Tội nhận hối lộ là gì?

Danh mục

Table of Contents

1. Căn cứ pháp lý

Điều 354 Chương XXIII Bộ luật Hình sự số 100 / năm ngoái / QH13 ngày 27/11/2015 ngày 27/11/2015 và Luật sửa đổi, bổ trợ một số ít điều của Bộ luật Hình sự số 12/2017 / QH14 ngày 26/06/2017 ( sau đây gọi tắt là Bộ luật hình sự ) lao lý tội nhận hối lộ như sau :

Điều 354. Tội nhận hối lộ

1. Người nào tận dụng chức vụ, quyền hạn trực tiếp hoặc qua trung gian nhận hoặc sẽ nhận bất kể quyền lợi nào sau đây cho chính bản thân người đó hoặc cho người hoặc tổ chức triển khai khác để làm hoặc không làm một việc vì quyền lợi hoặc theo nhu yếu của người đưa hối lộ, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm :

a) Tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm hoặc đã bị kết án về một trong các tội quy định tại Mục 1 Chương này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;

Bạn đang đọc: Tội nhận hối lộ là gì?

b ) Lợi ích phi vật chất .
2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm :
a ) Có tổ chức triển khai ;
b ) Lạm dụng chức vụ, quyền hạn ;
c ) Của hối lộ là tiền, gia tài hoặc quyền lợi vật chất khác trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng ;
d ) Gây thiệt hại về gia tài từ 1.000.000.000 đồng đến dưới 3.000.000.000 đồng ;
đ ) Phạm tội 02 lần trở lên ;
e ) Biết rõ của hối lộ là gia tài của Nhà nước ;
g ) Đòi hối lộ, sách nhiễu hoặc dùng thủ đoạn xảo quyệt .
3. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm :
a ) Của hối lộ là tiền, gia tài hoặc quyền lợi vật chất khác trị giá từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng ;
b ) Gây thiệt hại về gia tài từ 3.000.000.000 đồng đến dưới 5.000.000.000 đồng .
4. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau đây, thì bị phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình :
a ) Của hối lộ là tiền, gia tài hoặc quyền lợi vật chất khác trị giá 1.000.000.000 đồng trở lên ;
b ) Gây thiệt hại về gia tài 5.000.000.000 đồng trở lên .
5. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 05 năm, hoàn toàn có thể bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, tịch thu một phần hoặc hàng loạt gia tài .
6. Người có chức vụ, quyền hạn trong những doanh nghiệp, tổ chức triển khai ngoài Nhà nước mà nhận hối lộ, thì bị giải quyết và xử lý theo pháp luật tại Điều này. ”

2. Dấu hiệu pháp lý của tội nhận hối lộ

2.1. Khách thể của tội phạm

Nhận hối lộ là hành vi tận dụng chức vụ, quyền hạn, trực tiếp hoặc qua trung gian đã nhận hoặc sẽ nhận tiền, gia tài hoặc quyền lợi vật chất khác dưới bất kỳ hình thức nào để làm hoặc không làm một việc vì quyền lợi hoặc theo nhu yếu của người đưa hối lộ .

Có thể xác định được ngay khách thể của tội nhận hối lộ là hoạt động đúng đắn của cơ quan, tổ chức; làm cho cơ quan, tổ chức bị suy yếu, mất uy tín, cao hơn là chính thể bị sụp đổ. Vì vậy, hối lộ cùng với tham ô được Đảng và Nhà nước ta coi là quốc nạn, phải đấu tranh ngăn chặn và đẩy lùi.

Đối tượng tác động ảnh hưởng của tội nhận hối lộ là tiền ; gia tài ; quyền lợi vật chất khác hoặc quyền lợi phi vật chất. Trong thực tiễn xét xử có nhiều trường hợp người nhận hối lộ không nhận tiền hoặc gia tài, nhưng cái mà họ được người đưa hối lộ lại là một quyền lợi vật chất, nhưng quyền lợi này không tính ra tiền được hoặc chưa tính ra được bằng tiền. Ví dụ : Hứa cho hưởng hoa lợi, hưởng lãi suất vay cao, hứa cho đi du học v.v… những quyền lợi này tuy là quyền lợi vật chất nhưng lại không tính ra được bằng một số tiền đơn cử, có cũng không sống sót dưới dạng gia tài đơn cử. Lợi ích phi vật chất là những quyền lợi không phải bằng tiền hay vật chất, đó là những quyền lợi về niềm tin .

2.2. Mặt khách quan của tội phạm

Hành vi thuộc mặt khách quan của tội nhận hối lộ được biểu lộ ở hành vi trực tiếp hoặc qua trung gian nhận hoặc sẽ nhận bất kể quyền lợi nào sau đây cho chính bản thân người đó hoặc cho người hoặc tổ chức triển khai khác để làm hoặc không làm một việc vì quyền lợi hoặc theo nhu yếu của người đưa hối lộ

Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác của người đưa hối lộ là do người có chức vụ, quyền hạn thực hiện và hành vi nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác của người đưa hối lộ có liên quan trực tiếp đến chức vụ, quyền hạn của họ, nếu họ không có chức vụ, quyền hạn đó thì họ khó có thể thực hiện việc nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác của người đưa hối lộ; chức vụ, quyền hạn là điều kiện thuận lợi để người phạm tội thực hiện việc nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác của người đưa hối lộ.

Tuy nhiên, người phạm tội có việc tận dụng chức vụ để nhận tiền, gia tài hoặc quyền lợi vật chất khác của người đưa hối lộ thì mới bị coi là nhận hối lộ. Nếu hành vi để nhận tiền, gia tài hoặc quyền lợi vật chất khác của người đưa hối lộ do người có chức vụ, quyền hạn thực thi không tương quan gì đến chức vụ, quyền hạn của họ thì dù họ có chức vụ, quyền hạn thì cũng không bị coi là nhận hối lộ .
Trực tiếp đón hối lộ là trường hợp người nhận hối lộ trực tiếp nhận tiền, gia tài hoặc quyền lợi vật chất khác của người đưa hối lộ không trải qua người khác như : A đưa hối lộ cho B bằng cách trực tiếp cầm tiền giao cho B hoặc chuyển tiền vào thông tin tài khoản của B tại ngân hàng nhà nước .
Qua trung gian để nhận tiền, gia tài hoặc quyền lợi vật chất khác của người đưa hối lộ là trường hợp người nhận hối lộ không trực tiếp nhận tiền, gia tài hoặc quyền lợi vật chất khác của người đưa hối lộ hoặc người đưa hối lộ không trực tiếp đưa tiền, gia tài hoặc quyền lợi vật chất khác cho người nhận hối lộ. Qua trung gian không nhất thiết là chỉ qua người thứ ba mà hoàn toàn có thể qua nhiều người, nhiều khâu nhưng sau cuối thì tiền, gia tài hoặc quyền lợi vật chất khác của người đưa hối lộ cũng đến với người nhận hối lộ .
Trường hợp qua trung gian để nhận tiền, gia tài hoặc quyền lợi vật chất khác, không nhất thiết người nhận hối lộ phải biết người đưa hối lộ là ai, chỉ cần biết đó là của hối lộ là đã bị coi là nhận hối lộ. Tuy nhiên, lúc bấy giờ thủ đoạn nhận hối lộ diễn ra rất phức tạp, thường thì người nhận hối lộ không trực tiếp nhận tiền, gia tài hoặc quyền lợi vật chất khác của người đưa hối lộ mà để cho cho người thân trong gia đình của mình như : Bố, mẹ, vợ, chồng, con … nhận. Có trường hợp người thân trong gia đình của người phạm tội nhận tiền, gia tài hoặc quyền lợi vật chất khác trải qua việc thanh toán giao dịch mua và bán gia tài như : Người đưa hối lộ mua gia tài của mái ấm gia đình người nhận hối lộ với giá gấp 5 gấp 10 lần giá trị thật của gia tài đó .
Hậu quả của tội phạm là tín hiệu bắt buộc trong cấu thành tội nhận hối lộ. Tội phạm hoàn thành xong khi thỏa mãn nhu cầu điều kiện kèm theo quyền lợi tối thiểu mà người nhận hối lộ nhận được theo lao lý tại Khoản 1 Điều 354 Bộ luật Hình sự như sau :
a ) Tiền, gia tài hoặc quyền lợi vật chất khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng đã bị giải quyết và xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm hoặc đã bị phán quyết về một trong những tội pháp luật tại Mục 1 Chương này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm ;
b ) Lợi ích phi vật chất .

2.3. Chủ thể của tội phạm

Chủ thể của tội phạm là chủ thể đặc biệt quan trọng. Chủ thể của tội phạm chỉ hoàn toàn có thể là người có chức vụ, quyền hạn .
Theo Khoản 2 Điều 352 Bộ luật Hình sự pháp luật, người có chức vụ là người do chỉ định, do bầu cử, do hợp đồng hoặc do một hình thức khác, có hưởng lương hoặc không hưởng lương, được giao triển khai một trách nhiệm nhất định và có quyền hạn nhất định trong khi triển khai công vụ, trách nhiệm .
Người có quyền hạn hoàn toàn có thể là người có hoặc không có chức vụ, nhưng được giao cho quyền hạn nhất định về nghành nghề dịch vụ đó .
Người có chức vụ, quyền hạn, phải là người có nghĩa vụ và trách nhiệm quản lý tài sản, nếu họ không có nghĩa vụ và trách nhiệm quản lý tài sản thì cũng không hề là chủ thể của tội tham ô gia tài được. Đây là điều kiện kèm theo cần và đủ để một người hoàn toàn có thể trở thành chủ thể của tội tham ô gia tài và cũng là tín hiệu để phân biệt với một só tội phạm khác có đặc thù chiếm đoạt .
Điều 354 Bộ luật Hình sự còn lao lý một chủ thể đặc biệt quan trọng nữa so với tội tham ô gia tài tại khoản 6 là Người có chức vụ, quyền hạn trong những doanh nghiệp, tổ chức triển khai ngoài Nhà nước .
Ngoài ra, chủ thể của tội phạm phải thỏa mãn nhu cầu điều điện là người có không thiếu năng lượng nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự và từ đủ 16 tuổi trở lên .
Bộ luật Hình sự không pháp luật thế nào là năng lượng nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự nhưng có pháp luật loại trừ nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự so với người phạm tội trong thực trạng không có năng lượng nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự tại Điều 21 Bộ luật Hình sự. Theo đó, người thực thi hành vi nguy hại cho xã hội trong khi đang mắc bệnh tâm thần, một bệnh khác làm mất năng lực nhận thức hoặc năng lực tinh chỉnh và điều khiển hành vi của mình, thì không phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự. Như vậy, người có năng lượng nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự phải là người triển khai hành vi nguy khốn cho xã hội trong khi có năng nhận thức và năng lực tinh chỉnh và điều khiển hành vi của mình .
Độ tuổi chịu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự pháp luật tại Điều 12 Bộ luật Hình sự. Người từ đủ 16 tuổi sẽ phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự so với mọi loại tội. Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi chỉ phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt quan trọng nghiêm trọng pháp luật tại một số ít điều nhưng không có điều nào thuộc Chương XXIII Bộ luật hình sự. Như vậy chủ thể của tội nhận hối lộ là người từ đủ 16 tuổi trở lên .

2.4. Mặt chủ quan của tội phạm

Người phạm tội nhận hối lộ thực hiện hành vi của mình là cố ý (cố ý trực tiếp), tức là, người phạm tội nhận thức rõ hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội, thấy trước hậu quả của hành vi đó và mong muốn hậu quả xảy ra; không có trường hợp nhận hối lộ nào được thực hiện do cố ý gián tiếp, vì người phạm tội bao giờ cũng mong muốn nhận được của hối lộ.

3. Hình phạt đối với người phạm tội nhận hối lộ

Điều 354 Bộ luật Hình sự pháp luật 05 Khung hình phạt so với người phạm tội như sau :

– Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn trực tiếp hoặc qua trung gian nhận hoặc sẽ nhận bất kỳ lợi ích nào sau đây cho chính bản thân người đó hoặc cho người hoặc tổ chức khác để làm hoặc không làm một việc vì lợi ích hoặc theo yêu cầu của người đưa hối lộ, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

a ) Tiền, gia tài hoặc quyền lợi vật chất khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng đã bị giải quyết và xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm hoặc đã bị phán quyết về một trong những tội pháp luật tại Mục 1 Chương này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm ;
b ) Lợi ích phi vật chất .

– Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

a ) Có tổ chức triển khai ;
b ) Lạm dụng chức vụ, quyền hạn ;
c ) Của hối lộ là tiền, gia tài hoặc quyền lợi vật chất khác trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng ;
d ) Gây thiệt hại về gia tài từ 1.000.000.000 đồng đến dưới 3.000.000.000 đồng ;
đ ) Phạm tội 02 lần trở lên ;
e ) Biết rõ của hối lộ là gia tài của Nhà nước ;
g ) Đòi hối lộ, sách nhiễu hoặc dùng thủ đoạn xảo quyệt .

– Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm:

a ) Của hối lộ là tiền, gia tài hoặc quyền lợi vật chất khác trị giá từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng ;
b ) Gây thiệt hại về gia tài từ 3.000.000.000 đồng đến dưới 5.000.000.000 đồng .

– Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a ) Của hối lộ là tiền, gia tài hoặc quyền lợi vật chất khác trị giá 1.000.000.000 đồng trở lên ;
b ) Gây thiệt hại về gia tài 5.000.000.000 đồng trở lên .

Khung hình phạt bổ sung Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 05 năm, có thể bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

4. Vụ án thực tế về tội nhận hối lộ

Bản án số 06/2021 / HS-ST ngày 25/01/2021 “ V / v xét xử bị cáo Hồ Văn K tội nhân hối lộ và xét xử bị cáo Phạm Văn T tội đưa hối lộ ” của Tòa án nhân dân tỉnh Kon Tum. [ 1 ] Trong khoảng chừng cuối năm năm nay đến đầu năm 2017, tận dụng sự quản trị lỏng lẻo, thiếu nghĩa vụ và trách nhiệm trong công tác làm việc tuần tra, kiểm tra rừng của Trạm Quản lý bảo vệ rừng B, những nhóm đối tượng người dùng đã vào Tiểu khu 188, 187A thuộc lâm phần Vườn quốc gia C ( địa giới hành chính xã B, huyện N, tỉnh K ) để khai thác gỗ trái phép số lượng 37 cây gỗ với tổng khối lượng 161,179 m3 quy tròn. Cụ thể như sau :

* Nhóm Vũ Văn T, Trần Kim Q và Nguyễn Thị D:

Vào cuối năm năm nay, sau khi bàn luận Vũ Văn T, Trần Kim Q và Nguyễn Thị D thống nhất về việc tìm thợ cưa vào Vườn Quốc gia C, thuộc Tiểu khu 188 khai thác gỗ để bán, lấy tiền chia nhau tiêu xài. T, Q. là người trực tiếp liên hệ và đặt yếu tố với những đối tượng người dùng đưa vào rừng để cắt hạ, xẻ hộp những cây gỗ, còn D ở nhà lo nấu cơm nước và ứng tiền, chi tiền cho thợ cưa vào rừng xẻ gỗ và thu tiền khi Q. và T mua gỗ chở về bán cho những xưởng gỗ trên địa phận .
T, Q. đã thuê Thao T, Thao Đ ( là thợ cưa ) và được T, Q. dẫn vào rừng Vườn Quốc gia C chỉ cây để cưa, cắt hạ, xẻ hộp những loại cây gỗ Dổi, gỗ Re Hương theo quy cách mà T đưa ra là hộp vuông size nhiều loại khác nhau, dài từ 2 m đến 2,5 m, rồi luân chuyển gỗ ra bìa rừng ( khu vực thuận tiện ) để T mua với giá từ 4,5 triệu đến 5 triệu đồng / 1 m3 và được Thao T, Thao Đ chấp thuận đồng ý .
Sau đó, nhóm Thao T vào Tiều khu 188, đã cưa hạ, xẻ hộp được 08 cây, loại gỗ Dổi, Re Hương, Sến Mủ với tổng khối lượng quy tròn là 44,270 m3 và luân chuyển đưa ra bìa rừng giao lại cho T và Q. được 11 m3 gỗ xẻ hộp, được T giao dịch thanh toán với số tiền 30.000.000 đồng. Số lượng gỗ còn lại còn trong rừng là 26,67 m3 quy tròn. Nhóm Thao Đ cũng vào Tiểu khu 188 thuộc Vườn Quốc gia C cắt hạ 04 cây gỗ Dổi với khối lượng 11,292 m3 quy tròn, xẻ hộp được 4,5 m3 rồi luân chuyển gỗ ra bìa rừng giao cho T, được T thanh toán giao dịch với số tiền là 15.000.000 đồng .
Như vậy, Vũ Văn T, Trần Kim Q, Nguyễn Thị D đã có hành vi khai thác, mua và bán trái phép với tổng khối lượng 55,562 m3 gỗquy tròn, loại gỗ thường thì từ nhóm III đến nhóm VIII, thuộc rừng Đặc dụng, là vượt mức tối đa xử phạt hành chính theo lao lý tại điểm a khoản 3 Điều 12 Nghị Định 157 / CP ngày 11/11/2013 của nhà nước .

* Nhóm của Vũ Văn H:

Trong khoảng chừng thời hạn tháng 12/2016 ( không nhớ ngày ), Vũ Văn H thuê những đối tượng người dùng vào rừng Quốc gia C, thuộc Tiểu khu 187A, 188 cắt hạ, xẻ hộp và có hành vi khai thác, mua và bán trái phép 39,289 m3gỗ quy tròn, chủng loại gỗ thường thì từ nhóm III đến nhóm VIII, rừng Đặc dụng ; là vượt mức tối đa xửphạt hành chính theo lao lý tại điểm a khoản 3 Điều 12 Nghị Định 157 / CP ngày 11/11/2013 của nhà nước .

* Hành vi đưa hối lộ và nhận hối lộ:

Để đưa được người vào tiểu khu 188, 187A, vườn Quốc gia C, khai thác gỗ trái phép với khối lượng như trên, trong khoảng chừng thời hạn cuối năm năm nay, Vũ Văn T đã trực tiếp gặp liên hệ, đưa số tiền 5.000.000 đồng cho Hồ Vĩnh K là Trạm trưởng Trạm Quản lý bảo vệ rừng B, thuộc Ban quản trị vườn Quốc gia C, với mục tiêu xin ông K làm ngơ để T đưa nhóm thợ cưa gỗ là Thao T và Thao Đ vào rừng khai thác gỗ trái phép. Cũng trong khoảng chừng thời hạn nêu trên, Vũ Văn H tìm gặp, đưa số 4.000.000 đồng cho Hồ Vĩnh K, để H đưa người vào rừng thuộc Tiểu khu 188, 187A, vườn Quốc gia C khai thác gỗ trái phép .
Hành vi của Hồ Vĩnh K tận dụng chức vụ, quyền hạn là Trạm trưởng, Trạm quản trị bảo vệ rừng B nhận tiền của Vũ Văn T và Vũ Văn H với tổng số tiền là 9.000.000 đồng, để tạo điều kiện kèm theo cho nhóm của T và H vào lâm phần Vườn Quốc Gia C khai thác gỗ trái phép với tổng khối lượng 94,851 m3 gỗ những loại vào đầu năm 2017 .
Ngày 06/11/2019, Cơ quan tìm hiểu đã nhu yếu Hội đồng định giá gia tài trong tốtụng hình sựtỉnh Kon Tum, định giá và Kết luận tổng giá trị thiệt hại về gia tài là : 438.408.314 đồng .

Như vậy, Tòa án nhân dân tỉnh Kon Tum quyết định tuyên bố Bị cáo Hồ Vĩnh K phạm tội “Nhận hối lộ”; xử phạt Bị cáo Hồ Vĩnh K 05 (Năm) năm 06 (Sáu) tháng tù.

Xem thêm : Tổng hợp những bài viết về Bộ luật Hình sự

Luật Hoàng Anh

[ 1 ] https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta656385t1cvn/chi-tiet-ban-an, truy vấn ngày 13/09/2021

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *