2019 – Thay thế Luật Bảo vệ phát triển rừng 2004 – Bản Đồ Lâm Nghiệp

QUỐC HỘI
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Luật số : 16/2017 / QH14

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2017 

LUẬT
LÂM NGHIỆP

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Quốc hội ban hành Luật Lâm nghiệp.

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Luật này lao lý về quản trị, bảo vệ, phát triển, sử dụng rừng ; chế biến và thương mại lâm sản .

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Luật này, những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau :

1. Lâm nghiệp là ngành kinh tế – kỹ thuật bao gồm quản lý, bảo vệ, phát triển, sử dụng rừng; chế biến và thương mại lâm sản.

2. Hoạt động lâm nghiệp bao gồm một hoặc nhiều hoạt động quản lý, bảo vệ, phát triển, sử dụng rừng; chế biến và thương mại lâm sản.

3. Rừng là một hệ sinh thái bao gồm các loài thực vật rừng, động vật rừng, nấm, vi sinh vật, đất rừng và các yếu tố môi trường khác, trong đó thành phần chính là một hoặc một số loài cây thân gỗ, tre, nứa, cây họ cau có chiều cao được xác định theo hệ thực vật trên núi đất, núi đá, đất ngập nước, đất cát hoặc hệ thực vật đặc trưng khác; diện tích liên vùng từ 0,3 ha trở lên; độ tàn che từ 0,1 trở lên.

4. Độ tàn che là mức độ che kín của tán cây rừng theo phương thẳng đứng trên một đơn vị diện tích rừng được biểu thị bằng tỷ lệ phần mười.

5. Tỷ lệ che phủ rừng là tỷ lệ phần trăm giữa diện tích rừng so với tổng diện tích đất tự nhiên trên một phạm vi địa lý nhất định.

6. Rừng tự nhiên là rừng có sẵn trong tự nhiên hoặc phục hồi bằng tái sinh tự nhiên hoặc tái sinh có trồng bổ sung.

7. Rừng trồng là rừng được hình thành do con người trồng mới trên đất chưa có rừng; cải tạo rừng tự nhiên; trồng lại hoặc tái sinh sau khai thác rừng trồng.

8. Rừng tín ngưỡng là rừng gắn với niềm tin, phong tục, tập quán của cộng đồng dân cư sống dựa vào rừng.

9. Chủ rừng là tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư được Nhà nước giao rừng, cho thuê rừng; giao đất, cho thuê đất để trồng rừng; tự phục hồi, phát triển rừng; nhận chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế rừng theo quy định của pháp luật.

10. Quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng bao gồm quyền chiếm hữu, quyền sử dụng, quyền định đoạt của chủ rừng đối với cây trồng, vật nuôi và tài sản khác gắn liền với rừng do chủ rừng đầu tư trong thời hạn được giao, được thuê để trồng rừng.

11. Quyền sử dụng rừng là quyền của chủ rừng được khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức từ rừng.

12. Giá trị rừng là tổng giá trị các yếu tố cấu thành hệ sinh thái rừng và các giá trị môi trường rừng tại một thời điểm, trên một diện tích rừng xác định.

13. Giá trị quyền sử dụng rừng là tổng giá trị tính bằng tiền của quyền sử dụng rừng tại một thời điểm, trên một diện tích rừng xác định.

14. Loài thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm là loài thực vật rừng, động vật rừng có giá trị đặc biệt về kinh tế, khoa học, y tế, sinh thái, cảnh quan và môi trường, số lượng còn ít trong tự nhiên hoặc có nguy cơ bị tuyệt chủng.

15. Mẫu vật các loài thực vật rừng, động vật rừng là thực vật rừng, động vật rừng còn sống hoặc đã chết, trứng, ấu trùng, bộ phận, dẫn xuất của chúng.

16. Lâm sản là sản phẩm khai thác từ rừng bao gồm thực vật rừng, động vật rừng và các sinh vật rừng khác gồm cả gỗ, lâm sản ngoài gỗ, sản phẩm gỗ, song, mây, tre, nứa đã chế biến.

17. Hồ sơ lâm sản là tài liệu về lâm sản được lưu giữ tại cơ sở sản xuất, kinh doanh lâm sản và lưu hành cùng với lâm sản trong quá trình khai thác, mua bán, xuất khẩu, nhập khẩu, vận chuyển, chế biến, cất giữ.

18. Gỗ hợp pháp là gỗ, sản phẩm gỗ được khai thác, mua bán, sản xuất phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam.

19. Quản lý rừng bền vững là phương thức quản trị rừng bảo đảm đạt được các mục tiêu bảo vệ và phát triển rừng, không làm suy giảm các giá trị và nâng cao giá trị rừng, cải thiện sinh kế, bảo vệ môi trường, góp phần giữ vững quốc phòng, an ninh.

20. Chứng chỉ quản lý rừng bền vững là văn bản công nhận một diện tích rừng nhất định đáp ứng các tiêu chí về quản lý rừng bền vững.

21. Nhà nước cho thuê rừng là việc Nhà nước quyết định trao quyền sử dụng rừng cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu sử dụng rừng thông qua hợp đồng cho thuê rừng.

22. Thuê môi trường rừng là việc tổ chức, cá nhân thỏa thuận với chủ rừng để được sử dụng môi trường rừng trong một thời gian nhất định thông qua hợp đồng cho thuê môi trường rừng theo quy định của pháp luật.

23. Dịch vụ môi trường rừng là hoạt động cung ứng các giá trị sử dụng của môi trường rừng.

24. Cộng đồng dân cư bao gồm cộng đồng người Việt Nam sinh sống trên cùng địa bàn thôn, làng, ấp, bản, buôn, bon, phum, sóc, tổ dân phố, điểm dân cư tương tự và có cùng phong tục, tập quán.

25. Vùng đệm là vùng rừng, vùng đất, vùng mặt nước nằm sát ranh giới của khu rừng đặc dụng có tác dụng ngăn chặn, giảm nhẹ sự tác động tiêu cực đến khu rừng đặc dụng.

26. Phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của rừng đặc dụng là khu vực được bảo toàn nguyên vẹn của vườn quốc gia, khu dự trữ thiên nhiên, khu bảo tồn loài – sinh cảnh.

27. Phân khu phục hồi sinh thái của rừng đặc dụng là khu vực được quản lý, bảo vệ chặt chẽ để rừng phục hồi hệ sinh thái tự nhiên của vườn quốc gia, khu dự trữ thiên nhiên, khu bảo tồn loài – sinh cảnh.

28. Phân khu dịch vụ, hành chính của rừng đặc dụng là khu vực hoạt động thường xuyên của ban quản lý rừng đặc dụng, cơ sở nghiên cứu, thí nghiệm, dịch vụ du lịch, nghỉ dưỡng, giải trí kết hợp với xây dựng công trình quản lý dịch vụ của vườn quốc gia, khu dự trữ thiên nhiên, khu bảo tồn loài – sinh cảnh.

29. Đóng cửa rừng tự nhiên là dừng khai thác gỗ rừng tự nhiên trong một thời gian nhất định bằng quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

30. Mở cửa rừng tự nhiên là cho phép khai thác gỗ rừng tự nhiên trở lại bằng quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

31. Suy thoái rừng là sự suy giảm về hệ sinh thái rừng, làm giảm chức năng của rừng.

Điều 3. Nguyên tắc hoạt động lâm nghiệp

1. Rừng được quản trị bền vững và kiên cố về diện tích quy hoạnh và chất lượng, bảo vệ hòa giải những tiềm năng phát triển kinh tế tài chính – xã hội, quốc phòng, bảo mật an ninh, bảo tồn đa dạng sinh học, nâng cao tỷ suất bao trùm rừng, giá trị dịch vụ thiên nhiên và môi trường rừng và ứng phó với đổi khác khí hậu .
2. Xã hội hóa hoạt động giải trí lâm nghiệp ; bảo vệ hài hòa giữa quyền lợi của Nhà nước với quyền lợi của chủ rừng, tổ chức triển khai, cá thể hoạt động giải trí lâm nghiệp .
3. Bảo đảm tổ chức triển khai link theo chuỗi từ bảo vệ rừng, phát triển rừng, sử dụng rừng đến chế biến và thương mại lâm sản để nâng cao giá trị rừng .
4. Bảo đảm công khai minh bạch, minh bạch, sự tham gia của tổ chức triển khai, hộ mái ấm gia đình, cá thể, hội đồng dân cư tương quan trong hoạt động giải trí lâm nghiệp .
5. Tuân thủ điều ước quốc tế tương quan đến lâm nghiệp mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên ; trường hợp điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có pháp luật khác với pháp luật của Luật này hoặc văn bản quy phạm pháp luật Nước Ta chưa có lao lý thì triển khai theo lao lý của điều ước quốc tế đó .

Điều 4. Chính sách của Nhà nước về lâm nghiệp

1. Nhà nước có chủ trương góp vốn đầu tư và kêu gọi nguồn lực xã hội cho hoạt động giải trí lâm nghiệp gắn liền, đồng điệu với chủ trương phát triển kinh tế tài chính – xã hội, quốc phòng, bảo mật an ninh .
2. Nhà nước bảo vệ nguồn lực cho hoạt động giải trí quản trị, bảo vệ và phát triển rừng đặc dụng, rừng phòng hộ .
3. Nhà nước bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp của tổ chức triển khai, hộ mái ấm gia đình, cá thể, hội đồng dân cư hoạt động giải trí lâm nghiệp .
4. Nhà nước tổ chức triển khai, tương hỗ quản trị, bảo vệ và phát triển rừng sản xuất ; giống cây cối lâm nghiệp, phục sinh rừng, trồng rừng mới ; nghiên cứu và điều tra, ứng dụng khoa học, công nghệ cao, công nghệ tiên tiến tiên tiến và phát triển, công nghệ tiên tiến mới ; giảng dạy nguồn nhân lực ; thực thi dịch vụ môi trường tự nhiên rừng ; trồng rừng gỗ lớn, chuyển hóa rừng trồng gỗ nhỏ sang rừng trồng gỗ lớn ; kiến trúc ; quản trị rừng vững chắc ; chế biến và thương mại lâm sản ; hợp tác quốc tế về lâm nghiệp .
5. Nhà nước khuyến khích sản xuất lâm, nông, ngư nghiệp phối hợp ; sản xuất lâm nghiệp hữu cơ ; bảo hiểm rừng sản xuất là rừng trồng .
6. Nhà nước bảo vệ cho đồng bào dân tộc thiểu số, hội đồng dân cư sinh sống nhờ vào vào rừng được giao rừng gắn với giao đất để sản xuất lâm, nông, ngư nghiệp tích hợp ; được hợp tác, link bảo vệ và phát triển rừng với chủ rừng, san sẻ quyền lợi từ rừng ; được thực hành văn hóa, tín ngưỡng gắn với rừng theo pháp luật của nhà nước .

Điều 5. Phân loại rừng

1. Căn cứ vào mục tiêu sử dụng hầu hết, rừng tự nhiên và rừng trồng được phân thành 03 loại như sau :
a ) Rừng đặc dụng ;
b ) Rừng phòng hộ ;
c ) Rừng sản xuất .
2. Rừng đặc dụng được sử dụng đa phần để bảo tồn hệ sinh thái rừng tự nhiên, nguồn gen sinh vật rừng, nghiên cứu và điều tra khoa học, bảo tồn di tích lịch sử lịch sử vẻ vang – văn hóa truyền thống, tín ngưỡng, danh lam thắng cảnh phối hợp du lịch sinh thái xanh ; nghỉ ngơi, vui chơi trừ phân khu bảo vệ khắt khe của rừng đặc dụng ; đáp ứng dịch vụ thiên nhiên và môi trường rừng gồm có :
a ) Vườn quốc gia ;
b ) Khu dự trữ vạn vật thiên nhiên ;
c ) Khu bảo tồn loài – sinh cảnh ;
d ) Khu bảo vệ cảnh sắc gồm có rừng bảo tồn di tích lịch sử lịch sử vẻ vang – văn hóa truyền thống, danh lam thắng cảnh ; rừng tín ngưỡng ; rừng bảo vệ thiên nhiên và môi trường đô thị, khu công nghiệp, khu công nghiệp, khu kinh tế tài chính, khu công nghệ cao ;
đ ) Khu rừng nghiên cứu và điều tra, thực nghiệm khoa học ; vườn thực vật vương quốc ; rừng giống vương quốc .
3. Rừng phòng hộ được sử dụng hầu hết để bảo vệ nguồn nước, bảo vệ đất, chống xói mòn, sụt lún, lũ quét, lũ ống, chống sa mạc hóa, hạn chế thiên tai, điều hòa khí hậu, góp thêm phần bảo vệ thiên nhiên và môi trường, quốc phòng, bảo mật an ninh, tích hợp du lịch sinh thái xanh, nghỉ ngơi, vui chơi ; đáp ứng dịch vụ thiên nhiên và môi trường rừng ; được phân theo mức độ xung yếu gồm có :
a ) Rừng phòng hộ đầu nguồn ; rừng bảo vệ nguồn nước của hội đồng dân cư ; rừng phòng hộ biên giới ;
b ) Rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát bay ; rừng phòng hộ chắn sóng, lấn biển .
4. Rừng sản xuất được sử dụng đa phần để cung ứng lâm sản ; sản xuất, kinh doanh thương mại lâm, nông, ngư nghiệp tích hợp ; du lịch sinh thái xanh, nghỉ ngơi, vui chơi ; đáp ứng dịch vụ môi trường tự nhiên rừng .
5. nhà nước lao lý chi tiết cụ thể về tiêu chuẩn xác lập rừng, phân loại rừng và Quy chế quản trị rừng .
6. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lao lý chi tiết cụ thể tiêu chuẩn xác lập mức độ xung yếu của rừng phòng hộ .

Điều 6. Phân định ranh giới rừng

1. Rừng được phân định ranh giới đơn cử trên thực địa, trên map và lập hồ sơ quản trị rừng. Hệ thống phân định ranh giới rừng thống nhất trên khoanh vùng phạm vi cả nước theo tiểu khu, khoảnh, lô rừng .
2. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn pháp luật cụ thể Điều này .

Điều 7. Sở hữu rừng

1. Nhà nước là đại diện thay mặt chủ sở hữu so với rừng thuộc sở hữu toàn dân gồm có :
a ) Rừng tự nhiên ;
b ) Rừng trồng do Nhà nước góp vốn đầu tư hàng loạt ;
c ) Rừng trồng do Nhà nước tịch thu, được Tặng Kèm cho hoặc trường hợp chuyển quyền chiếm hữu rừng trồng khác theo pháp luật của pháp lý .
2. Tổ chức, hộ mái ấm gia đình, cá thể, hội đồng dân cư chiếm hữu rừng sản xuất là rừng trồng gồm có :
a ) Rừng do tổ chức triển khai, hộ mái ấm gia đình, cá thể, hội đồng dân cư góp vốn đầu tư ;
b ) Rừng được nhận chuyển nhượng ủy quyền, Tặng Kèm cho, thừa kế rừng từ chủ rừng khác theo lao lý của pháp lý .

Điều 8. Chủ rừng

1. Ban quản trị rừng đặc dụng, ban quản trị rừng phòng hộ .
2. Tổ chức kinh tế tài chính gồm có doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và tổ chức triển khai kinh tế tài chính khác được xây dựng và hoạt động giải trí theo lao lý của pháp lý, trừ trường hợp pháp luật tại khoản 7 Điều này .
3. Đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân được giao rừng ( sau đây gọi là đơn vị chức năng vũ trang ) .
4. Tổ chức khoa học và công nghệ tiên tiến, giảng dạy, giáo dục nghề nghiệp về lâm nghiệp .
5. Hộ mái ấm gia đình, cá thể trong nước .
6. Cộng đồng dân cư .
7. Doanh nghiệp có vốn góp vốn đầu tư quốc tế được Nhà nước cho thuê đất để trồng rừng sản xuất .

Điều 9. Các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động lâm nghiệp

1. Chặt, phá, khai thác, lấn, chiếm rừng trái pháp luật của pháp lý .
2. Đưa chất thải, hóa chất độc, chất nổ, chất cháy, chất dễ cháy, công cụ, phương tiện đi lại vào rừng trái lao lý của pháp lý ; chăn, dắt, thả gia súc, vật nuôi vào phân khu bảo vệ khắt khe của rừng đặc dụng, rừng mới trồng .
3. Săn, bắt, nuôi, nhốt, giết, tàng trữ, luân chuyển, kinh doanh động vật hoang dã rừng, tích lũy vật mẫu những loài thực vật rừng, động vật hoang dã rừng trái lao lý của pháp lý .
4. Hủy hoại tài nguyên rừng, hệ sinh thái rừng, khu công trình bảo vệ và phát triển rừng .
5. Vi phạm quy định về phòng cháy và chữa cháy rừng ; phòng, trừ sinh vật gây hại rừng ; quản trị những loài ngoại lai xâm hại ; dịch vụ môi trường tự nhiên rừng .
6. Tàng trữ, mua và bán, luân chuyển, chế biến, quảng cáo, tọa lạc, xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập, quá cảnh lâm sản trái pháp luật của pháp lý Nước Ta và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên .
7. Khai thác tài nguyên vạn vật thiên nhiên, tài nguyên tài nguyên, môi trường tự nhiên rừng trái pháp luật của pháp lý ; thiết kế xây dựng, đào, bới, đắp đập, ngăn dòng chảy tự nhiên và những hoạt động giải trí khác trái lao lý của pháp lý làm đổi khác cấu trúc cảnh sắc tự nhiên của hệ sinh thái rừng .
8. Giao rừng, cho thuê rừng, tịch thu rừng, chuyển loại rừng, chuyển mục tiêu sử dụng rừng trái pháp luật của pháp lý ; được cho phép khai thác, luân chuyển lâm sản trái pháp luật của pháp lý ; quy đổi diện tích quy hoạnh rừng, chuyển nhượng ủy quyền, thừa kế, Tặng Kèm cho, thế chấp ngân hàng, góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng rừng, quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng trái pháp luật của pháp lý ; phân biệt đối xử về tôn giáo, tín ngưỡng và giới trong giao rừng, cho thuê rừng .
9. Sử dụng nguyên vật liệu trong chế biến lâm sản trái pháp luật của pháp lý .

Chương II

QUY HOẠCH LÂM NGHIỆP

Điều 10. Nguyên tắc, căn cứ lập quy hoạch lâm nghiệp

1. Việc lập quy hoạch lâm nghiệp phải tuân thủ nguyên tắc của pháp lý về quy hoạch và những nguyên tắc sau đây :
a ) Phù hợp với quy hoạch toàn diện và tổng thể vương quốc, quy hoạch sử dụng đất vương quốc, kế hoạch phát triển lâm nghiệp vương quốc, kế hoạch vương quốc về đa dạng sinh học ;
b ) Bảo đảm quản trị rừng bền vững và kiên cố ; khai thác, sử dụng rừng gắn với bảo tồn tài nguyên vạn vật thiên nhiên, nâng cao giá trị kinh tế tài chính của rừng và giá trị văn hóa truyền thống, lịch sử dân tộc ; bảo vệ môi trường tự nhiên, ứng phó với đổi khác khí hậu và nâng cao sinh kế của dân cư ;
c ) Rừng tự nhiên phải được đưa vào quy hoạch rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất ;
d ) Bảo đảm sự tham gia của cơ quan, tổ chức triển khai, hộ mái ấm gia đình, cá thể, hội đồng dân cư ; bảo vệ công khai minh bạch, minh bạch và bình đẳng giới ;
đ ) Nội dung về lâm nghiệp trong quy hoạch tỉnh phải tương thích với nội dung quy hoạch lâm nghiệp cấp vương quốc .
2. Việc lập quy hoạch lâm nghiệp phải tuân thủ địa thế căn cứ của pháp lý về quy hoạch và những địa thế căn cứ sau đây :
a ) Quy hoạch lâm nghiệp cấp vương quốc phải địa thế căn cứ vào quy hoạch tổng thể và toàn diện vương quốc, quy hoạch sử dụng đất vương quốc, kế hoạch phát triển lâm nghiệp vương quốc ;
b ) Nội dung về lâm nghiệp trong quy hoạch tỉnh phải địa thế căn cứ vào quy hoạch lâm nghiệp cấp vương quốc ;
c ) Điều kiện tự nhiên, kinh tế tài chính – xã hội, nguồn lực của cả nước hoặc địa phương .

Điều 11. Thời kỳ và nội dung quy hoạch lâm nghiệp

1. Thời kỳ quy hoạch lâm nghiệp cấp vương quốc là 10 năm ; tầm nhìn từ 30 năm đến 50 năm .
2. Nội dung quy hoạch lâm nghiệp phải tương thích với lao lý của pháp lý về quy hoạch và gồm có những nội dung sau đây :
a ) Thu thập, nghiên cứu và phân tích, nhìn nhận những tài liệu về điều kiện kèm theo tự nhiên, kinh tế tài chính – xã hội, tình hình tài nguyên rừng ; chủ trương, khuynh hướng phát triển, quy hoạch có tương quan ; nhìn nhận nguồn lực phát triển và những yếu tố cần xử lý ;
b ) Đánh giá tình hình triển khai quy hoạch lâm nghiệp kỳ trước về quản trị, bảo vệ và phát triển rừng ; chế biến và thương mại lâm sản ; góp vốn đầu tư, khoa học và công nghệ tiên tiến, lao động ;
c ) Dự báo về nhu yếu và thị trường lâm sản, dịch vụ môi trường tự nhiên rừng, ảnh hưởng tác động của biến hóa khí hậu, tân tiến khoa học – kỹ thuật, tân tiến công nghệ tiên tiến vận dụng trong lâm nghiệp ;
d ) Nghiên cứu toàn cảnh, những mối link ngành ; xác lập nhu yếu phát triển kinh tế tài chính – xã hội so với ngành ;
đ ) Xác định quan điểm, tiềm năng phát triển lâm nghiệp ;
e ) Định hướng phát triển bền vững và kiên cố rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất ;
g ) Định hướng phát triển kiến trúc lâm nghiệp ;
h ) Định hướng phát triển thị trường, vùng nguyên vật liệu, chế biến lâm sản ;
i ) Giải pháp, nguồn lực tổ chức triển khai triển khai quy hoạch .

Điều 12. Lập, lấy ý kiến, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch lâm nghiệp cấp quốc gia

1. Trách nhiệm tổ chức triển khai lập quy hoạch lâm nghiệp cấp vương quốc được pháp luật như sau :
a ) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có nghĩa vụ và trách nhiệm tổ chức triển khai lập quy hoạch lâm nghiệp cấp vương quốc ;
b ) Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong việc lập quy hoạch lâm nghiệp cấp vương quốc .
2. Việc lấy quan điểm về quy hoạch lâm nghiệp cấp vương quốc được triển khai như sau :
a ) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức triển khai lấy quan điểm cơ quan nhà nước, tổ chức triển khai, hộ mái ấm gia đình, cá thể, hội đồng dân cư có tương quan ; tổng hợp, tiếp thu, báo cáo giải trình quan điểm góp ý về quy hoạch lâm nghiệp cấp vương quốc ;
b ) Việc lấy quan điểm về quy hoạch lâm nghiệp cấp vương quốc được triển khai trải qua hình thức công khai minh bạch trên cổng thông tin điện tử, phương tiện thông tin đại chúng ; gửi lấy quan điểm bằng văn bản ; tổ chức triển khai hội nghị, hội thảo chiến lược ;
c ) Thời gian lấy quan điểm là 60 ngày kể từ ngày cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định hành động tổ chức triển khai lấy quan điểm .
3. Thẩm định quy hoạch lâm nghiệp cấp vương quốc được lao lý như sau :
a ) Thủ tướng nhà nước xây dựng Hội đồng đánh giá và thẩm định quy hoạch lâm nghiệp cấp vương quốc ;
b ) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan thường trực của Hội đồng đánh giá và thẩm định quy hoạch lâm nghiệp cấp vương quốc ;
c ) Hội đồng thẩm định và đánh giá quy hoạch lâm nghiệp cấp vương quốc tổ chức triển khai đánh giá và thẩm định và gửi tác dụng thẩm định và đánh giá đến Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có nghĩa vụ và trách nhiệm tiếp thu, báo cáo giải trình về những nội dung thẩm định và đánh giá ;
d ) Nội dung đánh giá và thẩm định quy hoạch gồm có sự tương thích với quy hoạch toàn diện và tổng thể vương quốc, kế hoạch phát triển lâm nghiệp vương quốc, quy hoạch sử dụng đất vương quốc ; thực tiễn, nguồn lực, nhu yếu và năng lực sử dụng rừng phân phối nhu yếu phát triển bền vững và kiên cố ; hiệu suất cao kinh tế tài chính – xã hội, thiên nhiên và môi trường ; tính khả thi của quy hoạch .
4. Thủ tướng nhà nước phê duyệt quy hoạch lâm nghiệp cấp vương quốc do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình .
5. Việc kiểm soát và điều chỉnh quy hoạch lâm nghiệp cấp vương quốc được lao lý như sau :
a ) Quy hoạch lâm nghiệp cấp vương quốc được kiểm soát và điều chỉnh khi có biến hóa quy hoạch tổng thể và toàn diện vương quốc, quy hoạch sử dụng đất vương quốc, kế hoạch phát triển lâm nghiệp vương quốc làm đổi khác lớn đến nội dung quy hoạch lâm nghiệp pháp luật tại khoản 2 Điều 11 của Luật này ;
b ) Việc thẩm định và đánh giá, phê duyệt kiểm soát và điều chỉnh quy hoạch lâm nghiệp cấp vương quốc được triển khai theo pháp luật tại khoản 3 và khoản 4 Điều này .
6. Việc lập, lấy quan điểm, đánh giá và thẩm định, phê duyệt, kiểm soát và điều chỉnh quy hoạch lâm nghiệp cấp vương quốc thực thi theo pháp luật của Luật này và pháp lý về quy hoạch .

Điều 13. Tổ chức tư vấn lập quy hoạch lâm nghiệp

1. Cơ quan lập quy hoạch lâm nghiệp phải lựa chọn tổ chức triển khai tư vấn lập quy hoạch lâm nghiệp theo lao lý của pháp lý về đấu thầu .
2. Tổ chức tư vấn lập quy hoạch lâm nghiệp phải có tư cách pháp nhân và phân phối nhu yếu về năng lượng trình độ tương thích với việc làm đảm nhiệm theo lao lý của nhà nước .

Chương III

QUẢN LÝ RỪNG

Mục 1. GIAO RỪNG, CHO THUÊ RỪNG, CHUYỂN LOẠI RỪNG, CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG RỪNG SANG MỤC ĐÍCH KHÁC, THU HỒI RỪNG

Điều 14. Nguyên tắc giao rừng, cho thuê rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, thu hồi rừng

1. Phù hợp với quy hoạch lâm nghiệp cấp vương quốc, quy hoạch sử dụng đất ; diện tích quy hoạnh rừng hiện có tại địa phương .
2. Không chuyển mục tiêu sử dụng rừng tự nhiên sang mục tiêu khác, trừ dự án Bất Động Sản quan trọng vương quốc ; dự án Bất Động Sản ship hàng quốc phòng, bảo mật an ninh vương quốc ; dự án Bất Động Sản cấp thiết khác được nhà nước phê duyệt .
3. Không giao, cho thuê diện tích quy hoạnh rừng đang có tranh chấp .
4. Chủ rừng không được cho tổ chức triển khai, hộ mái ấm gia đình, cá thể khác thuê diện tích quy hoạnh rừng tự nhiên, rừng trồng do Nhà nước góp vốn đầu tư .
5. Thống nhất, đồng nhất với giao đất, cho thuê đất, chuyển mục tiêu sử dụng đất, tịch thu đất .
6. Thời hạn, hạn mức giao rừng, cho thuê rừng tương thích với thời hạn, hạn mức giao đất, cho thuê đất .
7. Bảo đảm công khai minh bạch, minh bạch, có sự tham gia của người dân địa phương ; không phân biệt đối xử về tôn giáo, tín ngưỡng và giới trong giao rừng, cho thuê rừng .
8. Tôn trọng khoảng trống sống sót, phong tục, tập quán của hội đồng dân cư ; ưu tiên giao rừng cho đồng bào dân tộc thiểu số, hộ mái ấm gia đình, cá thể, hội đồng dân cư có phong tục, tập quán, văn hóa truyền thống, tín ngưỡng, truyền thống cuội nguồn gắn bó với rừng, có hương ước, quy ước tương thích với pháp luật của pháp lý .

Điều 15. Căn cứ giao rừng, cho thuê rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác

1. Kế hoạch giao rừng, cho thuê rừng, chuyển mục tiêu sử dụng rừng sang mục tiêu khác của Ủy ban nhân dân cấp huyện được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt ; kế hoạch sử dụng đất hằng năm của cấp huyện được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt .
2. Diện tích rừng, đất quy hoạch để trồng rừng .
3. Nhu cầu sử dụng rừng bộc lộ trong dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư so với tổ chức triển khai ; ý kiến đề nghị giao rừng, thuê rừng, chuyển mục tiêu sử dụng rừng sang mục tiêu khác so với hộ mái ấm gia đình, cá thể, hội đồng dân cư .
4. Năng lực quản trị rừng bền vững và kiên cố của tổ chức triển khai, hộ mái ấm gia đình, cá thể, hội đồng dân cư .

Điều 16. Giao rừng

1. Nhà nước giao rừng đặc dụng không thu tiền sử dụng rừng cho những đối tượng người tiêu dùng sau đây :
a ) Ban quản trị rừng đặc dụng so với vườn vương quốc ; khu dự trữ vạn vật thiên nhiên ; khu bảo tồn loài – sinh cảnh ; khu bảo vệ cảnh sắc gồm có rừng bảo tồn di tích lịch sử lịch sử vẻ vang – văn hóa truyền thống, danh lam thắng cảnh, rừng bảo vệ thiên nhiên và môi trường đô thị, khu công nghiệp, khu công nghiệp, khu kinh tế tài chính, khu công nghệ cao ; rừng giống vương quốc ; vườn thực vật vương quốc ;
b ) Tổ chức khoa học và công nghệ tiên tiến, giảng dạy, giáo dục nghề nghiệp về lâm nghiệp so với rừng điều tra và nghiên cứu, thực nghiệm khoa học, vườn thực vật vương quốc ;
c ) Ban quản trị rừng phòng hộ, tổ chức triển khai kinh tế tài chính, đơn vị chức năng vũ trang so với khu bảo vệ cảnh sắc gồm có rừng bảo tồn di tích lịch sử lịch sử vẻ vang – văn hóa truyền thống, danh lam thắng cảnh ; rừng bảo vệ môi trường tự nhiên đô thị, khu công nghiệp, khu công nghiệp, khu kinh tế tài chính, khu công nghệ cao xen kẽ trong diện tích quy hoạnh rừng được giao ;
d ) Cộng đồng dân cư so với khu rừng tín ngưỡng mà họ đang quản trị và sử dụng theo truyền thống cuội nguồn ;
đ ) Tổ chức kinh tế tài chính, tổ chức triển khai khoa học và công nghệ tiên tiến, huấn luyện và đào tạo, giáo dục nghề nghiệp về lâm nghiệp trong nước so với rừng giống vương quốc xen kẽ trong diện tích quy hoạnh rừng được giao .
2. Nhà nước giao rừng phòng hộ không thu tiền sử dụng rừng cho những đối tượng người tiêu dùng sau đây :
a ) Ban quản trị rừng phòng hộ, đơn vị chức năng vũ trang so với rừng phòng hộ đầu nguồn, rừng phòng hộ biên giới ; rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát bay ; rừng phòng hộ chắn sóng, lấn biển ;
b ) Tổ chức kinh tế tài chính so với rừng phòng hộ xen kẽ trong diện tích quy hoạnh rừng sản xuất của tổ chức triển khai đó ;
c ) Hộ mái ấm gia đình, cá thể cư trú hợp pháp trên địa phận cấp xã nơi có rừng phòng hộ so với rừng phòng hộ đầu nguồn ; rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát bay ; rừng phòng hộ chắn sóng, lấn biển ;
d ) Cộng đồng dân cư cư trú hợp pháp trên địa phận cấp xã nơi có rừng phòng hộ so với rừng phòng hộ đầu nguồn ; rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát bay ; rừng phòng hộ chắn sóng, lấn biển ; rừng bảo vệ nguồn nước của hội đồng dân cư đó .
3. Nhà nước giao rừng sản xuất không thu tiền sử dụng rừng cho những đối tượng người tiêu dùng sau đây :
a ) Hộ mái ấm gia đình, cá thể, hội đồng dân cư cư trú hợp pháp trên địa phận cấp xã nơi có diện tích quy hoạnh rừng ; đơn vị chức năng vũ trang ;
b ) Ban quản trị rừng đặc dụng, ban quản trị rừng phòng hộ so với diện tích quy hoạnh rừng sản xuất xen kẽ trong diện tích quy hoạnh rừng đặc dụng, rừng phòng hộ được giao cho ban quản trị rừng đó .

Điều 17. Cho thuê rừng sản xuất

Nhà nước cho tổ chức triển khai kinh tế tài chính, hộ mái ấm gia đình, cá thể thuê rừng sản xuất là rừng tự nhiên, rừng sản xuất là rừng trồng trả tiền thuê rừng một lần hoặc hằng năm để sản xuất lâm nghiệp ; sản xuất lâm, nông, ngư nghiệp tích hợp ; kinh doanh thương mại du lịch sinh thái xanh, nghỉ ngơi, vui chơi .

Điều 18. Chuyển loại rừng

1. Việc chuyển loại rừng này sang loại rừng khác phải phân phối những điều kiện kèm theo sau đây :
a ) Phù hợp với quy hoạch lâm nghiệp ;
b ) Đáp ứng những tiêu chuẩn phân loại rừng ;
c ) Có giải pháp chuyển loại rừng .
2. Thẩm quyền quyết định hành động chuyển loại rừng được pháp luật như sau :
a ) Thủ tướng nhà nước quyết định hành động chuyển loại rừng so với khu rừng do Thủ tướng nhà nước xây dựng theo đề xuất của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ;
b ) quản trị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định hành động chuyển loại rừng không thuộc trường hợp lao lý tại điểm a khoản này, sau khi được Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định hành động chủ trương chuyển loại rừng .

Điều 19. Điều kiện chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác

1. Phù hợp với quy hoạch lâm nghiệp cấp vương quốc ; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất .
2. Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định hành động chủ trương chuyển mục tiêu sử dụng rừng sang mục tiêu khác .
3. Có dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định hành động .
4. Có giải pháp trồng rừng sửa chữa thay thế được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc sau khi hoàn thành xong nghĩa vụ và trách nhiệm nộp tiền trồng rừng sửa chữa thay thế .

Điều 20. Thẩm quyền quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác

1. Quốc hội quyết định hành động chủ trương chuyển mục tiêu sử dụng rừng đặc dụng, rừng phòng hộ đầu nguồn, rừng phòng hộ biên giới từ 50 ha trở lên ; rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát bay và rừng phòng hộ chắn sóng, lấn biển từ 500 ha trở lên ; rừng sản xuất từ 1.000 ha trở lên .
2. Thủ tướng nhà nước quyết định hành động chủ trương chuyển mục tiêu sử dụng rừng đặc dụng dưới 50 ha ; rừng phòng hộ đầu nguồn, rừng phòng hộ biên giới từ 20 ha đến dưới 50 ha ; rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát bay và rừng phòng hộ chắn sóng, lấn biển từ 20 ha đến dưới 500 ha ; rừng sản xuất từ 50 ha đến dưới 1.000 ha .
3. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định hành động chủ trương chuyển mục tiêu sử dụng rừng phòng hộ đầu nguồn, rừng phòng hộ biên giới, rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát bay và rừng phòng hộ chắn sóng, lấn biển dưới 20 ha ; rừng sản xuất dưới 50 ha ; rừng bảo vệ nguồn nước của hội đồng dân cư .

Điều 21. Trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác

1. Chủ dự án Bất Động Sản được giao đất, thuê đất có chuyển mục tiêu sử dụng rừng sang mục tiêu khác phải trồng rừng sửa chữa thay thế bằng diện tích quy hoạnh rừng bị chuyển mục tiêu sử dụng so với rừng trồng, bằng ba lần diện tích quy hoạnh rừng bị chuyển mục tiêu sử dụng so với rừng tự nhiên .
2. Chủ dự án Bất Động Sản pháp luật tại khoản 1 Điều này tự trồng rừng thay thế sửa chữa phải kiến thiết xây dựng giải pháp trồng rừng thay thế sửa chữa trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt. Trường hợp chủ dự án Bất Động Sản không tự trồng rừng thay thế sửa chữa thì nộp tiền vào quỹ bảo vệ và phát triển rừng ở cấp tỉnh .
3. Số tiền nộp vào quỹ bảo vệ và phát triển rừng ở cấp tỉnh bằng diện tích quy hoạnh rừng phải trồng thay thế sửa chữa pháp luật tại khoản 1 Điều này nhân với đơn giá cho 01 ha rừng trồng do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định hành động ; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định hành động sử dụng tiền đã nộp vào quỹ bảo vệ và phát triển rừng ở cấp tỉnh để tổ chức triển khai trồng rừng sửa chữa thay thế trên địa phận tỉnh .
4. Trường hợp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh không sắp xếp được hoặc không sắp xếp đủ diện tích quy hoạnh đất để trồng rừng sửa chữa thay thế trong thời hạn 12 tháng kể từ khi chủ dự án Bất Động Sản hoàn thành xong nghĩa vụ và trách nhiệm nộp tiền vào quỹ bảo vệ và phát triển rừng ở cấp tỉnh thì phải chuyển tiền trồng rừng thay thế sửa chữa vào Quỹ bảo vệ và phát triển rừng Nước Ta để tổ chức triển khai trồng rừng thay thế sửa chữa tại địa phương khác .
5. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lao lý nội dung, trình tự, thủ tục, thời hạn thực thi trồng rừng thay thế sửa chữa lao lý tại Điều này .

Điều 22. Thu hồi rừng

1. Nhà nước tịch thu rừng trong những trường hợp sau đây :
a ) Chủ rừng sử dụng rừng không đúng mục tiêu, cố ý không triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm với Nhà nước hoặc vi phạm nghiêm trọng pháp luật của pháp lý về lâm nghiệp ;
b ) Chủ rừng không thực thi hoạt động giải trí bảo vệ và phát triển rừng sau 12 tháng liên tục kể từ ngày được giao, được thuê rừng, trừ trường hợp bất khả kháng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận ;
c ) Chủ rừng tự nguyện trả lại rừng ;
d ) Rừng được Nhà nước giao, cho thuê khi hết hạn mà không được gia hạn ;
đ ) Rừng được giao, được thuê không đúng thẩm quyền hoặc không đúng đối tượng người tiêu dùng ;
e ) Chủ rừng là cá thể khi chết không có người thừa kế theo pháp luật của pháp lý ;
g ) Các trường hợp tịch thu đất có rừng khác theo pháp luật của Luật Đất đai .
2. Chủ rừng được bồi thường, tương hỗ theo lao lý của pháp lý khi Nhà nước tịch thu rừng vì mục tiêu quốc phòng, bảo mật an ninh ; phát triển kinh tế tài chính – xã hội vì quyền lợi vương quốc, công cộng ; giao rừng, cho thuê rừng không đúng thẩm quyền hoặc không đúng đối tượng người dùng .

Điều 23. Thẩm quyền giao rừng, cho thuê rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, thu hồi rừng

1. Thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được lao lý như sau :
a ) Giao rừng, cho thuê rừng, chuyển mục tiêu sử dụng rừng sang mục tiêu khác, tịch thu rừng so với tổ chức triển khai ;
b ) Cho doanh nghiệp có vốn góp vốn đầu tư quốc tế tại Nước Ta thuê đất để trồng rừng sản xuất .
2. Thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện được pháp luật như sau :
a ) Giao rừng, cho thuê rừng, chuyển mục tiêu sử dụng rừng sang mục tiêu khác, tịch thu rừng so với hộ mái ấm gia đình, cá thể ;
b ) Giao rừng, chuyển mục tiêu sử dụng rừng sang mục tiêu khác, tịch thu rừng so với hội đồng dân cư .
3. Trường hợp trong khu vực tịch thu rừng có cả đối tượng người dùng lao lý tại điểm a khoản 1 và khoản 2 Điều này thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định hành động tịch thu rừng hoặc ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định hành động tịch thu rừng .
4. nhà nước lao lý chi tiết cụ thể việc giao rừng, cho thuê rừng, chuyển loại rừng, chuyển mục tiêu sử dụng rừng sang mục tiêu khác, tịch thu rừng .

Mục 2. TỔ CHỨC QUẢN LÝ RỪNG

Điều 24. Nguyên tắc tổ chức quản lý rừng

1. Nhà nước giao rừng, cho thuê rừng, tổ chức triển khai quản trị, bảo vệ rừng, bảo vệ những diện tích quy hoạnh rừng có chủ .
2. Chủ rừng phải triển khai quản trị rừng vững chắc ; có nghĩa vụ và trách nhiệm quản trị, bảo vệ, phát triển, sử dụng rừng theo Quy chế quản trị rừng .

Điều 25. Thẩm quyền thành lập khu rừng đặc dụng, khu rừng phòng hộ

1. Thủ tướng nhà nước quyết định hành động xây dựng khu rừng đặc dụng, khu rừng phòng hộ có tầm quan trọng vương quốc hoặc nằm trên địa phận nhiều tỉnh .
2. quản trị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định hành động xây dựng khu rừng đặc dụng, khu rừng phòng hộ tại địa phương không thuộc trường hợp lao lý tại khoản 1 Điều này .
3. Việc xây dựng khu rừng đặc dụng, khu rừng phòng hộ triển khai theo Quy chế quản trị rừng .

Điều 26. Tổ chức quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ

1. Tổ chức quản trị rừng đặc dụng được lao lý như sau :
a ) Thành lập ban quản trị rừng đặc dụng so với vườn vương quốc ; khu dự trữ vạn vật thiên nhiên, khu bảo tồn loài – sinh cảnh, khu bảo vệ cảnh sắc có diện tích quy hoạnh tập trung chuyên sâu từ 3.000 ha trở lên .
Trường hợp trên địa phận cấp tỉnh có một hoặc nhiều khu dự trữ vạn vật thiên nhiên, khu bảo tồn loài – sinh cảnh, khu bảo vệ cảnh sắc có diện tích quy hoạnh mỗi khu dưới 3.000 ha thì xây dựng một ban quản trị rừng đặc dụng trên địa phận ;
b ) Tổ chức được giao khu rừng nghiên cứu và điều tra, thực nghiệm khoa học, vườn thực vật vương quốc, rừng giống vương quốc tự tổ chức triển khai quản trị khu rừng .
2. Tổ chức quản trị rừng phòng hộ được lao lý như sau :
a ) Thành lập ban quản trị rừng phòng hộ so với rừng phòng hộ đầu nguồn, rừng phòng hộ biên giới có diện tích quy hoạnh tập trung chuyên sâu từ 5.000 ha trở lên hoặc rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát bay ; rừng phòng hộ chắn sóng, lấn biển có diện tích quy hoạnh từ 3.000 ha trở lên ;
b ) Các khu rừng phòng hộ không thuộc trường hợp pháp luật tại điểm a khoản này thì giao cho tổ chức triển khai kinh tế tài chính, hộ mái ấm gia đình, cá thể, hội đồng dân cư, đơn vị chức năng vũ trang trên địa phận để quản trị .
3. Việc tổ chức triển khai quản trị rừng đặc dụng, rừng phòng hộ thực thi theo Quy chế quản trị rừng .

Mục 3. QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG

Điều 27. Phương án quản lý rừng bền vững

1. Trách nhiệm thiết kế xây dựng và triển khai giải pháp quản trị rừng bền vững và kiên cố được pháp luật như sau :
a ) Chủ rừng là tổ chức triển khai phải thiết kế xây dựng và triển khai giải pháp quản trị rừng bền vững và kiên cố ;
b ) Khuyến khích chủ rừng là hộ mái ấm gia đình, cá thể, hội đồng dân cư hoặc hộ mái ấm gia đình, cá thể link kiến thiết xây dựng và thực thi giải pháp quản trị rừng bền vững và kiên cố .
2. Nội dung cơ bản của giải pháp quản trị rừng vững chắc so với rừng đặc dụng gồm có :
a ) Đánh giá điều kiện kèm theo tự nhiên, kinh tế tài chính – xã hội, quốc phòng, bảo mật an ninh ; tình hình hệ sinh thái rừng, đa dạng sinh học, nguồn gen sinh vật, di tích lịch sử lịch sử vẻ vang – văn hóa truyền thống, cảnh sắc ;
b ) Xác định tiềm năng, khoanh vùng phạm vi quản trị rừng vững chắc ;
c ) Xác định diện tích quy hoạnh rừng tại những phân khu công dụng bị suy thoái và khủng hoảng được hồi sinh và bảo tồn ;
d ) Xác định hoạt động giải trí quản trị, bảo vệ, bảo tồn, phát triển và sử dụng rừng ;
đ ) Giải pháp và tổ chức triển khai thực thi .
3. Nội dung cơ bản của giải pháp quản trị rừng bền vững và kiên cố so với rừng phòng hộ gồm có :
a ) Đánh giá điều kiện kèm theo tự nhiên, kinh tế tài chính – xã hội, quốc phòng, bảo mật an ninh ; tình hình tài nguyên rừng ;
b ) Xác định tiềm năng, khoanh vùng phạm vi quản trị rừng vững chắc ;
c ) Xác định công dụng phòng hộ của rừng ;
d ) Xác định hoạt động giải trí quản trị, bảo vệ, phát triển và sử dụng rừng ;
đ ) Giải pháp và tổ chức triển khai triển khai .
4. Nội dung cơ bản của giải pháp quản trị rừng bền vững và kiên cố so với rừng sản xuất gồm có :
a ) Đánh giá điều kiện kèm theo tự nhiên, kinh tế tài chính – xã hội ; tình hình tài nguyên rừng ; tác dụng sản xuất, kinh doanh thương mại ; nhìn nhận thị trường có ảnh hưởng tác động, ảnh hưởng tác động đến hoạt động giải trí của chủ rừng ;
b ) Xác định tiềm năng, khoanh vùng phạm vi quản trị rừng vững chắc ;
c ) Xác định hoạt động giải trí quản trị, bảo vệ, phát triển, sử dụng rừng và thương mại lâm sản ;
d ) Giải pháp và tổ chức triển khai thực thi .
5. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn pháp luật chi tiết cụ thể về nội dung giải pháp quản trị rừng vững chắc ; lao lý trình tự, thủ tục kiến thiết xây dựng, phê duyệt giải pháp quản trị rừng vững chắc .

Điều 28. Chứng chỉ quản lý rừng bền vững

1. Chứng chỉ quản trị rừng bền vững và kiên cố được cấp cho chủ rừng theo nguyên tắc tự nguyện .
2. Chủ rừng được cấp chứng từ quản trị rừng vững chắc trong nước hoặc quốc tế khi có giải pháp quản trị rừng bền vững và kiên cố và cung ứng những tiêu chuẩn quản trị rừng bền vững và kiên cố .
3. Tổ chức hoạt động giải trí nhìn nhận, cấp chứng từ quản trị rừng bền vững và kiên cố tại Nước Ta phải tuân thủ lao lý của pháp lý Nước Ta .
4. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lao lý về tiêu chuẩn quản trị rừng vững chắc .

Mục 4. ĐÓNG, MỞ CỬA RỪNG TỰ NHIÊN

Điều 29. Nguyên tắc đóng, mở cửa rừng tự nhiên

1. Bảo đảm quản trị rừng vững chắc, bảo tồn tài nguyên rừng và đa dạng sinh học .
2. Bảo đảm công khai minh bạch và minh bạch .
3. Bảo đảm quyền và quyền lợi hợp pháp của những bên tương quan khi thực thi đóng, mở cửa rừng tự nhiên .

Điều 30. Trường hợp đóng, mở cửa rừng tự nhiên

1. Đóng cửa rừng tự nhiên được thực thi trong những trường hợp sau đây :
a ) Tình trạng phá rừng, khai thác rừng trái lao lý của pháp lý diễn biến phức tạp, có rủi ro tiềm ẩn làm suy giảm nghiêm trọng tài nguyên rừng ;
b ) Rừng tự nhiên nghèo cần được hồi sinh ; đa dạng sinh học và tính năng phòng hộ của rừng bị suy thoái và khủng hoảng nghiêm trọng .
2. Mở cửa rừng tự nhiên được thực thi khi khắc phục được thực trạng pháp luật tại khoản 1 Điều này .
3. Việc đóng, mở cửa rừng tự nhiên thực thi theo Quy chế quản trị rừng .

Điều 31. Thẩm quyền, trình tự, thủ tục, công bố quyết định đóng, mở cửa rừng tự nhiên

1. Thủ tướng nhà nước quyết định hành động đóng, mở cửa rừng tự nhiên trên khoanh vùng phạm vi cả nước hoặc trên khoanh vùng phạm vi nhiều tỉnh, thành phố thường trực TW .
2. quản trị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định hành động đóng, mở cửa rừng tự nhiên so với diện tích quy hoạnh rừng tự nhiên tại địa phương sau khi được Hội đồng nhân dân cùng cấp trải qua đề án đóng, mở cửa rừng tự nhiên .
3. Quyết định đóng, mở cửa rừng tự nhiên phải được công bố, niêm yết công khai minh bạch .
4. Trình tự, thủ tục công bố quyết định hành động đóng, mở cửa rừng tự nhiên triển khai theo Quy chế quản trị rừng .

Điều 32. Trách nhiệm của Nhà nước khi đóng cửa rừng tự nhiên

1. Nhà nước cấp kinh phí đầu tư bảo vệ và phát triển rừng sản xuất là rừng tự nhiên trong quá trình đóng cửa rừng tự nhiên .
2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính trình Thủ tướng nhà nước xem xét, quyết định hành động tương hỗ cho chủ rừng khi thực thi quyết định hành động đóng cửa rừng tự nhiên của Thủ tướng nhà nước .
3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp xem xét, quyết định hành động tương hỗ cho chủ rừng khi triển khai quyết định hành động đóng cửa rừng tự nhiên của quản trị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh .

Mục 5. ĐIỀU TRA, KIỂM KÊ, THEO DÕI DIỄN BIẾN, CƠ SỞ DỮ LIỆU RỪNG

Điều 33. Điều tra rừng

1. Nội dung tìm hiểu rừng gồm có :
a ) Điều tra, phân loại rừng ; phân cấp mức độ xung yếu của rừng phòng hộ ;
b ) Điều tra, nhìn nhận chất lượng rừng, tiềm năng phát triển rừng ;
c ) Điều tra, nhìn nhận thực trạng mất rừng và suy thoái và khủng hoảng rừng ;
d ) Điều tra, nhìn nhận đa dạng sinh học trong rừng ;
đ ) Xây dựng và duy trì mạng lưới hệ thống giám sát diễn biến rừng ;
e ) Đánh giá về giảm phát thải khí nhà kính do triển khai những giải pháp hạn chế mất rừng và suy thoái và khủng hoảng rừng, quản trị rừng bền vững và kiên cố, bảo tồn và nâng cao trữ lượng các-bon rừng .
2. Tổ chức tìm hiểu rừng được pháp luật như sau :
a ) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức triển khai thực thi và công bố hiệu quả tìm hiểu rừng toàn nước 05 năm một lần và theo chuyên đề ; chỉ huy việc thực thi tìm hiểu rừng cấp tỉnh ;
b ) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức triển khai thực thi tìm hiểu rừng tại địa phương và công bố tác dụng .
3. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lao lý cụ thể nội dung tìm hiểu rừng ; pháp luật giải pháp, quy trình tiến độ tìm hiểu rừng .

Điều 34. Kiểm kê rừng

1. Kiểm kê rừng thực thi theo cấp chính quyền sở tại gắn với chủ quản lý đơn cử trên khoanh vùng phạm vi toàn nước để xác lập thực trạng diện tích quy hoạnh, trữ lượng rừng, đất chưa có rừng quy hoạch cho lâm nghiệp ; kiểm soát và điều chỉnh, bổ trợ cơ sở tài liệu rừng và đất chưa có rừng .
2. Nội dung cơ bản của kiểm kê rừng gồm có :
a ) Tập hợp và giải quyết và xử lý thông tin về tài nguyên rừng ;
b ) Kiểm kê diện tích quy hoạnh, trữ lượng rừng của lô rừng ;
c ) Kiểm kê diện tích quy hoạnh, trữ lượng rừng của chủ rừng ;
d ) Kiểm kê tổng diện tích quy hoạnh, trữ lượng rừng theo cấp hành chính ;
đ ) Lập hồ sơ quản trị rừng của lô, khoảnh, tiểu khu, chủ rừng, đơn vị chức năng hành chính .
e ) Công bố tác dụng kiểm kê rừng .
3. Việc kiểm kê rừng được triển khai 10 năm một lần tương thích với thời gian kiểm kê đất đai .
4. Chủ rừng có nghĩa vụ và trách nhiệm thực thi kiểm kê rừng và chịu sự kiểm tra của cơ quan chuyên ngành về lâm nghiệp cấp tỉnh so với chủ rừng là tổ chức triển khai ; hoặc cơ quan chuyên ngành về lâm nghiệp cấp huyện so với chủ rừng là hộ mái ấm gia đình, cá thể, hội đồng dân cư ; kê khai số liệu kiểm kê rừng theo biểu mẫu pháp luật và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về nội dung kê khai .
5. Cơ quan chuyên ngành về lâm nghiệp có nghĩa vụ và trách nhiệm hướng dẫn, tương hỗ về kỹ thuật và kiểm tra, giám sát triển khai kiểm kê rừng ; tương hỗ kinh phí đầu tư kiểm kê rừng cho chủ rừng là hộ mái ấm gia đình, cá thể, hội đồng dân cư .
6. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lao lý chi tiết cụ thể nội dung kiểm kê rừng ; pháp luật chiêu thức, tiến trình kiểm kê rừng .

Điều 35. Theo dõi diễn biến rừng

1. Theo dõi diễn biến rừng được triển khai hằng năm nhằm mục đích nắm vững thực trạng diện tích quy hoạnh những loại rừng, đất chưa có rừng ; dịch chuyển diện tích quy hoạnh những loại rừng ship hàng công tác làm việc quản trị, bảo vệ và phát triển rừng .
2. Lô rừng là đơn vị chức năng cơ sở để theo dõi diễn biến rừng, được tập hợp theo khoảnh, tiểu khu rừng so với từng chủ rừng và tổng hợp trên địa phận cấp xã, huyện, tỉnh, vương quốc .
3. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn pháp luật cụ thể Điều này .

Điều 36. Cơ sở dữ liệu rừng

1. Cơ sở tài liệu rừng là tập hợp thông tin, tài liệu về rừng được thiết lập, update và duy trì cung ứng nhu yếu sử dụng thông tin cho công tác làm việc quản trị, bảo vệ, phát triển rừng và nhu yếu quản trị khác ; là bộ phận của mạng lưới hệ thống thông tin về lâm nghiệp .
2. Cơ sở tài liệu rừng gồm có :
a ) Cơ sở tài liệu về những văn bản quy phạm pháp luật tương quan đến rừng ;
b ) Cơ sở tài liệu về quản trị, bảo vệ, phát triển, sử dụng rừng ; bảo tồn vạn vật thiên nhiên, loài nguy cấp, quý, hiếm, nghiên cứu và điều tra khoa học tương quan đến rừng ;
c ) Cơ sở tài liệu về tìm hiểu rừng, kiểm kê rừng, diễn biến rừng, hiệu quả giảm phát thải khí nhà kính tương quan đến rừng ;
d ) Cơ sở tài liệu khác tương quan đến rừng .
3. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức triển khai lập, quản trị cơ sở tài liệu rừng thống nhất trong khoanh vùng phạm vi cả nước .

Chương IV

BẢO VỆ RỪNG

Điều 37. Bảo vệ hệ sinh thái rừng

Cơ quan nhà nước, tổ chức triển khai, hộ mái ấm gia đình, cá thể, hội đồng dân cư có hoạt động giải trí tác động ảnh hưởng trực tiếp đến hệ sinh thái rừng, sinh trưởng và phát triển của những loài sinh vật rừng phải tuân thủ lao lý của Luật này, pháp lý về bảo vệ thiên nhiên và môi trường, đa dạng sinh học, bảo vệ và kiểm dịch thực vật, thú y và lao lý khác của pháp lý có tương quan .

Điều 38. Bảo vệ thực vật rừng, động vật rừng

1. Loài thực vật rừng, động vật hoang dã rừng nguy cấp, quý, hiếm phải được lập hạng mục để quản trị, bảo vệ .
2. nhà nước quy định Danh mục và chính sách quản trị, bảo vệ thực vật rừng, động vật hoang dã rừng nguy cấp, quý, hiếm ; trình tự, thủ tục khai thác những loài thực vật rừng, động vật hoang dã rừng nguy cấp, quý, hiếm và những loài thực vật rừng hoang dã, động vật hoang dã rừng hoang dã thuộc Phụ lục của Công ước về kinh doanh quốc tế những loài động vật hoang dã, thực vật hoang dã nguy cấp .
3. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lao lý trình tự, thủ tục khai thác gỗ, lâm sản ngoài gỗ và động vật hoang dã rừng, trừ trường hợp lao lý tại khoản 2 Điều này .

Điều 39. Phòng cháy và chữa cháy rừng

1. Chủ rừng phải lập và thực thi giải pháp phòng cháy và chữa cháy rừng ; chấp hành sự hướng dẫn, kiểm tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền .
2. Mọi trường hợp sử dụng lửa trong rừng, gần rừng để dọn nương rẫy, dọn đồng ruộng, sẵn sàng chuẩn bị đất trồng rừng, đốt trước mùa khô hanh hao hoặc dùng lửa vì mục tiêu khác, người sử dụng lửa phải thực thi những giải pháp phòng cháy và chữa cháy rừng .
3. Tổ chức, hộ mái ấm gia đình, cá thể triển khai hoạt động giải trí trong rừng, thiết kế xây dựng khu công trình ở trong rừng, ven rừng phải chấp hành pháp luật về phòng cháy và chữa cháy ; triển khai giải pháp phòng cháy và chữa cháy rừng của chủ rừng .
4. Khi xảy ra cháy rừng, chủ rừng phải kịp thời chữa cháy rừng, thông tin ngay cho cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể tương quan ; khắc phục hậu quả sau cháy rừng và báo cáo giải trình cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Cơ quan nhà nước, tổ chức triển khai, cá thể tương quan có nghĩa vụ và trách nhiệm phối hợp chữa cháy rừng kịp thời .
5. Trường hợp cháy rừng xảy ra trên diện rộng có rủi ro tiềm ẩn gây thảm họa dẫn đến thực trạng khẩn cấp, việc chữa cháy rừng phải triển khai theo pháp luật của pháp lý về thực trạng khẩn cấp .
6. Kiểm lâm chủ trì, phối hợp với lực lượng công an phòng cháy và chữa cháy, cứu hộ cứu nạn, cứu nạn hướng dẫn chủ rừng thiết kế xây dựng giải pháp phòng cháy và chữa cháy rừng .
7. nhà nước pháp luật cụ thể Điều này .

Điều 40. Phòng, trừ sinh vật gây hại rừng

1. Việc phòng, trừ sinh vật gây hại rừng ; nuôi hoặc chăn, thả động vật hoang dã vào rừng phải thực thi theo pháp luật của Luật này, pháp lý về đa dạng sinh học, bảo vệ và kiểm dịch thực vật, thú y .
2. Chủ rừng phải triển khai những giải pháp phòng, trừ sinh vật gây hại rừng ; khi phát hiện có sinh vật gây hại rừng trên diện tích quy hoạnh rừng được giao, được thuê thì phải báo ngay cho cơ quan bảo vệ và kiểm dịch thực vật, cơ quan quản trị chuyên ngành thú y gần nhất để được hướng dẫn và tương hỗ giải pháp phòng, trừ ; tăng cường vận dụng giải pháp lâm sinh, sinh học trong phòng, trừ sinh vật gây hại rừng .
3. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có nghĩa vụ và trách nhiệm tổ chức triển khai dự báo tình hình dịch bệnh ; chỉ huy giải pháp phòng, trừ sinh vật gây hại rừng .
4. Ủy ban nhân dân những cấp tổ chức triển khai, chỉ huy việc phòng, trừ sinh vật gây hại rừng tại địa phương, không để sinh vật gây hại rừng lây lan sang địa phương khác .

Điều 41. Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng của chủ rừng

1. Ban quản trị rừng đặc dụng, ban quản trị rừng phòng hộ nơi không xây dựng Kiểm lâm ; doanh nghiệp nhà nước, tổ chức triển khai không thuộc lực lượng vũ trang được Nhà nước giao rừng, cho thuê rừng và đất rừng được tổ chức triển khai lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng .
2. Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng có trách nhiệm và quyền hạn sau đây :
a ) Tuần tra, kiểm tra về bảo vệ rừng, đất rừng quy hoạch cho lâm nghiệp ;
b ) Thực hiện giải pháp phòng cháy và chữa cháy rừng ;
c ) Thực hiện giải pháp phòng ngừa, ngăn ngừa hành vi vi phạm pháp luật về quản trị, bảo vệ, phát triển rừng ; được sử dụng công cụ tương hỗ theo pháp luật của pháp lý .
3. Chủ rừng có nghĩa vụ và trách nhiệm trực tiếp quản trị, chỉ huy hoạt động giải trí của lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng ; bảo vệ chính sách cho lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng theo lao lý của pháp lý .
4. nhà nước pháp luật cụ thể Điều này .

Điều 42. Kiểm tra nguồn gốc lâm sản

1. Kiểm tra nguồn gốc lâm sản gồm có hoạt động giải trí kiểm tra hồ sơ lâm sản, kiểm tra lâm sản trong quy trình khai thác, luân chuyển, chế biến, mua và bán, xuất khẩu, nhập khẩu, gây nuôi, trồng cấy tự tạo, cất giữ lâm sản theo pháp luật của pháp lý .
2. Việc kiểm tra nguồn gốc lâm sản được thực thi theo kế hoạch hoặc đột xuất khi phát hiện có tín hiệu vi phạm pháp lý .
3. Kiểm lâm những cấp trong khoanh vùng phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của mình chủ trì, phối hợp với lực lượng Công an nhân dân, Quân đội nhân dân, dân quân tự vệ, quản trị thị trường, hải quan và cơ quan, tổ chức triển khai tương quan trong việc đấu tranh phòng ngừa, kiểm tra, phát hiện và giải quyết và xử lý vi phạm theo lao lý của pháp lý .
4. Trong khoanh vùng phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của mình, lực lượng Công an nhân dân, Quân đội nhân dân, dân quân tự vệ, quản trị thị trường, hải quan, cơ quan tư pháp và cơ quan, tổ chức triển khai tương quan phối hợp với Kiểm lâm thực thi công dụng, trách nhiệm, quyền hạn theo lao lý của pháp lý .
5. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn pháp luật về hồ sơ lâm sản hợp pháp, trình tự, thủ tục quản trị nguồn gốc lâm sản .

Điều 43. Trách nhiệm bảo vệ rừng của toàn dân

1. Cơ quan nhà nước, tổ chức triển khai, hộ mái ấm gia đình, cá thể, hội đồng dân cư có nghĩa vụ và trách nhiệm bảo vệ rừng theo lao lý của Luật này, pháp lý về phòng cháy và chữa cháy, bảo vệ thiên nhiên và môi trường, đa dạng sinh học, bảo vệ và kiểm dịch thực vật, thú y và lao lý khác của pháp lý có tương quan .
2. Tổ chức, hộ mái ấm gia đình, cá thể, hội đồng dân cư có nghĩa vụ và trách nhiệm thông tin kịp thời cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc chủ rừng về cháy rừng, sinh vật gây hại rừng và hành vi vi phạm lao lý về quản trị, bảo vệ rừng ; chấp hành sự kêu gọi nhân lực, phương tiện đi lại của cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi xảy ra cháy rừng .

Chương V

PHÁT TRIỂN RỪNG

Điều 44. Phát triển giống cây lâm nghiệp

1. Thiết lập mạng lưới hệ thống rừng giống vương quốc để lưu giữ nguồn gen, đáp ứng nguồn giống chất lượng cao bền vững và kiên cố .
2. Xây dựng, tăng cấp rừng giống, vườn giống, vườn cây đầu dòng ; so với cây cối chính, chỉ đưa vào sản xuất, kinh doanh thương mại giống, nguồn giống, vật tư giống được công nhận .
3. Nâng cao phẩm chất di truyền, chọn, tạo giống mới có hiệu suất, chất lượng cao, năng lực chống chịu tốt, cung ứng nhu yếu kinh doanh thương mại lâm sản và thích ứng với biến hóa khí hậu .
4. Nghiên cứu và ứng dụng tân tiến khoa học – kỹ thuật trong chọn, tạo, nhân giống cây xanh lâm nghiệp cho hiệu suất, chất lượng cao ; tăng cường năng lượng quản trị, quản lý sản xuất, đáp ứng giống ; nâng cao nhận thức về giống cây lâm nghiệp cho người dân và cơ quan, tổ chức triển khai .
5. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lao lý hạng mục giống cây cối chính ; trình tự, thủ tục công nhận giống, nguồn giống, vật tư giống .

Điều 45. Biện pháp lâm sinh

1. Biện pháp lâm sinh gồm có :
a ) Khoanh nuôi triển khai tái sinh tự nhiên hoặc có trồng bổ trợ ;
b ) Nuôi dưỡng, làm giàu rừng ;
c ) Cải tạo rừng tự nhiên ;
d ) Trồng rừng mới, trồng lại rừng, chăm nom, nuôi dưỡng rừng trồng .
2. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn pháp luật cụ thể Điều này .

Điều 46. Phát triển rừng đặc dụng

1. Đối với vườn vương quốc, khu dự trữ vạn vật thiên nhiên, khu bảo tồn loài – sinh cảnh, triển khai những hoạt động giải trí sau đây :
a ) Duy trì cấu trúc rừng tự nhiên, bảo vệ sự phát triển tự nhiên của rừng trong phân khu bảo vệ khắt khe của rừng đặc dụng ;
b ) Phục hồi cấu trúc rừng tự nhiên ; vận dụng giải pháp tích hợp tái sinh tự nhiên với làm giàu rừng, trồng loài cây địa phương trong phân khu hồi sinh sinh thái xanh của rừng đặc dụng và phân khu dịch vụ, hành chính của rừng đặc dụng ;
c ) Cứu hộ, bảo tồn và phát triển những loài sinh vật .
2. Đối với khu bảo vệ cảnh sắc, triển khai những hoạt động giải trí sau đây :
a ) Duy trì diện tích quy hoạnh rừng hiện có ;
b ) Áp dụng giải pháp kỹ thuật trồng rừng, khoanh nuôi triển khai tái sinh tự nhiên, làm giàu rừng để nâng cao chất lượng rừng .
3. Đối với khu rừng nghiên cứu và điều tra, thực nghiệm khoa học, thực thi hoạt động giải trí bảo vệ và phát triển rừng theo trách nhiệm điều tra và nghiên cứu khoa học do chủ rừng hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định hành động .
4. Đối với rừng giống vương quốc, triển khai hoạt động giải trí để duy trì và phát triển rừng theo kế hoạch được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt .
5. Đối với vườn thực vật vương quốc, thực thi hoạt động giải trí sưu tập, tinh lọc, lưu giữ, gây trồng loài cây địa phương gắn với nghiên cứu và điều tra khoa học, giảng dạy, giáo dục thiên nhiên và môi trường, thăm quan du lịch .

Điều 47. Phát triển rừng phòng hộ

1. Đối với rừng phòng hộ đầu nguồn, rừng phòng hộ biên giới, phải được kiến thiết xây dựng thành rừng tập trung chuyên sâu, liền vùng, duy trì và hình thành cấu trúc rừng bảo vệ công dụng phòng hộ .
2. Đối với rừng phòng hộ đầu nguồn, rừng phòng hộ biên giới, rừng bảo vệ nguồn nước của hội đồng dân cư, triển khai những hoạt động giải trí sau đây :
a ) Bảo vệ, tích hợp khoanh nuôi thực thi tái sinh tự nhiên với làm giàu rừng ;
b ) Trồng rừng ở nơi đất trống, không có năng lực tái sinh tự nhiên thành rừng ; trồng hỗn giao nhiều loài cây địa phương, loài cây đa công dụng, cây lâm sản ngoài gỗ .
3. Đối với rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát bay ; rừng phòng hộ chắn sóng, lấn biển, thực thi những hoạt động giải trí sau đây :
a ) Thiết lập đai rừng tương thích với điều kiện kèm theo tự nhiên ở từng vùng ;
b ) Áp dụng giải pháp trồng rừng bằng loài cây có bộ rễ sâu bám chắc, ưu tiên cây địa phương, sinh trưởng được trong điều kiện kèm theo khắc nghiệt và có năng lực chống chịu tốt ; được trồng bổ trợ tại những nơi chưa đủ tiêu chí thành rừng .

Điều 48. Phát triển rừng sản xuất

1. Duy trì diện tích quy hoạnh rừng sản xuất là rừng tự nhiên hiện có ; hồi sinh rừng tự nhiên ở những diện tích quy hoạnh trước kia đã khai thác mà chưa đạt tiêu chí thành rừng ; chỉ được tái tạo rừng tự nhiên ở những diện tích quy hoạnh không có năng lực tự phục sinh .
2. Hình thành vùng rừng trồng tập trung chuyên sâu, vận dụng công nghệ sinh học văn minh và kỹ thuật thâm canh rừng để nâng cao hiệu suất rừng trồng, cung ứng nguyên vật liệu cho công nghiệp chế biến lâm sản .
3. Khuyến khích trồng rừng hỗn loài, lâm sản ngoài gỗ ; phối hợp trồng cây gỗ nhỏ mọc nhanh và cây gỗ lớn dài ngày ; chuyển hóa rừng trồng gỗ nhỏ sang rừng trồng gỗ lớn ở những nơi nó điều kiện kèm theo thích hợp .

Điều 49. Trồng cấy thực vật rừng, gây nuôi phát triển động vật rừng

1. Tổ chức, cá thể trồng cấy tự tạo và gây nuôi những loài thực vật rừng, động vật hoang dã rừng nguy cấp, quý, hiếm ; những loài thực vật rừng, động vật hoang dã rừng thuộc Phụ lục của Công ước về kinh doanh quốc tế những loài động vật hoang dã, thực vật hoang dã nguy cấp ; động vật hoang dã rừng thường thì phải bảo vệ điều kiện kèm theo về nguồn giống hợp pháp, cơ sở nuôi bảo vệ bảo đảm an toàn với người và động vật nuôi, vệ sinh môi trường tự nhiên, phòng ngừa dịch bệnh, không ảnh hưởng tác động xấu đi đến bảo tồn quần thể loài trong môi trường tự nhiên tự nhiên .
2. nhà nước lao lý cụ thể điều kiện kèm theo, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp phép trồng cấy tự tạo và gây nuôi những loài thực vật rừng, động vật hoang dã rừng nguy cấp, quý, hiếm ; những loài thực vật rừng, động vật hoang dã rừng thuộc Phụ lục của Công ước về kinh doanh quốc tế những loài động vật hoang dã, thực vật hoang dã nguy cấp ; loài động vật hoang dã rừng thường thì .

Điều 50. Trồng cây phân tán

1. Trồng cây phân tán là trồng cây ngoài diện tích quy hoạnh rừng để tăng diện tích quy hoạnh cây xanh, tạo cảnh sắc, bảo vệ thiên nhiên và môi trường, tích hợp cung ứng gỗ, củi và dịch vụ du lịch .
2. Cơ quan, tổ chức triển khai ở TW và địa phương có nghĩa vụ và trách nhiệm tuyên truyền, phát động toàn dân thực thi trào lưu trồng cây phân tán ; tổ chức triển khai trồng, quản trị, bảo vệ cây phân tán tại đô thị, nông thôn, khu công nghiệp .
3. Nhà nước có chủ trương tương hỗ về giống, hướng dẫn kỹ thuật trồng cây phân tán .

Điều 51. Kết cấu hạ tầng phục vụ bảo vệ và phát triển rừng

1. Hệ thống đường lâm nghiệp gồm có đường vận xuất, luân chuyển lâm sản, đường tuần tra bảo vệ rừng ; kho, bến bãi tập trung lâm sản .
2. Công trình phòng, trừ sinh vật gây hại rừng, cứu hộ cứu nạn, bảo vệ, phát triển động vật hoang dã rừng, thực vật rừng .
3. Công trình phòng cháy và chữa cháy rừng gồm có đường ranh cản lửa, chòi canh lửa rừng, trạm quan sát, dự báo lửa rừng ; kênh, mương, bể chứa nước, đập, hồ chứa nước phòng cháy và chữa cháy rừng .
4. Trạm bảo vệ rừng ; biển báo, biển cảnh báo nhắc nhở, cọc mốc ranh giới khu rừng, tiểu khu, khoảnh và lô rừng .
5. Công trình kiến trúc thiết yếu khác ship hàng bảo vệ và phát triển rừng .

Chương VI

SỬ DỤNG RỪNG

Mục 1. SỬ DỤNG RỪNG ĐẶC DỤNG

Điều 52. Khai thác lâm sản trong rừng đặc dụng

1. Đối với vườn vương quốc, khu dự trữ vạn vật thiên nhiên, khu bảo tồn loài – sinh cảnh, được pháp luật như sau :
a ) Không khai thác lâm sản trong phân khu bảo vệ khắt khe của rừng đặc dụng ; không khai thác tận thu cây gỗ đã chết, cây gãy đổ trong phân khu hồi sinh sinh thái xanh của rừng đặc dụng ;
b ) Được khai thác tận thu cây gỗ đã chết, cây gãy đổ, nấm trong phân khu dịch vụ ; hành chính của rừng đặc dụng ;
c ) Được khai thác tận dụng gỗ, củi, thực vật rừng ngoài gỗ, nấm trong khoanh vùng phạm vi giải phóng mặt phẳng để kiến thiết xây dựng khu công trình được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt ;
d ) Được tích lũy vật mẫu những loài thực vật rừng, động vật hoang dã rừng, nấm, nguồn gen sinh vật theo trách nhiệm khoa học và công nghệ tiên tiến sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt .
2. Đối với khu rừng bảo vệ cảnh sắc, được lao lý như sau :
a ) Được khai thác tận dụng gỗ, củi, thực vật rừng ngoài gỗ, nấm trong quy trình thực thi giải pháp lâm sinh để bảo tồn, tôn tạo, Phục hồi hệ sinh thái, cảnh sắc, văn hóa truyền thống, lịch sử dân tộc và trong khoanh vùng phạm vi giải phóng mặt phẳng để thiết kế xây dựng khu công trình sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt ;
b ) Được tích lũy vật mẫu những loài thực vật rừng, động vật hoang dã rừng, nấm, nguồn gen sinh vật theo trách nhiệm khoa học và công nghệ tiên tiến sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt ;
c ) Đối với rừng tín ngưỡng, được khai thác tận thu cây gỗ đã chết, cây gãy đổ, thực vật rừng, nấm, lâm sản ngoài gỗ ; khai thác gỗ ship hàng mục tiêu chung của hội đồng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt .
3. Đối với khu rừng điều tra và nghiên cứu, thực nghiệm khoa học, được pháp luật như sau :
a ) Được khai thác lâm sản theo trách nhiệm khoa học và công nghệ tiên tiến sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt ;
b ) Được khai thác tận dụng gỗ, củi, thực vật rừng ngoài gỗ, nấm trong quy trình triển khai kiểm soát và điều chỉnh tổ thành rừng, nuôi dưỡng rừng và vận dụng giải pháp lâm sinh khác ; khai thác tận thu gỗ, củi, thực vật rừng trong khoanh vùng phạm vi giải phóng mặt phẳng để kiến thiết xây dựng khu công trình được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt ;
c ) Được khai thác, tích lũy những loài thực vật rừng, động vật hoang dã rừng, nấm, vi sinh vật, vật mẫu những loài thực vật rừng, động vật hoang dã rừng, nguồn gen ship hàng điều tra và nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tiên tiến .
4. Đối với vườn thực vật vương quốc, rừng giống vương quốc, được lao lý như sau :
a ) Được khai thác vật tư giống ;
b ) Được khai thác tận dụng gỗ, củi, thực vật rừng ngoài gỗ, nấm trong quy trình triển khai kiểm soát và điều chỉnh tổ thành rừng, nuôi dưỡng rừng và vận dụng giải pháp lâm sinh khác ; khai thác tận thu gỗ, củi, thực vật rừng, nấm trong khoanh vùng phạm vi giải phóng mặt phẳng để kiến thiết xây dựng khu công trình được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt ; khai thác tận thu cây gỗ đã chết, cây gãy đổ .
5. Việc khai thác lâm sản trong rừng đặc dụng thực thi theo lao lý của Luật này và Quy chế quản trị rừng .

Điều 53. Hoạt động nghiên cứu khoa học, giảng dạy, thực tập, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng đặc dụng

1. Hoạt động nghiên cứu và điều tra khoa học, giảng dạy, thực tập, du lịch sinh thái xanh, nghỉ ngơi, vui chơi trong rừng đặc dụng thực thi theo Quy chế quản trị rừng và lao lý khác của pháp lý có tương quan. Không được thực thi hoạt động giải trí nghỉ ngơi, vui chơi trong phân khu bảo vệ khắt khe của rừng đặc dụng .
2. Chủ rừng kiến thiết xây dựng đề án du lịch sinh thái xanh, nghỉ ngơi, vui chơi trong rừng đặc dụng trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt .
3. Tổ chức, cá thể góp vốn đầu tư hoạt động giải trí du lịch sinh thái xanh, nghỉ ngơi, vui chơi phải lập dự án Bất Động Sản theo lao lý của pháp lý có tương quan và tương thích với đề án du dịch sinh thái xanh, nghỉ ngơi, vui chơi .
4. Chủ rừng tự tổ chức triển khai, hợp tác, link hoặc cho tổ chức triển khai, cá thể thuê môi trường tự nhiên rừng để kinh doanh thương mại du lịch sinh thái xanh, nghỉ ngơi, vui chơi trong rừng đặc dụng bảo vệ không làm tác động ảnh hưởng đến việc bảo tồn hệ sinh thái tự nhiên, đa dạng sinh học, cảnh sắc thiên nhiên và môi trường và những công dụng khác của khu rừng .
5. Trình tự, thủ tục thiết kế xây dựng, đánh giá và thẩm định và phê duyệt đề án du lịch sinh thái xanh, nghỉ ngơi, vui chơi và quản trị thiết kế xây dựng khu công trình Giao hàng du lịch sinh thái xanh, nghỉ ngơi, vui chơi trong rừng đặc dụng triển khai theo Quy chế quản trị rừng và pháp luật khác của pháp lý có tương quan .

Điều 54. Ổn định đời sống dân cư sống trong rừng đặc dụng và vùng đệm của rừng đặc dụng

1. Không được di dân từ nơi khác đến rừng đặc dụng .
2. Ban quản trị rừng đặc dụng khoán bảo vệ và phát triển rừng với hộ mái ấm gia đình, cá thể, hội đồng dân cư tại chỗ để bảo vệ và phát triển rừng. Căn cứ điều kiện kèm theo đơn cử, ban quản trị rừng đặc dụng phối hợp với chính quyền sở tại địa phương lập dự án Bất Động Sản di dân, tái định cư trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt để di dân ra khỏi phân khu bảo vệ khắt khe của rừng đặc dụng .
3. Đối với phân khu phục sinh sinh thái xanh của rừng đặc dụng, ban quản trị rừng đặc dụng khoán bảo vệ và phát triển rừng hoặc hợp tác, link với hộ mái ấm gia đình, cá thể, hội đồng dân cư tại chỗ để bảo vệ và phát triển rừng .
4. Đất ở, đất sản xuất của hộ mái ấm gia đình, cá thể, hội đồng dân cư xen kẽ trong rừng đặc dụng không thuộc quy hoạch rừng đặc dụng thì hộ mái ấm gia đình, cá thể, hội đồng dân cư được liên tục sử dụng theo quy hoạch sử dụng đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và tương thích với giải pháp quản trị rừng bền vững và kiên cố của chủ rừng .
5. Ban quản trị rừng đặc dụng có nghĩa vụ và trách nhiệm thiết kế xây dựng chương trình, dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư phát triển vùng đệm ; tổ chức triển khai triển khai chương trình, dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư vùng đệm có sự tham gia của hội đồng dân cư địa phương ; phối hợp với chính quyền sở tại địa phương thanh tra rà soát, lập kế hoạch quản trị so với diện tích quy hoạnh đất ở, đất sản xuất xen kẽ trong rừng đặc dụng trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt .
6. Tổ chức, hộ mái ấm gia đình, cá thể, hội đồng dân cư địa phương hoặc tổ chức triển khai có hoạt động giải trí trong vùng đệm có quyền giám sát, tham gia thực thi, phối hợp quản trị chương trình, dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư vùng đệm theo pháp luật của pháp lý .
7. Việc thực thi không thay đổi đời sống dân cư sống trong rừng đặc dụng và vùng đệm của rừng đặc dụng theo Quy chế quản trị rừng .

Mục 2. SỬ DỤNG RỪNG PHÒNG HỘ

Điều 55. Khai thác lâm sản trong rừng phòng hộ

1. Đối với rừng phòng hộ là rừng tự nhiên, được khai thác cây gỗ đã chết, cây gãy đổ, cây bị sâu bệnh, cây đứng ở nơi tỷ lệ lớn hơn tỷ lệ lao lý .
2. Đối với rừng phòng hộ là rừng tự nhiên, việc khai thác lâm sản ngoài gỗ được pháp luật như sau :
a ) Được khai thác măng, tre, nứa, nấm trong rừng phòng hộ khi đã đạt nhu yếu phòng hộ ;
b ) Được khai thác lâm sản ngoài gỗ khác mà không làm ảnh hưởng tác động đến năng lực phòng hộ của rừng .
3. Đối với rừng phòng hộ là rừng trồng, được pháp luật như sau :
a ) Được khai thác cây phụ trợ, chặt tỉa thưa khi rừng trồng có tỷ lệ lớn hơn tỷ lệ lao lý ;
b ) Được khai thác cây cối chính khi đạt tiêu chuẩn khai thác theo phương pháp khai thác chọn hoặc chặt trắng theo băng, đám rừng ;
c ) Sau khi khai thác, chủ rừng phải thực thi việc tái sinh hoặc trồng lại rừng trong vụ trồng rừng tiếp nối và liên tục quản trị, bảo vệ .
4. Việc khai thác lâm sản trong rừng phòng hộ thực thi theo pháp luật của Luật này và Quy chế quản trị rừng .

Điều 56. Hoạt động nghiên cứu khoa học, giảng dạy, thực tập, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng phòng hộ

1. Hoạt động nghiên cứu và điều tra khoa học, giảng dạy, thực tập trong rừng phòng hộ thực thi theo Quy chế quản trị rừng và lao lý khác của pháp lý có tương quan .
2. Chủ rừng kiến thiết xây dựng đề án du lịch sinh thái xanh, nghỉ ngơi, vui chơi của khu rừng phòng hộ trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt .
3. Tổ chức, cá thể góp vốn đầu tư hoạt động giải trí du lịch sinh thái xanh, nghỉ ngơi, vui chơi phải lập dự án Bất Động Sản theo lao lý của pháp lý có tương quan và tương thích với đề án du dịch sinh thái xanh, nghỉ ngơi, vui chơi .
4. Chủ rừng tự tổ chức triển khai, hợp tác, link hoặc cho tổ chức triển khai, cá thể thuê môi trường tự nhiên rừng để kinh doanh thương mại du lịch sinh thái xanh, nghỉ ngơi, vui chơi trong rừng bảo vệ không làm tác động ảnh hưởng đến bảo tồn hệ sinh thái tự nhiên, đa dạng sinh học, cảnh sắc môi trường tự nhiên và những tính năng khác của khu rừng .
5. Trình tự, thủ tục kiến thiết xây dựng, đánh giá và thẩm định và phê duyệt đề án du lịch sinh thái xanh, nghỉ ngơi, vui chơi và diện tích quy hoạnh đất rừng được sử dụng để thiết kế xây dựng khu công trình Giao hàng du lịch sinh thái xanh, nghỉ ngơi, vui chơi trong rừng phòng hộ triển khai theo Quy chế quản trị rừng và lao lý khác của pháp lý có tương quan .

Điều 57. Sản xuất lâm, nông, ngư nghiệp kết hợp trong rừng phòng hộ

1. Được trồng xen cây nông nghiệp, cây lâm sản ngoài gỗ ; chăn nuôi và nuôi trồng thủy hải sản dưới tán rừng, không làm tác động ảnh hưởng năng lực phòng hộ của rừng .
2. Được sử dụng diện tích quy hoạnh đất chưa có rừng để sản xuất nông nghiệp, ngư nghiệp phối hợp, không làm ảnh hưởng tác động năng lực phòng hộ của rừng .
3. Việc sản xuất lâm, nông, ngư nghiệp phối hợp trong rừng phòng hộ thực thi theo Quy chế quản trị rừng và pháp luật khác của pháp lý có tương quan .

Mục 3. SỬ DỤNG RỪNG SẢN XUẤT

Điều 58. Khai thác lâm sản trong rừng sản xuất là rừng tự nhiên

1. Điều kiện khai thác lâm sản trong rừng sản xuất là rừng tự nhiên được lao lý như sau :
a ) Chủ rừng là tổ chức triển khai phải có giải pháp quản trị rừng vững chắc được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt ;
b ) Chủ rừng là hộ mái ấm gia đình, cá thể, hội đồng dân cư khai thác gỗ có đề xuất và được Ủy ban nhân dân cấp huyện chấp thuận đồng ý .
2. Việc khai thác lâm sản trong rừng sản xuất là rừng tự nhiên triển khai theo pháp luật của Luật này và Quy chế quản trị rừng .

Điều 59. Khai thác lâm sản trong rừng sản xuất là rừng trồng

1. Chủ rừng quyết định khai thác rừng trồng thuộc sở hữu của mình.

2. Trường hợp rừng trồng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, chủ rừng phải lập hồ sơ khai thác lâm sản trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt nguồn vốn quyết định hành động .
3. Việc khai thác lâm sản trong rừng sản xuất là rừng trồng triển khai theo pháp luật của Luật này và Quy chế quản trị rừng .

Điều 60. Sản xuất lâm, nông, ngư nghiệp kết hợp, nghiên cứu khoa học, giảng dạy, thực tập, kinh doanh du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng sản xuất

1. Được trồng xen cây nông nghiệp, cây lâm sản ngoài gỗ ; chăn nuôi và nuôi trồng thủy hải sản dưới tán rừng, không làm suy giảm chất lượng rừng .
2. Được sử dụng diện tích quy hoạnh đất chưa có rừng để sản xuất nông nghiệp, ngư nghiệp phối hợp, không làm thoái hóa, ô nhiễm đất ; không chuyển mục tiêu sử dụng đất rừng .
3. Được tích hợp kinh doanh thương mại du lịch sinh thái xanh, nghỉ ngơi, vui chơi, điều tra và nghiên cứu khoa học, giảng dạy, thực tập .
4. Được tự tổ chức triển khai, hợp tác, liên kết kinh doanh, link hoặc cho tổ chức triển khai, cá thể thuê rừng, thuê thiên nhiên và môi trường rừng tương thích với quyền của chủ rừng để kinh doanh thương mại du lịch sinh thái xanh, nghỉ ngơi, vui chơi .
5. Được kiến thiết xây dựng khu công trình ship hàng du lịch sinh thái xanh, nghỉ ngơi, vui chơi .
6. Các hoạt động giải trí pháp luật tại Điều này thực thi theo Quy chế quản trị rừng và lao lý khác của pháp lý có tương quan .

Mục 4. DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG

Điều 61. Các loại dịch vụ môi trường rừng

1. Bảo vệ đất, hạn chế xói mòn và bồi lắng lòng hồ, lòng sông, lòng suối .
2. Điều tiết, duy trì nguồn nước cho sản xuất và đời sống xã hội .
3. Hấp thụ và lưu giữ các-bon của rừng ; giảm phát thải khí nhà kính từ hạn chế mất rừng và suy thoái và khủng hoảng rừng, quản trị rừng bền vững và kiên cố, tăng trưởng xanh .
4. Bảo vệ, duy trì vẻ đẹp cảnh sắc tự nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học hệ sinh thái rừng cho kinh doanh thương mại dịch vụ du lịch .
5. Cung ứng bãi đẻ, nguồn thức ăn, con giống tự nhiên, nguồn nước từ rừng và những yếu tố từ môi trường tự nhiên, hệ sinh thái rừng để nuôi trồng thủy hải sản .

Điều 62. Nguyên tắc chi trả dịch vụ môi trường rừng

1. Rừng được chi trả dịch vụ môi trường tự nhiên rừng khi cung ứng những tiêu chuẩn pháp luật tại khoản 3 Điều 2 của Luật này và đáp ứng một hoặc 1 số ít dịch vụ thiên nhiên và môi trường rừng lao lý tại Điều 61 của Luật này .
2. Bên sử dụng dịch vụ môi trường tự nhiên rừng phải chi trả tiền dịch vụ thiên nhiên và môi trường rừng cho bên đáp ứng dịch vụ môi trường tự nhiên rừng .
3. Thực hiện chi trả dịch vụ môi trường tự nhiên rừng bằng tiền trải qua hình thức chi trả trực tiếp hoặc chi trả gián tiếp .
4. Tiền chi trả dịch vụ môi trường tự nhiên rừng là một yếu tố trong giá tiền loại sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ của bên sử dụng dịch vụ môi trường tự nhiên rừng .
5. Bảo đảm công khai minh bạch, dân chủ, khách quan, công minh ; tương thích với pháp lý Nước Ta và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên .

Điều 63. Đối tượng, hình thức chi trả và quản lý sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng

1. Đối tượng được chi trả tiền dịch vụ thiên nhiên và môi trường rừng gồm có :
a ) Chủ rừng được pháp luật tại Điều 8 của Luật này ;
b ) Tổ chức, hộ mái ấm gia đình, cá thể, hội đồng dân cư có hợp đồng nhận khoán bảo vệ và phát triển rừng với chủ rừng là tổ chức triển khai do Nhà nước xây dựng ;
c ) Ủy ban nhân dân cấp xã và tổ chức triển khai khác được Nhà nước giao nghĩa vụ và trách nhiệm quản trị rừng theo lao lý của pháp lý .
2. Đối tượng phải chi trả tiền dịch vụ thiên nhiên và môi trường rừng được lao lý như sau :
a ) Cơ sở sản xuất thủy điện phải chi trả tiền dịch vụ về bảo vệ đất, hạn chế xói mòn và bồi lắng lòng hồ, lòng sông, lòng suối, điều tiết và duy trì nguồn nước cho sản xuất thủy điện ;
b ) Cơ sở sản xuất và đáp ứng nước sạch phải chi trả tiền dịch vụ về điều tiết và duy trì nguồn nước cho sản xuất nước sạch ;
c ) Cơ sở sản xuất công nghiệp phải chi trả tiền dịch vụ về điều tiết và duy trì nguồn nước cho sản xuất công nghiệp ;
d ) Tổ chức, cá thể kinh doanh thương mại dịch vụ du lịch sinh thái xanh, nghỉ ngơi, vui chơi phải chi trả tiền dịch vụ về bảo vệ, duy trì vẻ đẹp cảnh sắc tự nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học hệ sinh thái rừng ;
đ ) Tổ chức, cá thể hoạt động giải trí sản xuất, kinh doanh thương mại gây phát thải khí nhà kính lớn phải chi trả tiền dịch vụ về hấp thụ và lưu giữ các-bon của rừng ;
e ) Cơ sở nuôi trồng thủy hải sản phải chi trả tiền dịch vụ đáp ứng bãi đẻ, nguồn thức ăn, con giống tự nhiên, nguồn nước và những yếu tố từ môi trường tự nhiên, hệ sinh thái rừng cho nuôi trồng thủy hải sản ;
g ) Các đối tượng người tiêu dùng khác theo lao lý của pháp lý .
3. Hình thức chi trả dịch vụ môi trường tự nhiên rừng được lao lý như sau :
a ) Bên sử dụng dịch vụ thiên nhiên và môi trường rừng trả tiền trực tiếp cho bên đáp ứng dịch vụ thiên nhiên và môi trường rừng ;
b ) Bên sử dụng dịch vụ môi trường tự nhiên rừng trả tiền cho bên đáp ứng dịch vụ thiên nhiên và môi trường rừng ủy thác qua quỹ bảo vệ và phát triển rừng ;
c ) Nhà nước khuyến khích vận dụng chi trả trực tiếp cho tổng thể những trường hợp nếu bên đáp ứng và bên sử dụng dịch vụ thiên nhiên và môi trường rừng tự thỏa thuận hợp tác trên cơ sở mức tiền chi trả dịch vụ do nhà nước pháp luật .
4. Việc quản trị sử dụng tiền dịch vụ môi trường tự nhiên rừng được triển khai như sau :
a ) Xác định tổng số tiền thu được từ dịch vụ môi trường tự nhiên rừng ;
b ) Xác định mức chi trả dịch vụ môi trường tự nhiên rừng ;
c ) Xác định đối tượng người tiêu dùng được chi trả dịch vụ môi trường tự nhiên rừng ;
d ) Xác định hình thức chi trả dịch vụ thiên nhiên và môi trường rừng ;
đ ) Lập kế hoạch thu, chi dịch vụ thiên nhiên và môi trường rừng ;
e ) Xác định trường hợp được miễn, giảm nộp tiền dịch vụ thiên nhiên và môi trường rừng ;
g ) Tổ chức chi trả dịch vụ thiên nhiên và môi trường rừng ;
h ) Kiểm tra, giám sát quản trị sử dụng tiền dịch vụ môi trường tự nhiên rừng .
5. nhà nước lao lý cụ thể đối tượng người tiêu dùng, hình thức chi trả, mức chi trả dịch vụ môi trường tự nhiên rừng và kiểm soát và điều chỉnh, miễn, giảm mức chi trả dịch vụ thiên nhiên và môi trường rừng ; quản trị sử dụng tiền dịch vụ môi trường tự nhiên rừng .

Điều 64. Quyền và nghĩa vụ của bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng

1. Bên sử dụng dịch vụ môi trường tự nhiên rừng có quyền sau đây :
a ) Được thông tin về tình hình thực thi, tác dụng bảo vệ và phát triển rừng trong khoanh vùng phạm vi khu rừng có đáp ứng dịch vụ môi trường tự nhiên rừng ; thông tin về diện tích quy hoạnh, chất lượng và trạng thái rừng ở khu vực có đáp ứng dịch vụ môi trường tự nhiên rừng ;
b ) Được quỹ bảo vệ và phát triển rừng thông tin hiệu quả chi trả ủy thác tiền dịch vụ môi trường tự nhiên rừng đến bên đáp ứng dịch vụ môi trường tự nhiên rừng ;
c ) Tham gia vào quy trình lập kế hoạch, tổ chức triển khai thực thi, kiểm tra, giám sát và nghiệm thu sát hoạch tác dụng bảo vệ và phát triển rừng trên khoanh vùng phạm vi khu rừng có đáp ứng dịch vụ môi trường tự nhiên rừng ;
d ) Đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét việc kiểm soát và điều chỉnh tiền chi trả dịch vụ thiên nhiên và môi trường rừng trong trường hợp bên đáp ứng dịch vụ môi trường tự nhiên rừng không bảo vệ đúng diện tích quy hoạnh rừng hoặc làm suy giảm chất lượng, trạng thái rừng mà bên sử dụng dịch vụ đã chi trả số tiền tương ứng .
2. Bên sử dụng dịch vụ thiên nhiên và môi trường rừng có nghĩa vụ và trách nhiệm sau đây :
a ) Ký hợp đồng, kê khai số tiền dịch vụ thiên nhiên và môi trường rừng phải chi trả ủy thác vào quỹ bảo vệ và phát triển rừng ;
b ) Trả tiền dịch vụ môi trường tự nhiên rừng vừa đủ và đúng hạn theo hợp đồng cho chủ rừng trong trường hợp chi trả trực tiếp hoặc cho quỹ bảo vệ và phát triển rừng trong trường hợp chi trả gián tiếp .

Điều 65. Quyền và nghĩa vụ của bên cung ứng dịch vụ môi trường rừng

1. Bên đáp ứng dịch vụ môi trường tự nhiên rừng có quyền sau đây :
a ) Yêu cầu chi trả tiền sử dụng dịch vụ môi trường tự nhiên rừng theo pháp luật tại khoản 3 Điều 63 của Luật này ;
b ) Được phân phối thông tin về giá trị dịch vụ môi trường tự nhiên rừng ;
c ) Tham gia vào việc kiến thiết xây dựng kế hoạch, lập hồ sơ phục vụ chi trả, kiểm tra quy trình triển khai chi trả dịch vụ môi trường tự nhiên rừng của cơ quan quản trị nhà nước và của quỹ bảo vệ và phát triển rừng .
2. Bên đáp ứng dịch vụ thiên nhiên và môi trường rừng có nghĩa vụ và trách nhiệm sau đây :
a ) Phải bảo vệ diện tích quy hoạnh đáp ứng dịch vụ thiên nhiên và môi trường rừng được bảo vệ và phát triển theo quy hoạch, kế hoạch quản trị so với từng loại rừng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt ;
b ) Tổ chức, hộ mái ấm gia đình, cá thể, hội đồng dân cư nhận khoán bảo vệ và phát triển rừng phải bảo vệ diện tích quy hoạnh đáp ứng dịch vụ thiên nhiên và môi trường rừng được bảo vệ và phát triển theo hợp đồng khoán đã ký với chủ rừng ;
c ) Bên đáp ứng dịch vụ môi trường tự nhiên rừng là tổ chức triển khai do Nhà nước xây dựng phải quản trị, sử dụng số tiền được chi trả theo lao lý của pháp lý .

Chương VII

CHẾ BIẾN VÀ THƯƠNG MẠI LÂM SẢN

Mục 1. CHẾ BIẾN LÂM SẢN

Điều 66. Chính sách phát triển chế biến lâm sản

1. Chính sách phát triển chế biến lâm sản được lao lý như sau :
a ) Hỗ trợ doanh nghiệp hợp tác, liên kết kinh doanh, link với chủ rừng để tạo vùng nguyên vật liệu, quản trị rừng bền vững và kiên cố, tiêu thụ loại sản phẩm, ứng dụng khoa học, công nghệ cao, công nghệ tiên tiến tiên tiến và phát triển, công nghệ tiên tiến mới và giải pháp tăng trưởng xanh, nâng cao giá trị ngày càng tăng ;
b ) Ưu tiên phát triển công nghiệp tương hỗ trong chế biến lâm sản ;
c ) Hỗ trợ huấn luyện và đào tạo nguồn nhân lực trong chế biến lâm sản .
2. Chính sách phát triển chế biến lâm sản pháp luật tại khoản 1 Điều này triển khai theo pháp luật của nhà nước .

Điều 67. Chế biến mẫu vật các loài thực vật rừng, động vật rừng

1. Cơ sở chế biến và hoạt động giải trí chế biến vật mẫu những loài thực vật rừng, động vật hoang dã rừng phải tuân thủ pháp luật của Luật này, pháp lý về góp vốn đầu tư, doanh nghiệp, bảo vệ thiên nhiên và môi trường, bảo vệ và kiểm dịch thực vật, thú y, chất lượng mẫu sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa, bảo đảm an toàn thực phẩm và tương thích với Công ước về kinh doanh quốc tế những loài động vật hoang dã, thực vật hoang dã nguy cấp .
2. Việc chế biến vật mẫu những loài thực vật rừng, động vật hoang dã rừng nguy cấp, quý, hiếm và vật mẫu những loài thực vật rừng hoang dã, động vật hoang dã rừng hoang dã thuộc Phụ lục của Công ước về kinh doanh quốc tế những loài động vật hoang dã, thực vật hoang dã nguy cấp phải bảo vệ những điều kiện kèm theo sau đây :
a ) Mẫu vật có nguồn gốc hợp pháp từ cơ sở trồng cấy tự tạo hoặc gây nuôi ;
b ) Mẫu vật có nguồn gốc khai thác hợp pháp từ tự nhiên ;
c ) Mẫu vật sau giải quyết và xử lý tịch thu theo lao lý của pháp lý .
3. Chế biến vật mẫu những loài thực vật rừng, động vật hoang dã rừng thường thì phải bảo vệ có nguồn gốc hợp pháp .

Điều 68. Quyền và nghĩa vụ của cơ sở chế biến lâm sản

1. Cơ sở chế biến lâm sản có quyền sau đây :
a ) Sản xuất những mẫu sản phẩm lâm sản Nhà nước không cấm ;
b ) Được Nhà nước bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp ; tương hỗ link chuỗi sản xuất, chế biến ; vận dụng chủ trương pháp luật tại Điều 66 của Luật này và pháp lý về góp vốn đầu tư, doanh nghiệp trong khu vực nông thôn, nhất là khu vực vùng sâu, vùng xa .
2. Cơ sở chế biến lâm sản có nghĩa vụ và trách nhiệm sau đây :
a ) Tuân thủ lao lý của pháp lý về góp vốn đầu tư, doanh nghiệp, bảo vệ thiên nhiên và môi trường, lao động, kinh tế tài chính ; lao lý về hồ sơ lâm sản hợp pháp và kiểm tra nguồn gốc lâm sản ;
b ) Chế biến vật mẫu những loài thực vật rừng, động vật hoang dã rừng phải thực thi theo lao lý tại Điều 67 của Luật này ;
c ) Chấp hành sự quản trị, kiểm tra, thanh tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quy trình sản xuất .

Điều 69. Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam

1. Nhà nước kiến thiết xây dựng và quản lý và vận hành Hệ thống bảo vệ gỗ hợp pháp Nước Ta ; phát hành tiêu chuẩn, thẩm quyền, tiến trình, thủ tục phân loại doanh nghiệp khai thác, luân chuyển, tiêu thụ, chế biến và xuất khẩu gỗ, loại sản phẩm gỗ .
2. nhà nước lao lý chi tiết cụ thể Điều này .

Mục 2. THƯƠNG MẠI LÂM SẢN

Điều 70. Chính sách phát triển thị trường lâm sản

1. Chính sách phát triển thị trường lâm sản được lao lý như sau :
a ) Tổ chức, cá thể hợp tác, link, thu mua, tiêu thụ lâm sản được cung ứng tín dụng thanh toán khuyến mại theo lao lý của pháp lý ;
b ) Nhà nước tương hỗ hoạt động giải trí kiến thiết xây dựng tên thương hiệu, triển khai thương mại, phát triển thị trường, cung ứng thông tin thị trường lâm sản trong nước và quốc tế .
2. Chính sách phát triển thị trường lâm sản pháp luật tại khoản 1 Điều này triển khai theo pháp luật của nhà nước .

Điều 71. Quyền và nghĩa vụ của cơ sở thương mại lâm sản

1. Cơ sở thương mại lâm sản có quyền sau đây :
a ) Kinh doanh những loại sản phẩm lâm sản Nhà nước không cấm ;
b ) Được Nhà nước bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp ; tương hỗ hợp tác, link chuỗi kinh doanh thương mại lâm sản ; vận dụng chủ trương pháp luật tại Điều 70 của Luật này và pháp lý về góp vốn đầu tư, doanh nghiệp trong khu vực nông thôn, nhất là khu vực vùng sâu, vùng xa .
2. Cơ sở thương mại lâm sản có nghĩa vụ và trách nhiệm sau đây :
a ) Tuân thủ lao lý của pháp lý về góp vốn đầu tư, doanh nghiệp, bảo vệ thiên nhiên và môi trường, lao động, kinh tế tài chính ; pháp luật về hồ sơ lâm sản hợp pháp và kiểm tra nguồn gốc lâm sản ;
b ) Chấp hành sự quản trị, kiểm tra, thanh tra trong quy trình kinh doanh thương mại của cơ quan nhà nước có thẩm quyền .

Điều 72. Quản lý thương mại lâm sản và kinh doanh mẫu vật các loài thực vật rừng, động vật rừng

1. Quản lý thương mại lâm sản được lao lý như sau :
a ) Dự báo thị trường và khuynh hướng phát triển chế biến lâm sản trong từng thời kỳ ;
b ) Đàm phán điều ước quốc tế về thương mại, Open thị trường lâm sản, công nhận lẫn nhau về gỗ hợp pháp và tiêu chuẩn quản trị rừng bền vững và kiên cố ;
c ) Cấp giấy phép, giấy ghi nhận so với lâm sản xuất khẩu, nhập khẩu tương thích với điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên ;
d ) Việc xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập, quá cảnh vật mẫu những loài thực vật rừng, động vật hoang dã rừng vì mục tiêu thương mại phải tuân thủ pháp luật của pháp lý Việt Nam và Công ước về kinh doanh quốc tế những loài động vật hoang dã, thực vật hoang dã nguy cấp ;
đ ) Thương mại trong nước lâm sản phải triển khai lao lý về hồ sơ lâm sản hợp pháp và kiểm tra nguồn gốc lâm sản ;
e ) nhà nước pháp luật cụ thể khoản này .
2. Kinh doanh vật mẫu những loài thực vật rừng, động vật hoang dã rừng được pháp luật như sau :
a ) Kinh doanh vật mẫu những loài thực vật rừng, động vật hoang dã rừng nguy cấp, quý, hiếm ; những loài thực vật rừng hoang dã, động vật hoang dã rừng hoang dã thuộc Phụ lục của Công ước về kinh doanh quốc tế những loài động vật hoang dã, thực vật hoang dã nguy cấp phải bảo vệ truy xuất nguồn gốc và quản trị theo chuỗi từ khai thác, trồng cấy, gây nuôi đến chế biến và tiêu dùng ;
b ) Mẫu vật những loài lao lý tại điểm a khoản này phải được lưu lại xác lập nguồn gốc hợp pháp tương thích với đặc thù và chủng loại của từng loại vật mẫu, bảo vệ chống làm giả hoặc tẩy xoá ;
c ) Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn pháp luật trình tự, thủ tục, hồ sơ truy xuất nguồn gốc và ghi lại vật mẫu những loài lao lý tại điểm a và điểm b khoản này .

Chương VIII

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CHỦ RỪNG

Mục 1. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CHUNG CỦA CHỦ RỪNG

Điều 73. Quyền chung của chủ rừng

1. Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận quyền sử dụng rừng, quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng theo lao lý của pháp lý .
2. Được hưởng lâm sản tăng thêm từ rừng do tự góp vốn đầu tư vào rừng tự nhiên, rừng trồng là rừng đặc dụng, rừng phòng hộ .
3. Sử dụng rừng tương thích với thời hạn giao rừng, cho thuê rừng và thời hạn giao đất, cho thuê đất trồng rừng theo lao lý của Luật này và pháp lý về đất đai .
4. Được đáp ứng dịch vụ môi trường tự nhiên rừng và hưởng lợi từ dịch vụ thiên nhiên và môi trường rừng .
5. Được hướng dẫn về kỹ thuật và tương hỗ khác theo lao lý để bảo vệ và phát triển rừng, bảo tồn đa dạng sinh học rừng ; được hưởng lợi từ khu công trình hạ tầng ship hàng bảo vệ và phát triển rừng do Nhà nước góp vốn đầu tư .
6. Được Nhà nước bồi thường giá trị rừng, gia tài do chủ rừng góp vốn đầu tư, thiết kế xây dựng hợp pháp tại thời gian quyết định hành động tịch thu rừng .
7. Được Nhà nước tương hỗ kinh phí đầu tư so với chủ rừng phát triển rừng sản xuất khi bị thiệt hại do thiên tai .
8. Hợp tác, link với tổ chức triển khai, cá thể trong nước và quốc tế để bảo vệ và phát triển rừng .
9. Được bảo vệ những quyền và quyền lợi hợp pháp khác .

Điều 74. Nghĩa vụ chung của chủ rừng

1. Quản lý, bảo vệ, phát triển, sử dụng rừng vững chắc theo Quy chế quản trị rừng, pháp luật của Luật này và pháp luật khác của pháp lý có tương quan .
2. Thực hiện lao lý về theo dõi diễn biến rừng .
3. Trả lại rừng khi Nhà nước tịch thu rừng theo pháp luật của Luật này .
4. Bảo tồn đa dạng sinh học rừng, thực vật rừng, động vật hoang dã rừng .
5. Phòng cháy và chữa cháy rừng ; phòng, trừ sinh vật gây hại rừng .
6. Chấp hành sự quản trị, thanh tra, kiểm tra, giải quyết và xử lý vi phạm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền .
7. Thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính và những nghĩa vụ và trách nhiệm khác theo pháp luật của pháp lý

Mục 2. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CHỦ RỪNG LÀ BAN QUẢN LÝ RỪNG ĐẶC DỤNG, BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ

Điều 75. Quyền và nghĩa vụ của ban quản lý rừng đặc dụng

1. Ban quản trị rừng đặc dụng có quyền sau đây :
a ) Các quyền pháp luật tại Điều 73 của Luật này ;
b ) Được hưởng chủ trương góp vốn đầu tư bảo vệ và phát triển rừng đặc dụng theo pháp luật tại Điều 94 của Luật này ;
c ) Khai thác lâm sản trong rừng đặc dụng theo pháp luật tại Điều 52, rừng sản xuất là rừng tự nhiên theo pháp luật tại Điều 58, rừng sản xuất là rừng trồng theo pháp luật tại Điều 59 của Luật này ;
d ) Được cho thuê môi trường tự nhiên rừng ; hợp tác, link kinh doanh thương mại du lịch sinh thái xanh ; nghỉ ngơi, vui chơi trừ phân khu bảo vệ khắt khe của rừng đặc dụng theo giải pháp quản trị rừng bền vững và kiên cố được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt ;
đ ) Tiến hành hoạt động giải trí khoa học và công nghệ tiên tiến, giảng dạy, thực tập, hợp tác quốc tế .
2. Ban quản trị rừng đặc dụng có nghĩa vụ và trách nhiệm sau đây :
a ) Các nghĩa vụ và trách nhiệm lao lý tại Điều 74 của Luật này ;
b ) Lập và trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt giải pháp quản trị rừng bền vững và kiên cố và triển khai giải pháp đã được phê duyệt ;
c ) Hỗ trợ hội đồng dân cư trong vùng đệm không thay đổi đời sống, phát triển kinh tế tài chính – xã hội theo pháp luật tại Điều 54 của Luật này ;
d ) Khoán bảo vệ và phát triển rừng cho hộ mái ấm gia đình, cá thể, hội đồng dân cư tại chỗ theo lao lý của nhà nước .

Điều 76. Quyền và nghĩa vụ của ban quản lý rừng phòng hộ

1. Ban quản trị rừng phòng hộ có quyền sau đây :
a ) Các quyền pháp luật tại Điều 73 và điểm đ khoản 1 Điều 75 của Luật này ;
b ) Cho thuê môi trường tự nhiên rừng ; hợp tác, link kinh doanh thương mại du lịch sinh thái xanh, nghỉ ngơi, vui chơi theo giải pháp quản trị rừng vững chắc được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt ;
c ) Được hưởng chủ trương góp vốn đầu tư bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ, rừng đặc dụng theo lao lý tại Điều 94 của Luật này ;
d ) Khai thác lâm sản trong rừng đặc dụng là khu bảo vệ cảnh sắc theo pháp luật tại Điều 52, rừng phòng hộ theo lao lý tại Điều 55, rừng sản xuất là rừng tự nhiên theo lao lý tại Điều 58, rừng sản xuất là rừng trồng theo pháp luật tại Điều 59 của Luật này .
2. Ban quản trị rừng phòng hộ có nghĩa vụ và trách nhiệm sau đây :
a ) Các nghĩa vụ và trách nhiệm lao lý tại Điều 74 của Luật này ;
b ) Lập và trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt giải pháp quản trị rừng bền vững và kiên cố và triển khai giải pháp đã được phê duyệt ;
c ) Khoán bảo vệ và phát triển rừng cho hộ mái ấm gia đình, cá thể, hội đồng dân cư tại chỗ theo lao lý của nhà nước .

Mục 3. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CHỦ RỪNG LÀ TỔ CHỨC KINH TẾ

Điều 77. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức kinh tế được Nhà nước giao rừng giống quốc gia xen kẽ trong diện tích rừng đã giao

1. Tổ chức kinh tế tài chính được Nhà nước giao rừng giống vương quốc xen kẽ trong diện tích quy hoạnh rừng đã giao có quyền sau đây :
a ) Các quyền lao lý tại Điều 73 của Luật này ;
b ) Được Nhà nước bảo vệ kinh phí đầu tư góp vốn đầu tư để duy trì và phát triển rừng giống theo kế hoạch được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt ;
c ) Khai thác lâm sản trong rừng giống vương quốc theo lao lý tại Điều 52 của Luật này ;
d ) Bán loại sản phẩm để tạo nguồn thu và được quản trị, sử dụng nguồn thu theo lao lý của pháp lý về kinh tế tài chính .
2. Tổ chức kinh tế tài chính được Nhà nước giao rừng giống vương quốc xen kẽ trong diện tích quy hoạnh rừng đã giao có nghĩa vụ và trách nhiệm sau đây :
a ) Các nghĩa vụ và trách nhiệm pháp luật tại Điều 74 của Luật này ;
b ) Xây dựng và tổ chức triển khai thực thi kế hoạch duy trì và phát triển rừng giống được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt .

Điều 78. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức kinh tế được Nhà nước giao rừng phòng hộ, rừng đặc dụng là khu bảo vệ cảnh quan

1. Tổ chức kinh tế tài chính được Nhà nước giao rừng phòng hộ, rừng đặc dụng là khu bảo vệ cảnh sắc có quyền sau đây :
a ) Các quyền pháp luật tại Điều 73 của Luật này ;
b ) Được hưởng chủ trương góp vốn đầu tư bảo vệ và phát triển rừng đặc dụng, rừng phòng hộ theo lao lý tại Điều 94 của Luật này ;
c ) Khai thác lâm sản trong rừng đặc dụng là khu bảo vệ cảnh sắc theo lao lý tại Điều 52, rừng phòng hộ theo pháp luật tại Điều 55 của Luật này ;
d ) Cho thuê thiên nhiên và môi trường rừng ; hợp tác, link góp vốn đầu tư phát triển du lịch sinh thái xanh, nghỉ ngơi, vui chơi ; sản xuất lâm, nông, ngư nghiệp phối hợp theo giải pháp quản trị rừng bền vững và kiên cố được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt .
2. Tổ chức kinh tế tài chính được Nhà nước giao rừng phòng hộ, rừng đặc dụng là khu bảo vệ cảnh sắc có nghĩa vụ và trách nhiệm sau đây :
a ) Các nghĩa vụ và trách nhiệm lao lý tại Điều 74 của Luật này ;
b ) Lập và trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt giải pháp quản trị rừng bền vững và kiên cố và thực thi giải pháp đã được phê duyệt ;
c ) Ký hợp đồng khoán bảo vệ và phát triển rừng cho hộ mái ấm gia đình ; cá thể, hội đồng dân cư tại chỗ theo pháp luật của nhà nước .

Điều 79. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức kinh tế được Nhà nước cho thuê rừng sản xuất

1. Tổ chức kinh tế tài chính được Nhà nước cho thuê rừng sản xuất có quyền sau đây :
a ) Các quyền pháp luật tại Điều 73 của Luật này ;
b ) Được san sẻ quyền lợi từ rừng theo hợp đồng thuê rừng ;
c ) Được chiếm hữu cây cối, vật nuôi và gia tài khác gắn liền với rừng do chủ rừng góp vốn đầu tư ;
d ) Khai thác lâm sản trong rừng sản xuất là rừng tự nhiên theo lao lý tại Điều 58, rừng sản xuất là rừng trồng theo lao lý tại Điều 59 của Luật này .
2. Tổ chức kinh tế tài chính được Nhà nước cho thuê rừng sản xuất có nghĩa vụ và trách nhiệm sau đây :
a ) Các nghĩa vụ và trách nhiệm pháp luật tại Điều 74 của Luật này ;
b ) Lập và trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải pháp quản trị rừng vững chắc và thực thi giải pháp đã được phê duyệt .

Điều 80. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức kinh tế được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để trồng rừng

1. Tổ chức kinh tế tài chính được Nhà nước giao đất để trồng rừng phòng hộ bằng vốn ngân sách nhà nước có quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm sau đây :
a ) Các quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm pháp luật tại Điều 73 và Điều 74 của Luật này ;
b ) Được tổ chức triển khai trồng rừng theo dự trù phong cách thiết kế do cơ quan chủ quản nguồn vốn phê duyệt ;
c ) Khai thác lâm sản trong rừng phòng hộ theo pháp luật tại Điều 55 của Luật này và được san sẻ quyền lợi từ rừng theo chủ trương của Nhà nước .
2. Tổ chức kinh tế tài chính được Nhà nước giao đất để trồng rừng phòng hộ bằng vốn tự góp vốn đầu tư có quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm sau đây :
a ) Các quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm lao lý tại Điều 73 và Điều 74 của Luật này ;
b ) Được chiếm hữu cây xanh xen, vật nuôi và gia tài khác trên đất trồng rừng phòng hộ ;
c ) Khai thác lâm sản trong rừng phòng hộ theo lao lý tại Điều 55 của Luật này .
3. Tổ chức kinh tế tài chính được Nhà nước cho thuê đất để trồng rừng sản xuất bằng vốn tự góp vốn đầu tư có quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm sau đây :
a ) Các quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm pháp luật tại Điều 73 và Điều 74 của Luật này ;
b ) Được chiếm hữu cây xanh, vật nuôi và gia tài khác trên đất trồng rừng ;
c ) Khai thác lâm sản trong rừng sản xuất là rừng trồng theo pháp luật tại Điều 59 của Luật này ;
d ) Được chuyển nhượng ủy quyền, cho thuê rừng sản xuất là rừng trồng ; thế chấp ngân hàng, góp vốn bằng giá trị rừng sản xuất là rừng trồng .

Mục 4. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CHỦ RỪNG LÀ HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN, CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ

Điều 81. Quyền và nghĩa vụ của hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao rừng phòng hộ

1. Hộ mái ấm gia đình, cá thể được Nhà nước giao rừng phòng hộ có quyền sau đây :
a ) Các quyền pháp luật tại Điều 73 của Luật này ;
b ) Được Nhà nước bảo vệ kinh phí đầu tư bảo vệ và phát triển rừng ;
c ) Khai thác lâm sản trong rừng phòng hộ theo pháp luật tại Điều 55 của Luật này và được san sẻ quyền lợi từ rừng theo chủ trương của Nhà nước ;
d ) Được quy đổi diện tích quy hoạnh rừng được giao cho hộ mái ấm gia đình, cá thể trong cùng xã, phường, thị xã ; cá thể được để lại quyền sử dụng rừng cho người thừa kế theo pháp luật của pháp lý .
2. Hộ mái ấm gia đình, cá thể được Nhà nước giao rừng phòng hộ có nghĩa vụ và trách nhiệm pháp luật tại Điều 74 của Luật này .

Điều 82. Quyền và nghĩa vụ của hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao rừng sản xuất

1. Hộ mái ấm gia đình, cá thể được Nhà nước giao rừng sản xuất có quyền sau đây :
a ) Các quyền lao lý tại Điều 73 của Luật này ;
b ) Đối với rừng sản xuất là rừng tự nhiên, được khai thác lâm sản theo pháp luật tại Điều 58 của Luật này và được san sẻ quyền lợi từ rừng theo chủ trương của Nhà nước ;
c ) Đối với rừng sản xuất là rừng trồng, được khai thác lâm sản theo pháp luật tại Điều 59 của Luật này ; được san sẻ quyền lợi từ rừng theo chủ trương của Nhà nước ; được chiếm hữu cây cối, vật nuôi và gia tài khác gắn liền với rừng trồng do chủ rừng góp vốn đầu tư ;
d ) Được quy đổi diện tích quy hoạnh rừng được giao cho hộ mái ấm gia đình, cá thể trong cùng xã, phường, thị xã ; cá thể được để lại quyền sử dụng rừng cho người thừa kế theo pháp luật của pháp lý .
2. Hộ mái ấm gia đình, cá thể được Nhà nước giao rừng sản xuất có nghĩa vụ và trách nhiệm lao lý tại Điều 74 của Luật này .

Điều 83. Quyền và nghĩa vụ của hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước cho thuê rừng sản xuất

1. Hộ mái ấm gia đình, cá thể được Nhà nước cho thuê rừng sản xuất có quyền sau đây :
a ) Các quyền pháp luật tại Điều 73 của Luật này ;
b ) Được san sẻ quyền lợi từ rừng theo hợp đồng thuê rừng ; được chiếm hữu cây cối, vật nuôi và gia tài khác gắn liền với rừng trồng do chủ rừng góp vốn đầu tư ;
c ) Khai thác lâm sản trong rừng sản xuất là rừng tự nhiên theo pháp luật tại Điều 58, rừng sản xuất là rừng trồng theo lao lý tại Điều 59 của Luật này ;
d ) Cá nhân được để lại quyền sử dụng rừng cho người thừa kế theo lao lý của pháp lý .
2. Hộ mái ấm gia đình, cá thể được Nhà nước cho thuê rừng sản xuất có nghĩa vụ và trách nhiệm pháp luật tại Điều 74 của Luật này .

Điều 84. Quyền và nghĩa vụ của hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất để trồng rừng sản xuất, rừng phòng hộ

1. Hộ mái ấm gia đình, cá thể được Nhà nước giao đất để trồng rừng sản xuất, rừng phòng hộ có quyền sau đây :
a ) Các quyền pháp luật tại Điều 73 của Luật này ;
b ) Được chiếm hữu cây xanh, vật nuôi và gia tài khác trên đất trồng rừng sản xuất do chủ rừng góp vốn đầu tư ;
c ) Được chiếm hữu cây xanh xen, vật nuôi và gia tài khác trên đất trồng rừng phòng hộ do chủ rừng góp vốn đầu tư ;
d ) Khai thác lâm sản trong rừng phòng hộ theo lao lý tại Điều 55, rừng sản xuất là rừng trồng theo lao lý tại Điều 59 của Luật này ;
đ ) Được san sẻ quyền lợi từ rừng trong trường hợp trồng rừng bằng vốn ngân sách nhà nước ;
e ) Được chuyển nhượng ủy quyền, khuyến mãi ngay cho, cho thuê rừng sản xuất là rừng trồng ; thế chấp ngân hàng, góp vốn bằng giá trị rừng sản xuất là rừng trồng ;
g ) Cá nhân được để lại quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng, quyền sử dụng rừng cho người thừa kế theo lao lý của pháp lý .
2. Hộ mái ấm gia đình, cá thể được Nhà nước giao đất để trồng rừng sản xuất, rừng phòng hộ có nghĩa vụ và trách nhiệm pháp luật tại Điều 74 của Luật này .

Điều 85. Quyền và nghĩa vụ của hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước cho thuê đất để trồng rừng sản xuất

1. Hộ mái ấm gia đình, cá thể được Nhà nước cho thuê đất để trồng rừng sản xuất có quyền sau đây :
a ) Các quyền lao lý tại Điều 73 của Luật này ;
b ) Được chiếm hữu cây cối, vật nuôi và gia tài khác trên đất trồng rừng ; khai thác lâm sản trong rừng sản xuất là rừng trồng theo pháp luật tại Điều 59 của Luật này ;
c ) Được chuyển nhượng ủy quyền, khuyến mãi cho, cho thuê rừng sản xuất là rừng trồng ; thế chấp ngân hàng, góp vốn bằng giá trị rừng sản xuất là rừng trồng trong thời hạn thuê đất ; cá thể được để lại quyền sở hữu rừng cho người thừa kế theo lao lý của pháp lý .
2. Hộ mái ấm gia đình, cá thể được Nhà nước cho thuê đất để trồng rừng sản xuất có nghĩa vụ và trách nhiệm pháp luật tại Điều 74 của Luật này .

Điều 86. Quyền và nghĩa vụ của cộng đồng dân cư được Nhà nước giao rừng tín ngưỡng, rừng phòng hộ và rừng sản xuất

1. Cộng đồng dân cư được giao rừng tín ngưỡng, rừng phòng hộ và rừng sản xuất có quyền sau đây :
a ) Các quyền pháp luật tại Điều 73 của Luật này ;
b ) Được Nhà nước bảo vệ kinh phí đầu tư bảo vệ và phát triển rừng đặc dụng, rừng phòng hộ giao cho hội đồng dân cư ;
c ) Được hướng dẫn sản xuất lâm, nông, ngư nghiệp tích hợp, canh tác dưới tán rừng, chăn thả gia súc theo Quy chế quản trị rừng ; được tương hỗ phát triển kinh tế tài chính rừng, tương hỗ hồi sinh rừng bằng cây lâm nghiệp địa phương ;
d ) Khai thác lâm sản trong rừng đặc dụng là rừng tín ngưỡng theo lao lý tại Điều 52, rừng phòng hộ theo pháp luật tại Điều 55, rừng sản xuất là rừng tự nhiên theo pháp luật tại Điều 58, rừng sản xuất là rừng trồng theo lao lý tại Điều 59 của Luật này ; được san sẻ quyền lợi từ rừng theo chủ trương của Nhà nước ; được chiếm hữu cây xanh, vật nuôi và gia tài khác trên đất trồng rừng do chủ rừng góp vốn đầu tư .
2. Cộng đồng dân cư được giao rừng tín ngưỡng, rừng phòng hộ và rừng sản xuất có nghĩa vụ và trách nhiệm sau đây :
a ) Các nghĩa vụ và trách nhiệm lao lý tại Điều 74 của Luật này ;
b ) Hoàn thiện, triển khai hương ước, quy ước bảo vệ và phát triển rừng tương thích với lao lý của Luật này và lao lý khác của pháp lý có tương quan ;
c ) Bảo đảm duy trì diện tích quy hoạnh rừng được giao ;
d ) Không được phân loại rừng cho những thành viên trong hội đồng dân cư ;
đ ) Không được chuyển nhượng ủy quyền, cho thuê, khuyến mãi ngay cho quyền sử dụng rừng ; thế chấp ngân hàng, góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng rừng .

Mục 5. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CHỦ RỪNG LÀ ĐƠN VỊ VŨ TRANG; TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐÀO TẠO, GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP; DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Điều 87. Quyền và nghĩa vụ của đơn vị vũ trang được Nhà nước giao rừng đặc dụng là khu bảo vệ cảnh quan, rừng phòng hộ, rừng sản xuất

1. Đơn vị vũ trang được Nhà nước giao rừng đặc dụng là khu bảo vệ cảnh sắc, rừng phòng hộ, rừng sản xuất có quyền sau đây :
a ) Các quyền lao lý tại Điều 73 của Luật này ;
b ) Được Nhà nước bảo vệ kinh phí đầu tư cho hoạt động giải trí bảo vệ và phát triển rừng đặc dụng, rừng phòng hộ ;
c ) Khai thác lâm sản trong rừng đặc dụng là khu bảo vệ cảnh sắc theo lao lý tại Điều 52, rừng phòng hộ theo lao lý tại Điều 55, rừng sản xuất là rừng tự nhiên theo pháp luật tại Điều 58, rừng sản xuất là rừng trồng theo lao lý tại Điều 59 của Luật này .
2. Đơn vị vũ trang được Nhà nước giao rừng đặc dụng là khu bảo vệ cảnh sắc, rừng phòng hộ, rừng sản xuất có nghĩa vụ và trách nhiệm sau đây :
a ) Các nghĩa vụ và trách nhiệm pháp luật tại Điều 74 của Luật này ;
b ) Bảo đảm duy trì diện tích quy hoạnh rừng được giao ;
c ) Không được chuyển nhượng ủy quyền, Tặng Ngay cho, cho thuê quyền sử dụng rừng ; thế chấp ngân hàng, góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng rừng .

Điều 88. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức khoa học và công nghệ, đào tạo, giáo dục nghề nghiệp về lâm nghiệp được Nhà nước giao khu rừng nghiên cứu, thực nghiệm khoa học; vườn thực vật quốc gia; rừng giống quốc gia

1. Tổ chức khoa học và công nghệ tiên tiến, đào tạo và giảng dạy, giáo dục nghề nghiệp về lâm nghiệp được Nhà nước giao khu rừng nghiên cứu và điều tra, thực nghiệm khoa học ; vườn thực vật vương quốc ; rừng giống vương quốc có quyền sau đây :
a ) Các quyền pháp luật tại Điều 73 của Luật này ;
b ) Khai thác lâm sản trong khu rừng nghiên cứu và điều tra, thực nghiệm khoa học ; vườn thực vật vương quốc ; rừng giống vương quốc theo lao lý tại Điều 52 của Luật này ;
c ) Hợp tác, link với tổ chức triển khai, cá thể trong nước và quốc tế thực thi trách nhiệm khoa học và công nghệ tiên tiến ;
d ) Được bán mẫu sản phẩm rừng trồng, cây giống lâm nghiệp và lâm sản khác theo Quy chế quản trị rừng .
2. Tổ chức khoa học và công nghệ tiên tiến, đào tạo và giảng dạy, giáo dục nghề nghiệp về lâm nghiệp được Nhà nước giao khu rừng điều tra và nghiên cứu, thực nghiệm khoa học ; vườn thực vật vương quốc ; rừng giống vương quốc có nghĩa vụ và trách nhiệm sau đây :
a ) Các nghĩa vụ và trách nhiệm pháp luật tại Điều 74 của Luật này ;
b ) Không được chuyển nhượng ủy quyền, khuyến mãi cho, cho thuê quyền sử dụng rừng ; thế chấp ngân hàng, góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng rừng ;
c ) Thực hiện trách nhiệm khoa học và công nghệ tiên tiến, đào tạo và giảng dạy, giáo dục nghề nghiệp về lâm nghiệp .

Điều 89. Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được Nhà nước cho thuê đất để trồng rừng sản xuất

1. Doanh nghiệp có vốn góp vốn đầu tư quốc tế được Nhà nước cho thuê đất để trồng rừng sản xuất có quyền sau đây :
a ) Các quyền pháp luật tại Điều 73 của Luật này ;
b ) Được chiếm hữu cây cối, vật nuôi và gia tài khác do doanh nghiệp góp vốn đầu tư trên đất được thuê theo lao lý của pháp lý ;
c ) Khai thác lâm sản trong rừng sản xuất là rừng trồng theo lao lý tại Điều 59 của Luật này .
2. Doanh nghiệp có vốn góp vốn đầu tư quốc tế được Nhà nước cho thuê đất để trồng rừng sản xuất có nghĩa vụ và trách nhiệm lao lý tại Điều 74 của Luật này .

Chương IX

ĐỊNH GIÁ RỪNG, ĐẦU TƯ, TÀI CHÍNH TRONG LÂM NGHIỆP

Mục 1. ĐỊNH GIÁ RỪNG TRONG LÂM NGHIỆP

Điều 90. Định giá rừng

1. Định giá rừng gồm có những hoạt động giải trí nhằm mục đích xác lập tổng giá trị kinh tế tài chính của rừng .
2. Nguyên tắc định giá rừng được lao lý như sau :
a ) Phù hợp với giá trị lâm sản và giá trị dịch vụ thiên nhiên và môi trường rừng đang thanh toán giao dịch trên thị trường tại thời gian định giá ;
b ) Phù hợp với từng loại rừng gắn với lao lý về quyền sử dụng rừng, năng lực sinh lợi và thu nhập từ rừng ;
c ) Bảo đảm công khai minh bạch, minh bạch, khách quan và khoa học .
3. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn pháp luật phương pháp định giá rừng ; khung giá rừng sản xuất, rừng phòng hộ và rừng đặc dụng thuộc sở hữu toàn dân .
4. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định hành động khung giá rừng trên địa phận quản trị .

Điều 91. Trường hợp định giá rừng

1. Trường hợp Nhà nước giao rừng, tổ chức triển khai đấu giá quyền sử dụng rừng, cho thuê rừng ; tính giá trị rừng khi thực thi chi trả dịch vụ thiên nhiên và môi trường rừng .
2. Trường hợp Nhà nước tịch thu rừng, thanh lý rừng ; xác lập giá trị vốn góp ; cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, thoái vốn nhà nước .
3. Trường hợp xác lập giá trị phải bồi thường khi có hành vi vi phạm pháp lý gây thiệt hại so với rừng ; thiệt hại do thiên tai, cháy rừng và những thiệt hại khác so với rừng ; xác lập giá trị rừng ship hàng xử lý tranh chấp tương quan tới rừng .
4. Trường hợp xác lập thuế, phí và lệ phí tương quan đến rừng .
5. Trường hợp khác theo nhu yếu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền .

Mục 2. ĐẦU TƯ VÀ TÀI CHÍNH TRONG LÂM NGHIỆP

Điều 92. Nguồn tài chính trong lâm nghiệp

1. Chi tiêu nhà nước .
2. Đầu tư, góp phần, ủng hộ, hỗ trợ vốn từ tổ chức triển khai, cá thể trong nước và quốc tế .
3. Thu từ khai thác lâm sản ; cho thuê rừng, đất rừng .
4. Thu từ triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm nộp tiền trồng rừng thay thế sửa chữa do chuyển mục tiêu sử dụng rừng sang mục tiêu khác .
5. Thu từ dịch vụ môi trường tự nhiên rừng và cho thuê môi trường tự nhiên rừng .
6. Vốn tín dụng thanh toán từ tổ chức triển khai kinh tế tài chính trong nước và quốc tế .
7. Nguồn kinh tế tài chính khác theo pháp luật của pháp lý .

Điều 93. Những hoạt động lâm nghiệp được sử dụng ngân sách nhà nước

1. Căn cứ vào nhu yếu quản trị, phát triển lâm nghiệp và năng lực của ngân sách nhà nước trong từng thời kỳ, nhà nước pháp luật những hoạt động giải trí được sử dụng ngân sách nhà nước .
2. Việc lập, chấp hành, truy thuế kiểm toán, quyết toán và giám sát ngân sách nhà nước cho lâm nghiệp được thực thi theo lao lý của pháp lý về ngân sách nhà nước .

Điều 94. Chính sách đầu tư bảo vệ và phát triển rừng

1. Nhà nước có chủ trương góp vốn đầu tư cho những hoạt động giải trí sau đây :
a ) Bảo vệ và phát triển rừng đặc dụng, rừng phòng hộ ;
b ) Bảo vệ và cứu hộ cứu nạn thực vật rừng, động vật hoang dã rừng nguy cấp, quý, hiếm ;
c ) Nghiên cứu, ứng dụng hiệu quả nghiên cứu và điều tra khoa học, phát triển công nghệ tiên tiến và đào tạo và giảng dạy nguồn nhân lực Giao hàng quản trị nhà nước về lâm nghiệp ;
d ) Xây dựng khu nghiên cứu và điều tra phát triển, khu công nghệ cao ;
đ ) Đầu tư phương tiện đi lại, trang bị, thiết bị nhằm mục đích bảo vệ rừng ; quan trắc, cảnh báo nhắc nhở rủi ro tiềm ẩn cháy rừng ; kiến thiết xây dựng khu công trình phòng cháy và chữa cháy rừng ; phòng, trừ sinh vật gây hại rừng ;
e ) Xây dựng, tăng cấp, tái tạo kiến trúc ship hàng cho bảo vệ và phát triển rừng đặc dụng, rừng phòng hộ .
2. Nhà nước có chủ trương tương hỗ góp vốn đầu tư cho những hoạt động giải trí sau đây :
a ) Hoạt động chuyển giao công nghệ cao, công nghệ tiên tiến tiên tiến và phát triển, công nghệ tiên tiến mới, khuyến lâm và cấp chứng từ quản trị rừng bền vững và kiên cố ;
b ) Phát triển kiến trúc gắn với góp vốn đầu tư phát triển, kinh doanh thương mại rừng sản xuất theo chuỗi giá trị ;
c ) Hợp tác, link bảo vệ và phát triển rừng của đồng bào dân tộc thiểu số, hội đồng dân cư gắn với chương trình phát triển kinh tế tài chính – xã hội, kiến thiết xây dựng nông thôn mới ;
d ) Đào tạo, tu dưỡng, phát triển nguồn nhân lực cho chủ rừng ;
đ ) Xúc tiến góp vốn đầu tư, phát triển thị trường, thương mại trong hoạt động giải trí lâm nghiệp ; lan rộng ra, tăng cường hợp tác quốc tế về lâm nghiệp .
3. Nhà nước có chủ trương khuyến mại góp vốn đầu tư cho những hoạt động giải trí sau đây :
a ) Phát triển rừng sản xuất ở những vùng đất trống, đồi núi trọc ;
b ) Trồng rừng gỗ lớn và chuyển hóa rừng trồng gỗ nhỏ sang rừng trồng gỗ lớn ; phát triển lâm sản ngoài gỗ ;
c ) Phục hồi rừng tự nhiên ;
d ) Phát triển giống cây lâm nghiệp công nghệ cao .
4. nhà nước pháp luật cụ thể Điều này .

Điều 95. Quỹ bảo vệ và phát triển rừng

1. Quỹ bảo vệ và phát triển rừng là quỹ kinh tế tài chính nhà nước ngoài ngân sách ; tổ chức triển khai, hoạt động giải trí theo mô hình đơn vị chức năng sự nghiệp công lập, do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định hành động xây dựng .
2. Nguyên tắc hoạt động giải trí của quỹ bảo vệ và phát triển rừng được pháp luật như sau :
a ) Hoạt động không vì mục tiêu doanh thu ;
b ) Chỉ tương hỗ cho chương trình, dự án Bất Động Sản hoặc hoạt động giải trí phi dự án Bất Động Sản tương quan đến bảo vệ và phát triển rừng mà ngân sách nhà nước chưa góp vốn đầu tư hoặc chưa phân phối đủ nhu yếu góp vốn đầu tư ;
c ) Bảo đảm công khai minh bạch, minh bạch, hiệu suất cao ; quản trị, sử dụng đúng mục tiêu và tương thích với lao lý của pháp lý .
3. Tổ chức quỹ bảo vệ và phát triển rừng được lao lý như sau :
a ) Quỹ bảo vệ và phát triển rừng Nước Ta do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng ở cấp TW ;
b ) Quỹ bảo vệ và phát triển rừng ở cấp tỉnh do quản trị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định hành động xây dựng .
4. Nguồn kinh tế tài chính hình thành quỹ bảo vệ và phát triển rừng gồm có :
a ) Tài trợ, góp phần tự nguyện, vốn ủy thác của tổ chức triển khai, cá thể trong nước và quốc tế ;
b ) Tiền chi trả dịch vụ thiên nhiên và môi trường rừng ;
c ) Tiền trồng rừng sửa chữa thay thế do chuyển mục tiêu sử dụng rừng sang mục tiêu khác ;
d ) Các nguồn kinh tế tài chính hợp pháp khác ngoài ngân sách nhà nước .
5. Hằng năm, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo giải trình Thủ tướng nhà nước về tình hình quản trị, sử dụng Quỹ bảo vệ và phát triển rừng Nước Ta ; quản trị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo giải trình Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tình hình quản trị, sử dụng quỹ bảo vệ và phát triển rừng ở cấp tỉnh .
6. nhà nước pháp luật chi tiết cụ thể về trách nhiệm, cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai, nguồn kinh tế tài chính, chính sách quản trị, sử dụng kinh tế tài chính của quỹ bảo vệ và phát triển rừng .

Chương X

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, HỢP TÁC QUỐC TẾ VỀ LÂM NGHIỆP

Điều 96. Hoạt động khoa học và công nghệ về lâm nghiệp

1. Ứng dụng công nghệ cao, công nghệ tiên tiến tiên tiến và phát triển, công nghệ tiên tiến mới trong những hoạt động giải trí sau đây :
a ) Điều tra, kiểm kê, theo dõi diễn biến rừng ;
b ) Phòng cháy và chữa cháy rừng ; phòng, trừ sinh vật gây hại rừng ;
c ) Chọn, tạo, nhân giống cây xanh thân gỗ, cây lâm sản ngoài gỗ ;
d ) Thâm canh rừng trồng phân phối gỗ lớn, trồng cây địa phương, trồng rừng hỗn loài ; hiện đại hóa quá trình trồng, chăm nom, bảo vệ, khai thác rừng ;
đ ) Phục hồi rừng, nâng cao chất lượng rừng tự nhiên nghèo ;
e ) Khai thác, luân chuyển, chế biến và dữ gìn và bảo vệ lâm sản ;
g ) Công nghiệp tương hỗ trong chế biến lâm sản .
2. Nghiên cứu hệ sinh thái rừng, giá trị dịch vụ môi trường tự nhiên rừng .
3. Nghiên cứu giải pháp bảo tồn đa dạng sinh học rừng, ứng phó với đổi khác khí hậu .
4. Nghiên cứu thay đổi quy mô tổ chức triển khai sản xuất lâm nghiệp theo chuỗi giá trị, gắn với phát triển rừng bền vững và kiên cố ; quy mô lâm, nông, ngư nghiệp tích hợp bền vững và kiên cố .
5. Chuyển giao công nghệ tiên tiến và hiệu quả điều tra và nghiên cứu trong nghành lâm nghiệp vào sản xuất, kinh doanh thương mại, quản trị lâm nghiệp .
6. Xây dựng và triển khai xong mạng lưới hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật vương quốc về lâm nghiệp .

Điều 97. Chính sách khoa học và công nghệ về lâm nghiệp

1. Nhà nước có chính sách, chủ trương ưu tiên cho nghiên cứu và điều tra khoa học và phát triển công nghệ tiên tiến tương thích với chu kỳ luân hồi sinh trưởng, phát triển của rừng và ứng dụng tân tiến khoa học và công nghệ tiên tiến trong lâm nghiệp .
2. Nhà nước ưu tiên góp vốn đầu tư cho hoạt động giải trí khoa học và công nghệ tiên tiến lao lý tại những điểm a, b, c và đ khoản 1, những khoản 2, 3 và 6 Điều 96 của Luật này .
3. Nhà nước khuyến khích và tạo điều kiện kèm theo thực thi hoạt động giải trí khoa học và công nghệ tiên tiến lao lý tại những điểm d, e và g khoản 1, khoản 4 và khoản 5 Điều 96 của Luật này .

Điều 98. Hoạt động hợp tác quốc tế về lâm nghiệp

1. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam triển khai hợp tác quốc tế về lâm nghiệp với những vương quốc, vùng chủ quyền lãnh thổ, tổ chức triển khai quốc tế trên cơ sở bình đẳng, cùng có lợi, tôn trọng độc lập, chủ quyền lãnh thổ, pháp lý của mỗi bên và pháp lý quốc tế .
2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ, cơ quan ngang Bộ có tương quan đề xuất kiến nghị việc ký kết điều ước quốc tế, thỏa thuận hợp tác quốc tế về lâm nghiệp ; là cơ quan đầu mối, đại diện thay mặt vương quốc triển khai quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của thành viên Công ước về kinh doanh quốc tế những loài động vật hoang dã, thực vật hoang dã nguy cấp, Công ước chống sa mạc hóa và những điều ước quốc tế, thỏa thuận hợp tác quốc tế khác tương quan đến lâm nghiệp .

Điều 99. Chính sách hợp tác quốc tế về lâm nghiệp

1. Khuyến khích lan rộng ra hợp tác về lâm nghiệp với những vương quốc, vùng chủ quyền lãnh thổ, tổ chức triển khai, cá thể quốc tế tương hỗ việc thực thi tiềm năng phát triển bền vững và kiên cố, cam kết về bảo vệ thiên nhiên và môi trường, ứng phó với biến hóa khí hậu và cam kết quốc tế khác mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên .
2. Khuyến khích tổ chức triển khai, cá thể Nước Ta hợp tác với tổ chức triển khai, cá thể quốc tế trong việc bảo vệ và phát triển rừng, chế biến và thương mại lâm sản, nâng cao năng lượng và hiệu suất cao quản trị nhà nước về lâm nghiệp tương thích với pháp lý Nước Ta và pháp lý quốc tế .
3. Tạo thuận tiện cho tổ chức triển khai, cá thể quốc tế, người Nước Ta định cư ở quốc tế góp vốn đầu tư, tương hỗ hoạt động đào tạo nguồn nhân lực, điều tra và nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ tiên tiến về bảo vệ và phát triển rừng, bảo tồn vạn vật thiên nhiên, chế biến và thương mại lâm sản tại Nước Ta ; phát triển và sử dụng hài hòa và hợp lý, có hiệu suất cao những nguồn lực hợp tác quốc tế cho ngành lâm nghiệp và ứng phó với biến hóa khí hậu .
4. Thúc đẩy hợp tác với những nước có chung đường biên giới để xử lý có hiệu suất cao yếu tố về cháy rừng, khói mù xuyên biên giới, phòng, chống kinh doanh phạm pháp về gỗ và vật mẫu những loài thực vật hoang dã, động vật hoang dã hoang dã, bảo tồn vạn vật thiên nhiên .
5. nhà nước phát hành chủ trương hợp tác quốc tế về lâm nghiệp tương thích với điều kiện kèm theo đơn cử trong từng thời kỳ .

Chương XI

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ LÂM NGHIỆP VÀ KIỂM LÂM

Mục 1. QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ LÂM NGHIỆP

Điều 100. Nguyên tắc tổ chức hệ thống cơ quan quản lý nhà nước về lâm nghiệp

1. Hệ thống cơ quan quản trị nhà nước về lâm nghiệp được tổ chức triển khai thống nhất, tương thích với nhu yếu trách nhiệm quản trị nhà nước về lâm nghiệp .
2. Cơ quan, quản trị chuyên ngành về lâm nghiệp được tổ chức triển khai ở TW, cấp tỉnh ; trách nhiệm quản trị chuyên ngành về lâm nghiệp ở cấp huyện được tổ chức triển khai theo pháp luật của nhà nước .
3. Phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn, không chồng chéo công dụng quản trị ; công khai minh bạch, minh bạch .

Điều 101. Trách nhiệm quản lý nhà nước về lâm nghiệp của Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ

1. nhà nước thống nhất quản trị nhà nước về lâm nghiệp trong khoanh vùng phạm vi cả nước .
2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan đầu mối giúp nhà nước triển khai quản trị nhà nước về lâm nghiệp, có nghĩa vụ và trách nhiệm sau đây :
a ) Ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phát hành và tổ chức triển khai triển khai kế hoạch, quy hoạch, kế hoạch, chủ trương, văn bản quy phạm pháp luật về lâm nghiệp ;
b ) Xây dựng tiêu chuẩn vương quốc, phát hành quy chuẩn kỹ thuật vương quốc, định mức kinh tế tài chính – kỹ thuật về lâm nghiệp ;
c ) Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai Quy chế quản trị rừng, chính sách quản trị, bảo vệ những loài thực vật rừng, động vật hoang dã rừng nguy cấp, quý, hiếm ;
d ) Trình Thủ tướng nhà nước xây dựng khu rừng phòng hộ, khu rừng đặc dụng có tầm quan trọng vương quốc hoặc nằm trên địa phận nhiều tỉnh ;
đ ) Chỉ đạo thống nhất về trình độ, nhiệm vụ của Kiểm lâm ;
e ) Chủ trì, phối hợp với những Bộ, cơ quan ngang Bộ có tương quan quản trị, bảo vệ rừng ; bảo vệ hệ sinh thái rừng, đa dạng sinh học trong những loại rừng ;
g ) Hướng dẫn, kiểm tra việc tìm hiểu rừng, kiểm kê rừng, theo dõi diễn biến rừng và lập hồ sơ quản trị rừng ; lập và quản trị cơ sở tài liệu rừng ;
h ) Tổ chức phòng cháy và chữa cháy rừng ; phòng, trừ sinh vật gây hại rừng ;
i ) Xây dựng mạng lưới hệ thống rừng giống vương quốc, vườn thực vật vương quốc ;
k ) Quản lý, tổ chức triển khai triển khai chi trả dịch vụ môi trường tự nhiên rừng ;
l ) Quản lý hoạt động giải trí cấp chứng từ quản trị rừng bền vững và kiên cố, định giá rừng ;
m ) Quản lý hoạt động giải trí chế biến và thương mại lâm sản theo lao lý của pháp lý ;
n ) Tổ chức nghiên cứu và điều tra khoa học và ứng dụng công nghệ cao, công nghệ tiên tiến tiên tiến và phát triển, công nghệ tiên tiến mới về lâm nghiệp ; giảng dạy, tu dưỡng nguồn nhân lực trong lâm nghiệp ;
o ) Tổ chức thông tin, tiếp thị quảng cáo, giáo dục nâng cao nhận thức của hội đồng về lâm nghiệp ; tuyên truyền, phổ cập, giáo dục pháp lý về lâm nghiệp ;
р ) Đầu mối hợp tác quốc tế về lâm nghiệp ;
q ) Thanh tra, kiểm tra, giải quyết và xử lý vi phạm pháp lý, xử lý khiếu nại, tố cáo về lâm nghiệp theo lao lý của pháp lý .
3. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Tài nguyên và Môi trường, những Bộ, cơ quan ngang Bộ trong khoanh vùng phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của mình có nghĩa vụ và trách nhiệm phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai quản trị nhà nước về lâm nghiệp .

Điều 102. Trách nhiệm quản lý nhà nước về lâm nghiệp của Ủy ban nhân dân các cấp

1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có nghĩa vụ và trách nhiệm sau đây :
a ) Ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phát hành văn bản quy phạm pháp luật về lâm nghiệp, quyết định hành động chương trình, dự án Bất Động Sản phát triển lâm nghiệp vững chắc tại địa phương ;
b ) Tổ chức triển khai văn bản quy phạm pháp luật về lâm nghiệp, kế hoạch phát triển lâm nghiệp, quy hoạch lâm nghiệp cấp vương quốc, chương trình, dự án Bất Động Sản, kế hoạch phát triển lâm nghiệp tại địa phương ;
с ) Tổ chức triển khai việc phân loại rừng, phân định ranh giới những loại rừng theo thẩm quyền ;
d ) Giao rừng, cho thuê rừng, chuyển mục tiêu sử dụng rừng sang mục tiêu khác, tịch thu rừng so với tổ chức triển khai ; tổ chức triển khai trồng rừng thay thế sửa chữa ;
đ ) Tổ chức thực thi tìm hiểu rừng, kiểm kê rừng, theo dõi diễn biến rừng tại địa phương ;
e ) Cập nhật cơ sở tài liệu rừng, lập hồ sơ quản trị rừng của địa phương ;
g ) Tổ chức bảo vệ rừng ; bảo tồn đa dạng sinh học rừng ; phòng cháy và chữa cháy rừng ; phòng, trừ sinh vật gây hại rừng ; phát triển rừng ; sử dụng rừng ; chế biến và thị trường lâm sản tại địa phương ;
h ) Quyết định khung giá rừng trên địa phận tỉnh ;
i ) Tổ chức nghiên cứu và điều tra, ứng dụng khoa học và công nghệ tiên tiến tiên tiến và phát triển trong lâm nghiệp tại địa phương ;
k ) Tuyên truyền, thông dụng, giáo dục pháp lý về lâm nghiệp tại địa phương ;
l ) Huy động những lực lượng, vật tư, phương tiện đi lại, thiết bị của tổ chức triển khai, hộ mái ấm gia đình, cá thể trên địa phận để ứng phó khẩn cấp chữa cháy rừng theo thẩm quyền ;
m ) Thanh tra, kiểm tra, giải quyết và xử lý vi phạm pháp lý ; xử lý tranh chấp, khiếu nại, tố cáo trong nghành lâm nghiệp theo lao lý của pháp lý .
2. Ủy ban nhân dân cấp huyện có nghĩa vụ và trách nhiệm sau đây :
a ) Ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phát hành văn bản quy phạm pháp luật về lâm nghiệp, quyết định hành động chương trình, dự án Bất Động Sản phát triển lâm nghiệp bền vững và kiên cố tại địa phương ;
b ) Tổ chức thực thi văn bản quy phạm pháp luật về lâm nghiệp, chương trình, dự án Bất Động Sản phát triển lâm nghiệp vững chắc tại địa phương ;
c ) Tổ chức triển khai việc phân loại rừng, phân định ranh giới những loại rừng tại địa phương theo pháp luật của pháp lý ;
d ) Giao rừng, cho thuê rừng, chuyển mục tiêu sử dụng rừng sang mục tiêu khác, tịch thu rừng so với hộ mái ấm gia đình, cá thể, hội đồng dân cư ; lập hồ sơ quản trị rừng ; tổ chức triển khai trồng rừng thay thế sửa chữa ;
đ ) Tổ chức thực thi tìm hiểu rừng, kiểm kê rừng, theo dõi diễn biến rừng tại địa phương ;
e ) Tổ chức quản trị, bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học rừng, phòng cháy và chữa cháy rừng ;
g ) Tuyên truyền, thông dụng, giáo dục pháp lý về lâm nghiệp tại địa phương ;
h ) Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã lập dự án Bất Động Sản giao đất, giao rừng so với diện tích quy hoạnh rừng chưa giao, chưa cho thuê theo lao lý của pháp lý ;
i ) Thanh tra, kiểm tra, giải quyết và xử lý vi phạm pháp lý ; xử lý tranh chấp, khiếu nại, tố cáo trong nghành lâm nghiệp tại địa phương theo lao lý của pháp lý .
3. Ủy ban nhân dân cấp xã có nghĩa vụ và trách nhiệm sau đây :
a ) Ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phát hành văn bản quy phạm pháp luật về lâm nghiệp, quyết định hành động chương trình, dự án Bất Động Sản về phát triển lâm nghiệp bền vững và kiên cố, sản xuất lâm, nông, ngư nghiệp phối hợp, canh tác nương rẫy và tổ chức triển khai thực thi tại địa phương ;
b ) Quản lý diện tích quy hoạnh, ranh giới khu rừng ; xác nhận hồ sơ đề xuất giao rừng, thuê rừng so với tổ chức triển khai, hộ mái ấm gia đình, cá thể, hội đồng dân cư theo lao lý của pháp lý ;
c ) Tổ chức quản trị, bảo vệ diện tích quy hoạnh rừng Nhà nước chưa giao, chưa cho thuê ;
d ) Tổ chức triển khai kiểm kê rừng tại địa phương ;
đ ) Hướng dẫn hội đồng dân cư thiết kế xây dựng và triển khai hương ước, quy ước bảo vệ và phát triển rừng trên địa phận tương thích với pháp luật của pháp lý ;
e ) Tổ chức hoạt động phòng cháy và chữa cháy rừng ; phòng, chống hành vi vi phạm pháp lý về lâm nghiệp trên địa phận ; giải quyết và xử lý vi phạm pháp lý, xử lý tranh chấp, khiếu nại, tố cáo trong nghành nghề dịch vụ lâm nghiệp tại địa phương theo lao lý của pháp lý .
4. quản trị Ủy ban nhân dân những cấp chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về cháy rừng, phá rừng hoặc mất rừng do hành vi vi phạm pháp lý trong nghành quản trị, bảo vệ rừng gây ra thuộc khoanh vùng phạm vi nghành, địa phận quản trị .

Mục 2. KIỂM LÂM

Điều 103. Chức năng của Kiểm lâm

Kiểm lâm là tổ chức triển khai có công dụng quản trị, bảo vệ rừng, bảo vệ chấp hành pháp lý về lâm nghiệp ; là lực lượng chuyên ngành về phòng cháy và chữa cháy rừng .

Điều 104. Nhiệm vụ, quyền hạn của Kiểm lâm

1. Nhiệm vụ của Kiểm lâm được lao lý như sau :
a ) Xây dựng chương trình, kế hoạch bảo vệ rừng, giải pháp phòng, chống hành vi vi phạm pháp lý về lâm nghiệp, phòng cháy và chữa cháy rừng ;
b ) Bảo vệ rừng đặc dụng, rừng phòng hộ ; phối hợp với cơ quan tương quan tổ chức triển khai bảo vệ rừng thuộc sở hữu toàn dân chưa giao, chưa cho thuê ;
c ) Tổ chức cảnh báo nhắc nhở, dự báo rủi ro tiềm ẩn cháy rừng ; tổ chức triển khai lực lượng chuyên ngành phòng cháy và chữa cháy rừng, theo dõi diễn biến rừng hằng năm ;
d ) Tổ chức đấu tranh phòng ngừa, kiểm tra, trấn áp, giải quyết và xử lý vi phạm pháp lý trong bảo vệ rừng, khai thác rừng, sử dụng rừng, luân chuyển, kinh doanh thương mại, cất giữ, chế biến lâm sản theo pháp luật của pháp lý ;
đ ) Hướng dẫn chủ rừng lập và triển khai giải pháp phòng cháy và chữa cháy rừng ; tu dưỡng, tập huấn nhiệm vụ bảo vệ rừng, phòng cháy và chữa cháy rừng cho chủ rừng ;
e ) Tuyên truyền, hoạt động Nhân dân bảo vệ và phát triển rừng ; tổ chức triển khai lực lượng quần chúng bảo vệ rừng ở cơ sở ;
g ) Thực hiện trách nhiệm khác được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao theo pháp luật của pháp lý .
2. Quyền hạn của Kiểm lâm được lao lý như sau :
a ) Yêu cầu cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể tương quan cung ứng thông tin, tài liệu trong thi hành công vụ theo lao lý của pháp lý ;
b ) Xử phạt vi phạm hành chính và vận dụng những giải pháp ngăn ngừa hành vi vi phạm hành chính ; khởi tố, tìm hiểu vi phạm pháp lý về lâm nghiệp theo pháp luật của pháp lý ;
c ) Sử dụng phương tiện đi lại, thiết bị chuyên sử dụng, vũ khí, công cụ tương hỗ và phục trang theo pháp luật của pháp lý .
3. nhà nước lao lý chi tiết cụ thể Điều này .

Điều 105. Tổ chức Kiểm lâm

1. Kiểm lâm được tổ chức triển khai ở TW, ở cấp tỉnh .
2. Kiểm lâm được tổ chức triển khai ở cấp huyện trên cơ sở nhu yếu, trách nhiệm quản trị, bảo vệ rừng, bảo vệ chấp hành pháp lý về lâm nghiệp, phòng cháy và chữa cháy rừng, phát triển rừng, sử dụng rừng, chế biến và thương mại lâm sản tại địa phương .
3. Kiểm lâm trong vườn vương quốc ; khu dự trữ vạn vật thiên nhiên, khu bảo tồn loài – sinh cảnh, rừng phòng hộ đầu nguồn, rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát bay, rừng phòng hộ chắn sóng, lấn biển thuộc Kiểm lâm ở TW hoặc ở cấp tỉnh được tổ chức triển khai trên cơ sở nhu yếu, trách nhiệm quản trị, bảo vệ rừng .
4. nhà nước pháp luật cụ thể Điều này .

Điều 106. Trang bị bảo đảm hoạt động và chế độ, chính sách đối với Kiểm lâm

1. Trang bị bảo vệ hoạt động giải trí so với Kiểm lâm được lao lý như sau :
a ) Được trang bị vũ khí, công cụ tương hỗ, phương tiện kỹ thuật nhiệm vụ và phương tiện đi lại, thiết bị chuyên sử dụng cho hoạt động giải trí tuần tra bảo vệ rừng, phòng cháy và chữa cháy rừng ;
b ) Được trang bị thống nhất về đồng phục, phù hiệu, cấp hiệu, cờ hiệu, giấy ghi nhận kiểm lâm .
2. Chế độ, chủ trương so với Kiểm lâm được pháp luật như sau :
a ) Kiểm lâm được hưởng chính sách lương theo ngạch, bậc ; phụ cấp thâm niên nghề, phụ cấp khuyễn mãi thêm nghề và những chính sách phụ cấp khác theo pháp luật của pháp lý ;
b ) Kiểm lâm bị thương hoặc quyết tử trong khi thi hành công vụ được công nhận và được hưởng chính sách, chủ trương như thương bệnh binh, liệt sĩ theo pháp luật của pháp lý về khuyễn mãi thêm người có công với cách mạng .
3. nhà nước lao lý chi tiết cụ thể Điều này .

Chương XII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 107. Hiệu lực thi hành

1. Luật này có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 .
2. Luật Bảo vệ và phát triển rừng số 29/2004 / QH11 hết hiệu lực hiện hành kể từ ngày Luật này có hiệu lực hiện hành thi hành .

Điều 108. Quy định chuyển tiếp

1. Chủ rừng đã được Nhà nước giao rừng, cho thuê rừng trước ngày Luật này có hiệu lực hiện hành thi hành thì được liên tục thực thi đến hết thời hạn được giao, cho thuê ; thực thi quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm theo pháp luật tại Luật này, trừ trường hợp pháp luật tại khoản 2 Điều này .
2. Chủ rừng là tổ chức triển khai kinh tế tài chính được Nhà nước giao rừng sản xuất trước ngày Luật này có hiệu lực hiện hành thi hành thì được liên tục triển khai đến hết thời hạn được giao ; quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm được triển khai theo lao lý tại những điểm a, c và d khoản 1 và khoản 2 Điều 79 của Luật này .
3. Đối với những dự án Bất Động Sản thực thi chuyển mục tiêu sử dụng rừng sang mục tiêu khác đã được phê duyệt nhưng chưa thực thi giải phóng mặt phẳng trước khi Luật này có hiệu lực hiện hành thi hành, phải trồng rừng sửa chữa thay thế theo pháp luật tại Điều 21 của Luật này .
4. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có nghĩa vụ và trách nhiệm thanh tra rà soát diện tích quy hoạnh rừng tự nhiên hiện có để đưa vào quy hoạch rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày Luật này có hiệu lực hiện hành thi hành .

Luật này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 15 tháng 11 năm 2017.

 

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI

Nguyễn Thị Kim Ngân

Nguồn bài viết : Thư viện pháp lý

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *