Các mẫu biên bản cuộc họp và cách viết chuẩn nhất, thông dụng nhất hiện nay

Trong việc làm cũng như trong hoạt động và sinh hoạt hằng ngày tất cả chúng ta rất hay sử dụng biên bản để ghi lại những nội dung, sự kiện đã diễn ra trong mái ấm gia đình, công ty hoặc cơ quan nơi tất cả chúng ta thao tác. Mỗi biên bản có cách trình diễn và nội dung khác nhau. Mẫu biên bản họp hội đồng thành viên vận dụng so với công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn trong việc đưa ra những quyết định hành động quan trọng và có giá trị pháp lý cao nhất so với loai hình công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn hai thành viên. Luật Thiên Minh ra mắt mẫu này để Quý khách hàng tìm hiểu thêm :

Mẫu biên bản họp hội đồng thành viên

mẫu biên bản cuộc họp
Mẫu biên bản họp hội đồng thành viên

CÔNG TY TNHH …….
———————
Số:…………..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
********

Địa danh, ngày … .. tháng …. năm … … .


 
 BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CÔNG TY TNHH …………….
(Về việc …………………………..)

Hôm nay, vào hồi … .., tại trụ sở chính công ty. Hội đồng thành viên Công ty … … … … ( GCN ĐK kinh doanh số : … … … …. do phòng ĐK kinh doanh thương mại – Sở Kế hoạch và Đầu tư … … …. cấp ngày : … … … … ) triển khai phiên họp nhằm mục đích tranh luận và trải qua việc đổi khác nội dung ĐK kinh doanh thương mại của công ty .
A. THÀNH PHẦN THAM DỰ
1. Các thành viên xuất hiện :

STT    Họ và tên    Sô vốn góp (đồng)    Tỷ lệ vốn góp (%)
1               
2                                             
Tổng:          
2. Các thành viên vắng mặt:

– … … … … … … … … ..
– … … … … … … … … …
3. Thành viên mời :
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
4. Chủ tọa và thư ký :
Chủ tọa : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Thư ký : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
B. NỘI DUNG CUỘC HỌP
1. Mục đích, chương trình họp
Hội đồng thành viên công ty thực thi phiên họp nhằm mục đích luận bàn và trải qua giải pháp … … … … … … … … … …
Sau khi quản trị Hội đồng thành viên đọc công bố khai mạc cuộc họp, lắng nghe những nội dung cần luận bàn, những thành viên sẽ triển khai đàm đạo, cho quan điểm và triển khai biểu quyết .
2. Các yếu tố được bàn luận và biểu quyết tại cuộc họp
Các nội dung cần đàm đạo và trải qua gồm có :
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Kết quả biểu quyết : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
3. Ý kiến phát biểu của từng thành viên dự họp :
Sau khi lắng nghe những nội dung cần trao đổi, những thành viên công ty triển khai đàm đạo để trải qua những nội dung có tương quan. Các thành viên đã thống nhất việc biểu quyết và không có thành viên nào có quan điểm khác .
4. Sửa đổi điều lệ công ty theo đúng pháp luật của pháp lý :
Điều … …, Điều … … ; .
5. Thời điểm thực thi :
Cuộc họp kết thúc … … … .. cùng ngày. Biên bản này đã được những thành viên trải qua và được lập thành … .. bản có giá trị pháp lý như nhau .

Chữ ký các thành viên:
Thành viên mới:

Mẫu biên bản họp về cam kết góp vốn điều lệ

mẫu biên bản cuộc họp

Mẫu biên bản họp về cam kết góp vốn điều lệ

CÔNG TY Trách Nhiệm Hữu Hạn … ..
Số : …. / BB –
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
(V/v: Tiến độ góp vốn điều lệ Công ty)

Hôm nay, ngày … .. / … .. / … .., vào hồi … .., tại Trụ sở chính của Công ty : … … … .., những thành viên sáng lập tổ chức triển khai họp Hội đồng thành viên để tranh luận và cho quan điểm về việc tổ chức triển khai và triển khai quá trình góp vốn của Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn … … … … … …. ( sau đây được gọi tắt là ” Công ty ” ) với nội dung chính như sau :
I. THÀNH PHẦN THAM DỰ
1. Chủ tọa cuộc họp : … … … … … … … … … …. – Thành viên sáng lập, quản trị Hội đồng thành viên Công ty ;
2. Thư ký cuộc họp : … … … … … … … … … … …. – Thành viên sáng lập ;
3. Thành viên khác … … … … … … … … … … … … .. – Thành viên sáng lập ;
II. CHƯƠNG TRÌNH HỌP
Hội nghị khởi đầu vào lúc 9 h30 ’. Chương trình họp đã trải qua những quyết nghị sau :
1. Các thành viên nhất trí góp vốn vào Công ty với tổng số vốn như đã ĐK là … … … …. đồng ( … … … …. đồng Nước Ta ), với cơ cấu tổ chức vốn như sau :
a / Ông / bà : … … … … … … …. góp … … … … … …. đồng ( … … … … … đồng Nước Ta ), chiếm … … …. % vốn điều lệ ;
b / Ông / bà : … … … … … … …. góp … … … … … …. đồng ( … … … … … đồng Nước Ta ), chiếm … … …. % vốn điều lệ ;
c / Ông / bà : … … … … … … …. góp … … … … … …. đồng ( … … … … … đồng Nước Ta ), chiếm … … …. % vốn điều lệ ;
2. Các thành viên sáng lập nhất trí thực thi góp vốn làm … đợt với số vốn góp mỗi đợt là :
a / Đợt 1 : … … … … … … …. góp … … … … … …. đồng ( … … … … … đồng Nước Ta ) ;
b / Đợt 2 : … … … … … … …. góp … … … … … …. đồng ( … … … … … đồng Nước Ta ) ;
c / Đợt 3 : … … … … … … …. góp … … … … … …. đồng ( … … … … … đồng Nước Ta ) ;
d / Đợt 4 : … … … … … … …. góp … … … … … …. đồng ( … … … … … đồng Nước Ta ) ;
Các thành viên góp vốn theo tiến trình sau :
Ngày … .. / … .. / … .. ( theo cam kết góp vốn khi xây dựng công ty ), những thành viên sáng lập góp đợt 1 ;
Ngày … .. / … .. / … .., những thành viên sáng lập góp đợt 2 ;
Ngày … .. / … .. / … .., những thành viên sáng lập góp đợt 3 ;
Ngày … .. / … .. / … .., những thành viên sáng lập góp đợt 4 .
Sau khi đàm đạo, tranh luận và đọc lại một lượt Biên bản này, những thành viên tham gia Hội nghị đều nhất trí với nội dung và xác nhận tính đúng mực, trung thực của Biên bản .

Biên bản này được lập thành hai (02) bản có giá trị như nhau, và lưu tại Sổ biên bản của Công ty TNHH ………………………

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP
Tên cổ đông / thành viên
Chữ ký
Nguyễn Văn A
Nguyễn Văn B
Nguyễn Văn C
Nguyễn Văn D

Mẫu biên bản họp bầu giám đốc hoặc tổng giám đốc

CÔNG TY………..
—————

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
————————

Số : … … / … …. – BB

 
BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG/HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CÔNG TY ………………
   (V/v: Bổ nhiệm Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị)

Hôm nay, ngày … … tháng … .. năm 20 …., vào hồi … … giờ tại trụ sở Công ty Cổ phần … … … …
Hội đồng cổ đông / Hội đồng thành viên Công ty gồm :
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Nội dung : Sau khi thoả thuận, những cổ đông Công ty … … … … …. cùng nhau thoả thuận và nhất trí :
1. Bổ nhiệm Ông : … … … … … … … … … … … … … … … … … Sinh ngày : … … … … … … … … … … … .
Dân tộc : Kinh Quốc tịch : Nước Ta
Chứng minh nhân dân số : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
Ngày cấp : … … … … … … … … … … … … …. Nơi cấp : Công an … … … … … … … … … … … … … … … …
Nơi ĐK hộ khẩu thường trú : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Chỗ ở hiện tại : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Làm Giám đốc Công ty … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. … … … ..
2. Bổ nhiệm Ông : … … … … … … … … … … … … … … … …. Sinh ngày : … … … … … … … … … … … …
Dân tộc : Kinh Quốc tịch : Nước Ta
Chứng minh nhân dân số : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Ngày cấp : … … … … … … … … … … … .. Nơi cấp : Công an … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Nơi ĐK hộ khẩu thường trú : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Chỗ ở hiện tại : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Làm quản trị Hội đồng quản trị … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
* Mọi quyền lợi và nghĩa vụ và nghĩa vụ và trách nhiệm của Ông … … … … … … … … …. và Ông … … … … … … … … .. … …. được xử lý trên cơ sở Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty .
Kết luận :
Biên bản đã được đọc lại cho những thành viên tham gia buổi họp nghe, nhất trí và không có quan điểm nào khác .
Chữ ký của những cổ đông

Mẫu biên bản họp chi bộ đề nghị kết nạp Đảng viên

mẫu biên bản cuộc họp

Mẫu biên bản họp chi bộ đề nghị kết nạp Đảng viên

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐH
KINH TẾ QUỐC DÂN
CHI BỘ: ………………………….

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
TP.HN, ngày …. tháng … … năm 20 … .

BIÊN BẢN HỌP CHI BỘ ĐỀ NGHỊ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN
Căn cứ Điều 4, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam ;

Ngày … … … tháng … … .. năm … … .., chi bộ đã họp để xét, đề xuất kết nạp quần chúng vào Đảng .
Tổng số đảng viên của chi bộ là … … …. đảng viên, trong đó chính thức … … … chiến sỹ, dự bị … … … chiến sỹ .
Có mặt : … … … … … … … … .. đ / c, đ / v chính thức … … … … đ / c, dự bị … … … … … .. đ / c
Vắng mặt … …. đảng viên, trong đó chính thức … .. chiến sỹ, dự bị … … chiến sỹ .
Chủ trì hội nghị : chiến sỹ … … … … … … … … … … … … … … … … … …., chức vụ … … … … … … … … … … … …
Thư ký hội nghị : chiến sỹ … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Sau khi nghe báo cáo giải trình và luận bàn, chi bộ có những quan điểm góp phần như sau ( ghi rõ quan điểm của từng người ) :
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
Đối chiếu với pháp luật của Điều lệ Đảng về tiêu chuẩn và điều kiện kèm theo kết nạp đảng viên, số đảng viên chính thức đống ý kết nạp quần chúng … … … … … … … … … … … … … … vào Đảng … … .. chiến sỹ ( đạt … .. % ) so với tổng số đảng viên chính thức. Số đảng viên chính thức không đống ý … … chiến sỹ ( … .. % ) với nguyên do … … … … … … … … … … … … … … …
Chủ trì Thư ký

Xem thêm:

>>> Luật hải quan năm 2014 theo đúng quy định của pháp luật

>>> Mẫu đơn báo cáo kết quả công việc hoạt động kinh doanh

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — –

Để được tư vấn trực tiếp, Quý khách hàng vui lòng liên hệ:

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN PHÁP LUẬT THIÊN MINH

Add: Tòa AQUA 1 109OT12B Vinhomes Golden River, số 2 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1

Tel: 0839 400 004 – 0836 400 004
Trân trọng!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *