Mẫu đơn xin đổi tên trong giấy khai sinh (Mới nhất)

Mẫu đơn xin đổi tên trong giấy khai sinh mới nhấtĐơn xin đổi tên trong giấy khai sinh là văn bản thiết yếu nhất để triển khai đổi tên khai sinh. Luật sư X xin phân phối mẫu đơn thay đổi tên khai sinh đúng nhất theo lao lý pháp lý .

Xin chào Luật sư X, lúc bấy giờ tôi đang có nhu yếu cần thay đổi họ tên khai sinh. Theo tôi biết cần phải chuẩn bị sẵn sàng hồ sơ và mẫu đơn xin đổi tên trong giấy khai sinh hợp lệ. Tôi không biết tìm kiếm mẫu đơn này ở đâu vì nếu điền sai biểu mẫu sẽ phức tạp trong quy trình thao tác. Mong luật sư trợ giúp, tôi xin cảm ơn !

Căn cứ pháp lý:

 • Bộ luật dân sự 2015;
 • Luật hộ tịch 2014;
 • Thông tư 04/2020/TT-BTP.

Nội dung tư vấn

Thủ tục đổi tên khai sinh

Để thực hiện việc đổi tên khai sinh, công dân cần phải chuẩn bị hai điều kiện sau đây:

 • Đầu tiên là căn cứ (lý do đổi tên khai sinh). Pháp luật Việt Nam không đồng ý việc đổi tên khai sinh với lý do bừa bãi, không thuyết phục mà yêu cầu thay đổi cần sự chính đáng. Hãy tham khảo bài viết: Những lý để thay đổi tên khai sinh
 • Kế tiếp là chuẩn bị thành phần hồ sơ hợp lệ: Hồ sơ thay đổi tên khai sinh gồm:
  • Giấy khai sinh/ Trích lục khai sinh;
  • Mẫu đơn xin đổi tên khai sinh;
  • Bản chứng minh lý do thay đổi tên khai sinh.

Mẫu đơn xin đổi tên trong giấy khai sinh mới nhất

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ VIỆC THAY ĐỔI, CẢI CHÍNH,
BỔ SUNG THÔNG TIN HỘ TỊCH, XÁC ĐỊNH LẠI DÂN TỘC

 

Kính gửi : ( 1 ) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..

 

Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu: ………………………………………………………………………………………

Nơi cư trú : ( 2 ) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
Giấy tờ tùy thân : ( 3 ) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
Quan hệ với người được thay đổi, cải chính, xác lập lại dân tộc bản địa, bổ trợ thông tin hộ tịch : … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..

Đề nghị cơ quan đăng ký việc (4) ……………………………………………………………………………………….

cho người có tên dưới đây:

Họ, chữ đệm, tên: …………………………………………………………………………………………………………….

Ngày, tháng, năm sinh : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Giới tính : … … … … …. Dân tộc : … … … … … … … … … … … … … … … … … …. Quốc tịch : … … … … … … … … … … … … .
Nơi cư trú : ( 2 ) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
Giấy tờ tùy thân : ( 3 ) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..

Đã đăng ký (5)  ………………………………………………………………………………………………………………

tại … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
ngày … … … tháng … … … năm … … … .. số : … … … … …. Quyển số : … … … … … … … … … …. … … … … … … … … …

Nội dung: (6)………………………………………………………………………………………………………………………

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..

Lý do:………………………………………………………………………………………………………………………………            

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
Tôi cam kết ràng buộc những nội dung khai trên đây là đúng thực sự và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý về cam kết ràng buộc của mình .
Đề nghị cấp bản sao ( 7 ) : Có, Không ; số lượng : … … … .. bản ( 7 ) .
Làm tại : … … … … … … … … … … … … … … …., ngày … … …. tháng … … … năm … … … ..

                                                                                                                   Người yêu cầu

( Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên )

Tham khảo bài viết :

Khi có nhu cầu đổi tên khai sinh, hãy liên hệ Luật sư X: 0833 102 102

5/5 – ( 1 bầu chọn )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *