Chứng thư thẩm định giá tài sản

Chứng thư thẩm định giá tài sản

(TDVC Chứng thư thẩm định giá tài sản) – Chứng thư thẩm định giá là văn bản do Doanh nghiệp, tổ chức thẩm định giá lập ra nhằm chứng nhận giá trị tài sản, xác nhận những điều trình bày là đúng với những phân tích bị hạn chế do các giải thiết đã được báo cáo và thẩm định dựa trên tên, địa chỉ của Thẩm định viên. Chứng thư thẩm định giá dùng để thông báo cho khách hàng khách hàng và các bên liên quan của chủ doanh nghiệp thẩm định giá biết về kết quả của báo cáo kết quả thẩm định giá. Trong chứng thư thẩm định giá sẽ nêu những nội dung cơ bản của báo cáo kết quả thẩm định giá như sau:

 • Số hợp đồng thẩm định giá và/hoặc văn bản yêu cầu/đề nghị thẩm định giá.
 • Thông tin về khách hàng thẩm định giá.
 • Thông tin chính về tài sản thẩm định giá (tên và chủng loại tài sản, đặc điểm về mặt pháp lý và kinh tế – kỹ thuật).
 • Mục đích thẩm định giá.
 • Thời điểm thẩm định giá.
 • Căn cứ pháp lý.
 • Cơ sở giá trị của tài sản thẩm định giá.
 • Giả thiết và giả thiết đặc biệt
 • Cách tiếp cận và phương pháp thẩm định giá.
 • Những điều khoản loại trừ và hạn chế của kết quả thẩm định giá.
 • Kết quả thẩm định giá cuối cùng.
 • Họ tên, số thẻ và chữ ký của thẩm định viên được giao chịu trách nhiệm thực hiện thẩm định giá đã ký Báo cáo.
 • Họ tên, số thẻ, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc người đại diện theo ủy quyền trong lĩnh vực thẩm định giá (nếu có) của doanh nghiệp thẩm định giá và dấu của doanh nghiệp thẩm định giá trường hợp phát hành chứng thư tại doanh nghiệp thẩm định giá. Họ tên, số thẻ, chữ ký của người đứng đầu chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá và dấu của chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá được phát hành chứng thư tại chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá theo ủy quyền của doanh nghiệp thẩm định giá.
 • Thời hạn có hiệu lực của kết quả thẩm định giá.
 • Các phụ lục kèm theo (nếu có).

Chứng thư thẩm định giá gửi cho người mua gồm có cả báo cáo giải trình tác dụng thẩm định giá .Thẩm định giá Thành Đô CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

1. Mẫu báo cáo kết quả thẩm định giá theo Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 06 như sau:

a, Áp dụng cho doanh nghiệp thẩm định giá:

Tên doanh nghiệp
——–
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-
Số: ………

……, ngày …… tháng ….. năm …..

BÁO CÁO KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH GIÁ

( Kèm theo Chứng thư thẩm định giá số … … … … .. ngày … …. / … … / … …. )1. Các thông tin về doanh nghiệp thẩm định giáTên doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính và địa chỉ văn phòng thanh toán giao dịch ( nếu có ) .2. Các thông tin cơ bản về cuộc thẩm định giá

 • Thông tin về khách hàng thẩm định giá tài sản, số hợp đồng thẩm định giá và/hoặc văn bản yêu cầu/đề nghị thẩm định giá.
 • Tên tài sản thẩm định giá.
 • Thời điểm thẩm định giá.
 • Mục đích thẩm định giá.
 • Các nguồn thông tin được sử dụng trong quá trình thẩm định giá và mức độ kiểm tra, thẩm định các nguồn thông tin đó.
 • Căn cứ pháp lý để thẩm định giá.

3. tin tức tổng quan về thị trường, những thông tin về thị trường thanh toán giao dịch của nhóm ( loại ) gia tài thẩm định giá

 • Có thể bao gồm các thông tin như:
 • Thông tin tổng quan về thị trường
 • Thực trạng và triển vọng cung cầu của nhóm (loại) tài sản thẩm định giá.
 • Phân tích về các tài sản thay thế hoặc cạnh tranh.
 • Thông tin về các yếu tố kinh tế, xã hội, và các yếu tố khác có ảnh hưởng đến giá trị tài sản thẩm định giá.
 • Các thông tin khác có liên quan.

4. tin tức về gia tài thẩm định giáCăn cứ hiệu quả khảo sát trong thực tiễn, tích lũy thông tin và nghiên cứu và phân tích thông tin, trình diễn thông tin chi tiết cụ thể về gia tài thẩm định giá theo hướng dẫn tại Phụ lục số 1 của Tiêu chuẩn này .5. Cơ sở giá trị của gia tài thẩm định giá6. Giả thiết và giả thiết đặc biệt quan trọng ( nếu có ) .7. Cách tiếp cận, chiêu thức thẩm định giáa ) Cách tiếp cận, chiêu thức thẩm định giá vận dụng .

 • Nêu rõ căn cứ lựa chọn cách tiếp cận, phương pháp thẩm định giá áp dụng.
 • Trường hợp áp dụng nhiều phương pháp thẩm định giá: chỉ rõ phương pháp thẩm định giá nào là phương pháp thẩm định giá chính, phương pháp thẩm định giá nào được sử dụng để kiểm tra, đối chiếu, từ đó phân tích, tính toán để đi đến kết luận cuối cùng về kết quả thẩm định giá.
 • Trường hợp chỉ áp dụng được 01 phương pháp thẩm định giá, nêu rõ lý do.

b ) Xác định giá trị gia tài cần thẩm định giá

 • Dựa trên các cách tiếp cận, phương pháp thẩm định giá lựa chọn; thể hiện những lập luận, phân tích, chứng cứ, số liệu, bảng tính, … cho những lần điều chỉnh, tính toán trong cả quá trình thẩm định giá để xác định giá trị tài sản cần thẩm định giá. Các thông tin, số liệu sử dụng cần phải được trích dẫn nguồn cụ thể.
 • Kết quả thẩm định giá.

8. Thời hạn có hiệu lực thực thi hiện hành của hiệu quả thẩm định giá9. Những lao lý loại trừ và hạn chế10. Các phụ lục kèm theo

 • Danh sách tất cả các tài liệu, thông tin liên quan đến việc thẩm định giá.
 • Tài liệu thể hiện tính pháp lý và đặc điểm kỹ thuật của tài sản thẩm định giá (được hướng dẫn chi tiết tại Phụ lục số 2 của Tiêu chuẩn này).
 • Kết quả khảo sát thực tế của tài sản thẩm định giá.
 • Các nội dung khác liên quan đến cuộc thẩm định giá (nếu có).

Báo cáo kết quả thẩm định giá được phát hành ……. bản chính bằng tiếng Việt (trong trường hợp Báo cáo kết quả thẩm định giá được phát hành bằng 02 ngôn ngữ trở lên) kèm theo Chứng thư thẩm định giá số ……….. ngày …../…./…….. tại ..

THẨM ĐỊNH VIÊN VỀ GIÁ HÀNH NGHỀ

Họ tên

Số thẻ thẩm định viên về giá : … … … .

DOANH NGHIỆP THẨM ĐỊNH GIÁ

( Chức danh của người đại diện thay mặt theo pháp lý của doanh nghiệp thẩm định giá hoặc người đại diện thay mặt theo ủy quyền trong nghành thẩm định giá ( nếu có ) của doanh nghiệp thẩm định giá )

Họ tên

Số thẻ thẩm định viên về giá : … … … .

b, Áp dụng cho Trụ sở doanh nghiệp thẩm định giá

TÊN DOANH NGHIỆP
TÊN CHI NHÁNH
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

Số : … … … …

……., ngày ……. tháng …… năm …….

BÁO CÁO KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH GIÁ

(Kèm theo Chứng thư thẩm định giá số ………….. ngày ……./……/…….)

1. Các thông tin về Trụ sở doanh nghiệp thẩm định giá

 • Tên doanh nghiệp chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về hoạt động giải trí Trụ sở, trụ sở chính và văn phòng thanh toán giao dịch ( nếu có ) .
 • Tên Trụ sở, địa chỉ trụ sở chính và địa chỉ văn phòng thanh toán giao dịch ( nếu có ) .

2. Các thông tin cơ bản về cuộc thẩm định giá

 • tin tức về người mua thẩm định giá gia tài, số hợp đồng thẩm định giá và / hoặc văn bản nhu yếu / ý kiến đề nghị thẩm định giá .
 • Tên gia tài thẩm định giá .
 • Thời điểm thẩm định giá .
 • Mục đích thẩm định giá .
 • Các nguồn thông tin được sử dụng trong quy trình thẩm định giá và mức độ kiểm tra, thẩm định những nguồn thông tin đó .
 • Căn cứ pháp lý để thẩm định giá .

3. tin tức tổng quan về thị trường, những thông tin về thị trường thanh toán giao dịch của nhóm ( loại ) gia tài thẩm định giáCó thể gồm có những thông tin như :

 • tin tức tổng quan về thị trường
 • Thực trạng và triển vọng cung và cầu của nhóm ( loại ) gia tài thẩm định giá .
 • Phân tích về những gia tài sửa chữa thay thế hoặc cạnh tranh đối đầu .
 • tin tức về những yếu tố kinh tế tài chính, xã hội, và những yếu tố khác có tác động ảnh hưởng đến giá trị gia tài thẩm định giá .
 • Các thông tin khác có tương quan .

4. tin tức về gia tài thẩm định giáCăn cứ tác dụng khảo sát thực tiễn, tích lũy thông tin và nghiên cứu và phân tích thông tin, trình diễn thông tin chi tiết cụ thể về gia tài thẩm định giá theo hướng dẫn tại Phụ lục số 1 của Tiêu chuẩn này .5. Cơ sở giá trị của gia tài thẩm định giá6. Giả thiết và giả thiết đặc biệt quan trọng ( nếu có ) .7. Cách tiếp cận, chiêu thức thẩm định giáa ) Cách tiếp cận, giải pháp thẩm định giá vận dụng .

 • Nêu rõ địa thế căn cứ lựa chọn cách tiếp cận, chiêu thức thẩm định giá vận dụng .
 • Trường hợp vận dụng nhiều giải pháp thẩm định giá : chỉ rõ chiêu thức thẩm định giá nào là chiêu thức thẩm định giá chính, giải pháp thẩm định giá nào được sử dụng để kiểm tra, so sánh, từ đó nghiên cứu và phân tích, đo lường và thống kê để đi đến Kết luận ở đầu cuối về hiệu quả thẩm định giá .
 • Trường hợp chỉ vận dụng được 01 giải pháp thẩm định giá, nêu rõ nguyên do .

b ) Xác định giá trị gia tài cần thẩm định giá

 • Dựa trên những cách tiếp cận, giải pháp thẩm định giá lựa chọn ; bộc lộ những lập luận, nghiên cứu và phân tích, chứng cứ, số liệu, bảng tính, … cho những lần kiểm soát và điều chỉnh, thống kê giám sát trong cả quy trình thẩm định giá để xác lập giá trị gia tài cần thẩm định giá. Các thông tin, số liệu sử dụng cần phải được trích dẫn nguồn đơn cử .
 • Kết quả thẩm định giá .

8. Thời hạn có hiệu lực thực thi hiện hành của tác dụng thẩm định giá9. Những pháp luật loại trừ và hạn chế10. Các phụ lục kèm theo

 • Danh sách tất cả các tài liệu, thông tin liên quan đến việc thẩm định giá.

 • Tài liệu bộc lộ tính pháp lý và đặc thù kỹ thuật của gia tài thẩm định giá ( được hướng dẫn cụ thể tại Phụ lục số 2 của Tiêu chuẩn này ) .
 • Kết quả khảo sát thực tiễn của gia tài thẩm định giá .
 • Các nội dung khác tương quan đến cuộc thẩm định giá ( nếu có ) .

Báo cáo kết quả thẩm định giá được phát hành ……. bản chính bằng tiếng Việt (trong trường hợp Báo cáo kết quả thẩm định giá được phát hành bằng 02 ngôn ngữ trở lên) kèm theo Chứng thư thẩm định giá số ……….. ngày …../…./…….. tại ..<doanh nghiệp thẩm định giá/ chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá>…

THẨM ĐỊNH VIÊN VỀ GIÁ HÀNH NGHỀ

Họ tên

Số thẻ thẩm định viên về giá : … … … .

CHI NHÁNH DOANH NGHIỆP THẨM ĐỊNH GIÁ

(Chức danh của người đứng đầu chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá)

Họ tên

Số thẻ thẩm định viên về giá : … … … .

2. Mẫu chứng thư thẩm định giá theo Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 06

TÊN DOANH NGHIỆP
(TÊN CHI NHÁNH)*
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

Số : … … … .

…….., ngày …… tháng …… năm ..….

CHỨNG THƯ THẨM ĐỊNH GIÁ

Kính gửi: …….<Khách hàng thẩm định giá và bên thứ ba sử dụng kết quả thẩm định giá (nếu có) theo thỏa thuận tại hợp đồng thẩm định giá đã ký kết>……

Căn cứ Hợp đồng thẩm định giá số ……. ngày …../……./…….. ký kết giữa <doanh nghiệp thẩm định giá/ chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá được phát hành chứng thư thẩm định giá> và/hoặc văn bản yêu cầu/ đề nghị thẩm định giá số ngày …../……./…….. của <khách hàng thẩm định giá>;

Căn cứ Báo cáo kết quả thẩm định giá số ……. ngày …../……./…….. của <doanh nghiệp thẩm định giá/chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá được phát hành chứng thư thẩm định giá>;

Căn cứ khác ( nếu có ) ,

<Doanh nghiệp thẩm định giá/Chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá được phát hành chứng thư thẩm định giá> cung cấp Chứng thư thẩm định giá số …….. ngày …../……./…….. với các nội dung sau đây:

1. Khách hàng thẩm định giá

 • Tên cơ quan / tổ chức triển khai / cá thể ( tên khá đầy đủ bằng tiếng Việt ) : … … … … … … .
 • Địa chỉ trụ sở chính : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
 • Số điện thoại cảm ứng : … … … … … … … … … …. Số fax : … … … … … … … … … … … … .
 • Người đứng đầu/ đại diện theo pháp luật: …..<Họ tên, số CMND và ngày cấp>……..

2. tin tức về gia tài thẩm định giáTên và chủng loại gia tài, đặc thù về mặt pháp lý và kỹ thuật của gia tài thẩm định giá .3. Thời điểm thẩm định giá4. Mục đích thẩm định giá5. Căn cứ pháp lýNêu rõ những văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn thẩm định giá do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ở Trung ương hoặc địa phương phát hành có tương quan đến cuộc thẩm định giá gia tài .6. Cơ sở giá trị của gia tài thẩm định giáChỉ vận dụng một loại cơ sở giá trị ( thị trường hoặc phi thị trường ) so với một loại gia tài .7. Giả thiết và giả thiết đặc biệt quan trọng ( nếu có ) .8. Cách tiếp cận, giải pháp thẩm định giáNêu rõ cách tiếp cận, chiêu thức thẩm định giá vận dụng và địa thế căn cứ lựa chọn .9. Kết quả thẩm định giá10. Những lao lý loại trừ và hạn chế của tác dụng thẩm định giá11. Thời hạn có hiệu lực hiện hành của tác dụng thẩm định giá12. Các tài liệu kèm theo– Báo cáo tác dụng thẩm định giá– Các phụ lục kèm theo ( nếu có ) .

Chứng thư thẩm định giá được phát hành ……. bản chính bằng tiếng Việt (trong trường hợp Chứng thư thẩm định giá được phát hành bằng 02 ngôn ngữ trở lên) tại ..<Doanh nghiệp thẩm định giá/ chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá được phát hành chứng thư thẩm định giá>…. <Doanh nghiệp thẩm định giá/ chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá được phát hành chứng thư thẩm định giá> giữ …….. bản, khách hàng thẩm định giá giữ ……. bản, bên thứ ba (nếu có theo thỏa thuận tại hợp đồng thẩm định giá liên quan đã được ký kết) giữ …….. bản- có giá trị như nhau.

Mọi hình thức sao chép Chứng thư thẩm định giá không có sự đồng ý bằng văn bản của ..<doanh nghiệp thẩm định giá/ chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá được phát hành chứng thư thẩm định giá>…. đều là hành vi vi phạm pháp luật.

THẨM ĐỊNH VIÊN VỀ GIÁ HÀNH NGHỀ

Họ tên

Số thẻ thẩm định viên về giá : … … … .

DOANH NGHIỆP THẨM ĐỊNH GIÁ/CHI NHÁNH DOANH NGHIỆP THẨM ĐỊNH GIÁ ĐƯỢC PHÁT HÀNH CHỨNG THƯ THẨM ĐỊNH GIÁ

(Chức danh của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp thẩm định giá hoặc người đại diện theo ủy quyền trong lĩnh vực thẩm định giá (nếu có) của doanh nghiệp thẩm định giá/Chức danh của người đứng đầu chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá được phát hành chứng thư thẩm định giá)

Họ tên

Số thẻ thẩm định viên về giá : … … ..Mọi cụ thể xin sung sướng liên hệ :

CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM ĐỊNH GIÁ THÀNH ĐÔ

 • Hội sở : Tầng 6 toà nhà Seaprodex số 20 Láng Hạ, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội .
 • hotline : 0985103666 – 0906020090 | | E-Mail : info@tdvc.com.vn
 • Hệ thống thẩm định giá toàn nước :XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY
 • Hồ sơ năng lượng : TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết : 

“Chứng thư thẩm định giá tài sản” 

tại chuyên mục tin Bảng giá đất nhà nước của Công ty cổ phần Thẩm định giá Thành Đô, đơn vị thẩm định giá uy tín hàng đầu tại Việt Nam.

Liên hệ thẩm định giá:   0985 103 666  0906 020 090

Website : www.thamdinhgiathanhdo.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *