp tục, shopping tập trung chuyên sâu, cơ quan tranh tra, kiểm tra, cơ quan quản trị nhà nước về hoạt động giải trí đấu thầu .
8. Thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm khác theo pháp luật của Luật này. ”
Trong đó, việc báo cáo giải trình thẩm định trong quy trình tổ chức triển khai lựa chọn nhà thầu theo khoản 5 Điều 78 được hướng dẫn bởi Thông tư 19/2015 / TT-BKHĐT. Thông tư này pháp luật cụ thể việc lập báo cáo giải trình thẩm định hồ sơ mời chăm sóc, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ nhu yếu, hiệu quả nhìn nhận hồ sơ chăm sóc, tác dụng nhìn nhận hồ sơ dự sơ tuyển, tác dụng nhìn nhận hồ sơ đề xuất kiến nghị về kỹ thuật, hiệu quả lựa chọn nhà thầu so với gói thầu thuộc khoanh vùng phạm vi kiểm soát và điều chỉnh của Luật đấu thầu 2013 .

Điều 104 Nghị định 63/2014/NĐ-CP làm rõ hơn trách nhiệm của đơn vị thẩm định, theo đó:

– Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức thẩm định các nội dung sau đây:

a ) Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng nhà nước ;
b ) Phương án lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt quan trọng do Thủ tướng nhà nước xem xét, quyết định hành động theo pháp luật tại Điều 26 của Luật Đấu thầu và những trường hợp khác do Thủ tướng nhà nước nhu yếu .

– Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức thẩm định các nội dung sau đây:

a ) Kế hoạch lựa chọn nhà thầu so với những dự án Bất Động Sản do quản trị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định hành động góp vốn đầu tư, trừ những gói thầu pháp luật tại Khoản 3 Điều này ;
b ) Hồ sơ mời chăm sóc, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ nhu yếu, tác dụng nhìn nhận hồ sơ chăm sóc, hiệu quả nhìn nhận hồ sơ dự sơ tuyển, hiệu quả lựa chọn nhà thầu so với những gói thầu thuộc dự án Bất Động Sản do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh là chủ góp vốn đầu tư khi được nhu yếu, trừ những gói thầu pháp luật tại Khoản 3 Điều này .

– Sở Y tế chịu trách nhiệm tổ chức thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu mua thuốc, vật tư y tế do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh là người có thẩm quyền.

– Cơ quan, tổ chức được Bộ trưởng; Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương; người đứng đầu doanh nghiệp giao nhiệm vụ chịu trách nhiệm thẩm định các nội dung sau đây:

a ) Kế hoạch lựa chọn nhà thầu so với dự án Bất Động Sản thuộc thẩm quyền quyết định hành động góp vốn đầu tư của Bộ trưởng ; Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc nhà nước, cơ quan khác ở Trung ương ; người đứng đầu doanh nghiệp ;
b ) Hồ sơ mời chăm sóc, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ nhu yếu, hiệu quả nhìn nhận hồ sơ chăm sóc, tác dụng nhìn nhận hồ sơ dự sơ tuyển, hiệu quả lựa chọn nhà thầu so với những gói thầu thuộc dự án Bất Động Sản do Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc nhà nước, cơ quan khác ở Trung ương, doanh nghiệp là chủ góp vốn đầu tư khi được nhu yếu .

– Bộ phận có chức năng về kế hoạch, tài chính cấp huyện

Bộ phận có công dụng về kế hoạch, kinh tế tài chính cấp huyện chịu nghĩa vụ và trách nhiệm thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu so với dự án Bất Động Sản thuộc thẩm quyền quyết định hành động của quản trị Ủy ban nhân dân cấp huyện .

– Bộ phận giúp việc liên quan

Bộ phận giúp việc liên quan chịu trách nhiệm thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với dự án thuộc thẩm quyền, quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, thủ trưởng các cơ quan khác ở địa phương, Hội đồng quản trị của doanh nghiệp liên doanh, công ty cổ phần và đại diện hợp pháp của các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh.

– Chủ đầu tư giao cho tổ chức, cá nhân thuộc cơ quan mình thực hiện thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm, kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, kết quả lựa chọn nhà thầu, trừ trường hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức thẩm định (quy định tại Khoản 2 Điều 104 Nghị định 63/2014/NĐ-CP)

Trường hợp tổ chức triển khai, cá thể được giao thẩm định không đủ năng lượng thì chủ góp vốn đầu tư thực thi lựa chọn một tổ chức triển khai tư vấn có đủ năng lượng và kinh nghiệm tay nghề để thẩm định. Trong mọi trường hợp, chủ góp vốn đầu tư phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về việc thẩm định hồ sơ mời chăm sóc, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ nhu yếu, hiệu quả nhìn nhận hồ sơ chăm sóc, hiệu quả nhìn nhận hồ sơ dự sơ tuyển và hiệu quả lựa chọn nhà thầu .
Xem thêm : Tổng hợp những bài viết về Luật Đấu thầu

Luật Hoàng Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *