Thư xác nhận thu nhập năm số 20/TXN-TNCN

Giấy xác nhận thu nhập để quyết toán thuế TNCN
Bản in

Mẫu thư xác nhận thu nhập năm là văn bản do tổ chức hoặc cá nhân trả thu nhập lập để xác nhận mức thu nhập của người được trả thu nhập trong năm… Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

1. Thư xác nhận thu nhập là gì?

Mẫu giấy xác nhận thu nhập cá nhân hay còn gọi là thư xác nhận thu nhập hàng tháng, 3 tháng, 6 tháng, hàng năm. Mẫu này thường dùng để xin visa; vay vốn ngân hàng; mở thẻ tín dụng. Đặc biệt có một loại mẫu chuyên dùng để quyết toán thuế thu nhập cá nhân là mẫu thư xác nhận thu nhập năm do bộ tài chính ban hành: 20/TXN-TNCN.

2. Mẫu thư xác nhận thu nhập năm số 20/TXN-TNCN:

Thư xác nhận thu nhập năm số 20/TXN-TNCN
Thư xác nhận thu nhập năm số 20/TXN-TNCN ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Nội dung Thư xác nhận thu nhập năm số 20/TXN-TNCN như sau:

Mẫu số: 20/TXN-TNCN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày
6/11/2013 của Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———-***———-

THƯ XÁC NHẬN THU NHẬP NĂM

Năm … … … … …
Thay mặt tổ chức triển khai, cá thể trả thu nhập : ( Tên tổ chức triển khai / cá thể ) … … … … … … … … … … … ..
Tôi xin xác nhận về việc ông / bà :
1. Họ và tên : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
2. Chức vụ ( nếu có ) : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Được chỉ định tới công tác làm việc tại Nước Ta với những chi tiết cụ thể sau :

3. Ngày đến Việt Nam: ngày …. tháng ….. năm ………

4. Thu nhập trong quy trình tiến độ từ ngày 01 tháng 01 năm … … …. đến ngày 31 tháng 12 năm … … ..
Số tiền là … … … … … …. đồng
Trong đó :
a. Tại Việt nam : … … … … … … .. đồng
b. Tại quốc tế : … … … … … .. đồng
5. Các khoản bị khấu trừ ngoài Nước Ta ( nếu có ) : … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
6. Tiền thuê nhà cho ông / bà … … … …. tại Nước Ta là do ( ghi rõ tên tổ chức triển khai / cá thể ) trả, số tiền là : … … … … .. đồng .
Tôi cam kết số liệu khai trên là đúng và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý về những số liệu đã khai. / .
Gửi kèm :
Hợp đồng lao động số … … … … … ngày … …. tháng … … … năm … … … … … … …

………….., ngày…tháng…năm…

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP
CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRẢ THU NHẬP
Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

3. Thư xác nhận thu nhập theo thông tư 92/2015

Được nhiều bạn tìm kiếm nhưng Giấy xác nhận thu nhập hàng năm được lao lý tại thông tư số 28/2011 / TT-BTC hướng dẫn luật quản trị thuế ( mẫu số 20 / TXN-TNCN ), hiện tại thông tư này đã hết hiệu lực hiện hành và được thay thế sửa chữa bởi thông tư 156 / 2013 / TT-BTC và thông tư 92/2015 / TT-BTC tuy nhiên cả thông tư 92 này không còn hướng dẫn mẫu xác nhận năm nữa .
Nên Thư xác nhận thu nhập hiện tại vẫn theo mẫu thông tư 156 / 2013 / TT-BTC .

4. Hướng dẫn cách viết giấy xác nhận thu nhập

– Là sách vở xác nhận thông tin về họ tên, chức vụ, phòng ban, thời hạn công tác làm việc, mức thu nhập, mức lương hàng tháng … của cơ quan chi trả thu nhập .

– Cần có chữ ký của Giám đốc hoặc người được phân công, ủy quyền. Đóng dấu pháp lý doanh nghiệp lên chữ ký của người có thẩm quyền.

– Dành cho những người có nhu yếu xác định thu nhập .
– Mẫu giấy xác nhận thu nhập, mẫu thư xác nhận thu nhập cá thể dành cho cơ quan / tổ chức triển khai / doanh nghiệp xác nhận thu nhập .
Mời bạn đọc cùng tìm hiểu thêm thêm tại mục Thuế – Kế toán – Kiểm toán trong mục biểu mẫu nhé .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *