Công văn 3074/BHXH-CĐ năm 2016 về cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội (mẫu GCN) phôi mới do Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
TP. HỒ CHÍ MINH

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 3074/BHXH-CĐ
V/v cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH (mẫu GCN) phôi mới

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 12 năm 2016

Kính gửi: Các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

– Căn cứ Thông tư 14/2016 / TT-BYT ngày 12/5/2016 của Bộ Y tế lao lý cụ thể thi hành 1 số ít điều của Luật BHXH thuộc nghành nghề dịch vụ y tế và Quyết định số 4520 / QĐ-BYT ngày 22/8/2016 của Bộ Y tế về việc đính chính Thông tư 14/2016 / TT-BYT ngày 12/5/2016. – Căn cứ Công văn số 4666 / BHXH-CSXH ngày 21/11/2016 của BHXH Việt nam hướng dẫn về mẫu, in, cấp và quản trị Giấy ghi nhận nghỉ việc hưởng BHXH mới ( mẫu GCN mới ).

Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh (BHXH TP.HCM) hướng dẫn các cơ sở khám chữa bệnh về việc cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH (mẫu GCN mới) theo quy định của Bảo hiểm xã hội Việt nam kể từ ngày 01/01/2017 như sau:

1. Từ ngày 01/01/2017 các cơ sở khám chữa bệnh đã được nhận đầy đủ Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH (mẫu GCN mới) từ BHXH TP.HCM thì cấp cho người lao động khi đến khám chữa bệnh theo mẫu GCN mới.

2. Chỉ sử dụng Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH (mẫu C65-HD cũ) cấp cho người lao động khi đến khám chữa bệnh đến hết ngày 31/12/2016.

3. Đề nghị những cơ sở khám chữa bệnh thống nhất thực thi cấp hàng loạt mẫu GCN mới cho người lao động khi đến khám chữa bệnh kể từ ngày 01/01/2017 ; BHXH TP Hồ Chí Minh sẽ phân phối list những cơ sở khám chữa bệnh trên địa phận Thành phố Hồ Chí Minh được cấp mẫu GCN mới trên website của cơ quan BHXH TP.Hồ Chí Minh để những đơn vị chức năng sử dụng lao động, người lao động biết và triển khai. 4. Đối với Giấy ghi nhận nghỉ việc hưởng BHXH ( mẫu C65-HD cũ ) đề xuất những cơ sở khám chữa bệnh chuyển trả hết : những quyển ( mẫu C65-HD cũ ) chưa sử dụng hết và những cùi lưu ( mẫu C65-HD cũ ) đã cấp cho người lao động về BHXH TP Hồ Chí Minh ( Phòng Chế độ BHXH ) từ ngày 01/01/2017 đến hết ngày 31/3/2017. Trong quy trình thực thi nếu có vướng mắc ý kiến đề nghị liên hệ BHXH Thành phố ( Phòng Chế độ BHXH ) để được hướng dẫn. Trân trọng. /.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– Các phòng nghiệp vụ BHXH;
– BHXH các quận huyện;
– Website BHXH TP.HCM;
– Lưu: VT, CĐ (2b).

GIÁM ĐỐC

Cao Văn Sang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *