Luật Doanh nghiệp số 60

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ trợ theo Nghị quyết số 51/2001 / QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10 ; Luật này pháp luật về doanh nghiệp .

LUẬT

DOANH NGHIỆP

Bạn đang đọc: Luật Doanh nghiệp số 60

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ trợ theo Nghị quyết số 51/2001 / QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10 ;Luật này lao lý về doanh nghiệp .

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Luật này pháp luật về việc xây dựng, tổ chức triển khai quản trị và hoạt động giải trí của công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn, công ty CP, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân thuộc mọi thành phần kinh tế tài chính ( sau đây gọi chung là doanh nghiệp ) ; pháp luật về nhóm công ty .

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế tài chính .2. Tổ chức, cá thể có tương quan đến việc xây dựng, tổ chức triển khai quản trị và hoạt động giải trí của những doanh nghiệp .

Điều 3. Áp dụng Luật doanh nghiệp, điều ước quốc tế và các luật có liên quan

1. Việc xây dựng, tổ chức triển khai quản trị và hoạt động giải trí của doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế tài chính vận dụng theo lao lý của Luật này và những lao lý khác của pháp lý có tương quan .2. Trường hợp đặc trưng tương quan đến việc xây dựng, tổ chức triển khai quản trị và hoạt động giải trí của doanh nghiệp được pháp luật tại Luật khác thì vận dụng theo pháp luật của Luật đó .3. Trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có pháp luật khác với lao lý của Luật này thì vận dụng theo pháp luật của điều ước quốc tế .

Điều 4. Giải thích từ ngữ

Trong Luật này, những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau :1. Doanh nghiệp là tổ chức triển khai kinh tế tài chính có tên riêng, có gia tài, có trụ sở thanh toán giao dịch không thay đổi, được ĐK kinh doanh thương mại theo pháp luật của pháp lý nhằm mục đích mục tiêu triển khai những hoạt động giải trí kinh doanh thương mại .2. Kinh doanh là việc triển khai liên tục một, 1 số ít hoặc toàn bộ những quy trình của quy trình góp vốn đầu tư, từ sản xuất đến tiêu thụ mẫu sản phẩm hoặc đáp ứng dịch vụ trên thị trường nhằm mục đích mục tiêu sinh lợi .3. Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ có không thiếu sách vở theo pháp luật của Luật này, có nội dung được kê khai vừa đủ theo pháp luật của pháp lý .4. Góp vốn là việc đưa gia tài vào công ty để trở thành chủ sở hữu hoặc những chủ sở hữu chung của công ty. Tài sản góp vốn hoàn toàn có thể là tiền Nước Ta, ngoại tệ tự do quy đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ tiên tiến, tuyệt kỹ kỹ thuật, những gia tài khác ghi trong Điều lệ công ty do thành viên góp để tạo thành vốn của công ty .5. Phần vốn góp là tỷ suất vốn mà chủ sở hữu hoặc chủ sở hữu chung của công ty góp vào vốn điều lệ .6. Vốn điều lệ là số vốn do những thành viên, cổ đông góp hoặc cam kết góp trong một thời hạn nhất định và được ghi vào Điều lệ công ty .7. Vốn pháp định là mức vốn tối thiểu phải có theo pháp luật của pháp lý để xây dựng doanh nghiệp .8. Vốn có quyền biểu quyết là phần vốn góp hoặc CP, theo đó người chiếm hữu có quyền biểu quyết về những yếu tố thuộc thẩm quyền quyết định hành động của Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông .9. Cổ tức là khoản doanh thu ròng được trả cho mỗi CP bằng tiền mặt hoặc bằng gia tài khác từ nguồn doanh thu còn lại của công ty sau khi đã thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm về kinh tế tài chính .10. Thành viên sáng lập là người góp vốn, tham gia thiết kế xây dựng, trải qua và ký tên vào bản Điều lệ tiên phong của công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh .11. Cổ đông là người chiếm hữu tối thiểu một CP đã phát hành của công ty CP .Cổ đông sáng lập là cổ đông tham gia thiết kế xây dựng, trải qua và ký tên vào bản Điều lệ tiên phong của công ty CP .12. Thành viên hợp danh là thành viên chịu nghĩa vụ và trách nhiệm bằng hàng loạt gia tài của mình về những nghĩa vụ và trách nhiệm của công ty hợp danh .13. Người quản trị doanh nghiệp là chủ sở hữu, giám đốc doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh công ty hợp danh, quản trị Hội đồng thành viên, quản trị công ty, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và những chức vụ quản trị khác do Điều lệ công ty pháp luật .14. Người đại diện thay mặt theo uỷ quyền là cá thể được thành viên, cổ đông là tổ chức triển khai của công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn, công ty CP uỷ quyền bằng văn bản thực thi những quyền của mình tại công ty theo pháp luật của Luật này .15. Một công ty được coi là công ty mẹ của công ty khác nếu thuộc một trong những trường hợp sau đây :a ) Sở hữu trên 50 % vốn điều lệ hoặc tổng số CP đại trà phổ thông đã phát hành của công ty đó ;b ) Có quyền trực tiếp hoặc gián tiếp chỉ định đa phần hoặc tổng thể thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của công ty đó ;c ) Có quyền quyết định hành động việc sửa đổi, bổ trợ Điều lệ của công ty đó .16. Tổ chức lại doanh nghiệp là việc chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc quy đổi doanh nghiệp .17. Người có tương quan là tổ chức triển khai, cá thể có quan hệ trực tiếp hoặc gián tiếp với doanh nghiệp trong những trường hợp sau đây :a ) Công ty mẹ, người quản trị công ty mẹ và người có thẩm quyền chỉ định người quản trị đó so với công ty con ;b ) Công ty con so với công ty mẹ ;c ) Người hoặc nhóm người có năng lực chi phối việc ra quyết định hành động, hoạt động giải trí của doanh nghiệp đó trải qua những cơ quan quản trị doanh nghiệp ;d ) Người quản trị doanh nghiệp ;đ ) Vợ, chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của người quản trị doanh nghiệp hoặc của thành viên, cổ đông sở hữu phần vốn góp hay CP chi phối ;e ) Cá nhân được uỷ quyền đại diện thay mặt cho những người pháp luật tại những điểm a, b, c, d và đ khoản này ;g ) Doanh nghiệp trong đó những người pháp luật tại những điểm a, b, c, d, đ, e và h khoản này có chiếm hữu đến mức chi phối việc ra quyết định hành động của những cơ quan quản trị ở doanh nghiệp đó ;h ) Nhóm người thoả thuận cùng phối hợp để tóm gọn phần vốn góp, CP hoặc quyền lợi ở công ty hoặc để chi phối việc ra quyết định hành động của công ty .18. Phần vốn góp chiếm hữu nhà nước là phần vốn góp được góp vốn đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước và nguồn vốn khác của Nhà nước do một cơ quan nhà nước hoặc tổ chức triển khai kinh tế tài chính làm đại diện thay mặt chủ chiếm hữu .Cổ phần chiếm hữu nhà nước là CP được giao dịch thanh toán bằng vốn ngân sách nhà nước và nguồn vốn khác của Nhà nước do một cơ quan nhà nước hoặc tổ chức triển khai kinh tế tài chính làm đại diện thay mặt chủ chiếm hữu .19. Giá thị trường của phần vốn góp hoặc CP là giá thanh toán giao dịch trên đầu tư và chứng khoán hoặc giá do một tổ chức triển khai định giá chuyên nghiệp xác lập .20. Quốc tịch của doanh nghiệp là quốc tịch của nước, vùng chủ quyền lãnh thổ nơi doanh nghiệp xây dựng, ĐK kinh doanh thương mại .21. Địa chỉ thường trú là địa chỉ ĐK trụ sở chính so với tổ chức triển khai ; địa chỉ ĐK hộ khẩu thường trú hoặc địa chỉ nơi thao tác hoặc địa chỉ khác của cá thể mà người đó ĐK với doanh nghiệp để làm địa chỉ liên hệ .22. Doanh nghiệp nhà nước là doanh nghiệp trong đó Nhà nước chiếm hữu trên 50 % vốn điều lệ .

Điều 5. Bảo đảm của Nhà nước đối với doanh nghiệp và chủ sở hữu doanh nghiệp

1. Nhà nước công nhận sự sống sót lâu bền hơn và tăng trưởng của những mô hình doanh nghiệp được pháp luật trong Luật này ; bảo vệ sự bình đẳng trước pháp lý của những doanh nghiệp không phân biệt hình thức chiếm hữu và thành phần kinh tế tài chính ; thừa nhận tính sinh lợi hợp pháp của hoạt động giải trí kinh doanh thương mại .2. Nhà nước công nhận và bảo lãnh quyền sở hữu tài sản, vốn góp vốn đầu tư, thu nhập, những quyền và quyền lợi hợp pháp khác của doanh nghiệp và chủ sở hữu doanh nghiệp .3. Tài sản và vốn góp vốn đầu tư hợp pháp của doanh nghiệp và chủ sở hữu doanh nghiệp không bị quốc hữu hoá, không bị tịch thu bằng giải pháp hành chính .Trường hợp thật thiết yếu vì nguyên do quốc phòng, bảo mật an ninh và vì quyền lợi vương quốc, Nhà nước trưng mua, trưng dụng gia tài của doanh nghiệp thì doanh nghiệp được giao dịch thanh toán hoặc bồi thường theo giá thị trường tại thời gian công bố trưng mua hoặc trưng dụng. Việc thanh toán giao dịch hoặc bồi thường phải bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp và không phân biệt đối xử giữa những mô hình doanh nghiệp .

Điều 6. Tổ chức chính trị và tổ chức chính trị – xã hội trong doanh nghiệp

1. Tổ chức chính trị, tổ chức triển khai chính trị – xã hội trong doanh nghiệp hoạt động giải trí trong khuôn khổ Hiến pháp, pháp lý và theo Điều lệ của tổ chức triển khai mình tương thích với pháp luật của pháp lý .2. Doanh nghiệp có nghĩa vụ và trách nhiệm tôn trọng, tạo điều kiện kèm theo thuận tiện để người lao động xây dựng và tham gia hoạt động giải trí trong những tổ chức triển khai lao lý tại khoản 1 Điều này .

Điều 7. Ngành, nghề và điều kiện kinh doanh

1. Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế tài chính có quyền kinh doanh thương mại những ngành, nghề mà pháp lý không cấm .2. Đối với ngành, nghề mà pháp lý về góp vốn đầu tư và pháp lý có tương quan lao lý phải có điều kiện kèm theo thì doanh nghiệp chỉ được kinh doanh thương mại ngành, nghề đó khi có đủ điều kiện kèm theo theo pháp luật .Điều kiện kinh doanh thương mại là nhu yếu mà doanh nghiệp phải có hoặc phải thực thi khi kinh doanh thương mại ngành, nghề đơn cử, được bộc lộ bằng giấy phép kinh doanh thương mại, giấy ghi nhận đủ điều kiện kèm theo kinh doanh thương mại, chứng từ hành nghề, ghi nhận bảo hiểm nghĩa vụ và trách nhiệm nghề nghiệp, nhu yếu về vốn pháp định hoặc nhu yếu khác .3. Cấm hoạt động giải trí kinh doanh thương mại gây phương hại đến quốc phòng, bảo mật an ninh, trật tự, bảo đảm an toàn xã hội, truyền thống cuội nguồn lịch sử dân tộc, văn hoá, đạo đức, thuần phong mỹ tục Nước Ta và sức khoẻ của nhân dân, làm huỷ hoại tài nguyên, phá huỷ thiên nhiên và môi trường .nhà nước lao lý đơn cử hạng mục ngành, nghề kinh doanh thương mại bị cấm .4. nhà nước định kỳ thanh tra rà soát, nhìn nhận lại hàng loạt hoặc một phần những điều kiện kèm theo kinh doanh thương mại ; bãi bỏ hoặc đề xuất kiến nghị bãi bỏ những điều kiện kèm theo không còn tương thích ; sửa đổi hoặc đề xuất kiến nghị sửa đổi những điều kiện kèm theo bất hài hòa và hợp lý ; phát hành hoặc yêu cầu phát hành điều kiện kèm theo kinh doanh thương mại mới theo nhu yếu quản trị nhà nước .5. Bộ, cơ quan ngang Bộ, Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân những cấp không được pháp luật về ngành, nghề kinh doanh thương mại có điều kiện kèm theo và điều kiện kèm theo kinh doanh thương mại .

Điều 8. Quyền của doanh nghiệp

1. Tự chủ kinh doanh thương mại ; dữ thế chủ động lựa chọn ngành, nghề, địa phận, hình thức kinh doanh thương mại, góp vốn đầu tư ; dữ thế chủ động lan rộng ra quy mô và ngành, nghề kinh doanh thương mại ; được Nhà nước khuyến khích, tặng thêm và tạo điều kiện kèm theo thuận tiện tham gia sản xuất, đáp ứng mẫu sản phẩm, dịch vụ công ích .2. Lựa chọn hình thức, phương pháp kêu gọi, phân chia và sử dụng vốn .3. Chủ động tìm kiếm thị trường, người mua và ký kết hợp đồng .4. Kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu .5. Tuyển dụng, thuê và sử dụng lao động theo nhu yếu kinh doanh thương mại .6. Chủ động ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến hiện đại để nâng cao hiệu suất cao kinh doanh thương mại và năng lực cạnh tranh đối đầu .7. Tự chủ quyết định hành động những việc làm kinh doanh thương mại và quan hệ nội bộ .8. Chiếm hữu, sử dụng, định đoạt gia tài của doanh nghiệp .9. Từ chối mọi nhu yếu cung ứng những nguồn lực không được pháp lý pháp luật .10. Khiếu nại, tố cáo theo pháp luật của pháp lý về khiếu nại, tố cáo .11. Trực tiếp hoặc trải qua người đại diện thay mặt theo uỷ quyền tham gia tố tụng theo pháp luật của pháp lý .12. Các quyền khác theo lao lý của pháp lý .

Điều 9. Nghĩa vụ của doanh nghiệp

1. Hoạt động kinh doanh thương mại theo đúng ngành, nghề đã ghi trong Giấy ghi nhận ĐK kinh doanh thương mại ; bảo vệ điều kiện kèm theo kinh doanh thương mại theo pháp luật của pháp lý khi kinh doanh thương mại ngành, nghề kinh doanh thương mại có điều kiện kèm theo .2. Tổ chức công tác làm việc kế toán, lập và nộp báo cáo giải trình kinh tế tài chính trung thực, đúng mực, đúng thời hạn theo pháp luật của pháp lý về kế toán .3. Đăng ký mã số thuế, kê khai thuế, nộp thuế và thực thi những nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính khác theo lao lý của pháp lý .4. Bảo đảm quyền, quyền lợi của người lao động theo lao lý của pháp lý về lao động ; triển khai chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm khác cho người lao động theo pháp luật của pháp lý về bảo hiểm .5. Bảo đảm và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về chất lượng hàng hoá, dịch vụ theo tiêu chuẩn đã ĐK hoặc công bố .6. Thực hiện chính sách thống kê theo pháp luật của pháp lý về thống kê ; định kỳ báo cáo giải trình không thiếu những thông tin về doanh nghiệp, tình hình kinh tế tài chính của doanh nghiệp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo mẫu lao lý ; khi phát hiện những thông tin đã kê khai hoặc báo cáo giải trình thiếu đúng mực, chưa rất đầy đủ thì phải kịp thời sửa đổi, bổ trợ những thông tin đó .7. Tuân thủ lao lý của pháp lý về quốc phòng, bảo mật an ninh, trật tự, bảo đảm an toàn xã hội, bảo vệ tài nguyên, môi trường tự nhiên, bảo vệ di tích lịch sử lịch sử vẻ vang, văn hoá và danh lam thắng cảnh .8. Các nghĩa vụ và trách nhiệm khác theo lao lý của pháp lý .

Điều 10. Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp có sản xuất, cung ứng các sản phẩm, dịch vụ công ích

1. Các quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm lao lý tại Điều 8, Điều 9 và những pháp luật khác có tương quan của Luật này .2. Được hạch toán và bù đắp ngân sách theo giá triển khai thầu hoặc thu phí sử dụng dịch vụ theo lao lý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền .3. Được bảo vệ thời hạn sản xuất, đáp ứng mẫu sản phẩm, dịch vụ thích hợp để tịch thu vốn góp vốn đầu tư và có lãi hài hòa và hợp lý .4. Sản xuất, đáp ứng mẫu sản phẩm, dịch vụ đủ số lượng, đúng chất lượng và thời hạn đã cam kết theo giá hoặc phí do cơ quan nhà nước có thẩm quyền lao lý .5. Bảo đảm những điều kiện kèm theo công minh và thuận tiện như nhau cho mọi đối tượng người dùng người mua .6. Chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý và người mua về số lượng, chất lượng, điều kiện kèm theo đáp ứng và giá, phí loại sản phẩm, dịch vụ đáp ứng .7. Các quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm khác theo lao lý của pháp lý .

Điều 11. Các hành vi bị cấm

1. Cấp Giấy ghi nhận ĐK kinh doanh thương mại cho người không đủ điều kiện kèm theo hoặc phủ nhận cấp Giấy chứng nhận ĐK kinh doanh thương mại cho người đủ điều kiện kèm theo theo lao lý của Luật này ; gây chậm trễ, phiền hà, cản trở, sách nhiễu người nhu yếu ĐK kinh doanh thương mại và hoạt động giải trí kinh doanh thương mại của doanh nghiệp .2. Hoạt động kinh doanh thương mại dưới hình thức doanh nghiệp mà không ĐK kinh doanh thương mại hoặc liên tục kinh doanh thương mại khi đã bị tịch thu Giấy ghi nhận ĐK kinh doanh thương mại .3. Kê khai không trung thực, không đúng chuẩn nội dung hồ sơ ĐK kinh doanh thương mại ; kê khai không trung thực, không đúng mực, không kịp thời những đổi khác trong nội dung hồ sơ ĐK kinh doanh thương mại .4. Kê khai khống vốn ĐK, không góp đủ và đúng hạn số vốn như đã ĐK ; cố ý định giá gia tài góp vốn không đúng giá trị trong thực tiễn .5. Hoạt động trái pháp lý, lừa đảo ; kinh doanh thương mại những ngành, nghề cấm kinh doanh thương mại .6. Kinh doanh những ngành, nghề kinh doanh thương mại có điều kiện kèm theo khi chưa đủ những điều kiện kèm theo kinh doanh thương mại theo pháp luật của pháp lý .7. Ngăn cản chủ sở hữu, thành viên, cổ đông của doanh nghiệp thực thi những quyền theo lao lý của Luật này và Điều lệ công ty .8. Các hành vi bị cấm khác theo lao lý của pháp lý .

Điều 12. Chế độ lưu giữ tài liệu của doanh nghiệp

1. Tuỳ theo mô hình, doanh nghiệp phải lưu giữ những tài liệu sau đây :a ) Điều lệ công ty ; sửa đổi, bổ trợ Điều lệ công ty ; quy định quản trị nội bộ của công ty ; sổ ĐK thành viên hoặc sổ ĐK cổ đông ;b ) Giấy ghi nhận ĐK kinh doanh thương mại ; văn bằng bảo lãnh quyền sở hữu công nghiệp ; giấy ghi nhận ĐK chất lượng loại sản phẩm ; những giấy phép và giấy ghi nhận khác ;c ) Tài liệu, sách vở xác nhận quyền sở hữu tài sản của công ty ;d ) Biên bản họp Hội đồng thành viên, Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị ; những quyết định hành động của doanh nghiệp ;đ ) Bản cáo bạch để phát hành sàn chứng khoán ;e ) Báo cáo của Ban trấn áp, Tóm lại của cơ quan thanh tra, Tóm lại của tổ chức triển khai truy thuế kiểm toán độc lập ;g ) Sổ kế toán, chứng từ kế toán, báo cáo giải trình kinh tế tài chính hàng năm ;h ) Các tài liệu khác theo lao lý của pháp lý .2. Doanh nghiệp phải lưu giữ những tài liệu pháp luật tại khoản 1 Điều này tại trụ sở chính ; thời hạn lưu giữ thực thi theo lao lý của pháp lý .

Chương II

THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP VÀ ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Điều 13. Quyền thành lập, góp vốn, mua cổ phần và quản lý doanh nghiệp

1. Tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Tổ chức, cá thể sau đây không được quyền xây dựng và quản trị doanh nghiệp tại Nước Ta :a ) Cơ quan nhà nước, đơn vị chức năng lực lượng vũ trang nhân dân Nước Ta sử dụng gia tài nhà nước để xây dựng doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị chức năng mình ;b ) Cán bộ, công chức theo pháp luật của pháp lý về cán bộ, công chức ;c ) Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong những cơ quan, đơn vị chức năng thuộc Quân đội nhân dân Nước Ta ; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong những cơ quan, đơn vị chức năng thuộc Công an nhân dân Nước Ta ;d ) Cán bộ chỉ huy, quản trị nhiệm vụ trong những doanh nghiệp 100 % vốn chiếm hữu nhà nước, trừ những người được cử làm đại diện thay mặt theo uỷ quyền để quản trị phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác ;đ ) Người chưa thành niên ; người bị hạn chế năng lượng hành vi dân sự hoặc bị mất năng lượng hành vi dân sự ;e ) Người đang chấp hành hình phạt tù hoặc đang bị Toà án cấm hành nghề kinh doanh thương mại ;g ) Các trường hợp khác theo lao lý của pháp lý về phá sản .3. Tổ chức, cá thể có quyền mua CP của công ty CP, góp vốn vào công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh theo pháp luật của Luật này, trừ trường hợp lao lý tại khoản 4 Điều này .4. Tổ chức, cá thể sau đây không được mua CP của công ty CP, góp vốn vào công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh theo pháp luật của Luật này :a ) Cơ quan nhà nước, đơn vị chức năng lực lượng vũ trang nhân dân Nước Ta sử dụng gia tài nhà nước góp vốn vào doanh nghiệp để thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị chức năng mình ;b ) Các đối tượng người dùng không được góp vốn vào doanh nghiệp theo pháp luật của pháp lý về cán bộ, công chức .

Điều 14. Hợp đồng trước đăng ký kinh doanh

1. Thành viên, cổ đông sáng lập hoặc người đại diện thay mặt theo uỷ quyền được ký những loại hợp đồng phục vụ cho việc xây dựng và hoạt động giải trí của doanh nghiệp trước khi ĐK kinh doanh thương mại .2. Trường hợp doanh nghiệp được xây dựng thì doanh nghiệp là người tiếp đón quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm phát sinh từ hợp đồng đã ký kết pháp luật tại khoản 1 Điều này .3. Trường hợp doanh nghiệp không được xây dựng thì người ký kết hợp đồng theo lao lý tại khoản 1 Điều này chịu nghĩa vụ và trách nhiệm hoặc trực tiếp chịu nghĩa vụ và trách nhiệm gia tài về việc thực thi hợp đồng đó .

Điều 15. Trình tự đăng ký kinh doanh

1. Người xây dựng doanh nghiệp nộp đủ hồ sơ ĐK kinh doanh thương mại theo pháp luật của Luật này tại cơ quan ĐK kinh doanh thương mại có thẩm quyền và phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về tính trung thực, đúng chuẩn của nội dung hồ sơ ĐK kinh doanh thương mại .2. Cơ quan ĐK kinh doanh thương mại có nghĩa vụ và trách nhiệm xem xét hồ sơ ĐK kinh doanh thương mại và cấp Giấy chứng nhận ĐK kinh doanh thương mại trong thời hạn mười ngày thao tác, kể từ ngày nhận hồ sơ ; nếu khước từ cấp Giấy chứng nhận ĐK kinh doanh thương mại thì thông tin bằng văn bản cho người xây dựng doanh nghiệp biết. Thông báo phải nêu rõ nguyên do và những nhu yếu sửa đổi, bổ trợ .3. Cơ quan ĐK kinh doanh thương mại xem xét và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về tính hợp lệ của hồ sơ khi cấp Giấy chứng nhận ĐK kinh doanh thương mại ; không được nhu yếu người xây dựng doanh nghiệp nộp thêm những sách vở khác không pháp luật tại Luật này .4. Thời hạn cấp Giấy chứng nhận ĐK kinh doanh thương mại gắn với dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư đơn cử triển khai theo lao lý của pháp lý về góp vốn đầu tư .

Điều 16. Hồ sơ đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân

1. Giấy đề xuất ĐK kinh doanh thương mại theo mẫu thống nhất do cơ quan ĐK kinh doanh thương mại có thẩm quyền pháp luật .2. Bản sao Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc xác nhận cá thể hợp pháp khác .3. Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức triển khai có thẩm quyền so với doanh nghiệp kinh doanh thương mại ngành, nghề mà theo lao lý của pháp lý phải có vốn pháp định .4. Chứng chỉ hành nghề của Giám đốc và cá thể khác so với doanh nghiệp kinh doanh thương mại ngành, nghề mà theo lao lý của pháp lý phải có chứng từ hành nghề .

Điều 17. Hồ sơ đăng ký kinh doanh của công ty hợp danh

1. Giấy đề xuất ĐK kinh doanh thương mại theo mẫu thống nhất do cơ quan ĐK kinh doanh thương mại có thẩm quyền pháp luật .2. Dự thảo Điều lệ công ty .3. Danh sách thành viên, bản sao Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc xác nhận cá thể hợp pháp khác của mỗi thành viên .4. Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức triển khai có thẩm quyền so với công ty hợp danh kinh doanh thương mại ngành, nghề mà theo pháp luật của pháp lý phải có vốn pháp định .5. Chứng chỉ hành nghề của thành viên hợp danh và cá thể khác so với công ty hợp danh kinh doanh thương mại ngành, nghề mà theo lao lý của pháp lý phải có chứng từ hành nghề .

Điều 18. Hồ sơ đăng ký kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn

1. Giấy ý kiến đề nghị ĐK kinh doanh thương mại theo mẫu thống nhất do cơ quan ĐK kinh doanh thương mại có thẩm quyền lao lý .2. Dự thảo Điều lệ công ty .3. Danh sách thành viên và những sách vở kèm theo sau đây :a ) Đối với thành viên là cá thể : bản sao Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc xác nhận cá thể hợp pháp khác ;b ) Đối với thành viên là tổ chức triển khai : bản sao quyết định hành động xây dựng, Giấy ghi nhận ĐK kinh doanh thương mại hoặc tài liệu tương tự khác của tổ chức triển khai ; văn bản uỷ quyền, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc xác nhận cá thể hợp pháp khác của người đại diện thay mặt theo uỷ quyền .Đối với thành viên là tổ chức triển khai quốc tế thì bản sao Giấy ghi nhận ĐK kinh doanh thương mại phải có xác nhận của cơ quan nơi tổ chức triển khai đó đã ĐK không quá ba tháng trước ngày nộp hồ sơ ĐK kinh doanh thương mại .4. Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức triển khai có thẩm quyền so với công ty kinh doanh thương mại ngành, nghề mà theo pháp luật của pháp lý phải có vốn pháp định .5. Chứng chỉ hành nghề của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá thể khác so với công ty kinh doanh thương mại ngành, nghề mà theo pháp luật của pháp lý phải có chứng từ hành nghề .

Điều 19. Hồ sơ đăng ký kinh doanh của công ty cổ phần

1. Giấy ý kiến đề nghị ĐK kinh doanh thương mại theo mẫu thống nhất do cơ quan ĐK kinh doanh thương mại có thẩm quyền lao lý .2. Dự thảo Điều lệ công ty .3. Danh sách cổ đông sáng lập và những sách vở kèm theo sau đây :a ) Đối với cổ đông là cá thể : bản sao Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc xác nhận cá thể hợp pháp khác ;b ) Đối với cổ đông là tổ chức triển khai : bản sao quyết định hành động xây dựng, Giấy ghi nhận ĐK kinh doanh thương mại hoặc tài liệu tương tự khác của tổ chức triển khai ; văn bản uỷ quyền, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc xác nhận cá thể hợp pháp khác của người đại diện thay mặt theo uỷ quyền .Đối với cổ đông là tổ chức triển khai quốc tế thì bản sao Giấy ghi nhận ĐK kinh doanh thương mại phải có xác nhận của cơ quan nơi tổ chức triển khai đó đã ĐK không quá ba tháng trước ngày nộp hồ sơ ĐK kinh doanh thương mại .4. Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức triển khai có thẩm quyền so với công ty kinh doanh thương mại ngành, nghề mà theo lao lý của pháp lý phải có vốn pháp định .5. Chứng chỉ hành nghề của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá thể khác so với công ty kinh doanh thương mại ngành, nghề mà theo pháp luật của pháp lý phải có chứng từ hành nghề .

Điều 20. Hồ sơ, trình tự thủ tục, điều kiện và nội dung đăng ký kinh doanh, đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài lần đầu tiên đầu tư vào Việt Nam

Hồ sơ, trình tự, thủ tục, điều kiện kèm theo và nội dung ĐK kinh doanh thương mại, góp vốn đầu tư của nhà đầu tư quốc tế lần tiên phong góp vốn đầu tư vào Nước Ta được thực thi theo pháp luật của Luật này và pháp lý về góp vốn đầu tư. Giấy ghi nhận góp vốn đầu tư đồng thời là Giấy ghi nhận ĐK kinh doanh thương mại .

Điều 21. Nội dung giấy đề nghị đăng ký kinh doanh

1. Tên doanh nghiệp .2. Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp ; số điện thoại thông minh, số fax, địa chỉ thanh toán giao dịch thư điện tử ( nếu có ) .3. Ngành, nghề kinh doanh thương mại .4. Vốn điều lệ so với công ty, vốn góp vốn đầu tư khởi đầu của chủ doanh nghiệp so với doanh nghiệp tư nhân .5. Phần vốn góp của mỗi thành viên so với công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn và công ty hợp danh ; số CP của cổ đông sáng lập, loại CP, mệnh giá CP và tổng số CP được quyền chào bán của từng loại so với công ty CP .6. Họ, tên, chữ ký, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc xác nhận cá thể hợp pháp khác của chủ doanh nghiệp so với doanh nghiệp tư nhân ; của chủ sở hữu công ty hoặc người đại diện thay mặt theo uỷ quyền của chủ sở hữu công ty so với công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn một thành viên ; của thành viên hoặc người đại diện thay mặt theo uỷ quyền của thành viên so với công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên ; của cổ đông sáng lập hoặc người đại diện thay mặt theo uỷ quyền của cổ đông sáng lập so với công ty CP ; của thành viên hợp danh so với công ty hợp danh .

Điều 22. Nội dung Điều lệ công ty

1. Tên, địa chỉ trụ sở chính, Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt .2. Ngành, nghề kinh doanh thương mại .3. Vốn điều lệ ; phương pháp tăng và giảm vốn điều lệ .4. Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch và những đặc thù cơ bản khác của những thành viên hợp danh so với công ty hợp danh ; của chủ sở hữu công ty, thành viên so với công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn ; của cổ đông sáng lập so với công ty CP .5. Phần vốn góp và giá trị vốn góp của mỗi thành viên so với công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn và công ty hợp danh ; số CP của cổ đông sáng lập, loại CP, mệnh giá CP và tổng số CP được quyền chào bán của từng loại so với công ty CP .6. Quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của thành viên so với công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh ; của cổ đông so với công ty CP .7. Cơ cấu tổ chức triển khai quản trị .8. Người đại diện thay mặt theo pháp lý so với công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn, công ty CP .9. Thể thức trải qua quyết định hành động của công ty ; nguyên tắc xử lý tranh chấp nội bộ .10. Căn cứ và giải pháp xác lập thù lao, tiền lương và thưởng cho người quản trị và thành viên Ban trấn áp hoặc Kiểm soát viên .11. Những trường hợp thành viên hoàn toàn có thể nhu yếu công ty mua lại phần vốn góp so với công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn hoặc CP so với công ty CP .12. Nguyên tắc phân loại doanh thu sau thuế và giải quyết và xử lý lỗ trong kinh doanh thương mại .13. Các trường hợp giải thể, trình tự giải thể và thủ tục thanh lý tài sản công ty .14. Thể thức sửa đổi, bổ trợ Điều lệ công ty .15. Họ, tên, chữ ký của những thành viên hợp danh so với công ty hợp danh ; của người đại diện thay mặt theo pháp lý, của chủ sở hữu công ty, của những thành viên hoặc người đại diện thay mặt theo uỷ quyền so với công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn ; của người đại diện thay mặt theo pháp lý, của những cổ đông sáng lập, người đại diện thay mặt theo uỷ quyền của cổ đông sáng lập so với công ty CP .16. Các nội dung khác do thành viên, cổ đông thoả thuận nhưng không được trái với lao lý của pháp lý .

Điều 23. Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh, danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần

Danh sách thành viên công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh, list cổ đông sáng lập công ty CP được lập theo mẫu thống nhất do cơ quan ĐK kinh doanh thương mại pháp luật và phải có những nội dung hầu hết sau đây :1. Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch, địa chỉ thường trú và những đặc thù cơ bản khác của thành viên so với công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn và công ty hợp danh ; của cổ đông sáng lập so với công ty CP .2. Phần vốn góp, giá trị vốn góp, loại gia tài, số lượng, giá trị của từng loại gia tài góp vốn, thời hạn góp vốn của từng thành viên so với công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh ; số lượng CP, loại CP, loại gia tài, số lượng gia tài, giá trị của từng loại gia tài góp vốn CP của từng cổ đông sáng lập so với công ty CP .3. Họ, tên, chữ ký của người đại diện thay mặt theo pháp lý của thành viên, cổ đông sáng lập hoặc của đại diện thay mặt theo uỷ quyền của họ so với công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn và công ty CP ; của thành viên hợp danh so với công ty hợp danh .

Điều 24. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận ĐK kinh doanh thương mại khi có đủ những điều kiện kèm theo sau đây :1. Ngành, nghề ĐK kinh doanh thương mại không thuộc nghành cấm kinh doanh thương mại ;2. Tên của doanh nghiệp được đặt theo đúng pháp luật tại những điều 31, 32, 33 và 34 của Luật này ;3. Có trụ sở chính theo lao lý tại khoản 1 Điều 35 của Luật này ;4. Có hồ sơ ĐK kinh doanh thương mại hợp lệ theo pháp luật của pháp lý ;5. Nộp đủ lệ phí ĐK kinh doanh thương mại theo lao lý của pháp lý .Lệ phí ĐK kinh doanh thương mại được xác lập địa thế căn cứ vào số lượng ngành, nghề ĐK kinh doanh thương mại ; mức lệ phí đơn cử do nhà nước pháp luật .

Điều 25. Nội dung Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

1. Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp, Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt .2. Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc xác nhận cá thể hợp pháp khác của người đại diện thay mặt theo pháp lý của doanh nghiệp .3. Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc xác nhận cá thể hợp pháp khác của thành viên hoặc cổ đông sáng lập là cá thể ; số quyết định hành động xây dựng hoặc số ĐK kinh doanh thương mại của chủ sở hữu công ty, của thành viên hoặc cổ đông sáng lập là tổ chức triển khai so với công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn và công ty CP ; họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc xác nhận cá thể hợp pháp khác của thành viên hợp danh so với công ty hợp danh ; họ, tên, địa chỉ thường trú, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc xác nhận cá thể hợp pháp khác của chủ sở hữu công ty là cá thể hoặc chủ doanh nghiệp tư nhân .4. Vốn điều lệ so với công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn và công ty hợp danh ; số CP và giá trị vốn CP đã góp và số CP được quyền chào bán so với công ty CP ; vốn góp vốn đầu tư khởi đầu so với doanh nghiệp tư nhân ; vốn pháp định so với doanh nghiệp kinh doanh thương mại ngành, nghề yên cầu phải có vốn pháp định .5. Ngành, nghề kinh doanh thương mại .

Điều 26. Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

1. Khi biến hóa tên, địa chỉ trụ sở chính, Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt, tiềm năng và ngành, nghề kinh doanh thương mại, vốn điều lệ hoặc số CP được quyền chào bán, vốn góp vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp, biến hóa người đại diện thay mặt theo pháp lý của doanh nghiệp và những yếu tố khác trong nội dung hồ sơ ĐK kinh doanh thương mại thì doanh nghiệp phải ĐK với cơ quan ĐK kinh doanh thương mại trong thời hạn mười ngày thao tác, kể từ ngày quyết định hành động đổi khác .2. Trường hợp có biến hóa nội dung của Giấy ghi nhận ĐK kinh doanh thương mại, doanh nghiệp được cấp lại Giấy ghi nhận ĐK kinh doanh thương mại .3. Trường hợp Giấy ghi nhận ĐK kinh doanh thương mại bị mất, bị rách nát, bị cháy hoặc bị tiêu huỷ dưới hình thức khác, doanh nghiệp được cấp lại Giấy ghi nhận ĐK kinh doanh thương mại và phải trả phí .

Điều 27. Cung cấp thông tin về nội dung đăng ký kinh doanh

1. Trong thời hạn bảy ngày thao tác, kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận ĐK kinh doanh thương mại hoặc ghi nhận biến hóa ĐK kinh doanh thương mại, cơ quan ĐK kinh doanh thương mại phải thông tin nội dung giấy ghi nhận đó cho cơ quan thuế, cơ quan thống kê, cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác cùng cấp, Uỷ ban nhân dân huyện, Q., thị xã, thành phố thuộc tỉnh và Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị xã nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính .2. Tổ chức, cá thể được quyền nhu yếu cơ quan ĐK kinh doanh thương mại cung ứng thông tin về nội dung ĐK kinh doanh thương mại ; cấp bản sao Giấy ghi nhận ĐK kinh doanh thương mại, ghi nhận đổi khác ĐK kinh doanh thương mại hoặc bản trích lục nội dung ĐK kinh doanh thương mại và phải trả phí theo pháp luật của pháp lý .3. Cơ quan ĐK kinh doanh thương mại có nghĩa vụ và trách nhiệm cung ứng vừa đủ và kịp thời những thông tin về nội dung ĐK kinh doanh thương mại theo nhu yếu của tổ chức triển khai, cá thể pháp luật tại khoản 2 Điều này .

Điều 28. Công bố nội dung đăng ký kinh doanh

1. Trong thời hạn ba mươi ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận ĐK kinh doanh thương mại, doanh nghiệp phải đăng trên mạng thông tin doanh nghiệp của cơ quan ĐK kinh doanh thương mại hoặc một trong những loại tờ báo viết hoặc báo điện tử trong ba số liên tục về những nội dung hầu hết sau đây :a ) Tên doanh nghiệp ;b ) Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp, Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt ;c ) Ngành, nghề kinh doanh thương mại ;d ) Vốn điều lệ so với công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh ; số CP và giá trị vốn CP đã góp và số CP được quyền phát hành so với công ty CP ; vốn góp vốn đầu tư bắt đầu so với doanh nghiệp tư nhân ; vốn pháp định so với doanh nghiệp kinh doanh thương mại ngành, nghề yên cầu phải có vốn pháp định ;đ ) Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc xác nhận cá thể hợp pháp khác, số quyết định hành động xây dựng hoặc số ĐK kinh doanh thương mại của chủ sở hữu, của thành viên hoặc cổ đông sáng lập ;e ) Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc xác nhận cá thể hợp pháp khác của người đại diện thay mặt theo pháp lý của doanh nghiệp ;g ) Nơi ĐK kinh doanh thương mại .2. Trong trường hợp đổi khác nội dung ĐK kinh doanh thương mại, doanh nghiệp phải công bố nội dung những biến hóa đó trong thời hạn và theo phương pháp lao lý tại khoản 1 Điều này .

Điều 29. Chuyển quyền sở hữu tài sản

1. Thành viên công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh và cổ đông công ty CP phải chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn cho công ty theo pháp luật sau đây :a ) Đối với gia tài có ĐK hoặc giá trị quyền sử dụng đất thì người góp vốn phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản đó hoặc quyền sử dụng đất cho công ty tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền .Việc chuyển quyền chiếm hữu so với gia tài góp vốn không phải chịu lệ phí trước bạ ;b ) Đối với gia tài không ĐK quyền sở hữu, việc góp vốn phải được thực thi bằng việc giao nhận gia tài góp vốn có xác nhận bằng biên bản .Biên bản giao nhận phải ghi rõ tên và địa chỉ trụ sở chính của công ty ; họ, tên, địa chỉ thường trú, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc xác nhận cá thể hợp pháp khác, số quyết định hành động xây dựng hoặc ĐK của người góp vốn ; loại gia tài và số đơn vị chức năng gia tài góp vốn ; tổng giá trị gia tài góp vốn và tỷ suất của tổng giá trị gia tài đó trong vốn điều lệ của công ty ; ngày giao nhận ; chữ ký của người góp vốn hoặc đại diện thay mặt theo uỷ quyền của người góp vốn và người đại diện thay mặt theo pháp lý của công ty ;c ) Cổ phần hoặc phần vốn góp bằng gia tài không phải là tiền Nước Ta, ngoại tệ tự do quy đổi, vàng chỉ được coi là thanh toán giao dịch xong khi quyền sở hữu hợp pháp so với gia tài góp vốn đã chuyển sang công ty .

2. Tài sản được sử dụng vào hoạt động kinh doanh của chủ doanh nghiệp tư nhân không phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu cho doanh nghiệp.

Điều 30. Định giá tài sản góp vốn

1. Tài sản góp vốn không phải là tiền Nước Ta, ngoại tệ tự do quy đổi, vàng phải được những thành viên, cổ đông sáng lập hoặc tổ chức triển khai định giá chuyên nghiệp định giá .2. Tài sản góp vốn khi xây dựng doanh nghiệp phải được những thành viên, cổ đông sáng lập định giá theo nguyên tắc nhất trí ; nếu gia tài góp vốn được định giá cao hơn so với giá trị thực tiễn tại thời gian góp vốn thì những thành viên, cổ đông sáng lập trực tiếp chịu nghĩa vụ và trách nhiệm so với những khoản nợ và nghĩa vụ và trách nhiệm gia tài khác của công ty bằng số chênh lệch giữa giá trị được định và giá trị thực tiễn của gia tài góp vốn tại thời gian

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *