Sản xuất là gì? Các yếu tố sản xuất

Học thuật

Sản xuất, quy trình ( production ) là hoạt động giải trí phối hợp những nguồn vào tác nhân như lao động, tư bản, đất đai ( nguồn vào cơ bản ) và / hoặc nguyên vật liệu ( nguồn vào trung gian ) để tạo ra sản phẩm & hàng hóa và dịch vụ ( loại sản phẩm, sản lượng, đầu ra ) .

Sản xuất là gì?

Sản xuất (production) là hoạt động kết hợp các đầu vào nhân tố như lao động, tư bản, đất đai (đầu vào cơ bản) và/hoặc nguyên liệu (đầu vào trung gian) để tạo ra hàng hóa và dịch vụ (sản phẩm,sản lượng, đầu ra). Hoạt động này chủ yếu được khu vực doanh nghiệp thực hiện và người quản lý doanh nghiệp – tức người có quyền lựa chọn phương pháp thích hợp để kết hợp các đầu vào nhân tố – được coi là doanh nhân hay nắm giữ năng lực kinh doanh. Mối liên hệ giữa sản lượng hàng hóa hoặc dịch vụ và đầu vào nhân tố được gọi là hàm sản xuất. Nó cũng quyết định chi phí sản xuất của doanh nghiệp và vì vậy còn được gọi là hàm chi phí.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Các yếu tố sản xuất

Kinh tế học cổ xưa phân biệt những yếu tố sản xuất được sử dụng trong sản xuất sản phẩm & hàng hóa :

Đất hay các nguồn lực tự nhiên (tài nguyên thiên nhiên) – các sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên chẳng hạn như đất đai và khoáng chất. Chi phí cho việc sử dụng đất là địa tô.

Sức lao động – các hoạt động của con người được sử dụng trong sản xuất. Chi phí thanh toán cho sức lao động là lương.

Tư bản hay vốn – Các sản phẩm do con người làm ra hay công cụ sản xuất) được sử dụng trong sản xuất các sản phẩm khác. Vốn bao gồm máy móc, thiết bị và nhà xưởng. Trong ý nghĩa chung, chi phí thanh toán cho vốn gọi là lãi suất.

Các yếu tố này lần đầu tiên được hệ thống hóa trong các phân tích của Adam Smith, 1776, David Ricardo, 1817, và sau này được John Stuart Mill đóng góp như là một phần của lý thuyết chặt chẽ về sản xuất trong kinh tế chính trị.

Trong những nghiên cứu và phân tích cổ xưa, tư bản nói chung được xem như thể những vật thể hữu hình như máy móc, thiết bị, nhà xưởng. Với sự nổi lên của kinh tế tri thức, những nghiên cứu và phân tích văn minh hơn thường thì phân biệt tư bản vật lý này với những dạng khác của tư bản ví dụ điển hình như ” tư bản con người ” ( thuật ngữ kinh tế tài chính để chỉ giáo dục, kỹ năng và kiến thức hay sự tay nghề cao ) .
Ngoài ra, một số ít nhà kinh tế tài chính khi nói tới những kinh doanh thương mại còn có khái niệm năng lực tổ chức triển khai, tư bản cá thể hoặc đơn thuần chỉ là ” năng lực chỉ huy ” như là yếu tố thứ tư. Tuy nhiên, điều này có vẻ như là một dạng của sức lao động hay ” tư bản con người “. Khi có sự phân biệt, ngân sách cho yếu tố này của sản xuất được gọi là doanh thu .
Học thuyết kinh tế tài chính cổ xưa sau này đã được tăng trưởng xa hơn nữa và vẫn giữ được công dụng cho tới ngày này như thể nền tảng cho kinh tế tài chính vi mô .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *