Những điểm mới của Luật Chính quyền địa phương

NHỮNG ĐIỂM MỚI LUẬT CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG

Ngày 22/11/2019, Quốc hội khóa 14 thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương, có hiệu lực 01/7/2020.

Sau đây là những điểm mới của Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi năm 2019 .

1. Tổ chức chính quyền địa phương ở đơn vị chức năng hành chính ( khoản 1 Điều 2 )

Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2019 sửa quy định “Cấp chính quyền địa phương gồm có Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân” thành Chính quyền địa phương được tổ chức phù hợp với đặc điểm nông thôn, đô thị, hải đảo, đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt.

Quy định mới này sẽ tạo sự linh động trong tổ chức cỗ máy của chính quyền địa phương. Hiện nay theo nghị quyết của Quốc hội thì đến 01/7/2021 ở Thành phổ TP.HN sẽ không còn HĐND phường, chỉ có Ủy Ban Nhân Dân phường .

2. Về phân cấp, phân quyền ( khoản 4,5, 6 Điều 2 )

+ Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015 đã pháp luật những nội dung mang tính nguyên tắc về phân định thẩm quyền, phân quyền, phân cấp, ủy quyền so với chính quyền địa phương nhưng chưa lao lý đơn cử về việc bảo vệ những nguồn lực để triển khai .

Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2019 đã quy định rõ khi thực hiện phân quyền, phân cấp phải gắn phân quyền với phân cấp và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân; bảo đảm các điều kiện cụ thể về ngân sách, nguồn nhân lực và các điều kiện cần thiết khác cho các địa phương; quy định cụ thể hơn các chủ thể được thực hiện ủy quyền; trách nhiệm của các cơ quan khi thực hiện ủy quyền và các điều kiện bảo đảm cho việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được ủy quyền. Đồng thời, quy định mới cũng tránh việc phân cấp, ủy quyền tràn lan, làm giảm hiệu lực quản lý trong thực hiện nhiệm vụ, thẩm quyền của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, cụ thể:

+ Việc phân quyền, phân cấp cho những cấp chính quyền địa phương phải bảo vệ điều kiện kèm theo về kinh tế tài chính, nguồn nhân lực và những điều kiện kèm theo thiết yếu khác ; gắn phân quyền, phân cấp với chính sách kiểm tra, thanh tra khi thực thi phân quyền, phân cấp. Chính quyền địa phương thực thi những trách nhiệm, quyền hạn đã được phân quyền, phân cấp và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trong khoanh vùng phạm vi được phân quyền, phân cấp .

+ Việc phân cấp cho chính quyền địa phương phải được pháp luật trong luật và luật phải lao lý đơn cử trách nhiệm, quyền hạn mà chính quyền địa phương không được phân cấp, ủy quyền cho cơ quan nhà nước cấp dưới hoặc cơ quan, tổ chức khác .

+ Luật cũng đã lao lý đơn cử việc Ủy Ban Nhân Dân cấp trên hoàn toàn có thể ủy quyền cho Ủy Ban Nhân Dân cấp dưới trực tiếp, Ủy Ban Nhân Dân hoàn toàn có thể ủy quyền cho cơ quan trình độ, đơn vị chức năng sự nghiệp công lập. quản trị Ủy Ban Nhân Dân hoàn toàn có thể ủy quyền cho Phó quản trị, Trưởng những cơ quan chuyên môn … Việc ủy quyền phải bằng văn bản .

3. Giảm số lượng phó quản trị HĐND tỉnh, huyện

Thực hiện Nghị quyết số 18 – NQ / TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi 2019 đã lao lý giảm số lượng Phó quản trị HĐND cấp tỉnh, cấp huyện, Phó trưởng ban HĐND, đơn cử :

+ Đối với HĐND tỉnh: Trường hợp Chủ tịch HĐND tỉnh là đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách thì có 01 Phó Chủ tịch HĐND. Trường hợp Chủ tịch HĐND tỉnh là đại biểu HĐND hoạt động không chuyên trách thì có 02 phó Chủ tịch HĐND.

Tương tự số lượng Phó quản trị HĐND, so với những phó ban HĐND thì trường hợp Trưởng ban hoạt động giải trí chuyên trách thì có 1 phó ban. Trường hợp Trưởng ban hoạt động giải trí không chuyên trách thì có 02 phó ban .

HĐND huyện: Luật 2015 quy định có 02 phó Chủ tịch HĐND nhưng Luật 2019 quy định chỉ có 01 phó Chủ tịch HĐND huyện hoạt động chuyên trách.

4. Tăng số lượng phó quản trị Ủy Ban Nhân Dân xã, phường, thị xã ( Khoản 12, 20, 23 Điều 2 )

Phó quản trị Ủy Ban Nhân Dân cấp xã

, phường, thị trấn loại II có không quá 02 Phó Chủ tịch (Luật hiện hành quy định cấp xã, phường, thị trấn loại II có 01 Phó Chủ tịch). Như vậy, Luật mới tăng thêm 01 phó Chủ tịch đối với xã, phường, thị trấn loại 2.Quy định số lượng, phường, thị xã loại II có không quá 02 Phó quản trị ( Luật hiện hành pháp luật cấp xã, phường, thị xã loại II có 01 Phó quản trị ). Như vậy, Luật mới tăng thêm 01 phó quản trị so với xã, phường, thị xã loại 2 .

Qua tổng kết quy trình thi hành Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, khảo sát thực tiễn và lấy quan điểm những địa phương cho thấy, khi triển khai pháp luật của Luật này về số lượng Phó quản trị Ủy Ban Nhân Dân những cấp theo phân loại đơn vị chức năng hành chính đã làm giảm đáng kể số lượng Phó quản trị Ủy Ban Nhân Dân cấp xã loại II, III trong cả nước xuống chỉ còn 01 Phó quản trị, ảnh hưởng tác động khá lớn đến hoạt động giải trí chỉ huy điều hành quản lý và thực thi trách nhiệm, quyền hạn của Ủy Ban Nhân Dân cấp xã. Bên cạnh đó, triển khai Nghị quyết số 18 – NQ / TW, Nghị quyết số 37 NQ / TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 653 / 2019 / UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị chức năng hành chính cấp huyện, cấp xã quy trình tiến độ 2019 – 2021 thì thời hạn tới sẽ thực thi sắp xếp, sáp nhập những đơn vị chức năng hành chính cấp xã chưa đạt 50 % tiêu chuẩn diện tích quy hoạnh tự nhiên và quy mô dân số, dẫn đến số lượng đơn vị chức năng hành chính cấp xã sẽ giảm, quy mô đơn vị chức năng hành chính cấp xã và số lượng đơn vị chức năng hành chính cấp xã loại II sẽ tăng lên nhưng số lượng cán bộ, công chức cấp xã giảm xuống

Tuy nhiên, trong toàn cảnh cả nước đang triển khai chủ trương của Đảng, Quốc hội về tinh gọn tổ chức cỗ máy, tinh giản biên chế, nhà nước chỉ yêu cầu tăng số lượng Phó quản trị Ủy Ban Nhân Dân cấp xã loại II có không quá 02 Phó quản trị, không tăng số lượng Phó quản trị Ủy Ban Nhân Dân so với cấp xã loại III nhằm mục đích phân phối nhu yếu kiện toàn cơ cấu tổ chức tổ chức tương thích, bảo vệ thực thi có hiệu suất cao những trách nhiệm, quyền hạn và hoạt động giải trí chỉ huy quản lý và điều hành của Ủy Ban Nhân Dân cấp xã loại II .

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *