Xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Chú thích ảnh
GS, TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương. Ảnh tư liệu: TTXVN

Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự và chủ trì Hội thảo. Cùng tham dự có các đồng chí thường trực Hội đồng, các nhà khoa học, nhà quản lý, các chuyên gia đầu ngành về lĩnh vực xây dựng nhà nước pháp quyền. Gần 20 tham luận đã được gửi tới Ban tổ chức hội thảo.

Sau phát biểu chỉ đạo, gợi mở của Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng về một số vấn đề lý luận, thực tiễn xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đặt ra trong qua trình xây dựng Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Báo cáo đề dẫn do Phó Giáo sư, Tiến sỹ  Phạm Văn Linh, Phó Chủ tịch Hội đồng đã khái quát những thành tựu, hạn chế cũng như những bước phát triển nhận thức của Đảng ta về xây dựng pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam qua 35 năm đổi mới.  

Đặc biệt, tại Đại hội XIII của Đảng, quan điểm về thiết kế xây dựng, hoàn thành xong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Nước Ta liên tục bổ trợ, tăng trưởng, biểu lộ : Thứ nhất, Đảng ta khẳng định chắc chắn “ thiết kế xây dựng Nhà nước tinh gọn, hoạt động giải trí hiệu lực thực thi hiện hành, hiệu suất cao ” là một trong những tác nhân có ý nghĩa quyết định hành động thành công xuất sắc sự nghiệp kiến thiết xây dựng, tăng trưởng quốc gia, bảo vệ Tổ quốc. Thứ hai, trên cơ sở quan điểm chỉ huy đó, Đảng chỉ rõ xu thế quá trình 2021 – 2030 là “ Xây dựng và hoàn thành xong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong sáng, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động giải trí hiệu lực hiện hành, hiệu suất cao, vì nhân dân ship hàng và vì sự tăng trưởng của quốc gia. Tăng cường công khai minh bạch, minh bạch, nghĩa vụ và trách nhiệm báo cáo giải trình, trấn áp quyền lực tối cao gắn với siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động giải trí của Nhà nước và của cán bộ, công chức, viên chức ”. Thứ ba, từ quan điểm chỉ huy và khuynh hướng thiết kế xây dựng, triển khai xong Nhà nước pháp quyền, nhiều nhu yếu vừa có tính thừa kế, vừa có tính nâng tầm đã được đề ra nhằm mục đích “ Tiếp tục thiết kế xây dựng và hoàn thành xong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân do Đảng chỉ huy là trách nhiệm trọng tâm của thay đổi mạng lưới hệ thống chính trị ” .

Hội thảo là một bước triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII về nhiệm vụ tiếp tục xây dựng, hoàn thiện mô hình Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam xét cả về giá trị phổ quát của nhà nước pháp quyền nói chung và đặc thù của Việt Nam nói riêng.

Tại Hội thảo, từ nhiều góc độ, các ý kiến trao đổi tập trung thảo luận sâu 5 nhóm vấn đề: Làm rõ bản chất, đặc trưng cơ bản của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của dân do dân, vì dân; Thực trạng cơ chế phân công, phối hợp, kiểm soát quyền lực giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp ở Việt Nam và những vấn đề đặt ra; Thực trạng xây dựng đội ngũ cán bộ công chức ở Việt Nam trong xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam và những vấn đề đặt ra; Làm rõ thực trạng và định hướng xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tập trung nêu những đề xuất mới về xây dựng nền lập pháp, hành pháp và tư pháp Việt Nam; thực trạng hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật ở Việt Nam; thực trạng cơ chế bảo vệ Hiến pháp ở Việt Nam và những vấn đề đặt ra.

Các ý kiến cũng làm sáng tỏ mối quan hệ giữa Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam và vai trò chủ thể của Nhân dân, làm rõ vai trò Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ để làm rõ vai trò của Nhà nước pháp quyền; nghiên cứu Nhà nước pháp quyền trong mối quan hệ với việc xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, coi đây là thực tiễn quan trọng để xây dựng các giải pháp hoàn thiện mô hình Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho phù hợp với điều kiện hoàn cảnh của Việt Nam và những biến đổi của tình hình quốc tế, khu vực.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *