Mẫu hợp đồng thuê đất, thuê đất nông nghiệp, thuê đất kinh doanh mới

Mẫu hợp đồng thuê đất, thuê đất nông nghiệp, thuê đất kinh doanh mới

Tìm kiếm các Mẫu hợp đồng thuê đất để sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau là một trong những nhu cầu thường xuyên của mọi tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp.

Dưới đây công ty luật của chúng tôi xin mang tới bạn đọc những thông tin về mẫu hợp đồng thuê đất mới nhất. Mời bạn cùng tìm hiểu thêm .

Mẫu hợp đồng thuê đất chung nhất (áp dụng cho mọi loại đất):

– Căn cứ Luật Đất đai ngày …. tháng … năm …. của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ;

– Căn cứ Quyết định số:….ngày….tháng….năm….của…..về việc cho Công ty (Xí nghiệp)…..thuê đất để sử dụng vào mục đích……..;

– Căn cứ Giấy phép góp vốn đầu tư số … … ngày … … …. tháng … … .. năm … … … …. ;

 1. Bên cho thuê đất (Bên A)

Đại diện Sở Địa chính tỉnh ( thành phố ) : … … … … …
Họ tên : … … … … … … … … … … … … … Chức vụ : … … … … … … … … … … … .
Trụ sở : … … … … … … … … … … … … …. … … … … … … … … … … … … … … … .

 1. Bên thuê đất (Bên B):

Đại diện Công ty ( Xí nghiệp ) : … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Họ tên : … … … … … … … … … … … … … Chức vụ : … … … … … … … … … … …
Quốc tịch : … … … … … … … … … … … … Trụ sở : … … … … … … … … … … … ..
Tài khoản : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Hai bên thoả thuận ký hợp đồng thuê đất với những pháp luật sau đây :

Điều 1:

 1. Bên A cho bên B thuê ( bằng số ) : … … … …. đất ( bằng chữ ) … … … …. mét vuông đất .

Tại xã ( phường, thị xã ) : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Huyện ( Q., thị xã, thành phố ) : … … … … … … … … … … ..
Để sử dụng vào mục tiêu : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
( ghi theo pháp luật trong quyết định hành động cho thuê đất ) .

 1. Vị trí khu đất được xác lập theo tờ map địa chính số … … …. tỷ suất 1 / … … …. do Sở Địa chính

xác lập ngày … … … … tháng … … … …. năm … … … …

 1. Thời hạn thuê đất là………năm, kể từ ngày………tháng…….năm……..(ghi theo quy định trong quyết định cho thuê đất).

 2. Việc cho thuê đất không làm mất quyền sở hữu của Nhà nước Nước Ta so với khu đất và mọi tài nguyên nằm trong lòng đất .

Điều 2:

 1. Giá tiền thuê đất là : … … … … … đồng / …. / năm hoặc … … … … …. đồngha / năm ( ghi theo lao lý trong Giấy phép góp vốn đầu tư hoặc quyết định hành động cho thuê đất ) .

( Bằng chữ : … … … … … … … … … … … … … … … .. )

 1. Tiền thuê đất được trả theo phương pháp :

– Hàng năm ;
– 05 năm 01 lần ;
– 01 lần cho hàng loạt thời hạn thuê đất
– Các thoả thuận khác ( nếu có ) … … … … … …

 1. Tiền thuê đất khởi đầu được tính từ ngày … … … … … tháng … … …. năm … … .. và nộp thông tin tài khoản kho bạc số … …. của kho bạc … … ..

Điều 3: Việc xây dựng các công trình trên khu đất thuê phải phù hợp với mục đích đã ghi trong Điều 1 của Hợp đồng này, phù hợp với Giấy phép đầu tư.

Điều 4:

 1. Trong thời hạn triển khai hợp đồng, bên B không được chuyển giao khu đất thuê cho tổ chức triển khai, cá thể khác nếu chưa được cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước Nước Ta được cho phép ( trừ trường hợp được thuê đất để góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng kết cầu hạ tầng và cho thuê lại đất tại những khu công nghiệp, khu công nghiệp ) .Trong thời gian thực hiện hợp đồng, bên A đảm bảo quyền sử dụng đất của bên B, khi chuyển giao quyền sử dụng khu đất cho Bên thứ ba khi chưa được bên B thoả thuận.
 1. Trường hợp bên B bị phân chia, sáp nhập hoặc chuyển nhượng tài sản, hợp đồng cho tổ chức, cá nhân khác mà tạo nên pháp nhân mới thì chủ đầu tư mới phải làm lại thủ tục cho thuê đất. Thời hạn thuê đất là thời hạn còn lại của hợp đồng này, bên B chịu mọi chi phí phát sinh khi chuyển giao khu đất cho thuê.

 2. Trong thời hạn hợp đồng có hiệu lực hiện hành, nếu bên B muốn trả lại hàng loạt hay một phần khu đất thuê trước thời hạn thì phải thông tin cho bên A biết trước tối thiểu là 06 tháng. Bên A vấn đáp cho bên B trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày nhận được ý kiến đề nghị của bên B. Thời điểm kết thúc hợp đồng tính đến lúc chuyển giao mặt phẳng .

 3. Hợp đồng thuê đất chấm hết trong những trường hợp sau đây :

– Hết thời hạn thuê đất và không được gia hạn thuê tiếp .
– Bên B bị phát mại gia tài hoặc bị phá sản .
– Bên B bị tịch thu quyết định hành động cho thuê đất hoặc giấy phép hoạt động giải trí trước thời hạn .

Điều 5: Hai bên thoả thuận giải quyết tài sản gắn liền với việc sử dụng đất sau khi kết thúc Hợp đồng này theo quy định của luật pháp Việt Nam.

Điều 6: Tranh chấp giữa hai bên trong quá trình thực hiện hợp đồng trước hết được giải quyết bằng thương lượng. Trường hợp không thể thương lượng được thì tranh chấp sẽ được đưa ra Tòa án để giải quyết.

Điều 7:

 1. Bên A có nghĩa vụ và trách nhiệm cung ứng những văn bản tương quan đến việc xác lập quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của bên B, tôn trọng quyền sở hữu về gia tài của bên B thiết kế xây dựng trên khu đất thuê theo lao lý của pháp lý Nước Ta .
 2. Bên B có trách nhiệm sử dụng đất đúng mục đích, tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường, không được làm tổn hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất xung quanh.

Điều 8:

 1. Hợp đồng này được ký tại … … .. ngày … … tháng … .. năm … … và được lập thành … …. bản, mỗi bên giữ … … bản, gửi Sở Tài chính – Vật giá, Cục thuế, Kho bạc Nhà nước ( tỉnh, thành phố ) để thu tiền thuê đất và đồng gửi Tổng cục Địa chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư để theo dõi quản trị .
 2. Hai bên cam kết những nội dung kê khai trên trọn vẹn đúng thực sự, nếu có sai sót xin chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước cơ quan có thẩm quyền và trước pháp lý .
 3. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký.

BÊN THUÊ ĐẤT                                                                    BÊN CHO THUÊ ĐẤT

( Ký tên và đóng dấu ) ( Ký tên và đóng dấu )

Mẫu hợp đồng thuê đất nông nghiệp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG THUÊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP

BÊN CHO THUÊ: (gọi tắt là Bên A):

Ông / Bà … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
CMND số : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Hộ khẩu thường trú : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Là chủ sở hữu quyền sử dụng đất
Mục đích sử dụng đất : … … … … … … … … … …. ; thời hạn sử dụng : lâu bền hơn .
Căn cứ theo Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất ở số … … … … … … … … … … ..

BÊN THUÊ: (gọi tắt là Bên B):

Do ông ( bà ) : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
CMND số : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Hộ khẩu thường trú : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
Hai bên cùng nhau ký kết Hợp đồng thuê hàng loạt ( một phần ) quyền sử dụng đất với nội dung như sau :

ĐIỀU 1. ĐỐI TƯỢNG CỦA HỢP ĐỒNG

Bên A đồng ý chấp thuận cho bên B thuê hàng loạt ( một phần ) quyền sử dụng đất, diện tích quy hoạnh : …. mét vuông thuộc thửa đất số … … … … …, tờ map số 2, địa chỉ thửa đất : … … … … … … .. ; mục tiêu sử dụng đất : … … …. ; thời hạn sử dụng : … … … … ..
Phần diện tích quy hoạnh, và vị trí đất cho thuê bên A và bên B cam kết đã tự xác lập bằng biên bản riêng .

ĐIỀU 2. THỜI HẠN CHO THUÊ

Thời hạn thuê quyền sử dụng đất nêu trên tại Điều 1 của Hợp đồng này là … … …. kể từ ngày … … … … … đến ngày … … … … … … …

ĐIỀU 3. MỤC ĐÍCH THUÊ

Mục đích thuê quyền sử dụng đất nêu trên tại Điều 1 của Hợp đồng này là : thuê để làm … … … … … … … … … … .

ĐIỀU 4. GIÁ THUÊ NHÀ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

* Giá cho thuê là : … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
* Tiền thuê được Bên B thanh toán giao dịch cho Bên A bằng tiền mặt .
* Phương thức giao dịch thanh toán : … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..

ĐIỀU 5. NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN A

Bên A có những nghĩa vụ và trách nhiệm sau đây :
– Giao quyền sử dụng đất cho bên B theo đúng ngày Hợp đồng có giá trị và bảo vệ cho bên B được sử dụng đất tron vẹn và riêng không liên quan gì đến nhau trong thời hạn thuê .
– Đăng ký việc cho thuê quyền sử dụng đất .
– Chuyển giao đất đúng như đã thỏa thuận hợp tác tại điều 1 nêu trên cho bên B .
– Kiểm tra, nhắc nhở bên B bảo vệ, giữ gìn đất và sử dụng đất đúng mục tiêu ;
– Nộp thuế sử dụng đất ;
– Báo cho bên B về quyền của người thứ ba so với thửa đất, nếu có .
Bên A có những quyền sau đây :
– Yêu cầu bên B trả đủ tiền thuê ;
– Yêu cầu bên B chấm hết ngay việc sử dụng đất không đúng mục tiêu, huỷ hoại đất hoặc làm giảm sút giá trị của đất ; nếu bên B không chấm hết hành vi vi phạm, thì bên A có quyền đơn phương đình chỉ hợp đồng, nhu yếu bên B hoàn trả đất và bồi thường thiệt hại ;

ĐIỀU 6. NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN B

Bên B có những nghĩa vụ và trách nhiệm sau đây :
– Sử dụng đất đúng mục tiêu, đúng thời hạn thuê ;
– Không được huỷ hoại, làm giảm sút giá trị sử dụng của đất ;
– Trả đủ tiền thuê theo phương pháp đã thoả thuận ;
– Tuân theo những lao lý về bảo vệ thiên nhiên và môi trường ; không được làm tổn hại đến quyền, quyền lợi của người sử dụng đất xung quanh ;
– Không được cho người khác thuê lại quyền sử dụng đất nếu không được bên A chấp thuận đồng ý bằng văn bản .
– Trả lại đất sau khi hết thời hạn thuê ;
Bên B có những quyền sau đây :
– Yêu cầu bên A giao thửa đất đúng như đã thoả thuận ;
– Được sử dụng đất không thay đổi theo thời hạn thuê đã thoả thuận ;
– Được hưởng hoa lợi, cống phẩm từ việc sử dụng đất .

ĐIỀU 7. CAM KẾT CỦA CÁC BÊN

Bên A và Bên B chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý về những lời cùng cam kết sau đây :
Đã khai đúng thực sự và tự chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về tính đúng mực của những thông tin về nhân thân đã ghi trong hợp đồng này .
Thực hiện đúng và vừa đủ tổng thể những thỏa thuận hợp tác với Bên B đã ghi trong hợp đồng này ; nếu bên nào vi phạm mà gây thiệt hại, thì phải bồi thường cho bên kia hoặc cho người thứ ba ( nếu có ) .
Trong trường hợp bất khả kháng mà không hề liên tục việc thuê nhà trên thì những bên có quyền chấm hết hợp đồng nhưng phải thông tin cho bên kia biết trong thời hạn 30 ngày. Trong thời hạn này, khi có sự thống nhất quan điểm của bên kia, hai bên hoàn toàn có thể kết thúc hợp đồng cho thuê trước thời hạn .

ĐIỀU 8. TRÁCH NHIỆM DO VI PHẠM HỢP ĐỒNG

Trong quy trình triển khai hợp đồng mà phát sinh tranh chấp, những bên cùng nhau thương lượng xử lý ; trong trường hợp không tự xử lý được, cần phải triển khai bằng cách hòa giải ; nếu hòa giải không thành thì đưa ra Tòa án có thẩm quyền theo pháp luật của pháp lý .

ĐIỀU 9. ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm và quyền lợi hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc công chứng ( xác nhận ) này, sau khi đã được nghe lời lý giải của người có thẩm quyền công chứng dưới đây .
Hai bên đã tự đọc lại hợp đồng này, và xác lập đã hiểu và chấp thuận đồng ý toàn bộ những lao lý ghi trong hợp đồng này .
Hợp đồng này gồm 03 bản chính ( mỗi bản gồm 05 tờ, 05 trang ), có giá trị pháp lý ngang nhau. Mỗi bên giữ 01 bản, lưu tại Văn Phòng Công Chứng 01 bản .

                                                          BÊN A                                              BÊN B

Mẫu hợp đồng thuê nhà xưởng và tài sản trên đất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ XƯỞNG

(Số: ……………./HĐTNXVKB)

Hôm nay, ngày …… tháng …… năm ……, Tại ………………………………………………Chúng tôi gồm có:

BÊN CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG (BÊN A):

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………..…

Điện thoại: ……………………………………………….………… Fax: ………………………….

E-mail: ………………………………………………………………………………………………..

Giấy phép số: ……………………………………………………………………………………….

Mã số thuế: …………………………………………………………………………………………

Tài khoản số: ……………………………………………………………………………………….

Do ông (bà): ……………………………………………. Năm sinh: ………………………………

Chức vụ: ………………………………………………………………………… làm đại diện.

Là chủ sở hữu của nhà xưởng cho thuê: …………………………………………………………

BÊN THUÊ NHÀ XƯỞNG (BÊN B):

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………..

Điện thoại: ……………………………………….………… Fax: ……………………………….

E-mail: …………………………………………………………………………………………………

Giấy phép số: ……………………………………………………………………………………….

Mã số thuế: …………………………………………………………………………………………

Tài khoản số: ………………………………………………………………………………………

Do ông (bà): ……………………………………………………… Năm sinh: ………………………

Chức vụ: …………………………………………………………………………… làm đại diện.

Hai bên cùng thỏa thuận ký hợp đồng với những nội dung sau:

ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG VÀ NỘI DUNG HỢP ĐỒNG

1.1. Bên A đồng ý cho thuê và bên B đồng ý thuê phần diện tích nhà xưởng nằm trên diện tích đất ….. m2 thuộc quyền sở hữu của bên A tại ……………………………………………………………..

1.2. Mục đích thuê: ………………………………………………….……………………………………

ĐIỀU 2: THỜI HẠN CỦA HỢP ĐỒNG

2.1. Thời hạn thuê nhà xưởng là ……. năm được tính từ ngày ….. tháng …. năm …. đến ngày ….. tháng ….. năm …..

2.2. Khi hết hạn hợp đồng, tùy theo tình hình thực tiễn hai Bên hoàn toàn có thể thỏa thuận hợp tác gia hạn .
2.3. Trường hợp một trong hai bên ngưng hợp đồng trước thời hạn đã thỏa thuận hợp tác thì phải thông tin cho bên kia biết trước tối thiểu 03 tháng .
2.4. Trong trường hợp Hợp đồng kết thúc trước thời hạn thì Bên A có nghĩa vụ và trách nhiệm hoàn trả hàng loạt số tiền mà Bên B đã trả trước ( nếu có ) sau khi đã trừ những khoản tiền thuê nhà xưởng ; Bên B được nhận lại hàng loạt trang thiết bị do mình shopping và lắp ráp ( những trang thiết bị này sẽ được hai bên lập biên bản và có bản liệt kê đính kèm ) .

ĐIỀU 3: GIÁ CẢ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

3.1. Giá thuê nhà xưởng là: ………………………….. đ/m2/tháng (Bằng chữ: …………………………)

3.2. Bên B sẽ trả trước cho Bên A ……………….. năm tiền thuê nhà xưởng là: ………………VNĐ

(Bằng chữ: ………………………………………………….………………………………………)

Sau thời hạn … … … năm, tiền thuê nhà xưởng sẽ được giao dịch thanh toán … … tháng một lần vào ngày … …. mỗi tháng. Bên A có nghĩa vụ và trách nhiệm cung ứng hóa đơn cho Bên B .

ĐIỀU 4: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

4.1. Quyền của bên A:

 1. Yêu cầu bên B nhận nhà xưởng theo thời hạn đã thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng ;
 2. Yêu cầu bên B giao dịch thanh toán đủ tiền theo thời hạn và phương pháp thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng ;
 3. Yêu cầu bên B dữ gìn và bảo vệ, sử dụng nhà xưởng theo thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng ;
 4. Yêu cầu bên B bồi thường thiệt hại hoặc sửa chữa thay thế phần hư hỏng do lỗi của bên B gây ra ;
 5. Cải tạo, tăng cấp nhà xưởng cho thuê khi được bên B đồng ý chấp thuận nhưng không được gây ảnh hưởng tác động cho bên B ;
 6. Đơn phương chấm hết triển khai hợp đồng theo lao lý tại khoản 1 Điều 30 của Luật kinh doanh thương mại bất động sản năm năm trước ;
 7. Yêu cầu bên B giao lại nhà xưởng khi hết thời hạn thuê ; trường hợp hợp đồng không pháp luật thời hạn thuê thì chỉ được lấy lại nhà xưởng sau khi đã thông tin cho bên B trước 06 tháng ;
 8. Các quyền khác trong hợp đồng .

4.2. Nghĩa vụ của bên A:

 1. Giao nhà xưởng cho bên B theo thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng và hướng dẫn bên B sử dụng nhà xưởng theo đúng công suất, phong cách thiết kế ;
 2. Bảo đảm cho bên B sử dụng không thay đổi nhà xưởng trong thời hạn thuê ;
 3. Bảo trì, sửa chữa thay thế nhà xưởng theo định kỳ hoặc theo thỏa thuận hợp tác ; nếu bên A không bảo dưỡng, sửa chữa thay thế nhà xưởng mà gây thiệt hại cho bên A thì phải bồi thường ;
 4. Không được đơn phương chấm hết hợp đồng khi bên B thực thi đúng nghĩa vụ và trách nhiệm theo hợp đồng, trừ trường hợp được bên B chấp thuận đồng ý chấm hết hợp đồng ;
 5. Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra ;
 6. Thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính với Nhà nước theo pháp luật của pháp lý ;
 7. Các nghĩa vụ và trách nhiệm khác trong hợp đồng .

ĐIỀU 5: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

5.1. Quyền của bên B:

 1. Yêu cầu bên A giao nhà xưởng theo thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng ;
 2. Yêu cầu bên A cung ứng thông tin rất đầy đủ, trung thực về nhà xưởng ;
 3. Được đổi nhà xưởng đang thuê với người thuê khác nếu được bên A đồng ý chấp thuận bằng văn bản ;
 4. Được cho thuê lại một phần hoặc hàng loạt nhà, khu công trình thiết kế xây dựng nếu có thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng hoặc được A đồng ý chấp thuận bằng văn bản ;
 5. Được tiếp tục thuê theo các điều kiện đã thỏa thuận với bên A trong trường hợp thay đổi chủ sở hữu;
 6. Yêu cầu bên A thay thế sửa chữa nhà, khu công trình thiết kế xây dựng trong trường hợp nhà xưởng bị hư hỏng không phải do lỗi của mình gây ra ;
 7. Yêu cầu bên A bồi thường thiệt hại do lỗi của bên A gây ra ;
 8. Đơn phương chấm hết triển khai hợp đồng theo pháp luật tại khoản 2 Điều 30 của Luật kinh doanh thương mại bất động sản năm năm trước ;
 9. Các quyền khác trong hợp đồng .

5.2. Nghĩa vụ của bên B:

 1. Bảo quản, sử dụng nhà xưởng đúng công suất, phong cách thiết kế và thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng ;
 2. Thanh toán đủ tiền thuê nhà xưởng theo thời hạn và phương pháp thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng ;
 3. Sửa chữa hư hỏng của nhà xưởng do lỗi của mình gây ra ;
 4. Trả nhà xưởng cho bên A theo đúng thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng ;
 5. Không được thay đổi, cải tạo, phá dỡ nhà xưởng nếu không có sự đồng ý của bên A;
 6. Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra ;
 7. Các nghĩa vụ và trách nhiệm khác trong hợp đồng .

ĐIỀU 6: ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG

6.1. Bên A có quyền đơn phương chấm hết thực thi hợp đồng thuê nhà xưởng khi bên B có một trong những hành vi sau đây :

 1. Thanh toán tiền thuê nhà xưởng chậm 03 tháng trở lên so với thời gian thanh toán giao dịch tiền đã ghi trong hợp đồng mà không được sự chấp thuận đồng ý của bên A ;
 2. Sử dụng nhà xưởng không đúng mục tiêu thuê ;
 3. Cố ý gây hư hỏng nghiêm trọng nhà xưởng thuê ;
 4. Sửa chữa, tái tạo, tăng cấp, đổi hoặc cho thuê lại nhà xưởng đang thuê mà không có thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng hoặc không được bên A chấp thuận đồng ý bằng văn bản .

6.2. Bên B có quyền đơn phương chấm hết triển khai hợp đồng thuê nhà xưởng khi bên B có một trong những hành vi sau đây :

 1. Không thay thế sửa chữa nhà xưởng khi nhà xưởng, kho bãi không bảo vệ bảo đảm an toàn để sử dụng hoặc gây thiệt hại cho bên B ;
 2. Tăng giá thuê nhà xưởng bất hài hòa và hợp lý ;
 3. Quyền sử dụng nhà xưởng bị hạn chế do quyền lợi của người thứ ba .

6.3. Bên đơn phương chấm hết thực thi hợp đồng thuê nhà xưởng phải báo cho bên kia biết trước 01 tháng nếu không có thỏa thuận hợp tác khác .

ĐIỀU 7: CAM KẾT CHUNG

7.1. Bên A cam kết nhà xưởng cho thuê thuộc quyền sở hữu hợp pháp của mình, không có tranh chấp về quyền sở hữu, không bị kê biên để thi hành án hoặc để chấp hành quyết định hành động hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền ( không thuộc diện bị tịch thu hoặc không bị giải tỏa ) ; cam kết nhà ở bảo vệ chất lượng, bảo đảm an toàn cho bên B .
7.2. Bên B đã khám phá kỹ những thông tin về nhà xưởng cho thuê .
7.3. Việc ký kết hợp đồng này giữa những bên là trọn vẹn tự nguyện, không bị ép buộc, lừa dối. Trong quy trình thực thi hợp đồng, nếu cần biến hóa hoặc bổ trợ nội dung của hợp đồng này thì những bên thỏa thuận hợp tác lập thêm phụ lục hợp đồng có chữ ký của hai bên, phụ lục hợp đồng có giá trị pháp lý như hợp đồng này .
7.4. Các bên cùng cam kết triển khai đúng và vừa đủ những nội dung đã thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng .

7.5. Các cam kết khác (phải phù hợp với quy định của pháp luật và không trái đạo đức xã hội):

………………………………………………….…………………………………………………………

ĐIỀU 8: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Tranh chấp phát sinh tương quan đến hợp đồng này hoặc việc vi phạm hợp đồng sẽ được xử lý trước hết bằng thương lượng trên niềm tin thiện chí, hợp tác. Nếu thương lượng không thành thì vấn đề sẽ được đưa ra TANDTC có thẩm quyền xét xử .

ĐIỀU 9: HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG

Hợp đồng này có hiệu lực thực thi hiện hành pháp lý từ ngày … … tháng …. năm … …. Đến ngày … … tháng … .. năm … …

Hợp đồng được lập thành ………. (………..) bản, mỗi bên giữ một bản và có giá trị như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A                                    ĐẠI DIỆN BÊN B

Chức vụ Chức vụ

(Ký tên đóng dấu)                                      (Ký tên đóng dấu)

>> > Xem thêm : Luật đất đai mới nhất 2020 có gì ?

Mẫu hợp đồng thuê đất để Giao hàng hoạt động giải trí kinh doanh thương mại

HỢP ĐỒNG SỐ: CT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

— — — — — — — — — — — — –

HỢP ĐỒNG THUÊ ĐẤT KINH DOANH

PHẦN GHI CỦA CÁC BÊN

Bên cho thuê đất:

Ông ( bà ) : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
– Tuổi : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
– Nghề nghiệp : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
– Hộ khẩu thường trú : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .

Bên thuê đất:

Ông ( bà ) : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
– Tuổi : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
– Nghề nghiệp : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
– Hộ khẩu thường trú : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Hoặc Ông ( bà ) : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
– Tuổi : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
– Đại diện cho ( so với tổ chức triển khai ) : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
– Địa chỉ … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
– Số điện thoại thông minh : … … … … … … … … Fax … … … … … … … .. ( nếu có ) … … … ..

Thửa đất cho thuê

– Diện tích đất cho thuê : … … …. mét vuông
– Loại đất : Hạng đất ( nếu có ) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
– Thửa số : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
– Tờ map số : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
– Thời hạn sử dụng đất còn lại : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
– Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất số : … … … … … … … … … …. do … … … … … … .
cấp ngày … … tháng … … .. năm … … ..

Tài sản gắn liền với đất (nếu có):

Hai bên nhất trí thực thi những cam kết sau đây :
– Thời hạn cho thuê là kể từ ngày … .. tháng … … năm … … 20 … .. đến ngày … .. tháng … … năm … … 20 … …
– Số tiền thuê đất ( bằng số ) là : … … … … … … … … … … … … … … đ / mét vuông ( ha ) / năm ( tháng )
( bằng chữ ) : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
– Mục đích thuê : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
– Thời điểm thanh toán giao dịch : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
– Phương thức thanh toán giao dịch : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
– Bên cho thuê chuyển giao đất cho bên thuê theo đúng thời hạn, diện tích quy hoạnh và thực trạng đất đã ghi trong hợp đồng này .
– Bên thuê trả tiền thuê đất cho bên cho thuê theo đúng thời gian và phương pháp giao dịch thanh toán đã ghi trong hợp đồng này .
– Sử dụng đúng mục tiêu, đúng ranh giới, không huỷ hoại làm giảm giá trị của đất .
– Trả lại đất cho bên cho thuê khi hết hạn thuê, đúng diện tích quy hoạnh, đúng thực trạng đã ghi trong hợp đồng này .
– Bên nào không triển khai những nội dung đã cam kết ghi trong hợp đồng thì bên đó phải bồi thường thiệt hại do vi phạm gây ra theo pháp luật của pháp lý .
– Cam kết khác : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
– Hợp đồng này lập tại … … …., ngày …. tháng … … năm … .. thành … … bản và có giá trị như nhau và có hiệu lực hiện hành kể từ ngày được Uỷ ban nhân dân … … …. dưới đây xác nhận .

BÊN CHO THUÊ ĐẤT
(Ghi rõ họ tên, và ký)
BÊN THUÊ ĐẤT
(Ghi rõ họ tên, chữ ký)

PHẦN GHI CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

Nội dung xác nhận của, Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị xã nơi có đất cho thuê :
– Về sách vở sử dụng đất :
– Về thực trạng thửa đất :
Chủ sử dụng đất :
Loại đất :
Diện tích :
Thuộc tờ map :
Số thửa đất :
Đất sử dụng không thay đổi, không có tranh chấp :
– Về điều kiện kèm theo cho thuê đất : Thuộc trường hợp được cho thuê đất pháp luật tại khoản Điều 15 của Nghị định số 17/1999 / NĐ-CP ngày 29/3/1999 của nhà nước .
… … …, ngày tháng năm 20 … .

UỶ BAN NHÂN DÂN
(ghi rõ họ tên, ký và đóng dấu)

>> > Xem thêm : Luật sư về Hàng hải và Vận tải biển

5/5 – ( 500 votes )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *