Mẫu báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc

Phụ lục thông tư 15 2019 BYT
Mẫu báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung ứng thuốc được phát hành kèm theo Thông tư 15/2019 / TT-BYT lao lý về đấu thầu thuốc tại những cơ sở y tế công lập. Sau đây là nội dung cụ thể .

1. Mẫu báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc là gì?

Lập báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua thuốc theo mẫu pháp luật tại Phụ lục 6 phát hành kèm theo Thông tư 15/2019 / TT-BYT là một trong hai trách nhiệm của đơn vị chức năng thẩm định trong quy trình lựa chọn nhà thầu cung ứng thuốc .

Báo cáo thẩm định kèm theo 01 bộ hồ sơ trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của cơ sở y tế được thẩm định (bản chính) trình người có thẩm quyền quy định tại Khoản 1 Điều 17 Thông tư 15/2019/TT-BYT xem xét, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

2. Báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc

Mẫu báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc

PHỤ LỤC 6

MẪU BÁO CÁO
THẨM ĐỊNH KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU CUNG CẤP THUỐC
(Ban hành kèm theo Thông tư số: /2019/TT-BYT ngày tháng năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN
TÊN ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ THẨM ĐỊNH
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số : / BB – … ..
… … … …, ngày tháng năm 20 … …

BÁO CÁO

Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc năm 20…
của Đơn vị [Ghi tên đơn vị]

Kính gửi : … … …. [ ghi tên người có thẩm quyền ] Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013 / QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013 ;
Căn cứ Nghị định số 63/2014 / NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm năm trước của nhà nước lao lý cụ thể thi hành một số ít điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu ;
Căn cứ Nghị định số 54/2017 / NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2017 của nhà nước lao lý chi tiết cụ thể 1 số ít điều và giải pháp thi hành Luật Dược ;
Căn cứ Nghị định số 155 / 2018 / NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2018 của nhà nước sửa đổi, bổ trợ một số ít lao lý tương quan đến điều kiện kèm theo góp vốn đầu tư kinh doanh thương mại thuộc khoanh vùng phạm vi quản trị nhà nước của Bộ Y tế ;
Căn cứ Thông tư số 10/2015 / TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm năm ngoái của Bộ Kế hoạch Đầu tư về pháp luật chi tiết cụ thể về kế hoạch lựa chọn nhà thầu ;
Căn cứ Thông tư số …. / … .. / TT-BYT ngày …. tháng …. năm … .. của Bộ Y tế phát hành hạng mục thuốc đấu thầu, hạng mục thuốc đấu thầu tập trung chuyên sâu, hạng mục thuốc được vận dụng hình thức đàm phán giá ;
Căn cứ Thông tư số 03/2019 / TT-BYT ngày 28 tháng 3 năm 2019 của Bộ Y tế phát hành hạng mục thuốc sản xuất trong nước phân phối nhu yếu về điều trị, giá thuốc và năng lực cung ứng ;
Căn cứ Thông tư số 15/2019 / TT-BYT ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế pháp luật việc đấu thầu thuốc tại những cơ sở y tế công lập ;
… … ..
Căn cứ Quyết định số … .. / … … ngày … tháng … năm … lao lý tính năng trách nhiệm của [ ghi tên tổ chức triển khai thẩm định ] ;
Trên cơ sở Tờ trình của [ ghi tên tổ chức triển khai có nghĩa vụ và trách nhiệm trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu ] về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và những tài liệu tương quan được cung ứng, [ ghi tên tổ chức triển khai thẩm định ] đã thực thi thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Bất Động Sản [ ghi tên dự án Bất Động Sản ] từ ngày tháng năm__ [ ghi ngày nhận được khá đầy đủ hồ sơ trình duyệt ] đến ngày tháng năm [ ghi ngày có báo cáo thẩm định ] và báo cáo về tác dụng thẩm định như sau :

I. THÔNG TIN CƠ BẢN

1. Khái quát về dự án

1.1. Thời gian thẩm định: Từ ngày …./… /20… đến ngày …/… /20…

1.2. Địa điểm thẩm định: ………………………………………………

1.3. Khái quát về Kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

– Tên Đơn vị trình duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu :
– Hoạt động :
– Thời gian khởi đầu lựa chọn nhà thầu :
– Cơ quan chủ quản :
– Cơ quan chủ góp vốn đầu tư :
– Kinh phí :

2. Tóm tắt nội dung văn bản trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

a ) Tổng giá trị phần việc làm đã thực thi :
b ) Tổng giá trị phần việc làm chưa triển khai mà không vận dụng được một trong những hình thức lựa chọn nhà thầu :
c ) Tổng giá trị phần việc làm thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu :
d ) Tổng giá trị phần việc làm chưa đủ điều kiện kèm theo lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu ( nếu có ) :
đ ) Tổng giá trị những phần việc làm :

3. Tổ chức thẩm định

3.1 Thành viên thẩm định

3.2. Đại diện bên lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu

3.3. Tổ chức thẩm định

Phần này nêu rõ phương pháp thao tác của Tổ thẩm định là theo nhóm hoạc độc lập. Trong trường hợp có quan điểm sự không tương đồng giữa những thành viên, Tổ thẩm định sẽ kiểm tra tập trung chuyên sâu vào yếu tố được đưa ra và cùng nghiên cứu và phân tích, nhìn nhận để đưa ra Kết luận sau cuối, nếu đã làm những bước mà vẫn không đưa ra được quan điểm thống nhất thì quan điểm độc lạ trên sẽ được đưa đơn cử vào biên bản họp trình người có thẩm quyền, quan điểm sau cuối do người có thẩm quyền quyết định hành động .

II. TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH

1. Căn cứ pháp lý để lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Kết quả thẩm định về căn cứ pháp lý của việc lập Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được tổng hợp theo Bảng số 1 dưới đây:

Bảng số 1

STT

Nội dung kiểm tra

Kết quả thẩm định

Không có

( 1 )
( 2 )
( 3 )
1
Quyết định phê duyệt dự án Bất Động Sản hoặc quyết định hành động phê duyệt số lượng, hạng mục
2
Văn bản phê duyệt nguồn vốn
3
Hiệp định, hợp đồng vay vốn ( nếu có )
4
Các văn bản pháp lý tương quan ( quan điểm những đơn vị chức năng tương quan, báo cáo sử dụng năm trước, biên bản họp hội đồng thuốc và điều trị … )
Ghi chú :
– Cột ( 1 ) ghi rõ tên, số, ngày ký, phê duyệt văn bản .
– Cột ( 2 ) ghi lại “ X ” vào những ô tương ứng so với từng văn bản nêu tại cột ( 1 ) mà tổ chức triển khai thẩm định nhận được .
– Cột ( 3 ) lưu lại “ X ” vào những ô tương ứng so với từng văn bản nêu tại cột ( 1 ) mà tổ chức triển khai thẩm định không nhận được ( sau khi đã nhu yếu bổ trợ tài liệu ) .

b) Ý kiến thẩm định về căn cứ pháp lý:__[căn cứ các tài liệu chủ đầu tư trình và kết quả thẩm định được tổng hợp tại Bảng số 1, tổ chức thẩm định đưa ra ý kiến nhận xét về cơ sở pháp lý của việc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu và những lưu ý cần thiết (nếu có)].

1. Phân chia dự án thành các gói thầu:

Tổ chức thẩm định kiểm tra và có quan điểm nhận xét về việc phân loại dự án Bất Động Sản thành những gói thầu địa thế căn cứ theo đặc thù kỹ thuật, trình tự thực thi, tính đồng điệu của dự án Bất Động Sản và quy mô gói thầu hài hòa và hợp lý .

2. Nội dung tờ trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

a ) Phần việc làm không thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu :
– Phần việc làm đã thực thi : [ tổ chức triển khai thẩm định kiểm tra và có quan điểm về sự tương thích giữa phần việc làm đã thực thi với kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt trước đây ] ;
– Phần việc làm không vận dụng được một trong những hình thức lựa chọn nhà thầu : [ tổ chức triển khai thẩm định kiểm tra và có quan điểm ( nếu có ) so với phần việc làm không vận dụng được một trong những hình thức lựa chọn nhà thầu ] ;
– Phần việc làm chưa đủ điều kiện kèm theo lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu ( nếu có ) : [ tổ chức triển khai thẩm định kiểm tra và có quan điểm ( nếu có ) so với phần việc làm chưa đủ điều kiện kèm theo lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu ] ;
b ) Phần việc làm thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu :

Tổ chức thẩm định kiểm tra và có ý kiến về kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với các nội dung theo Bảng số 2 dưới đây:

Bảng số 2

TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH NỘI DUNG KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

STT

Nội dung thẩm định

( 1 )

Kết quả thẩm định

Tuân thủ, phù hợp

( 2 )

Không tuân thủ hoặc không phù hợp

( 3 )
1
Tên gói thầu
2
Giá gói thầu
3
Nguồn vốn
4
Hình thức và phương pháp lựa chọn nhà thầu
5
Thời gian khởi đầu tổ chức triển khai lựa chọn nhà thầu
6
Loại hợp đồng
7
Thời gian triển khai hợp đồng
Ghi chú :

– Cột số (2): đánh dấu “X” vào các ô tương ứng đối với từng nội dung tại cột số (1) nếu kết quả kiểm tra về nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu của tổ chức thẩm định là tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu, pháp luật liên quan; phù hợp với yêu cầu của dự án.

– Cột số ( 3 ) : lưu lại “ X ” vào những ô tương ứng so với từng nội dung tại cột số ( 1 ) nếu tác dụng kiểm tra về nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu của tổ chức triển khai thẩm định là không tuân thủ lao lý của pháp lý về đấu thầu và pháp lý có tương quan hoặc không tương thích với nhu yếu của dự án Bất Động Sản. Đối với trường hợp này phải nêu rõ nguyên do không tuân thủ hoặc có nội dung cần chỉnh sửa, bổ trợ, triển khai xong theo pháp luật của pháp lý về đấu thầu và pháp lý tương quan hoặc không tương thích với dự án Bất Động Sản, kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt, đặc thù, nhu yếu của gói thầu .

– Ý kiến thẩm định về nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu: [căn cứ tài liệu do tổ chức có trách nhiệm trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và kết quả thẩm định được tổng hợp tại Bảng số 2, tổ chức thẩm định đưa ra những ý kiến thẩm định về nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu căn cứ vào quy định của pháp luật về đấu thầu, pháp luật liên quan, yêu cầu của dự án và những lưu ý cần thiết khác (nếu có).

Đối với nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu được nhìn nhận là không tuân thủ hoặc không tương thích hoặc có nội dung cần chỉnh sửa, bổ trợ, hoàn thành xong sẽ được thuyết minh tại phần này nguyên do và phương pháp cần triển khai để bảo vệ tuân thủ pháp luật của pháp lý về đấu thầu. Những nội dung không tuân thủ hoặc không tương thích cần được nêu đơn cử ] .

c) Thông tin chi tiết gói thầu

STT

Tên gói thầu

Tổng số danh mục

Tổng số tiền (VND)

Chênh lệch

Ghi chú

Đề xuất

Thẩm định

Đề xuất

Thẩm định

( 1 )
( 2 )
( 3 )
( 4 )
( 5 )
( 6 )
( 7 )

1

Gói số 1: Gói thầu thuốc generic

Nhóm 1
Nhóm 2
Nhóm 3
Nhóm 4
Nhóm 5

2

Gói số 2: Gói thầu thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị

3

Gói số 3: Gói thầu thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền

Nhóm 1
Nhóm 2
Nhóm 3

4

Gói số 4: Gói thầu dược liệu

Nhóm 1
Nhóm 2
Nhóm 3

5

Gói số 5: Gói thầu vị thuốc cổ truyền

Nhóm 1
Nhóm 2
Nhóm 3

Tổng số:

Ghi chú:

– Cột ( 7 ) : Ghi tóm tắt nguyên do chính phần chênh lệch tăng, giảm ;
– Chi tiết những gói thầu được trải qua theo phụ lục đính kèm .

2.3. Phần chi tiết các gói thầu yêu cầu điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung

STT

Tên gói thầu

Tổng số danh mục

Tổng số tiền (VND)

Ghi chú

( 1 )
( 2 )
( 3 )
( 4 )

1

Gói số 1: Gói thầu thuốc generic

Nhóm 1
Nhóm 2
Nhóm 3
Nhóm 4
Nhóm 5

2

Gói số 2: Gói thầu thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị

3

Gói số 3: Gói thầu thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền

Nhóm 1
Nhóm 2
Nhóm 3

4

Gói số 4: Gói thầu dược liệu

Nhóm 1
Nhóm 2
Nhóm 3

5

Gói số 5: Gói thầu vị thuốc cổ truyền

Nhóm 1
Nhóm 2
Nhóm 3

Tổng số:

Chi tiết những gói thầu được trải qua theo phụ lục đính kèm .
d ) Ý kiến thẩm định về nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu :
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
… … … …. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
đ ) Ý kiến tiếp thu báo cáo giải trình bổ trợ của đơn vị chức năng lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu ( Phần này ý kiến đề nghị nêu rõ những nội dung tiếp thu, nội dung liên tục được bổ trợ, báo cáo giải trình … .. )
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. …

III. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ:

3.1. Nhận xét về nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Trên cơ sở tổng hợp hiệu quả thẩm định theo từng nội dung nêu trên, tổ chức triển khai thẩm định đưa ra nhận xét chung về kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Trong phần này cần đưa ra quan điểm thống nhất hay không thống nhất với đề xuất của đơn vị chức năng trình về kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Trường hợp không thống nhất phải đưa ra nguyên do đơn cử .
Phần này nêu rõ quan điểm bảo lưu của thành viên thẩm định trong quy trình thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu .
Đối với gói thầu vận dụng hình thức chỉ định thầu, những gói thầu có giá trị lớn, đặc trưng, nhu yếu cao về kỹ thuật hoặc trong từng trường hợp đơn cử ( nếu thiết yếu ), tổ chức triển khai thẩm định có quan điểm so với việc người có thẩm quyền giám sát, theo dõi hoạt động giải trí đấu thầu của những gói thầu thuộc dự án Bất Động Sản theo pháp luật tại Điều 126 Nghị định số 63/2014 / NĐ-CP .

3.2. Kiến nghị:

a ) Trường hợp nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu tương thích với pháp luật của pháp lý về đấu thầu, pháp lý tương quan và cung ứng nhu yếu thì tổ chức triển khai thẩm định ý kiến đề nghị người có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo nội dung dưới đây :
Trên cơ sở tờ trình của _ [ ghi tên đơn vị chức năng trình ] về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và hiệu quả thẩm định, nghiên cứu và phân tích như trên, [ ghi tên tổ chức triển khai thẩm định ] đề xuất [ ghi tên người có thẩm quyền ] phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu [ ghi tên ] .
b ) Trường hợp tổ chức triển khai thẩm định không thống nhất với ý kiến đề nghị của chủ góp vốn đầu tư thì cần yêu cầu giải pháp xử lý tại điểm này để trình người có thẩm quyền xem xét, quyết định hành động .


Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu….

CHỦ TRÌ THẨM ĐỊNH
(ghi rõ họ tên)

Các thành viên thẩm định

Mời bạn đọc cùng tìm hiểu thêm thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *