Mô hình cơ cấu tổ chức của Công ty cổ phần năm 2021

Lượt xem : 4174Công ty cổ phần là đang lôi cuốn rất nhiều sự chăm sóc của những nhà đầu tư bởi năng lực tích tụ và tập trung chuyên sâu vốn với quy mô lớn nhất trong những mô hình doanh nghiệp lúc bấy giờ. Khánh An Law sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về mô hình cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai của công ty cổ phần năm 2021 trong bài viết này .

1.
Công ty cổ phần là gì?

Căn cứ khoản 1 Điều
11 Luật Doanh nghiệp 2020, công ty cổ phần là một loại hình doanh nghiệp có tư
cách pháp nhân, được thành lập do sự góp vốn của các thành viên. Vốn của công
ty cổ phần được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần, người sở hữu cổ
phần là các cổ đông. Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân. Số lượng cổ đông tối
thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa.

Vậy theo pháp luật
hiện hành công ty cổ phần có mô hình cơ cấu tổ chức thế nào?

2.
Mô hình cơ cấu tổ chức của Công ty cổ phần năm 2021

2.1. Khái quát về mô hình cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai của công ty cổ phần năm 2021

Luật Doanh nghiệp 2020 đưa ra hai mô hình tổ chức triển khai quản lí để những công ty lựa chọn. Cụ thể :

 • Mô hình thứ nhất gồm : Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Ban trấn áp .

 • hình thứ hai gồm: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng
  giám đốc. Trong Hội đồng quản trị có Thành viên độc lập và Ban kiểm toán nội bộ.

Hai mô hình trên
mặc dù có sự khác nhau về cơ cấu tổ chức nhưng về cơ bản, chức năng, nhiệm vụ của
từng cơ quan tương tự như nhau.

2.2. Mô hình thứ nhất ( mô hình có Ban truy thuế kiểm toán )

Đại hội đồng cổ đông

– Định nghĩa : Đại hội đồng cổ đông gồm có toàn bộ những cổ đông có quyền biểu quyết, cơ quan có thẩm quyền quyết định hành động cao nhất trong cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai quản trị của công ty cổ phần. Nói cách khác, Đại hội đồng là những người chiếm hữu công ty .

Đại hội đồng cổ đông là gì? - Đăng ký thành lập doanh nghiệp mớiĐại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền quyết định cao nhất trong Công ty cổ phần

– Quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của Đại hội đồng cổ đông đã được lao lý đơn cử tại khoản 2 Điều 138 Luật Doanh nghiệp 2020. Có thể kể đến 1 số ít quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm cơ bản như :

 • Thông qua khuynh hướng tăng trưởng của công ty cổ phần .
 • Quyết định những loại cổ phần, tổng số cổ phần của từng loại và được quyền chào bán cổ phần. Đại hội đồng cổ đông của công ty cổ phần cũng có quyền quyết định hành động mức cổ tức hằng năm của từng loại cổ phần .
 • Bầu, không bổ nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban trấn áp .
 • Quyết định sửa đổi, bổ trợ Điều lệ của công ty cổ phần .
 • Xem xét, giải quyết và xử lý những vi phạm của Hội đồng quản trị và Ban trấn áp gây thiệt hại cho công ty cổ phần và cổ đông công ty .
 • Quyết định tổ chức triển khai lại, giải thể công ty cổ phần … .
 • Một số quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm khác do Điều lệ công ty pháp luật .

Hội đồng quản trị

– Định nghĩa: Hội đồng quản
trị là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định,
thực hiện quyền và nghĩa vụ của công ty, trừ các quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm
quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Companies that pay more tax deliver shareholders better returns: Research - Cruz and CoHội đồng quản trị là hạt nhân của bộ máy quản lý trong Công
ty cổ phần

– Tiêu chuẩn so với những thành viên Hội đồng quản trị :

 • Có không thiếu năng lượng hành vi dân sự và không thuộc những trường hợp không được quản trị doanh nghiệp theo lao lý của Luật doanh nghiệp và những luật khác .
 • Có trình độ, kinh nghiệm tay nghề trong quản trị kinh doanh thương mại của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có pháp luật khác .
 • Thành viên Hội đồng quản trị của công ty hoàn toàn có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác .
 • Đối với công ty con mà Nhà nước nắm giữ trên 50 % vốn điều lệ thì thành viên Hội đồng quản trị không được là vợ, chồng / cha, mẹ đẻ / cha, mẹ nuôi / anh, chị, em ruột / con đẻ, con nuôi / chị, em dâu / anh, em rể của Giám đốc / Tổng giám đốc / Người quản trị khác của công ty ; không được là người có tương quan của người quản trị hoặc người có thẩm quyền quyền chỉ định người quản trị của công ty mẹ .

– Quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của Hội đồng quản trị đã được pháp luật đơn cử tại khoản 2 Điều 153 Luật Doanh nghiệp 2020. Có thể kể đến một số ít quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm cơ bản như :

 • Quyết định kế hoạch, kế hoạch tăng trưởng trung hạn và kế hoạch kinh doanh thương mại hằng năm của công ty ;
 • Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại ;
 • Quyết định bán cổ phần chưa bán trong khoanh vùng phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng loại ; quyết định hành động kêu gọi thêm vốn theo hình thức khác ;
 • Quyết định giá bán cổ phần và trái phiếu của công ty ;
 • Quyết định giải pháp góp vốn đầu tư và dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư trong thẩm quyền và số lượng giới hạn theo pháp luật của pháp lý …

Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của công ty cổ phần

– Định nghĩa: Giám đốc hoặc Tổng
giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty; chịu sự
giám sát của Hội đồng quản trị; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước
pháp luật về việc thực hiện quyền, nghĩa vụ được giao.

Nhiệm
kỳ của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc không quá 05 năm và có thể được bổ nhiệm lại
với số nhiệm kỳ không hạn chế.

Đồ họa Vector Businessperson Portable Network Graphics Clip art - đàm phán phim hoạt hình png lương cao hơn png tải về - Miễn phí trong suốt Người png Tải về.Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người điều hành việc kinh doanh hàng ngày của công ty 

– Tiêu chuẩn so với Giám đốc / Tổng giám đốc

 • Có khá đầy đủ năng lượng hành vi dân sự và không thuộc những trường hợp không được quản trị doanh nghiệp theo lao lý của Luật doanh nghiệp và những luật khác .
 • Là cá thể chiếm hữu tối thiểu là 10 % vốn điều lệ của công ty cổ phần .
 • Người không phải là thành viên, có trình độ trình độ, kinh nghiệm tay nghề trong thực tiễn về quản trị kinh doanh thương mại hoặc trong ngành, nghề kinh doanh thương mại chính của công ty hoặc những tiêu chuẩn, điều kiện kèm theo khác được pháp luật tại Điều lệ công ty .
 • Đối với công ty con của công ty có vốn cổ phần hoặc cổ phần của Nhà nước chiếm trên 50 % vốn điều lệ, ngoài những tiêu chuẩn và điều kiện kèm theo pháp luật tại khoản 1 Điều này, Giám đốc / Tổng giám đốc không được vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh, chị, em ruột của người quản trị và người có thẩm quyền chỉ định người quản trị công ty mẹ .

           – Quyền và nghĩa vụ của Giám đốc/Tổng giám đốc đã được quy định cụ thể tại khoản 3 Điều
162 Luật Doanh nghiệp 2020. Về cơ bản, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của công ty
cổ phần là người điều hành các công việc kinh doanh hằng ngày của công ty cổ phần.

Ban kiểm soát

– Định nghĩa : Ban trấn áp công ty cổ phần là cơ quan chịu nghĩa vụ và trách nhiệm tiếp tục giám sát mọi hoạt động giải trí của Hội đồng quản trị và những chức vụ chỉ huy khác của công ty cổ phần. Ban trấn áp công ty cổ phần do Đại hội đồng cổ đông bầu ra với số lượng từ 03 đến 05 thành viên và trong đó phải có tối thiểu một thành viên là kế toán viên hoặc kiểm toán viên .
– Tiêu chuẩn của thành viên ban trấn áp :

 • Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lượng hành vi dân sự và không thuộc đối tượng người dùng bị cấm xây dựng và quản trị doanh nghiệp theo lao lý của Luật doanh nghiệp .
 • Không được là vợ hoặc chồng / cha đẻ / cha nuôi / mẹ đẻ / mẹ nuôi / con đẻ / con nuôi / anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc / Tổng giám đốc / người quản trị khác .
 • Không được đảm nhiệm bất kể chức vụ quản trị nào trong công ty .
 • Không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty .
 • Việc không bổ nhiệm, bãi nhiệm so với thành viên Ban trấn áp công ty cổ phần. Các thành viên Ban trấn áp công ty cổ phần bị không bổ nhiệm, không bổ nhiệm trong những trường hợp sau : Không còn đủ tiêu chuẩn, điều kiện kèm theo làm thành viên Ban trấn áp công ty cổ phần theo pháp luật nêu trên ; Không triển khai những quyền và trách nhiệm của mình trong sáu tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng ; Có đơn xin nghỉ việc ; Những trường hợp khác do Điều lệ công ty cổ phần pháp luật .

Guidance on type of inspection | Paris MoU

Ban trấn áp là cơ quan chịu nghĩa vụ và trách nhiệm liên tục giám sát

hoạt động giải trí của công ty

– Quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của Ban trấn áp đã được pháp luật đơn cử tại khoản 3 Điều 162 Luật Doanh nghiệp 2020. Có thể kể đến một số ít nội dung quan trọng như sau :

 • Giám sát những hoạt động giải trí của hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc trong công tác làm việc quản trị và quản lý và điều hành công ty cổ phần .
 • Được quyền tiếp cận những thông tin tương quan đến hoạt động giải trí của hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc .
 • Có nghĩa vụ và trách nhiệm lập những báo cáo giải trình thẩm định và đánh giá để trình Đại hội đồng cổ đông .
 • Đề xuất những giải pháp, những giải pháp khắc phục và nâng cấp cải tiến để hoạt động giải trí quản trị cũng như quản lý công ty cổ phần để đạt được hiệu suất cao cao nhất …

2.3. Mô hình thứ hai ( mô hình có Thành viên độc lập và Ban truy thuế kiểm toán nội bộ )


hình thứ hai này không có Ban kiểm soát mà thay vào đó là Ban kiểm toán nội bộ,
thành viên độc lập thực hiện chức năng giám sát và tổ chức thực hiện việc kiểm
soát đối với việc quản lí, điều hành công ty. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp
2020, phải có ít nhất 20% tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc
lập.

Trên
đây, Khánh An Law vừa chia sẻ với bạn đọc các kiến thức về mô hình cơ cấu tổ chức của Công ty cổ phần năm 2021. Để chủ
động trong kinh doanh cũng như đảm bảo quyền và nghĩa vụ hợp pháp của mình, chủ
doanh nghiệp và các nhà đầu tư cần nắm vững cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần
theo pháp luật hiện hành.

Sự
am hiểu luật pháp chính là yếu tố cần thiết giúp cho chủ doanh nghiệp và các nhà
đầu tư tránh được rủi ro không đáng có và giữ cho công ty phát triển ổn định,
lâu dài. Nếu có bất cứ vướng mắc nào hoặc có nhu
cầu thành lập công ty, đừng ngại liên hệ với Khánh An Law để được tư vấn trực
tiếp.

CÔNG
TY TNHH TƯ VẤN KHÁNH AN

Địa chỉ: Số 85 Vương Thừa Vũ, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

Hotline:
02466.885.821 hoặc 096.987.7894

Email:info@khanhanlaw.net

Website:https://iseo1.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.