Tải mẫu phiếu báo thay đổi hộ khẩu nhân khẩu – Mẫu HK02

Tải mẫu phiếu báo thay đổi hộ khẩu nhân khẩu – Mẫu HK02

Tải mẫu phiếu báo thay đổi hộ khẩu nhân khẩu – Mẫu HK02 : PHIẾU BÁO THAY ĐỔI HỘ KHẨU, NHÂN KHẨU Kính gửi : … … … … … … … … … … …. tin tức về người viết phiếu báo

TẢI MẪU PHIẾU BÁO THAY ĐỔI HỘ KHẨU NHÂN KHẨU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

Mẫu HK02 ban hành 
theo TT số 36/2014/TT-BCA ngày 09/9/2014

PHIẾU BÁO THAY ĐỔI HỘ KHẨU NHÂN KHẨU 2018

Kính gửi : … … … … … … … … … … … .

 1. Thông tin về người viết phiếu báo

 2. Họ và tên ( 1 ) : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. 2. Giới tính : … … … … … ..
 3. CMND số : … … … … … … …. … … … … … … … …. 4. Hộ chiếu số : … … … … … … … … … … … … … … … .
 4. Nơi thường trú : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
 5. Địa chỉ chỗ ở lúc bấy giờ : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … …. … … … … … … … … … … … … … … .. Số điện thoại thông minh liên hệ : … … … … … … … … ..

 1. Thông tin về người có thay đổi hộ khẩu, nhân khu

 2. Họ và tên ( 1 ) : … … … … … … … … … … … … … … … …. … … … … … … … …. 2. Giới tính : … … … … … … ..
 3. Ngày, tháng, năm sinh : … … / … … / … … … … … …. 4. Dân tộc : … … .. 5. Quốc tịch : … … … … … … …
 4. CMND số : … … … … … … … … … … …. 7. Hộ chiếu số : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
 5. Nơi sinh : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
 6. Nguyên quán : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
 7. Nghề nghiệp, nơi thao tác : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
 8. Nơi thường trú : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
 9. Địa chỉ chỗ ở lúc bấy giờ : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .

… … … … … … … … … … … …. … … … … … .. … … … … … … Số điện thoại thông minh liên hệ : … … … … … … … … … ..

 1. Họ và tên chủ hộ : … … … … … … … … … … … .. … … … …. 14. Quan hệ với chủ hộ : … … … … … … ..
 2. Nội dung thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu ( 2 ) : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

 1. Những người cùng thay đổi :

TT

Họ và tên

Ngày,tháng, năm sinh

Giới tính

Nơi sinh

Nghề nghiệp

Dân tộc

Quốc tịch

CMND số (hoặc Hộ chiếu số)

Quan hệ với người có thay đổi

……, ngày….tháng….năm…
Ý KIẾN CỦA CHỦ HỘ (3)
(Ghi rõ nội dung và ký, ghi rõ họ tên)

……, ngày….tháng….năm…
NGƯỜI VIẾT PHIẾU BÁO
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

XÁC NHẬN CỦA CÔNG AN ( 4 ) : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

……, ngày…tháng…năm…
TRƯỞNG CÔNG AN:………..
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Cách ghi phiếu báo thay đổi hộ khẩu nhân khẩu hk 02

( 1 ) Viết chữ in hoa đủ dấu
( 2 ) Ghi tóm tắt nội dung thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu. Ví dụ : ĐK thường trú, tạm trú ; thay đổi nơi ĐK thường trú, tạm trú ; tách sổ hộ khẩu ; kiểm soát và điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu …
( 3 ) Ghi rõ quan điểm của chủ hộ là đồng ý chấp thuận cho ĐK thường trú, ĐK tạm trú hoặc chấp thuận đồng ý cho tách sổ hộ khẩu ; chủ hộ ký và ghi rõ họ tên, ngày, tháng, năm .
( 4 ) Áp dụng so với trường hợp : Xác nhận việc công dân trước đây đã ĐK thường trú và trường hợp cấp lại sổ hộ khẩu do bị mất .
Ghi chú : Trường hợp người viết phiếu báo cũng là người có thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu thì công dân chỉ cần kê khai những nội dung lao lý tại mục II .

 • Mục “ Họ và tên chủ hộ ” và “ Quan hệ với chủ hộ ” ghi như sau :

a ) Trường hợp ĐK thường trú hoặc ĐK tạm trú vào chỗ ở hợp pháp, được cấp sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú thì mục họ và tên chủ hộ ghi họ, tên người đến ĐK thường trú hoặc ĐK tạm trú, mục quan hệ với chủ hộ ghi là chủ hộ ;
b ) Trường hợp được chủ hộ đồng ý chấp thuận cho nhập vào sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú thì họ và tên chủ hộ ghi họ, tên chủ hộ đồng ý chấp thuận cho nhập vào sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú, mục quan hệ với chủ hộ ghi mối quan hệ trong thực tiễn với chủ hộ đó ;
c ) Trường hợp kiểm soát và điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú ; xóa ĐK thường trú, xóa ĐK tạm trú ; tách sổ hộ khẩu ; đổi, cấp lại sổ hộ khẩu, sổ tạm trú ; cấp giấy chuyển hộ khẩu hoặc xác nhận trước đây đã ĐK thường trú thì ghi họ và tên chủ hộ, quan hệ với chủ hộ theo sổ hộ khẩu, sổ tạm trú .

 • Mục “ Nội dung thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu ” : Ghi tóm tắt nội dung thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu .

 • Mục “ Ý kiến của chủ hộ ” : Ghi rõ quan điểm của chủ hộ là đồng ý chấp thuận cho ĐK thường trú, ĐK tạm trú hoặc đồng ý chấp thuận cho tách sổ hộ khẩu ; chủ hộ ký và ghi rõ họ, tên, ngày, tháng, năm .

 • Mục “ Xác nhận của Công an ” ghi như sau :

a ) Trường hợp xác nhận việc trước kia đã ĐK thường trú thì cơ quan Công an có thẩm quyền ĐK thường trú xác nhận việc trước kia đã ĐK thường trú. Nội dung xác nhận gồm : những thông tin cơ bản của từng nhân khẩu ; địa chỉ đã ĐK thường trú ; họ và tên chủ hộ đã ĐK thường trú ( nếu có ) ; ngày, tháng, năm chuyển đi hoặc xóa ĐK thường trú ;
b ) Trường hợp cấp lại sổ hộ khẩu do bị mất thì Công an xã, phường, thị xã nơi thường trú của công dân xác nhận việc bị mất đó. Nội dung xác nhận gồm : Họ và tên, ngày, tháng, năm sinh, địa chỉ nơi thường trú của chủ hộ ý kiến đề nghị cấp lại sổ hộ khẩu .

 • Trường hợp người viết phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu cũng là người có thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu thì công dân chỉ cần kê khai những nội dung pháp luật tại mục II “ tin tức về người có thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu ” .

Liên kết tham khảo:

5
/
5

(

1
bầu chọn
)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *