Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất cập nhật mới nhất

Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất là sự thỏa thuận giữa các bên cho thuê và thuê. Theo đó, người sử dụng đất cho thuê và người cho thuê cần đảm bảo lập thành các hợp đồng đúng quy định pháp luật để tránh các vấn đề về tranh chấp, kiện tụng.

Dưới đây là mẫu hợp đồng thuê quyền sử dụng đất mới nhất, mời bạn cùng tìm hiểu thêm .

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG THUÊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

( Số : … … … … …. / HĐTQSDĐ )
Hôm nay, ngày …. tháng …. năm … .., Tại … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Chúng tôi gồm có :

BÊN CHO THUÊ (BÊN A):

Địa chỉ : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
Điện thoại : … … … … … … … … … … … … … … … … … … Fax : … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
Mã số thuế : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
Tài khoản số : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Do ông ( bà ) : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Chức vụ : … … … … … … … … .. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … làm đại diện thay mặt .
Hoặc hoàn toàn có thể chọn một trong những chủ thể sau :

1. Chủ thể là vợ chồng:

Ông ( Bà ) : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Sinh ngày : … … … … … … … … … … ..
Chứng minh nhân dân số : … … … … … …. cấp ngày … … … …. tại … … … … … … … … … … … … … … ..
Hộ khẩu thường trú ( trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi ĐK tạm trú ) :
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Cùng vợ ( chồng ) là :
Ông ( Bà ) : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Sinh ngày : … … … … … … … … … … ..
Chứng minh nhân dân số : … … … … … …. cấp ngày … … … …. tại … … … … … … … … … … … … … … ..
Hộ khẩu thường trú ( trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi ĐK tạm trú ) :
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
( Trường hợp vợ chồng có hộ khẩu thường trú khác nhau, thì ghi hộ khẩu thường trú của từng người ) .

2. Chủ thể là hộ gia đình:

Họ và tên chủ hộ : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Sinh ngày : … … … … … … … … …
Chứng minh nhân dân số : … … … … .. … … cấp ngày … … … … .. tại … … … … … … … … … … … … … …
Hộ khẩu thường trú ( trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi ĐK tạm trú ) :
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Các thành viên của hộ mái ấm gia đình :
Họ và tên : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Sinh ngày : … … …. … … … … … … … … …
Chứng minh nhân dân số : … … … … … … cấp ngày .. … … … … .. tại … … … … … … … … …. … … … … …
Hộ khẩu thường trú ( trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi ĐK tạm trú ) :
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
* Trong trường hợp những chủ thể nêu trên có đại diện thay mặt thì ghi :
Họ và tên người đại diện thay mặt : … … … … … … … … … … … … … … … … … Sinh ngày : … … … … … … … … … ..
Chứng minh nhân dân số : … … … … … … cấp ngày … … … … … .. tại … … … … … … … … … … … … … …
Hộ khẩu thường trú ( trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi ĐK tạm trú ) : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Theo giấy ủy quyền ( trường hợp đại diện thay mặt theo chuyển nhượng ủy quyền ) số : … … .. ngày … … tháng … … năm … …. do … … … … … … … lập .

3. Chủ thể là tổ chức:

Tên tổ chức triển khai : … … … … … … … … … … … …. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Trụ sở : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
Quyết định xây dựng số : … … … … … … … ngày … .. tháng … .. năm …. do … … … … … … … … … … cấp .
Giấy ghi nhận ĐK kinh doanh số : … … … … … … … ngày … … tháng … …. năm … …. do … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. cấp .
Số điện thoại cảm ứng : … … … … … … … … … … … … … … … … Số Fax : … … … … … … … … … … … … … … .. … …
Họ và tên người đại diện thay mặt : … … … … … … … … … … … … … … … Sinh ngày : … … … … … … … … … … … ..
Chứng minh nhân dân số : … … … … … … … …. cấp ngày … … … … … …. tại … … … … … … … … … … ..
Chức vụ : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Theo giấy ủy quyền ( trường hợp đại diện thay mặt theo chuyển nhượng ủy quyền ) số : … … … ngày … …. do … … … … … … .. lập .

BÊN THUÊ (BÊN B):

Địa chỉ : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
Điện thoại : … … … … … … … … … … … … … … … … Fax : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
Mã số thuế : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
Tài khoản số : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Do ông ( bà ) : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Chức vụ : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … làm đại diện thay mặt .
Hoặc hoàn toàn có thể chọn một trong những chủ thể sau :

1. Chủ thể là vợ chồng:

Ông ( Bà ) : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Sinh ngày : … … … … … … … … … … ..
Chứng minh nhân dân số : … … … … … …. cấp ngày … … … …. tại … … … … … … … … … … … … … … ..
Hộ khẩu thường trú ( trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi ĐK tạm trú ) : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Cùng vợ ( chồng ) là :
Ông ( Bà ) : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Sinh ngày : … … … … … … … … … … ..
Chứng minh nhân dân số : … … … … … …. cấp ngày … … … …. tại … … … … … … … … … … … … … … ..
Hộ khẩu thường trú ( trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi ĐK tạm trú ) : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
( Trường hợp vợ chồng có hộ khẩu thường trú khác nhau, thì ghi hộ khẩu thường trú của từng người ) .

2. Chủ thể là hộ gia đình:

Họ và tên chủ hộ : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Sinh ngày : … … … … … … … … …
Chứng minh nhân dân số : … … … … … … cấp ngày … … … … … .. tại … … … … … … … … … … … … … …
Hộ khẩu thường trú ( trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi ĐK tạm trú ) : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Các thành viên của hộ mái ấm gia đình :
Họ và tên : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Sinh ngày : … … … … … … … … …
Chứng minh nhân dân số : … … … … … … cấp ngày … … … .. … .. tại … … … … … … … … … … … … … …
Hộ khẩu thường trú ( trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi ĐK tạm trú ) : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
* Trong trường hợp những chủ thể nêu trên có đại diện thay mặt thì ghi :
Họ và tên người đại diện thay mặt : … … … … … … … … … … … … … … … … … Sinh ngày : … … … … … … … … … ..
Chứng minh nhân dân số : … … … … … … cấp ngày … … … … … .. tại … … … … … … … … … … … … … …
Hộ khẩu thường trú ( trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi ĐK tạm trú ) : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Theo giấy ủy quyền ( trường hợp đại diện thay mặt theo chuyển nhượng ủy quyền ) số : … … .. ngày … … …. tháng … …. năm … … … do … … … … … … … lập .

3. Chủ thể là tổ chức:

Tên tổ chức triển khai : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Trụ sở : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
Quyết định xây dựng số : … … … … … … … ngày … .. tháng … .. năm …. do … … … … … … … … … … cấp .
Giấy ghi nhận ĐK kinh doanh số : … … … … … … … ngày … … … tháng … … năm … .. …. do … … … … … … … … … … … … … … … .. cấp .
Số điện thoại cảm ứng : … … … … … … … … … … … … … … … Số Fax : … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Họ và tên người đại diện thay mặt : … … … … … … … … … … … … … … … Sinh ngày : … … … … … … … … … … … ..
Chứng minh nhân dân số : … … … … … … …. cấp ngày … … … … … …. tại … … … … … … … … … … … ..
Chức vụ : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Theo giấy ủy quyền ( trường hợp đại diện thay mặt theo chuyển nhượng ủy quyền ) số : … … … ngày … …. do … … … … … … .. lập .
Hai bên cùng thỏa thuận hợp tác ký hợp đồng với những nội dung sau :

ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG VÀ NỘI DUNG CỦA HỢP ĐỒNG THUÊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

1.1. Bên A cho bên B thuê : … … … … … …. mét vuông đất ( Bằng chữ : … … … … … … … … … … … … … … … … )
Tại : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
1.2. Quyền sử dụng đất của bên A so với thửa đất theo …………………………………….., đơn cử như sau :
a ) Thửa đất số : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
b ) Tờ map số : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
c ) Địa chỉ thửa đất : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
d ) Diện tích : ……………. mét vuông ( Bằng chữ : … … … … … … … … … … … … … … … … … …………………….. )
e ) Hình thức sử dụng :
– Sử dụng riêng : ………… … … … … … … … … … … … … … … … … … …………………… mét vuông
– Sử dụng chung : …………….. … … … … … … … … … … … … … … … … … ……………… mét vuông
f ) Mục đích sử dụng : … … … … … … … … … … … … … … … … … ………………………….
g ) Thời hạn sử dụng : … … … … … … … … … … … … … … … … … ………………………….
h ) Nguồn gốc sử dụng : … … … … … … … … … … … … … … … … … ……………………….
i ) Những hạn chế về quyền sử dụng đất ( nếu có ) : ………………………………………….
1.3. Việc cho thuê đất không làm mất quyền sở hữu của Nhà nước Nước Ta so với khu đất và mọi tài nguyên nằm trong lòng đất .

ĐIỀU 2: THỜI HẠN THUÊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Thời hạn thuê quyền sử dụng đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này là: ….. kể từ ngày … tháng …. năm ….

ĐIỀU 3: MỤC ĐÍCH THUÊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Mục đích thuê quyền sử dụng đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này là :
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….

ĐIỀU 4: GIÁ THUÊ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

4.1. Giá thuê quyền sử dụng đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này là : …………………. đồng ( Bằng chữ : ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ) .
4.2. Phương thức thanh toán giao dịch như sau : …………………………………………………………………………………
4.3. Việc giao và nhận số tiền nêu tại khoản 1 Điều này do hai bên tự thực thi và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý .

ĐIỀU 5: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

5.1. Nghĩa vụ của bên A :
a ) Chuyển giao đất cho bên B đủ diện tích quy hoạnh, đúng vị trí, số hiệu, hạng đất, loại đất và thực trạng đất như đã thoả thuận vào thời gian : ………………………..
b ) Đăng ký việc cho thuê quyền sử dụng đất ;
c ) Cho thuê quyền sử dụng đất trong thời hạn được giao, được thuê ;
d ) Kiểm tra, nhắc nhở bên B bảo vệ, giữ gìn đất và sử dụng đất đúng mục tiêu ;
e ) Nộp thuế sử dụng đất, trừ trường hợp có thỏa thuận hợp tác khác ;
f ) Báo cho bên B về quyền của người thứ ba so với thửa đất, nếu có .
5.2. Quyền của bên A :
a ) Yêu cầu bên B trả đủ tiền thuê ;
b ) Yêu cầu bên B chấm hết ngay việc sử dụng đất không đúng mục tiêu, huỷ hoại đất hoặc làm giảm sút giá trị của đất ; nếu bên B không chấm hết hành vi vi phạm, thì bên A có quyền đơn phương đình chỉ hợp đồng, nhu yếu bên B hoàn trả đất và bồi thường thiệt hại ;
c ) Yêu cầu bên B trả lại đất khi thời hạn cho thuê đã hết .

ĐIỀU 6: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

6.1. Nghĩa vụ của bên B :
a ) Sử dụng đất đúng mục tiêu, đúng ranh giới, đúng thời hạn thuê ;
b ) Không được hủy hoại, làm giảm sút giá trị sử dụng của đất và phải thực thi những nhu yếu khác như đã thoả thuận trong hợp đồng ;
c ) Trả đủ tiền thuê quyền sử dụng đất đúng thời hạn, đúng khu vực và theo phương pháp đã thoả thuận ; nếu việc sử dụng đất không sinh lợi thì bên B vẫn phải trả đủ tiền thuê, trừ trường hợp có thoả thuận khác ;
d ) Tuân theo những pháp luật về bảo vệ thiên nhiên và môi trường ; không được làm tổn hại đến quyền, quyền lợi của người sử dụng đất xung quanh ;
e ) Trả lại đất đúng thực trạng như khi nhận sau khi hết thời hạn thuê, trừ trường hợp có thoả thuận khác .
6.2. Quyền của bên B :
a ) Yêu cầu bên A chuyển giao đất đủ diện tích quy hoạnh, đúng vị trí, số hiệu, hạng đất, loại đất và thực trạng đất như đã thoả thuận ;
b ) Được sử dụng đất không thay đổi theo thời hạn thuê đã thoả thuận ;
c ) Được hưởng hoa lợi, cống phẩm từ việc sử dụng đất ;
d ) Yêu cầu bên A giảm, miễn tiền thuê trong trường hợp do bất khả kháng mà hoa lợi, cống phẩm bị mất hoặc bị giảm sút ;
4. Đơn phương chấm hết triển khai hợp đồng theo pháp luật của pháp lý .

ĐIỀU 7: VIỆC ĐĂNG KÝ CHO THUÊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ LỆ PHÍ

7.1. Việc ĐK cho thuê quyền sử dụng đất tại cơ quan có thẩm quyền theo pháp luật của pháp lý do bên A chịu nghĩa vụ và trách nhiệm triển khai .
7.2. Lệ phí tương quan đến việc thuê quyền sử dụng đất theo Hợp đồng này do bên ………. chịu nghĩa vụ và trách nhiệm nộp .

ĐIỀU 8: CHẬM TRẢ TIỀN THUÊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Khi bên B chậm trả tiền thuê quyền sử dụng đất theo thoả thuận thì bên A hoàn toàn có thể gia hạn ; nếu hết thời hạn đó mà bên B không triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm thì bên A có quyền đơn phương chấm hết triển khai hợp đồng, nhu yếu bên B trả lại đất. Bên A có quyền nhu yếu bên B trả đủ tiền trong thời hạn đã thuê kể cả lãi so với khoản tiền chậm trả theo lãi suất vay cơ bản do Ngân hàng Nhà nước lao lý tương ứng với thời hạn chậm trả tại thời gian giao dịch thanh toán .

ĐIỀU 9: BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI DO ĐẤT BỊ THU HỒI

9.1. Khi bên A hoặc bên B cố ý vi phạm nghĩa vụ và trách nhiệm của người sử dụng đất dẫn đến việc Nhà nước tịch thu đất thì bên vi phạm phải bồi thường thiệt hại cho bên kia .
9.2. Trong trường hợp hợp đồng thuê quyền sử dụng đất đang có hiệu lực hiện hành nhưng do nhu yếu về quốc phòng, bảo mật an ninh, quyền lợi vương quốc, quyền lợi công cộng và tăng trưởng kinh tế tài chính mà Nhà nước tịch thu đất thì hợp đồng thuê quyền sử dụng đất chấm hết trước thời hạn .
9.3. Trong trường hợp bên B đã trả tiền trước thì bên A phải trả lại cho bên B khoản tiền còn lại tương ứng với thời hạn chưa sử dụng đất ; nếu bên B chưa trả tiền thì chỉ phải trả tiền tương ứng với thời hạn đã sử dụng đất .
9.4. Bên A được Nhà nước bồi thường thiệt hại do tịch thu đất theo pháp luật của pháp lý, còn bên B được Nhà nước bồi thường thiệt hại về hoa lợi có trên đất .

ĐIỀU 10 : QUYỀN TIẾP TỤC THUÊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT KHI MỘT BÊN CHẾT

10.1. Trong trường hợp bên A là cá thể chết thì bên B vẫn được liên tục thuê quyền sử dụng đất cho đến hết thời hạn thuê .
10.2. Trong trường hợp bên B là cá thể chết thì thành viên trong hộ mái ấm gia đình của người đó được liên tục thuê quyền sử dụng đất cho đến hết thời hạn thuê nhưng phải báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền .

ĐIỀU 11: PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Trong quy trình thực thi Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, những bên cùng nhau thương lượng xử lý trên nguyên tắc tôn trọng quyền hạn của nhau ; trong trường hợp không thương lượng được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để nhu yếu toà án có thẩm quyền xử lý theo lao lý của pháp lý

ĐIỀU 12: CAM KẾT GIỮA CÁC BÊN VỀ HỢP ĐỒNG THUÊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Bên A và bên B chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý về những lời cam kết sau đây :
12.1. Bên A cam kết :
a ) Những thông tin về nhân thân, về thửa đất đã ghi trong Hợp đồng này là đúng thực sự ;
b ) Thửa đất thuộc trường hợp được cho thuê quyền sử dụng đất theo pháp luật của pháp lý ;
c ) Tại thời gian giao kết Hợp đồng này :
– Thửa đất không có tranh chấp ;
– Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo vệ thi hành án ;
d ) Việc giao kết Hợp đồng này trọn vẹn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc ;
e ) Thực hiện đúng và vừa đủ toàn bộ những thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này .
12.2. Bên B cam kết :
a ) Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng thực sự ;
b ) Đã xem xét kỹ, biết rõ về thửa đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này và những sách vở về quyền sử dụng đất ;
c ) Việc giao kết Hợp đồng này trọn vẹn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc ;
d ) Thực hiện đúng và không thiếu những thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này .

ĐIỀU 13: HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG THUÊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

13.1. Hợp đồng có hiệu lực thực thi hiện hành kể từ ngày ……….. tháng ……….. năm ……….. đến hết ngày ………… tháng ………. năm ………..
13.2. Chấm dứt triển khai hợp đồng :
a ) Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất chấm hết trong những trường hợp sau đây :
– Hết thời hạn thuê và không được gia hạn thuê ;
– Theo thoả thuận của những bên ;
– Nhà nước tịch thu đất ;
– Một trong những bên đơn phương chấm hết triển khai hợp đồng hoặc hủy bỏ hợp đồng theo thoả thuận hoặc theo lao lý của pháp lý ;
– Bên B là cá thể chết mà trong hộ mái ấm gia đình của người đó không còn thành viên nào khác hoặc có nhưng không có nhu yếu liên tục thuê ;
– Diện tích đất thuê không còn do thiên tai ;
– Các trường hợp khác do pháp lý pháp luật .
b ) Khi hợp đồng thuê quyền sử dụng đất chấm hết, bên B phải Phục hồi thực trạng đất như khi nhận đất, trừ pháp lý có pháp luật khác. Tài sản gắn liền với đất được ………………………………
Hợp đồng được lập thành … … …. ( … … … .. ) bản, mỗi bên giữ một bản và có giá trị như nhau .

                ĐẠI DIỆN BÊN A                                          ĐẠI DIỆN BÊN B

Chức vụ Chức vụ
( Ký tên đóng dấu ) ( Ký tên đóng dấu )

PHẦN GHI CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

Nội dung xác nhận của Ủy Ban Nhân Dân xã, phường, thị xã nơi có đất cho thuê :
– Về sách vở sử dụng đất : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
– Về thực trạng thửa đất : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
+ Chủ sử dụng đất : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
+ Loại đất : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
+ Diện tích : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
+ Thuộc tờ map số : … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
+ Số thửa đất : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
+ Đất sử dụng không thay đổi, không có tranh chấp : … … … … … … … … ..
– Về điều kiện kèm theo cho thuê quyền sử dụng đất : … … … … … … … … … … … …

………………., ngày … .. tháng … .. năm … … .
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ / PHƯỜNG / T.Tr
( Ghi rõ họ tên, ký tên và đóng dấu )

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

Hôm nay, ngày ……… tháng ………. năm ……… ( Bằng chữ : ……………………………………………………. )
tại ……………………………………………, tôi ………………………………………, Công chứng viên, Phòng Công chứng số ……………, tỉnh / thành phố ……………………………………….

CÔNG CHỨNG:

– Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất được giao kết giữa bên A là …………………………………………..
và bên B là …………………………………………… ; những bên đã tự nguyện thoả thuận giao kết hợp đồng ;
– Tại thời gian công chứng, những bên đã giao kết hợp đồng có năng lượng hành vi dân sự tương thích theo lao lý của pháp lý ;
– Nội dung thoả thuận của những bên trong hợp đồng không vi phạm điều cấm của pháp lý, không trái đạo đức xã hội ;
– Hợp đồng này được làm thành ………. bản chính ( mỗi bản chính gồm ……. tờ, …….. trang ), giao cho :
+ Bên A …… bản chính ;
+ Bên B ……. bản chính ;
Lưu tại Phòng Công chứng một bản chính .
Số ………………………….., quyển số ……………. TP / CC-SCC / HĐGD .

CÔNG CHỨNG VIÊN
( Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên )

Ghi chú :

(1) Các bên thỏa thuận việc công chứng hoặc chứng thực theo quy định tại Điều 167 Luật đất đai 2013;

( 2 ) Quy định cụ thể tại Điều 95 Luật đất đai năm 2013 .
Trên đây là mẫu hợp đồng thuê quyền sử dụng đất chi tiết cụ thể, khá đầy đủ và mới nhất do Homedy – nền tảng liên kết bất động sản tổng hợp lại. Rất mong rằng bài viết trên sẽ giúp ích cho bạn trong việc kiến thiết xây dựng bản hợp đồng quyền sử dụng đất bảo vệ tính pháp lý. Đừng quên theo dõi, update những tin tức mới nhất về thị trường mua và bán nhà đất, mời bạn cùng truy vấn Homedy ngay ngày hôm nay !
Theo Homedy Blog Tư vấn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *