Quy định pháp luật về công ty cổ phần – Fujilaw

Có sáng tạo độc đáo kinh doanh thương mại mới chỉ là bước khởi đầu cơ bản trên con đường lập nghiệp, quan trọng hơn hết là ý tưởng sáng tạo đó được đưa vào thực tiễn thế nào ?
Về mặt pháp lý, từ ý tưởng sáng tạo đi đến hiện thực trong kinh doanh thương mại phải trải qua một quy trình tiến độ được gọi là ĐK kinh doanh thương mại. Khi pháp lý công nhận một thực thể pháp lý đủ điều kiện kèm theo triển khai hoạt động giải trí kinh doanh thương mại thì khi đó ý tưởng sáng tạo mới thật sự được tiến hành. Vậy, thực thể pháp lý đó là gì ? Trong bài viết này, chúng tôi xin được ra mắt về Công ty cổ phần, một trong những mô hình công ty khi ĐK kinh doanh thương mại lúc bấy giờ .

 

 A. Khái quát về Công ty cổ phần(“CTCP”)

CTCP là một dạng pháp nhân có nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn, được xây dựng và sống sót độc lập so với những chủ thể chiếm hữu nó. Vốn của công ty được chia nhỏ thành những phần bằng nhau gọi là cổ phần. Công ty được phát hành cổ phầnhuy động vốn tham gia của những nhà đầu tư thuộc mọi thành phần kinh tế tài chính. Các cá thể hay tổ chức triển khai nắm giữ quyền sở hữu hợp pháp cổ phần gọi là cổ đông. Cổ đông được quyền tham gia quản trị, trấn áp, quản lý và điều hành công ty trải qua việc bầu cử và ứng cử vào những vị trí quản trị trong công ty. Ngoài ra, cổ đông còn được quyền hưởng những khoản doanh thu do công ty tạo ra cũng như chịu lỗ tương ứng với mức độ góp vốn .
– Cổ đông chỉ chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về nợ và những nghĩa vụ và trách nhiệm gia tài khác trong khoanh vùng phạm vi số vốn đã góp vào công ty ;
– Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng ủy quyền cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp cổ đông chiếm hữu cổ phần khuyến mại biểu quyết ;
– Cổ đông hoàn toàn có thể là tổ chức triển khai, cá thể ; số lượng cổ đông tối thiểu là ba và không hạn chế số lượng tối đa .
– CTCP có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy ghi nhận ĐK kinh doanh thương mại / Giấy ghi nhận góp vốn đầu tư và có quyền phát hành sàn chứng khoán ra công chúng theo lao lý của pháp lý về sàn chứng khoán .
– CTCP phải có Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Giám đốc ( Tổng giám đốc ). Đối với công ty cổ phần có trên mười một cổ đông phải có Ban trấn áp .

B. Cấu trúc vốncủa công ty cổ phần

CTCP là mô hình đặc trưng của công ty đối vốn. Cơ cấu tổ chức triển khai cỗ máy quản trị, những yếu tố quản trị nội bộ, quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của những cổ đông được xử lý hầu hết dựa trên nguyên tắc đối vốn ( nghĩa là dựa trên giá trị cổ phần mà những cổ đông nắm giữ ). Mặt khác với cấu trúc vốn linh động, năng lực chuyển cổ phần thuận tiện trên thị trường làm cho công ty cổ phần có khoanh vùng phạm vi, quy mô kinh doanh thương mại lớn, số lượng cổ đông phần đông. Khi tham gia vào CTCP những cổ đông không chăm sóc đến nhân thân của nhau mà chỉ chăm sóc đến phần vốn góp. Cổ phần của công ty gồm : cổ phần đại trà phổ thông và cổ phầnưu đãi. Sự đa dạng hóa những loại cổ phần với những quyền và mức độ khác nhau cho phép công ty cổ phần tạo lập được cấu trúc vốn linh động tương thích với năng lực, nhu yếu tăng trưởng cũng như nhu yếu quản trị công ty .
Với đặc thù đa chiếm hữu, cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai cỗ máy quản trị, chính sách quản trị trong CTCP dựa trên sức mạnh kinh tế tài chính của những nhóm chiếm hữu trong công ty. Trong cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai cỗ máy quản trị trong công ty có sự phân loại quyền lực tối cao rõ ràng giữa những bộ phận. Sự phân loại quyền lực tối cao này trước hết phụ thuộc vào vào tỷ suất vốn góp của những cổ đông, nhằm mục đích bảo vệ một cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai quản trị ngặt nghèo, bảo vệ đến mức tối đa quyền hạn của những cổ đông. Về cơ bản, cỗ máy quản trị của doanh nghiệp đối vốn có sự phân loại quyền lực tối cao và cơ cấu tổ chức hoàn hảo, rõ ràng hơn so với doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh. CTCP là một trong những mô hình doanh nghiệp có cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai ngặt nghèo nhất và triển khai xong nhất, có sự phân loại quyền lực tối cao rõ ràng nhất đồng thời cơ cấu tổ chức triển khai này chịu sự chi phối quyết định hành động của cấu trúc vốn .

C. Cơ cấu tổ chức CTCP

CTCP là một hình thức công ty hoàn thành xong cả về mặt vốn và tổ chức triển khai. CTCP có cấu trúc ngặt nghèo nhằm mục đích bảo vệ cao nhất quyền lợi và nghĩa vụ những cổ đông, tạo những điều kiện kèm theo tốt nhất cho việc quản trị công ty dân chủ, có hiệu suất cao. Các thiết chế trong công ty cổ phần gồm có : đại hội đồng cổ đông, hội đồng quản trị, ban trấn áp, giám đốc và những chức vụ quản trị khác .

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ): ĐHĐCĐ gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của CTCP. CTCP có nhiều loại cổ đông khác nhau, trong đó có cổ đông có quyền bầu cử và cổ đông không có quyền bầu cử. Quyền bầu cử của cổ đông phụ thuộc vào số lượng cổ phần và loại cổ phần họ sở hữu. CTCP có thể tự mình quy định trong điều lệ một tỷ lệ cổ phần nhất định có một lá phiếu biểu quyết như 50 cổ phần được một lá phiếu hoặc 100 cổ phần có một phiếu…Bên cạnh đó các cổ phần ưu đãi như ưu đãi cổ tức, ưu đãi hoàn lại và các cổ phần ưu đãi khác mà cổ đông tự nguyện từ bỏ quyền bầu cử để đổi lấy tỷ lệ lợi tức cao hơn thì cũng không có quyền bầu cử.

%image_alt%

Là sự tập trung chuyên sâu cao nhất ý chí, nguyện vọng của những cổ đông công ty-các chủ sở hữu công ty, ĐHĐCĐ có quyền quyết định hành động những yếu tố quan trọng nhất của công ty, những yếu tố mang tính cơ bản, lâu dài hơn, khuynh hướng. Điều 70 lao lý những quyền của ĐHĐCĐ gồm có :
– Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại, quyết định hành động mức cổ tức hàng năm của từng loại cổ phần .
– Bầu, không bổ nhiệm, bãi nhiệm thành viên hội đồng quản trị và đã trấn áp gây thiệt hại cho công ty và cổ đông công ty .
– Quyết định tổ chức triển khai lại và giải thể công ty .
– Sửa đổi, bổ trợ điều lệ công ty, trừ trường hợp kiểm soát và điều chỉnh vốn điều lệ do bán thêm cổ phần mới trong khoanh vùng phạm vi số cổ phần đuợc quyền chào bán lao lý tại điều lệ công ty .
– Thông qua báo cáo giải trình kinh tế tài chính hàng năm .
– Thông qua khuynh hướng tăng trưởng của công ty quyết định hành động bán số gia tài có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50 % tổng giá trị gia tài được ghi trong sổ kế toán của công ty .
– Quyết định mua lại hơn 10 % tổng số cổ phần đã bán .
– Các quyền và trách nhiệm khác lao lý trong luật và điều lệ công ty .

Hội đồng quản trị (HĐQT): HĐQT là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

HĐQT không quá 11 thành viên, số lượng đơn cử ghi trong điều lệ công ty. HĐQT có những quyền và trách nhiệm sau :
– Quyết định kế hoạch tăng trưởng công ty ;
– Kiến nghị loại cổ phần và tỏng số cổ phần mới trong khoanh vùng phạm vi số cổ phần có quyền chào bán, kêu gọi vốn theo hình thức khác ;
– Quyết định giải pháp góp vốn đầu tư ;
– Giải pháp tăng trưởng thị trường, tiếp thị và công nghệ tiên tiến, trải qua hợp đồng mua và bán, vay và cho vay và hợp đồng khác có giá trị từ 50 % tổng giá trị gia tài ghi trong sổ kế toán hoặc một tỷ suất nhỏ hơn trong điều lệ công ty ;
– Bổ nhiệm, không bổ nhiệm, cắt chức giám đốc và cán bộ quản trị quan trọng khác của công ty, quyết định hành động mức lương và quyền lợi khác của những cán bộ quản trị đó ;
– Quyết định cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai, quy định quản trị nội bộ công ty, quyết định hành động xây dựng công ty con, lập Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác ;
– Trình báo cáo quyết toán kinh tế tài chính hàng năm lên đại hội đồng cổ đông ;
– Kiến nghị mức cổ tức được trả, quyết định hành động thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc giải quyết và xử lý lỗ phát sinh trong quy trình kinh doanh thương mại ;
– Quyết định giá chào bán cổ phần và trái phiếu của công ty, định giá gia tài góp vốn ;

– Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp, triệu tập hoặc thực hiện thủ tục hỏi ý kiến để thông qua quyết định;

– Quyết định mua lại dưới 10 % số cổ phần đã bán ;
– Kiến nghị việc tổ chức triển khai lại và giải thể công ty ;
– Các quyền và trách nhiệm khác ghi trong luật và điều lệ công ty .
Thành viên HĐQT có quyền nhu yếu những chức vụ quản trị trong công ty phân phối thông tin, tài liệu về tình hình kinh tế tài chính hoạt động giải trí kinh doanh thương mại của công ty và những đơn vị chức năng trong công ty .
HĐQT không thao tác theo nhiệm kỳ mà theo sự tin tưởng của ĐHĐCĐ, chính sách thao tác này tạo ra tính liên tục và quan trọng là tạo ra sự chuyên nghiệp của nhân viên cấp dưới quản trị công ty nói chung, cũng như thành viên HĐQT nói riêng .
HĐQT bầu một thành viên trong hội đồng làm quản trị HĐQT. HĐQT chỉ định một người trong số họ hoặc người khác làm Giám đốc. Trường hợp điều lệ công ty không lao lý quản trị HĐQT là đại diện thay mặt theo pháp lý thì Giám đốc công ty là đại diện thay mặt theo pháp lý của công ty .
quản trị HĐQT : quản trị HĐQT hoàn toàn có thể đồng thời là Giám đốc công ty trừ trường hợp điều lệ công ty lao lý khác .
quản trị HĐQT có những quyền và trách nhiệm sau :
– Lập chương trình, kế hoạch hoạt động giải trí của HĐQT ;
– Chuẩn bị chương trình, nội dung, những tài liệu thiết yếu cho cuộc họp, chủ tọa phiên họp ;
– Tổ chức việc trải qua quyết định hành động của HĐQT dưới hình thức khác ;
– Theo dõi quy trình tổ chức triển khai thực thi những quyết định hành động của HĐQT ;
– Chủ tọa họp ĐHĐCĐ ;
– Các quyền và trách nhiệm khác lao lý trong luật và điều lệ công ty .
Khi quản trị HĐQT vắng mặt hoàn toàn có thể ủy quyền cho thành viên khác của HĐQT hoặc HĐQT lựa chọn một người trong Hội đồng trong thời điểm tạm thời làm trách nhiệm của quản trị .

Giám đốc công ty: Giám đốc công ty là người điều hành hoạt động hàng ngày của công ty và chịu trách nhiệm trước HĐQT về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.

Giám đốc có những quyền và trách nhiệm tựa như những quyền và trách nhiệm tựa như những quyền và trách nhiệm của Giám đốc công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn, những quyền này tập trung chuyên sâu vào việc triển khai những trách nhiệm tác nghiệp, tiến hành những giải pháp, quyết định hành động được trải qua HĐQT và HĐCĐ. Giám đốc hoàn toàn có thể làm đại diện thay mặt theo pháp lý của công ty nêu trong điều lệ công ty không lao lý quản trị HĐQT là đại diện thay mặt theo pháp lý. Giám đốc CTCP không chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước ĐHĐCĐ mà trước HĐQT, cơ quan quản trị trực tiếp của công ty. Việc chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trực tiếp của HĐQT tạo ra sự liên hệ ngặt nghèo giữa cơ quan quyền lực cao nhất của công ty và cơ quan điều hành quản lý công ty, không đặt giám đốc ở trong thực trạng luôn phải vấn đáp phỏng vấn của bất kể cổ đông nào. Ngoài những trách nhiệm được pháp luật trong luật và điều lệ công ty, giám đốc công ty còn hoàn toàn có thể có những quyền và trách nhiệm khác theo quyết định hành động của HĐQT. Điều này nêu bật sự tương quan và phục tùng trực tiếp của giám đốc với HĐQT .

Ban kiểm soát

CTCP có từ 11 thành viên trở lên phải có ban trấn áp. Ban trấn áp có số lượng từ 3 đến 5 người, trong đó có tối thiểu một người có trình độ là kế toán. Trưởng ban trấn áp phải là cổ đông công ty, thành viên ban trấn áp hoàn toàn có thể không là cổ đông của công ty .

%image_alt%

Ban trấn áp có những quyền và trách nhiệm sau :
– Kiểm tra tính hài hòa và hợp lý, hợp pháp trong quản trị, quản lý hoạt động giải trí kinh doanh thương mại, trong ghi chép sổ kế toán và báo cáo giải trình kinh tế tài chính ;
– Thẩm định báo cáo giải trình kinh tế tài chính hàng năm của công ty, những yếu tố tương quan đến quản trị điều hành quản lý hoạt động giải trí khi thấy thiết yếu, theo ý kiến đề nghị của ĐHĐCĐ, cổ đông, nhóm cổ đông chiếm hữu 10 % số cổ phần đại trà phổ thông trong tối thiểu 6 tháng liền ;
– Báo cáo ĐHĐCĐ về tính đúng chuẩn, trung thực, hợp pháp của việc ghi chép, lưu giữ chứng từ và lập sổ kế toán, báo cáo giải trình kinh tế tài chính ;
– Kiến nghị giải pháp bổ trợ, sửa đổi, nâng cấp cải tiến cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai quản trị, điều hành quản lý công ty ;
– Các quyền và trách nhiệm khác theo lao lý của pháp lý và điều lệ công ty .
Các cơ quan và bộ phận trong công ty có nghĩa vụ và trách nhiệm phân phối kịp thời, rất đầy đủ thông tin, tài liệu về hoạt động giải trí của công ty theo nhu yếu của ban trấn áp, trừ trường hợp ĐHĐCĐ có quyết định hành động khác như giám đốc không được bật mý bí hiểm của công ty khi chưa được phép ĐHĐCĐ. Ban trấn áp và những thành viên không được phép bật mý thông tin mật của công ty .

D. Cơ cấu thành viên của CTCP

CTCP là công ty duy nhất có năng lực kêu gọi vốn bằng cách phát hành cổ phần và cổ phần đại trà phổ thông được chuyển nhượng ủy quyền một cách tự do trên thị trường ( ngoài một số ít trường hợp luật hạn chế việc chuyển nhượng ủy quyền cổ phần của những cổ đông ). Bất cứ tổ chức triển khai cá thể nào mua cổ phần của công ty đều trở thành cổ đông của công ty. Những yếu tố này một mặt là thuận tiện cho việc kêu gọi vốn cho công ty nhưng mặt khác chính là hạn chế trong việc cơ cấu tổ chức quản trị công ty. Vì những thành viên hoàn toàn có thể tự do chuyển nhượng ủy quyền cổ phần của mình nên những cổ đông rất dễ gia nhập hoặc rút khỏi công ty. Trong khi đó, cỗ máy quản trị công ty phải rất là không thay đổi thì mới quản trị và quản lý và điều hành được tốt việc làm sản xuất kinh doanh thương mại của công ty .
Với chính sách quản trị rất là mềm dẻo và năng động như trên, CTCP là sự biểu lộ của sự dân chủ trong hoạt động giải trí quản trị kinh tế tài chính. Nếu như doanh nghiệp tư nhân là một biểu lộ của sự quản trị độc đoán, thì công ty cổ phần lại là bộc lộ của sự dân chủ. Quyền lực ở đây không nằm trong tay một cá thể mà thuộc về ĐHĐCĐ, thuộc về tập thể những thành viên trong HĐQT. HĐQT thực thi quyền lực tối cao của công ty theo những quy định nhất định .
Số lượng cổ đông của CTCP thường rất lớn nên quản lý và điều hành CTCP phức tạp hơn nhiều so với những mô hình công ty khác như : Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân. Tính đa chiếm hữu cùng với một số lượng lớn những cổ đông là một trong những tiền đề của sự tách bạch giữa chiếm hữu và quản trị quản lý công ty. CTCP là sự bộc lộ rõ nét nhất của quy mô quản 3 cấp : ĐHĐCĐ, HĐQT và Ban quản lý công ty. Mỗi cấp quản trị có trách nhiệm và công dụng riêng không liên quan gì đến nhau hoàn thành xong cỗ máy quản trị công ty .

E. Quy mô hoạt động của CTCP

Một trong những nguyên do sinh ra của CTCP là mục tiêu kêu gọi số lượng vốn lớn từ công chúng để thực thi những khu công trình lớn có quy mô lớn mà một hay vài nhà góp vốn đầu tư theo cách truyền thống không hề triển khai được. Việc tập hợp nguồn vốn to lớn từ công chúng trải qua việc phát hành CP và đưa những cổ đông thành chủ sở hữu công ty là một trong những đặc trưng của CTCP .

Luật sư Trần Văn Trí

Nguồn: www.saga.com.vn/Quy_dinh_cua_phap_luat_ve_cong_ty_co_phan/20231.saga

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *