Hướng dẫn lập Thuyết minh BCTC theo thông tư 200

Khoa hoc ke toan tong hopKhoa hoc ke toan thueDich vu ke toan tron goi

Hướng dẫn lập Thuyết minh BCTC theo thông tư 200. Cách lên các chỉ tiêu của báo cáo thuyết minh báo. Cơ sở, nguyên tắc lập báo cáo thuyết minh báo cáo tài chính theo Thông tư 200/2014/TT-BTC.

Sau đây là cách lập Thuyết minh báo cáo giải trình kinh tế tài chính theo thông tư 200 / năm trước / TT-BTC .

Danh mục

Table of Contents

I. Nguyên tắc lập và trình diễn Bản thuyết minh BCTC – Hướng dẫn lập Thuyết minh BCTC theo thông tư 200 .

– Khi lập BCTC năm, Doanh Nghiệp phải lập Bản thuyết minh BCTC theo đúng pháp luật của Chuẩn mực kế toán “ Trình bày Báo cáo kinh tế tài chính ” và hướng dẫn tại Chế độ Báo cáo kinh tế tài chính này .

–  Khi lập BCTC giữa niên độ (kể cả dạng đầy đủ và dạng tóm lược) DN phải lập Bản thuyết minh BCTC chọn lọc theo quy định của Chuẩn mực kế toán “Báo cáo tài chính giữa niên độ” và Thông tư hướng dẫn chuẩn mực.

– Bản thuyết minh BCTC của Doanh Nghiệp phải trình diễn những nội dung dưới đây .

+ Các thông tin về cơ sở lập và trình diễn Báo cáo kinh tế tài chính và những chủ trương kế toán đơn cử được chọn và vận dụng so với những thanh toán giao dịch và những sự kiện quan trọng .
+ Trình bày những thông tin theo lao lý của những chuẩn mực kế toán chưa được trình diễn trong những Báo cáo kinh tế tài chính khác ( Các thông tin trọng điểm ) .
+ Cung cấp thông tin bổ trợ chưa được trình diễn trong những Báo cáo kinh tế tài chính khác, nhưng lại thiết yếu cho việc trình diễn trung thực và hài hòa và hợp lý tình hình kinh tế tài chính của doanh nghiệp .
– Bản thuyết minh BCTC phải được trình diễn một cách có mạng lưới hệ thống. DN được dữ thế chủ động sắp xếp số thứ tự trong thuyết minh BCTC theo phương pháp tương thích nhất với đặc trưng của mình theo nguyên tắc mỗi khoản mục trong Bảng cân đối kế toán, Báo cáo hiệu quả hoạt động giải trí kinh doanh thương mại và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cần được lưu lại dẫn tới những thông tin tương quan trong Bản thuyết minh BCTC

II. Cơ sở lập Bản thuyết minh BCTC .

– Căn cứ vào Bảng cân đối kế toán, Báo cáo hiệu quả hoạt động giải trí kinh doanh thương mại, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm báo cáo giải trình .
– Căn cứ vào sổ kế toán tổng hợp ; Sổ, thẻ kế toán chi tiết cụ thể hoặc bảng tổng hợp chi tiết cụ thể có tương quan .
– Căn cứ vào Bản thuyết minh BCTC năm trước .
– Căn cứ vào tình hình thực tiễn của doanh nghiệp và những tài liệu tương quan .

III. Cách lập những chỉ tiêu .

Các bạn có thể tải mẫu báo cáo  dưới đây:

B09-DN – Dành cho DN đáp ứng giả định hoạt động liên tục.

B09-CDHĐ-DNKLT – Dành cho DN không đáp ứng giả định hoạt động liên tục.

1.Đặc điểm hoạt động giải trí của doanh nghiệp .

Trong phần này doanh nghiệp nêu rõ .

–  Hình thức sở hữu vốn: Là công ty Nhà nước, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh hay doanh nghiệp tư nhân. Đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải thuyết minh rõ: Tên quốc gia và vùng lãnh thổ của từng nhà đầu tư trong doanh nghiệp (bao gồm chủ đầu tư có quốc tịch VN và quốc tịch nước ngoài) và biến động về cơ cấu vốn chủ sở hữu giữa các nhà đầu tư (tỷ lệ % góp vốn) tại thời điểm kết thúc năm tài chính.

– Lĩnh vực kinh doanh: Nêu rõ là sản xuất công nghiệp, kinh doanh thương mại, dịch vụ, xây lắp hoặc tổng hợp nhiều lĩnh vực kinh doanh.

–  Ngành nghề kinh doanh: Nêu rõ hoạt động kinh doanh chính (Nội dung thuyết minh về hoạt động kinh doanh chính dẫn chiếu theo quy định về hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam) và đặc điểm sản phẩm sản xuất hoặc dịch vụ cung cấp của doanh nghiệp.

–  Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường: Trường hợp chu kỳ kéo dài hơn 12 tháng thì thuyết minh thêm chu kỳ sản xuất kinh doanh bình quân của ngành, lĩnh vực.

–  Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính: Nêu rõ những sự kiện về môi trường pháp lý, diễn biến thị trường, đặc điểm hoạt động kinh doanh, quản lý, tài chính, các sự kiện sáp nhập, chia, tách, thay đổi quy mô… có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính của doanh nghiệp.

– Cấu trúc doanh nghiệp .

   +  Danh sách các công ty con: Trình bày chi tiết tên, địa chỉ, tỷ lệ quyền biểu quyết, tỷ lệ vốn góp, tỷ lệ lợi ích của công ty mẹ tại từng công ty con;

   +  Danh sách các công ty liên doanh, liên kết: Trình bày chi tiết tên, địa chỉ, tỷ lệ quyền biểu quyết, tỷ lệ vốn góp, tỷ lệ lợi ích của doanh nghiệp tại từng công ty liên doanh, liên kết;

   + Danh sách các đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc: Trình bày chi tiết tên, địa chỉ từng đơn vị

2. Kỳ kế toán, đơn vị chức năng tiền tệ sử dụng trong kế toán .

 Kỳ kế toán năm ghi rõ kỳ kế toán năm theo năm dương lịch bắt đầu từ ngày 01/01/… đến 31/12/… Nếu doanh nghiệp có năm tài chính khác với năm dương lịch thì ghi rõ ngày bắt đầu và ngày kết thúc kỳ kế toán năm.

 Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: ghi rõ là Đồng Việt Nam, hoặc một đơn vị tiền tệ khác được lựa chọn theo quy định của Luật Kế toán.

3. Chuẩn mực và Chế độ kế toán vận dụng.

–  Chế độ kế toán áp dụng: Nêu rõ doanh nghiệp áp dụng chế độ kế toán nào: Chế độ kế toán doanh nghiệp, Chế độ kế toán doanh nghiệp đặc thù được Bộ Tài chính chấp thuận bằng văn bản, Chế độ kế toán doanh nghiệp xây lắp hoặc Chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ.

–  Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán: Nêu rõ Báo cáo tài chính có được lập và trình bày phù hợp với các Chuẩn mực và Chế độ kế toán Việt Nam hay không? Báo cáo tài chính được coi là lập và trình bày phù hợp với Chuẩn mực và Chế độ kế toán Việt Nam nếu Báo cáo tài chính tuân thủ mọi quy định của từng chuẩn mực, thông tư hướng dẫn thực hiện Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán hiện hành mà doanh nghiệp đang áp dụng. Trường hợp không áp dụng chuẩn mực kế toán nào thì phải ghi rõ.

4. Các chủ trương kế toán vận dụng trong trường hợp Doanh Nghiệp cung ứng giả định hoạt động giải trí liên tục .

–  Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam:

Việc vận dụng tỷ giá khi quy đổi Báo cáo kinh tế tài chính có tuân thủ theo đúng hướng dẫn của Chế độ kế toán doanh nghiệp không ( gia tài và nợ phải trả theo tỷ giá cuối kỳ, vốn góp vốn đầu tư của chủ sở hữu theo tỷ giá tại ngày góp vốn, Báo cáo tác dụng hoạt động giải trí kinh doanh thương mại và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo tỷ giá thực tiễn hay tỷ giá trung bình ) .

–   Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán.

+ Ngân hàng lựa chọn tỷ giá để vận dụng trong kế toán
+ Tỷ giá vận dụng khi ghi nhận và nhìn nhận lại gia tài
+ Tỷ giá vận dụng khi ghi nhận và nhìn nhận lại nợ phải trả
+ Các loại tỷ giá vận dụng trong thanh toán giao dịch khác .

–  Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (hay còn gọi là lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền đối với các khoản mục được ghi nhận theo giá trị hiện tại, giá trị phân bổ, giá trị thu hồi… (Mục thuyết minh này chỉ cần thực hiện khi doanh nghiệp đã áp dụng các loại lãi suất để chiết khấu dòng tiền):

+ Căn cứ xác lập lãi suất vay trong thực tiễn ( là lãi suất vay thị trường hay lãi suất vay ngân hàng nhà nước thương mại hay lãi suất vay vận dụng so với những khoản doanh nghiệp đi vay hoặc địa thế căn cứ khác ) ;
+ Lý do lựa chọn lãi suất vay trong thực tiễn .

– Nguyên tắc ghi nhận những khoản tiền và những khoản tương tự tiền .

+ Nêu rõ tiền gửi ngân hàng nhà nước là có kỳ hạn hay không kỳ hạn
+ Nêu rõ vàng tiền tệ gồm những loại nào, có sử dụng như hàng tồn dư hay không
+ Nêu rõ những khoản tương tự tiền được xác lập trên cở sở nào ? Có tương thích với lao lý của Chuẩn mực kế toán “ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ ” hay không ?

–   Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính

+ Đối với sàn chứng khoán kinh doanh thương mại :
• Thời điểm ghi nhận ( so với sàn chứng khoán niêm yết thuyết minh rõ là T + 0 hay thời gian khác )
• Giá trị ghi sổ được xác lập là giá trị hài hòa và hợp lý hay giá gốc
• Căn cứ trích lập dự trữ giảm giá .

+ Đối với những khoản góp vốn đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn .

• Giá trị ghi sổ được xác lập là giá trị hài hòa và hợp lý hay giá gốc ;
• Căn cứ xác lập khoản tổn thất không tịch thu được ;
• Có nhìn nhận lại những khoản thỏa mãn nhu cầu định nghĩa những khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ không ?

   +  Đối với các khoản cho vay:

• Giá trị ghi sổ được xác lập là giá gốc hay giá trị phân chia ;
• Có nhìn nhận lại những khoản thỏa mãn nhu cầu định nghĩa những khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ không ?
• Căn cứ lập dự trữ phải thu khó đòi so với những khoản cho vay .

+ Đối với những khoản góp vốn đầu tư vào công ty con, công ty liên kết kinh doanh, link .

• Đối với những công ty con, công ty liên kết kinh doanh, link được mua trong kỳ, thời gian ghi nhận bắt đầu là thời gian nào ? Có tuân thủ CMKT Hợp nhất kinh doanh thương mại so với công ty con được mua trong kỳ không ? Có tuân thủ CMKT Đầu tư vào công ty liên kết kinh doanh, link không ?
• Nguyên tắc xác lập công ty con, công ty liên kết kinh doanh, link ( dựa theo tỷ suất quyền biểu quyết, tỷ suất vốn góp hay tỷ suất quyền lợi )
• Giá trị ghi sổ của khoản góp vốn đầu tư vào công ty con được xác lập theo giá gốc, giá trị hài hòa và hợp lý hay giá trị khác ? Giá trị ghi sổ của khoản góp vốn đầu tư vào công ty liên kết kinh doanh, link được xác lập theo giá gốc, giải pháp vốn chủ sở hữu hay giải pháp khác ?
• Căn cứ lập dự trữ tổn thất góp vốn đầu tư vào công ty con, công ty liên kết kinh doanh, link ; Báo cáo kinh tế tài chính để xác lập tổn thất ( Báo cáo kinh tế tài chính hợp nhất hay Báo cáo kinh tế tài chính riêng của công ty con, công ty liên kết kinh doanh, link )

+ Đối với những khoản góp vốn đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị chức năng khác .

• Giá trị ghi sổ của khoản góp vốn đầu tư vào đơn vị chức năng khác được xác lập theo giá gốc hay chiêu thức khác ?
• Căn cứ lập dự trữ tổn thất góp vốn đầu tư vào đơn vị chức năng khác ; Báo cáo kinh tế tài chính để xác lập tổn thất ( Báo cáo kinh tế tài chính hợp nhất hay Báo cáo kinh tế tài chính riêng của đơn vị chức năng được góp vốn đầu tư )

   +  Các phương pháp kế toán đối với các giao dịch khác liên quan đến đầu tư tài chính:

• Giao dịch hoán đổi CP
• Giao dịch góp vốn đầu tư dưới hình thức góp vốn
• Giao dịch dưới hình thức mua lại phần vốn góp
• Phương pháp kế toán so với khoản cổ tức được chia bằng CP

– Nguyên tắc kế toán nợ phải thu .

+ Tiêu chí phân loại những khoản nợ phải thu ( phải thu người mua, phải thu khác, phải thu nội bộ )
+ Có được theo dõi cụ thể theo kỳ hạn gốc, kỳ hạn còn lại tại thời gian báo cáo giải trình, theo nguyên tệ và theo từng đối tượng người dùng không ?
+ Có nhìn nhận lại những khoản thỏa mãn nhu cầu định nghĩa của những khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ không ? Tỷ giá dùng để nhìn nhận lại là gì ?
+ Có ghi nhận nợ phải thu không vượt quá giá trị hoàn toàn có thể tịch thu không ?
+ Phương pháp lập dự trữ phải thu khó đòi .

– Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn dư .

   +  Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Nêu rõ hàng tồn kho được ghi nhận theo giá gốc hoặc theo giá trị thuần có thể thực hiện được.

   +  Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Nêu rõ doanh nghiệp áp dụng phương pháp nào (Bình quân gia quyền; nhập trước, xuất trước; hay tính theo giá đích danh, phương pháp giá bán lẻ).

   +  Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Nêu rõ doanh nghiệp áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên hay phương pháp kiểm kê định kỳ.

   +  Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Nêu rõ doanh nghiệp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trên cơ sở chênh lệch lớn hơn của giá gốc và giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho. Giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho có được xác định theo đúng quy định của Chuẩn mực kế toán “Hàng tồn kho” hay không? Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho là lập theo số chênh lệch giữa số dự phòng phải lập năm nay với số dự phòng đã lập năm trước chưa sử dụng hết dẫn đến năm nay phải lập thêm hay hoàn nhập.

– Nguyên tắc kế toán và khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê kinh tế tài chính, Bất động sản góp vốn đầu tư .

+ Nguyên tắc kế toán TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình dung .

• Nêu rõ giá trị ghi sổ của TSCĐ là theo nguyên giá hay giá nhìn nhận lại .
• Nguyên tắc kế toán những khoản ngân sách phát sinh sau ghi nhận bắt đầu ( ngân sách tăng cấp, tái tạo, trùng tu, sửa chữa thay thế ) được ghi nhận vào giá trị ghi sổ hay chi phí sản xuất, kinh doanh thương mại ;
• Nêu rõ những giải pháp khấu hao TSCĐ ; Số phải khấu hao tính theo nguyên giá hay bằng nguyên giá trừ giá trị hoàn toàn có thể tịch thu ước tính từ việc thanh lý, nhượng bán TSCĐ ;
• Các lao lý khác về quản trị, sử dụng, khấu hao TSCĐ có được tuân thủ không ?

+ Nguyên tắc kế toán TSCĐ thuê kinh tế tài chính .

• Nêu rõ giá trị ghi sổ được xác lập như thế nào ;
• Nêu rõ những giải pháp khấu hao TSCĐ thuê kinh tế tài chính .

   +  Nguyên tắc kế toán Bất động sản đầu tư.

• Giá trị ghi sổ Bất Động Sản Nhà Đất góp vốn đầu tư được ghi nhận theo giải pháp nào ?
• Nêu rõ những chiêu thức khấu hao BĐS Nhà Đất góp vốn đầu tư .
– Nguyên tắc kế toán những hợp đồng hợp tác kinh doanh thương mại ( BCC )

   +  Đối với bên góp vốn.

• Các khoản vốn ( bằng tiền hoặc gia tài phi tiền tệ ) góp vào BCC được ghi nhận như thế nào ;
• Ghi nhận lệch giá, ngân sách tương quan đến hợp đồng được ghi nhận như thế nào ?
+ Đối với bên nhận vốn góp ( bên triển khai việc quản lý, phát sinh ngân sách chung )
• Nguyên tắc ghi nhận vốn góp của những bên khác
• Nguyên tắc phân loại lệch giá, ngân sách, loại sản phẩm của hợp đồng .

– Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại .

   +  Nguyên tắc kế toán tài sản thuế thu nhập hoãn lại.

• Căn cứ ghi nhận gia tài thuế thu nhập hoãn lại ( chênh lệch trong thời điểm tạm thời được khấu trừ, lỗ tính thuế hay khuyến mại thuế chưa sử dụng ) ;
• Thuế suất ( % ) được sử dụng để xác lập giá trị gia tài thuế thu nhập hoãn lại ;
• Có bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại phải trả không ?
• Có xác lập năng lực có thu nhập chịu thuế trong tương lai khi ghi nhận gia tài thuế thu nhập hoãn lại không ? Có nhìn nhận lại gia tài thuế thu nhập hoãn lại chưa được ghi nhận không ?

+ Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại phải trả .

• Căn cứ ghi nhận thuế thu nhập hoãn lại phải trả ( chênh lệch trong thời điểm tạm thời chịu thuế )
• Thuế suất ( % ) được sử dụng để xác lập giá trị thuế thu nhập hoãn lại phải trả
• Có bù trừ với gia tài thuế thu nhập hoãn lại không ?

   +  Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước

• Nêu rõ ngân sách trả trước được phân chia dần vào chi phí sản xuất, kinh doanh thương mại gồm có những khoản ngân sách nào .
• Phương pháp và thời hạn phân chia ngân sách trả trước ;
• Phương pháp và thời hạn phân chia lợi thế thương mại, lợi thế kinh doanh thương mại phát sinh khi cổ phần hóa ;
• Có theo dõi chi tiết cụ thể ngân sách trả trước theo kỳ hạn không ?

– Nguyên tắc kế toán nợ phải trả .

+ Phân loại nợ phải trả như thế nào ?
+ Có theo dõi nợ phải trả theo từng đối tượng người tiêu dùng, kỳ hạn gốc, kỳ hạn còn lại tại thời gian báo cáo giải trình, theo nguyên tệ không ?
+ Có nhìn nhận lại nợ phải trả thỏa mãn nhu cầu định nghĩa những khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ không ?
+ Có ghi nhận nợ phải trả không thấp hơn nghĩa vụ và trách nhiệm phải giao dịch thanh toán không ?
+ Có lập dự trữ nợ phải trả không ?

– Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuê kinh tế tài chính .

+ Giá trị khoản vay và nợ thuê kinh tế tài chính được ghi nhận như thế nào ?
+ Có theo dõi theo từng đối tượng người dùng, kỳ hạn, nguyên tệ không ?
+ Có nhìn nhận lại những khoản vay và nợ thuê kinh tế tài chính bằng ngoại tệ không ? ( 14 ) Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá những khoản ngân sách đi vay :
+ Nguyên tắc ghi nhận ngân sách đi vay : Nêu rõ ngân sách đi vay được ghi nhận vào chi phí sản xuất, kinh doanh thương mại trong kỳ khi phát sinh, trừ khi được vốn hoá theo lao lý của Chuẩn mực kế toán “ Chi tiêu đi vay ” .
+ Tỷ lệ vốn hoá được sử dụng để xác lập ngân sách đi vay được vốn hoá trong kỳ : Nêu rõ tỷ suất vốn hoá này là bao nhiêu ( Tỷ lệ vốn hoá này được xác lập theo công thức tính pháp luật trong Thông tư hướng dẫn kế toán Chuẩn mực số “ giá thành đi vay ” .

– Nguyên tắc ghi nhận ngân sách phải trả :

Nêu rõ những khoản ngân sách chưa chi nhưng được ước tính để ghi nhận vào chi phí sản xuất, kinh doanh thương mại trong kỳ là những khoản ngân sách nào ? Cơ sở xác lập giá trị của những khoản ngân sách đó .

–   Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả:

+ Nguyên tắc ghi nhận dự trữ phải trả : Nêu rõ những khoản dự trữ phải trả đã ghi nhận có thoả mãn những điều kiện kèm theo lao lý trong Chuẩn mực kế toán “ Các khoản dự trữ, gia tài và nợ tiềm tàng ” không ? .
+ Phương pháp ghi nhận dự trữ phải trả : Nêu rõ những khoản dự trữ phải trả được lập thêm ( hoặc hoàn nhập ) theo số chênh lệch lớn hơn ( hoặc nhỏ hơn ) giữa số dự trữ phải trả phải lập năm nay so với số dự trữ phải trả đã lập năm trước chưa sử dụng đang ghi trên sổ kế toán .

– Nguyên tắc ghi nhận lệch giá chưa thực thi .

+ Doanh thu chưa thực thi được ghi nhận trên cơ sở nào ?
+ Phương pháp phân chia lệch giá chưa triển khai .
– Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu quy đổi
+ Có được ghi nhận riêng cấu phần nợ và cấu phần vốn không ?
+ Lãi suất sử dụng để chiết khấu dòng tiền có đáng tin cậy không ?

– Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu :

+ Vốn góp của chủ sở hữu có được ghi nhận theo số vốn thực góp không ; Thặng dư vốn CP được ghi nhận như thế nào ? Khoản quyền chọn trái phiếu quy đổi được xác lập như thế nào ?
+ Lý do ghi nhận khoản chênh lệch nhìn nhận lại gia tài và chênh lệch tỷ giá hối đoái ?
+ Lợi nhuận chưa phân phối được xác lập như thế nào ? Nguyên tắc phân phối doanh thu, cổ tức .

– Nguyên tắc và giải pháp ghi nhận lệch giá, thu nhập khác :

+ Doanh thu bán hàng và cung ứng dịch vụ : Có tuân thủ rất đầy đủ những điều kiện kèm theo ghi nhận lệch giá pháp luật tại Chuẩn mực kế toán “ Doanh thu và thu nhập khác ” hay không ? Các chiêu thức nào được sử dụng để ghi nhận lệch giá .
+ Doanh thu hợp đồng thiết kế xây dựng : Có tuân thủ Chuẩn mực kế toán “ Hợp đồng kiến thiết xây dựng ” không ? Các chiêu thức nào được sử dụng để ghi nhận lệch giá hợp đồng thiết kế xây dựng ) .
+ Các chiêu thức ghi nhận lệch giá hoạt động giải trí kinh tế tài chính .
+ Các nguyên tắc ghi nhận thu nhập khác .

–   Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu

+ Các khoản giảm trừ lệch giá gồm những gì ?
+ Có tuân thủ Chuẩn mực kế toán “ Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm ” để kiểm soát và điều chỉnh lệch giá không ?

– Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán

+ Có bảo vệ nguyên tắc tương thích với lệch giá không ?
+ Có bảo vệ nguyên tắc thận trọng, ghi nhận ngay những ngân sách vượt trên mức thông thường của hàng tồn dư không ?
+ Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán là gì ?

–   Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính: Có ghi nhận đầy đủ chi phí lãi vay (kể cả số trích trước), lỗ chênh lệch tỷ giá của kỳ báo cáo không?

–   Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp

+ Có ghi nhận vừa đủ ngân sách bán hàng và ngân sách quản trị doanh nghiệp phát sinh trong kỳ không ?
+ Các khoản kiểm soát và điều chỉnh giảm ngân sách bán hàng và ngân sách quản trị doanh nghiệp là gì ?

– Nguyên tắc và chiêu thức ghi nhận ngân sách thuế TNDN hiện hành, ngân sách thuế TNDN hoãn lại :

Chi tiêu thuế thu nhập Doanh Nghiệp hiện hành được xác lập trên cơ sở thu nhập chịu thuế và thuế suất thuế TNDN trong năm hiện hành. Chi tiêu thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại được xác lập trên cơ sở số chênh lệch trong thời điểm tạm thời được khấu trừ, số chênh lệch trong thời điểm tạm thời chịu thuế và thuế suất thuế TNDN. Không bù trừ ngân sách thuế TNDN hiện hành với ngân sách thuế TNDN hoãn lại .

– Các nguyên tắc và chiêu thức kế toán khác :

Nêu rõ những nguyên tắc và giải pháp kế toán khác với mục tiêu giúp cho người sử dụng hiểu được là Báo cáo kinh tế tài chính của doanh nghiệp đã được trình diễn trên cơ sở tuân thủ mạng lưới hệ thống chuẩn mực kế toán Nước Ta do Bộ Tài chính phát hành .

5. Các chủ trương kế toán vận dụng trong trường hợp Doanh Nghiệp không phân phối giả định hoạt động giải trí liên tục .

– Chính sách tái phân loại gia tài và nợ phải trả dài hạn thành thời gian ngắn
– Nguyên tắc xác lập giá trị
+ Các khoản góp vốn đầu tư kinh tế tài chính
+ Các khản phải thu
+ Các khoản phải trả
+ Hàng tồn dư
+ TSCĐ, Bất động sản góp vốn đầu tư
+ Các gia tài và nợ phải trả khác

6.

Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng Cân đối kế toán.

– Trong phần này, doanh nghiệp phải trình diễn và nghiên cứu và phân tích chi tiết cụ thể những số liệu đã được trình diễn trong Bảng Cân đối kế toán để giúp người sử dụng Báo cáo kinh tế tài chính hiểu rõ hơn nội dung những khoản mục gia tài, nợ phải trả và vốn chủ chiếm hữu .
– Đơn vị tính giá trị trình diễn trong phần “ tin tức bổ trợ cho những khoản mục trình diễn trong Bảng Cân đối kế toán ” là đơn vị chức năng tính được sử dụng trong Bảng Cân đối kế toán. Số liệu ghi vào cột “ Đầu năm ” được lấy từ cột “ Cuối năm ” trong Bản thuyết minh Báo cáo kinh tế tài chính năm trước. Số liệu ghi vào cột “ Cuối năm ” được lập trên cơ sở số liệu lấy từ :
+ Bảng Cân đối kế toán năm nay
+ Sổ kế toán tổng hợp
+ Sổ và thẻ kế toán chi tiết cụ thể hoặc Bảng tổng hợp cụ thể có tương quan

– Doanh nghiệp được dữ thế chủ động đánh số thứ tự của thông tin chi tiết cụ thể được trình diễn trong phần này theo nguyên tắc tương thích với số dẫn từ Bảng Cân đối kế toán và bảo vệ dễ so sánh và hoàn toàn có thể so sánh giữa những kỳ .

– Trường hợp doanh nghiệp có vận dụng hồi tố biến hóa chủ trương kế toán hoặc kiểm soát và điều chỉnh hồi tố sai sót trọng điểm của những năm trước thì phải kiểm soát và điều chỉnh số liệu so sánh ( số liệu ở cột “ Đầu năm ” ) để bảo vệ nguyên tắc hoàn toàn có thể so sánh và báo cáo giải trình rõ điều này. Trường hợp vì nguyên do nào đó dẫn đến số liệu ở cột “ Đầu năm ” không có năng lực so sánh được với số liệu ở cột “ Cuối năm ” thì điều này phải được nêu rõ trong Bản thuyết minh Báo cáo kinh tế tài chính .
– Đối với những khoản mục nhu yếu thuyết minh theo giá trị hài hòa và hợp lý, trường hợp không xác lập được giá trị hài hòa và hợp lý thì phải ghi rõ nguyên do .

7. tin tức bổ trợ cho những khoản mục trình diễn trong Báo cáo hiệu quả hoạt động giải trí kinh doanh thương mại.

– Trong phần này, doanh nghiệp phải trình diễn và nghiên cứu và phân tích cụ thể những số liệu đã được biểu lộ trong Báo cáo hiệu quả hoạt động giải trí kinh doanh thương mại để giúp người sử dụng Báo cáo kinh tế tài chính hiểu rõ hơn nội dung của những khoản mục lệch giá, ngân sách .
– Đơn vị tính giá trị trình diễn trong phần “ tin tức bổ trợ cho những khoản mục trình diễn trong Báo cáo tác dụng hoạt động giải trí kinh doanh thương mại ” là đơn vị chức năng tính được sử dụng trong Báo cáo tác dụng hoạt động giải trí kinh doanh thương mại. Số liệu ghi vào cột “ Năm trước ” được lấy từ Bản thuyết minh Báo cáo kinh tế tài chính năm trước. Số liệu ghi vào cột “ Năm nay ” được lập trên cơ sở số liệu lấy từ :
+ Báo cáo hiệu quả hoạt động giải trí kinh doanh thương mại năm nay ;
+ Sổ kế toán tổng hợp ;
+ Sổ và thẻ kế toán chi tiết cụ thể hoặc Bảng tổng hợp cụ thể có tương quan .
– Doanh nghiệp được dữ thế chủ động đánh số thứ tự của thông tin cụ thể được trình diễn trong phần này theo nguyên tắc tương thích với số dẫn từ Báo cáo hiệu quả hoạt động giải trí kinh doanh thương mại và bảo vệ dễ so sánh và hoàn toàn có thể so sánh giữa những kỳ .
– Trường hợp vì nguyên do nào đó dẫn đến số liệu ở cột “ Đầu năm ” không có năng lực so sánh được với số liệu ở cột “ Cuối năm ” thì điều này phải được nêu rõ trong Bản thuyết minh Báo cáo kinh tế tài chính .

8. tin tức bổ trợ cho Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

– Trong phần này, doanh nghiệp phải trình diễn và nghiên cứu và phân tích những số liệu đã được biểu lộ trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ để giúp người sử dụng hiểu rõ hơn về những yếu tố ảnh hưởng tác động đến lưu chuyển tiền trong kỳ của doanh nghiệp .
– Trường hợp trong kỳ doanh nghiệp có mua hoặc thanh lý những khoản góp vốn đầu tư vào công ty con hoặc đơn vị chức năng kinh doanh thương mại khác thì những luồng tiền này phải được trình diễn thành những chỉ tiêu riêng không liên quan gì đến nhau trên Báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Trong phần này phải cung ứng những thông tin chi tiết cụ thể tương quan đến việc mua hoặc thanh lý những khoản góp vốn đầu tư vào công ty con hoặc đơn vị chức năng kinh doanh thương mại khác .
– Đơn vị tính giá trị trình diễn trong phần “ tin tức bổ trợ cho những khoản mục trình diễn trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ ” là đơn vị chức năng tính được sử dụng trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Số liệu ghi vào cột “ Năm trước ” được lấy từ Bản thuyết minh Báo cáo kinh tế tài chính năm trước ; Số liệu ghi vào cột “ Năm nay ” được lập trên cơ sở số liệu lấy từ :
+ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm nay
+ Sổ kế toán tổng hợp
+ Sổ và thẻ kế toán chi tiết cụ thể hoặc Bảng tổng hợp chi tiết cụ thể có tương quan

9. Những thông tin khác.

– Trong phần này, doanh nghiệp phải trình diễn những thông tin quan trọng khác ( Nếu có ) ngoài những thông tin đã trình diễn trong những phần trên nhằm mục đích phân phối thông tin diễn đạt bằng lời hoặc số liệu theo pháp luật của những chuẩn mực kế toán đơn cử nhằm mục đích giúp cho người sử dụng hiểu Báo cáo kinh tế tài chính của doanh nghiệp đã được trình diễn trung thực, hài hòa và hợp lý .
– Khi trình diễn thông tin thuyết minh ở phần này, tuỳ theo nhu yếu và đặc thù thông tin theo lao lý từ điểm 1 đến điểm 7 của phần này, doanh nghiệp hoàn toàn có thể đưa ra biểu mẫu chi tiết cụ thể, đơn cử một cách tương thích và những thông tin so sánh thiết yếu .

– Ngoài những thông tin phải trình bày theo quy định từ phần 4.1 đến phần 4.8, doanh nghiệp được trình bày thêm các thông tin khác nếu xét thấy cần thiết cho người sử dụng Báo cáo tài chính của doanh nghiệp.

Các bạn xem thêm: Những quy định chung về Báo cáo tài chính theo Thông tư 200

Dich vu ke toan tron goi so 1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *