Internet Network Information Center (InterNIC) là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa

Định nghĩa Internet Network Information Center (InterNIC) là gì?

Internet Network Information Center (InterNIC) là Mạng Internet Trung tâm Thông tin (InterNIC). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Internet Network Information Center (InterNIC) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Trung tâm tin tức Mạng Internet ( InterNIC ) được xây dựng bởi Quỹ Khoa học Quốc gia để phân phối cho trật tự ĐK tên miền. Các InterNIC cung ứng một mạng lưới hệ thống gọi là Whois giúp người dùng có được thông tin về một tên miền nhất định bằng cách nhập tên miền hoặc địa chỉ IP. InterNIC giờ đây là một dự án Bất Động Sản của Tổng công ty Internet cho tên miền và số ( ICANN ) .

Giải thích ý nghĩa

Mặc dù InterNIC vẫn còn hoạt động trong việc giúp đỡ để cung cấp dữ liệu về đăng ký tên miền, quá trình đăng ký thực tế đã trở thành trách nhiệm của nhà đăng ký tư nhân. Các ICANN chức phi lợi nhuận cung cấp chứng nhận cho các nhà đăng ký, và các dịch vụ khác như giải quyết tranh chấp về các vấn đề tên miền. doanh nghiệp tư nhân khác cung cấp một sự kết hợp của Web hosting và dịch vụ đăng ký tên miền như một loại một cửa cho những ai muốn kiểm soát một tên miền và xây dựng một trang web dựa trên tên miền đó.

What is the Internet Network Information Center (InterNIC)? – Definition

The Internet Network Information Center ( InterNIC ) was set up by the National Science Foundation to provide for orderly domain name registration. The InterNIC provides a system called Whois that helps users get information on a given domain by entering the domain name or the IP address. InterNIC is now a project of the Internet Corporation for Assigned Names and Numbers ( ICANN ) .

Understanding the Internet Network Information Center (InterNIC)

Although the InterNIC is still active in helping to provide data about domain registration, the actual registration process has become the responsibility of private registrars. The nonprofit ICANN provides accreditation for these registrars, and other services such as dispute resolution for domain name issues. Other private businesses provide a combination of Web hosting and domain name registration services as a kind of one-stop shop for those who want to control a domain name and build a website based on that domain .

Thuật ngữ liên quan

  • Whois
  • National Science Foundation (NSF)
  • Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN)
  • Domain Name Registrar
  • Domain Name Dispute
  • Domain Name
  • National Initiative for Cybersecurity Education (NICE)
  • Social Media Analytics (SMA)
  • Navigation Bar
  • Googlewhack

Source: Internet Network Information Center (InterNIC) là gì? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm

Source: https://iseo1.com
Category: Marketing

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *