biên bản lấy lời khai của đương sự, mẫu biên bản ghi lời khai, đương sự, bị đơn

Luật Việt Hưng cung ứng Mẫu số 02 – DS – Biên bản lấy lời khai của đương sự mới nhất được dùng để ghi lời khai của đương sự trong vụ án dân sự, tranh chấp dân sự tại những cấp TANDTC .

Mẫu số 02 – DS ( Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017 / NQ-HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao )
TÒA ÁN NHÂN DÂN ……….(1)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN

LẤY LỜI KHAI CỦA ĐƯƠNG SỰ

Hồi. …. giờ. …. phút ngày. …. tháng … .. năm … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Tại ( 2 ) : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
( 3 ) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
thực thi lấy lời khai của ( 4 ) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Địa chỉ ( 5 ) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Nơi thao tác ( 6 ) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Là : … … … … … ( 7 ) trong vụ án dân sự thụ lý số … … / TLST – … … … … … … … … … … … … … … … ( 8 )
Về việc ( 9 ) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
( 10 ) … … … … … … … … … … … … … … khai :
( 11 ) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Việc lấy lời khai kết thúc hồi … .. giờ … phút cùng ngày .
… … … … … … ( 12 ) đã … … … … … … … … … … … .. ( 13 ), công nhận là biên bản ghi đúng lời khai của mình .
NGƯỜI KHAI
( Ký tên, ghi rõ họ tên

hoặc điểm chỉ)  (14)

 

 

THƯ KÝ TÒA ÁN

GHI BIÊN BẢN

( Ký tên, ghi rõ họ tên )

 

 

 

THẨM PHÁN
( Ký tên, ghi rõ họ tên ,
đóng dấu )

 

Hướng dẫn sử dụng mẫu số 02-DS:

( 1 ) Ghi tên Tòa án triển khai lấy lời khai ; nếu là Tòa án nhân dân cấp huyện, thì cần ghi rõ Tòa án nhân dân huyện nào thuộc tỉnh, thành phố thường trực TW nào ( ví vụ : Tòa án nhân dân huyện X, tỉnh H ) ; nếu là Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố thường trực TW, thì ghi rõ Tòa án nhân dân tỉnh ( thành phố ) đó ( ví dụ : Tòa án nhân dân thành phố Thành Phố Hà Nội ) .
( 2 ) Ghi khu vực lấy lời khai .
( 3 ) Tùy trường hợp mà ghi đơn cử. Nếu Thẩm phán lấy lời khai và tự mình ghi biên bản lấy lời khai thì ghi “ Tôi là Nguyễn Văn A – Thẩm phán ” ; nếu Thẩm phán lấy lời khai và có Thư ký Tòa án ghi biên bản lất lời khai thì ghi “ Chúng tôi : Nguyễn Văn A – Thẩm phán và Trần Thị B – Thư ký Tòa án ” .
( 4 ), ( 5 ) và ( 6 ) Nếu là cá thể thì ghi họ tên, địa chỉ nơi cư trú và nơi thao tác của người được lấy lời khai ; nếu là cơ quan, tổ chức triển khai thì ghi tên, địa chỉ trụ sở của cơ quan, tổ chức triển khai và người đại diện thay mặt của cơ quan, tổ chức triển khai đó. Cần chú ý quan tâm so với cá thể, thì tuỳ theo độ tuổi mà ghi Ông hoặc Bà, Anh hoặc Chị trước khi ghi họ tên ( ví dụ : Bà Trần Thị Q ). Đối với người đại diện thay mặt theo ủy quyền thì ghi rõ văn bản chuyển nhượng ủy quyền .
( 7 ) Ghi tư cách đương sự của người được lấy lời khai ( ví dụ : là nguyên đơn, bị đơn … ) .
( 8 ) Ghi số, ký hiệu và ngày, tháng, năm thụ lý vụ án ( ví dụ : Số : 30/2017 / TLST-HNGĐ ) .
( 9 ) Ghi quan hệ tranh chấp .
( 10 ) Ghi họ tên của người được lấy lời khai ( ví dụ : Bà Trần Thị Q khai 🙂 .

(11) Ghi lời khai của đương sự.

( 12 ) Chỉ ghi tên đương sự, tùy theo độ tuổi mà ghi Ông hoặc Bà, Anh hoặc Chị trước khi ghi tên ( ví dụ : Bà Q. ) .
( 13 ) Tùy từng trường hợp mà ghi “ tự đọc ” hoặc “ nghe đọc ” .
( 14 ) Trường hợp biên bản ghi lời khai được lập ngoài trụ sở Tòa án thì phải ghi rõ họ tên, chữ ký của người làm chứng hoặc xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Công an xã, phường, thị xã hoặc cơ quan, tổ chức triển khai nơi lập biên bản ; trường hợp lấy lời khai với sự xuất hiện của người đại diện thay mặt hợp pháp của đương sự theo lao lý tại khoản 3 Điều 98 thì ghi rõ họ tên, chữ ký của người đại diện thay mặt hợp pháp .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *