Hợp đồng nhượng quyền thương hiệu

Hợp đồng nhượng quyền thương hiệu là gì?

Nhượng quyền thương hiệu ( hay còn gọi nhượng quyền thương mại ) là thương hiệu thực ra nó là một hoạt động giải trí thương mại nhằm mục đích mục tiêu sinh lợi nhuận mà trong đó bên nhượng quyền được cho phép và hoàn toàn có thể nhu yếu bên nhận quyền thương mại hoàn toàn có thể tự mình thực thi quy trình đáp ứng dịch vụ, trong những điều kiện kèm theo như sau :
+ Khi bên nhận quyền kinh doanh thương mại sản phẩm & hàng hóa hay dịch vụ có gắn thương hiệu mẫu sản phẩm của bên nhương quyền và những thông tin tương quan đến bên nhượng quyền thì bên nhận nhượng quyền sẽ theo lao lý của những phương pháp tổ chức triển khai kinh doanh thương mại của bên nhượng quyền đưa ra .
+ Theo pháp luật bên nhận nhượng quyền sẽ chịu sự giám sát của bên nhượng quyền và bên nhượng quyền sẽ có nghĩa vụ và trách nhiệm giúp sức thực thi những việc làm nhằm mục đích quản lý và điều hành những hoạt động giải trí kinh doanh thương mại cho những bên nhượng quyền .

Mẫu hợp đồng nhượng quyền thương hiệu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
HỢP ĐỒNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI
– Căn cứ Luật thương mại năm 2005 ;
– Căn cứ Nghị định số 35/2006 / NĐ-CP Quy định chi tiết cụ thể Luật thương mại về hoạt động giải trí nhượng quyền thương mại
– Căn cứ vào nhu yếu và năng lực giữa những bên ;
Hôm nay ngày … .. tháng …. năm … … …, tại … … … … … … … … … … … …, chúng tôi gồm :
BÊN NHƯỢNG QUYỀN : Công ty Cổ phần TM … … … … … … … … … … … … … … .
( Sau đây gọi tắt là Bên A )
Giấy ghi nhận ĐK kinh doanh số … … … …. do … … … … … … cấp ngày … / … / … … .
Mã số thuế : … … … … … …
Địa chỉ : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Điện thoại :. … … … … … … … … … ..
Người đại diện thay mặt : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Chức vụ : … … … … … … … … … … … ..
BÊN NHẬN QUYỀN : Ông … … … … … … … … … … Công ty … … … … … … … … … … … … … … … … … …
( Sau đây gọi tắt là Bên B )
Ngày sinh : … / … / … … .
Số CMND : … … … … … … … … … … cấp ngày : … / … / … …. tại : … … … … … … … … ..
( Giấy ghi nhận ĐK kinh doanh số … … … …. do … … … … … … cấp ngày … / … / … )
Địa chỉ : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Tài khoản ngân hàng nhà nước : … … … … … … … … … … … … … … …
Xét thấy :
Bên A là một pháp nhân được xây dựng và hoạt động giải trí hợp pháp theo pháp luật pháp lý Nước Ta. Bên A là đơn vị chức năng đã thiết lập, quản lý và vận hành, tăng trưởng mạng lưới hệ thống … … … … … … … … … … .. mang thương hiệu … … … … … … … … … … .. ( sau đây gọi là “ Hệ thống ” ) trên chủ quyền lãnh thổ Nước Ta .
Bên B là một pháp nhân được xây dựng và hoạt động giải trí hợp pháp theo pháp luật pháp lý Nước Ta ( cá thể ) có nhu yếu kinh doanh thương mại … … … … … … … … … … .. mang thương hiệu … … … … … … … … … … .. mà Bên A đang kinh doanh thương mại .
Do đó, hai bên thỏa thuận hợp tác ký kết hợp đồng nhượng quyền thương mại với nội dung chi tiết cụ thể của bản hợp đồng như sau :
ĐIỀU 1 : NỘI DUNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI
1.1. Bên A bằng hợp đồng này được cho phép bên B được quyền thực thi mở 01 cơ sở kinh doanh thương mại ( sau đây gọi tắt là “ Cửa hàng ” ) để kinh doanh thương mại … … … … … … … … … … .. mang thương hiệu … … … … … … … … … … .. theo mạng lưới hệ thống, phong cách thiết kế mà Bên A đã thiết kế xây dựng, thiết lập, quản lý và vận hành và Bên B được quyền gắn thương hiệu … … … … … … … … … … .., những hướng dẫn thương mại khác như : mẫu mã của mẫu sản phẩm, khẩu hiệu kinh doanh thương mại, hình tượng kinh doanh thương mại, bí hiểm kinh doanh thương mại, quảng cáo thuộc chiếm hữu của Bên A trong hoạt động giải trí kinh doanh thương mại tại Cửa hàng của Bên B, đơn cử như sau :
– Được quyền sử dụng thương hiệu … … … … … … … … … … .. theo Giấy ghi nhận ĐK nhãn hiệu số … … … được … … … … cấp ngày … .. / …. / … … … của Bên A để gắn lên những biển hiệu Cửa hàng, mẫu sản phẩm … … … … … … … … … … .. sách vở thanh toán giao dịch, phương tiện đi lại kinh doanh thương mại tại Cửa hàng của Bên B .
– Được quyền sử dụng mẫu mã của … … … … … … … … … … .. theo hình ảnh kèm theo hợp đồng này .
– Được sử dụng khẩu hiệu kinh doanh thương mại của Bên A là :
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
– Được sử dụng hình tượng kinh doanh thương mại của Bên A là :
… … … … … … … … … … … … … …
– Được sử dụng bí hiểm kinh doanh thương mại của Bên A là … … … … … … … … … … .., phương pháp hoạt động giải trí, những khuynh hướng kinh doanh thương mại, quảng cáo do bên A kiến thiết xây dựng để triển khai hoạt động giải trí kinh doanh thương mại tại Cửa hàng của Bên B .
– Được sử dụng những nội dung trong những băng zôn, biển hiệu quảng cáo của Bên A đã và đang sử dụng để quảng cáo cho Hệ thống khi bên B được cơ quan nhà nước có thẩm quyền được cho phép theo pháp luật của Luật Quảng Cáo .
1.2. Trong khi triển khai hợp đồng này, Bên B chịu sự trấn áp của Bên A trong quy trình hoạt động giải trí kinh doanh thương mại tại Cửa hàng .
ĐIỀU 2 : PHẠM VI NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI
2.1. Hợp đồng nhượng quyền thương mại này chỉ có hiệu lực thực thi hiện hành trong khoanh vùng phạm vi trên chủ quyền lãnh thổ Nước Ta .
2.2. Hình thức nhượng quyền : Không độc quyền
2.3. Trong thời hạn hợp đồng này có hiệu lực hiện hành, bên B được quyền mở 01 ( một ) Cửa hàng tại Nước Ta để triển khai hoạt động giải trí kinh doanh thương mại theo phương pháp kinh doanh thương mại như đã nêu tại điều 1 của Hợp đồng này. Cửa hàng này sẽ được mở tại địa chỉ :
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Bên B chỉ được đổi khác khu vực Cửa hàng hoặc mở thêm Cửa hàng thứ 2 trở lên khi được sự đồng ý chấp thuận của bên A bằng văn bản .
Đồng thời, Bên A cam kết sẽ không trực tiếp hoặc trải qua bất kỳ hình thức gián tiếp nào để mở Cửa hàng khác mang thương hiệu … … … … … … … … … … .. trong khoanh vùng phạm vi nửa đường kính 1 km xung quanh Cửa hàng trừ trường hợp được bên B đồng ý chấp thuận bằng văn bản .
ĐIỀU 3 : QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A
3.1. Bên A có những quyền sau đây :
3.1.1. Quyền sở hữu về thương hiệu, thương hiệu, khẩu hiệu kinh doanh thương mại, hình tượng kinh doanh thương mại, … … … … … … … … … … … … .. và tổng thể những gia tài vô hình dung khác mang đặc thù nhận diện thương hiệu … … … … … … … … … … .. .
3.1.2. Được giao dịch thanh toán không thiếu và đúng thời hạn phí nhượng quyền thương mại theo Điều 6 của Hợp đồng này .
3.1.3. Được kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất hoạt động giải trí của Bên B nhằm mục đích bảo vệ sự thống nhất của mạng lưới hệ thống nhượng quyền thương mại và sự không thay đổi của chất lượng sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ .
3.1.4. Được nhu yếu Bên B báo cáo giải trình những yếu tố trong quy trình kinh doanh thương mại và nhập liệu vào hàng loạt những ứng dụng như ứng dụng quản trị bán hàng, mạng lưới hệ thống tính tiền …. để Bên A thuận tiện trong quy trình giám sát hoạt động giải trí kinh doanh thương mại của Bên B .
3.1.5. Bên A có quyền đổi khác ứng dụng, mạng lưới hệ thống tính tiền, công thức pha chế và những tiêu chuẩn quản lý và vận hành khác khi Bên A nhận thấy thiết yếu .
3.2. Bên A có những nghĩa vụ và trách nhiệm sau đây :
3.2.1. Cung cấp vừa đủ tài liệu hướng dẫn về mạng lưới hệ thống … … … … … … … … … … .. mang thương hiệu … … … … … … … … … … .. cho bên B .
3.2.2. Bên A có nghĩa vụ và trách nhiệm cung ứng cho bên B hạng mục chi tiết cụ thể những khuôn khổ cần thiết kế xây dựng, gia tài cần shopping để bảo vệ nhu yếu nhận diện thương hiệu nói trên ( gồm có phong cách thiết kế biển hiệu, nội thiết kế bên ngoài, … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. đồng phục, card visit, brochure ) và hướng dẫn phong cách thiết kế, tọa lạc, bài trí Cửa hàng cho Bên B theo chuẩn chung của mạng lưới hệ thống .
3.2.3. Đào tạo khởi đầu và phân phối trợ giúp kỹ thuật tiếp tục cho bên B để quản lý và điều hành hoạt động giải trí theo đúng mạng lưới hệ thống bên A đã kiến thiết xây dựng .
3.2.4. Bên A chịu nghĩa vụ và trách nhiệm với những khoản ngân sách tương quan đến quảng cáo, ngân sách giảng dạy nhân viên cấp dưới khởi đầu cho Bên B .
3.2.5. Bên A cam kết bảo vệ :
– Đào tạo nhân viên cấp dưới và cán bộ quản trị cho Bên B để đạt trình độ theo tiêu chuẩn, chất lượng ship hàng theo tiêu chuẩn chung của Hệ thống .
– Đảm bảo bên B được mua nguyên vật liệu tại nhà cung ứng của cả Hệ thống, bảo vệ giá mua không cao hơn giá ngoài thị trường .
– Hướng dẫn cho bên B công thức … … … … … … … … … … .. để bảo vệ chất lượng … … … … … … … .. theo tiêu chuẩn chung của Hệ thống .
– Đảm bảo những nội dung nhượng quyền thương mại trong Hợp đồng này tương thích với lao lý pháp lý .
– Đảm bảo tổng thể những kiểm soát và điều chỉnh của Hệ thống về mẫu sản phẩm, phong thái ship hàng, kiến trúc, bài trí và những yếu tố nhận diện thương hiệu khác sẽ được như nhau và được vận dụng tại Cửa hàng và không bị tranh chấp từ bên thứ ba khác .
3.2.6. Đối xử bình đẳng và tôn trọng với bên B như những thương nhân nhận nhượng quyền khác trong cùng Hệ thống của Bên A .
3.2.7. Nghiên cứu thị trường, triển khai những hình thức quảng cáo, thực thi thương mại .
ĐIỀU 4 : QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA B
4.1. Bên B có những quyền sau đây :
4.1.1. Được nhu yếu bên A phân phối vừa đủ những thông tin, trợ giúp kỹ thuật có tương quan đến Hệ thống thương hiệu … … … … … … … … … … .. để hoàn toàn có thể hoạt động giải trí .
4.1.2. Được nhu yếu bên A đối xử bình đẳng như với những thương nhân nhận quyền khác trong cùng mạng lưới hệ thống nhượng quyền thương mại của Bên A .
4.1.3. Trong thời hạn hợp đồng có hiệu lực thực thi hiện hành, Bên B được quyền sử dụng thương hiệu … … … … … … … … … … .. để thực thi hoạt động giải trí kinh doanh thương mại tại Cửa hàng nhưng phải bảo vệ uy tín của thương hiệu. Bên B có quyền sử dụng thương hiệu … … … … … … … … … … .. để đáp ứng … … … … … … … … … … .. theo tiêu chuẩn, chất lượng được vận dụng theo mạng lưới hệ thống … … … … … … … ..
Những tiêu chuẩn này là tập hợp những yếu tố đặc trưng riêng để nhận diện thương hiệu … … … … … … … … … … .., gồm có những yếu tố về chất lượng … … … … … … … … … … .., về phong thái Giao hàng và những yếu tố phân biệt được bằng thị giác như kiến trúc, bài trí, phục trang .
4.2. Bên B có những nghĩa vụ và trách nhiệm như sau :
4.2.1. Trả phí nhượng quyền và những khoản giao dịch thanh toán khác theo hợp đồng nhượng quyền thương mại này theo lao lý tại Điều 6 của Hợp đồng .

4.2.2. Tự mình góp vốn đầu tư những cơ sở vật chất, nguồn kinh tế tài chính và nhân lực theo nhu yếu của Bên A gồm có :
– Trực tiếp đứng ra ký kết hợp đồng thuê mặt phẳng / shop với bên cho thuê sau khi được Bên A phê duyệt về khu vực Cửa hàng của Bên B ;
– Thanh toán hàng loạt ngân sách góp vốn đầu tư để Cửa hàng theo chuẩn của Hệ thống, gồm có cả giao dịch thanh toán tiền lương cho nhân viên cấp dưới thao tác tại shop của Bên B .
4.2.3. Chấp nhận sự trấn áp, giám sát và hướng dẫn của bên A ; tuân thủ những nhu yếu về phong cách thiết kế, sắp xếp khu vực bán hàng, đáp ứng dịch vụ theo nhu yếu của Bên A ;
4.2.4. Giữ bí hiểm về bí hiểm kinh doanh thương mại, công thức … … … … … … … … … … .. của loại sản phẩm … … … … … … … … … … .. mang thương hiệu … … … … … … … … … … .. của Bên A kể từ ngày ký hợp đồng và có nghĩa vụ và trách nhiệm bảo mật thông tin thông tin ngay cả sau khi hợp đồng nhượng quyền thương mại kết thúc hoặc chấm hết ;
4.2.5. Chấm dứt việc sử dụng thương hiệu … … … … … … … … … … .., tên thương mại, khẩu hiệu kinh doanh thương mại, hình tượng kinh doanh thương mại và những quyền sở hữu trí tuệ khác hoặc mạng lưới hệ thống của bên A khi Hợp đồng kết thúc hoặc chấm hết mà những bên không có thỏa thuận hợp tác gia hạn Hợp đồng .
4.2.6. Điều hành hoạt động giải trí tương thích với mạng lưới hệ thống nhượng quyền thương mại, cùng bên A thiết kế xây dựng và bảo vệ uy tín, hình ảnh thương hiệu dịch vụ … … … … … … … … … … ..

4.2.7. Không được nhượng lại các quyền và nghĩa vụ liên quan được quy định trong hợp đồng này cho bên thứ ba khác khi không có sự chấp thuận của bên A bằng văn bản.

4.2.8. Báo ngay cho bên A nếu phát hiện bên thứ ba có bất kể vi phạm về sở hữu trí tuệ nào hoàn toàn có thể ảnh hưởng tác động đến uy tín của thương hiệu … … … … … … … … … … …
4.2.9. Đề xuất để bên A đưa vào vận dụng những ý tưởng sáng tạo, chiêu thức để nâng cấp cải tiến Hệ thống trên .
4.2.10. Minh bạch trong công tác làm việc quản lý và vận hành, báo cáo giải trình. Bên B có nghĩa vụ và trách nhiệm nhập liệu hàng loạt vào những ứng dụng bán hàng, mạng lưới hệ thống tính tiền và những ứng dụng khác mà Bên A nhu yếu để Bên A trấn áp, giám sát hoạt động giải trí kinh doanh thương mại tại Cửa hàng .
4.2.11. Bên B không được quyền sử dụng thương hiệu, thương hiệu sản phẩm & hàng hóa, tên thương mại, khẩu hiệu kinh doanh thương mại, hình tượng kinh doanh thương mại, … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. hay bất kể yếu tố đặc trưng nào trong bộ nhận diện thương hiệu … … … … … … … … … … .. nêu trên để mở cơ sở kinh doanh thương mại khác hay tạo ra những mẫu sản phẩm dịch vụ tương tự như để bán hoặc bất kỳ hành vi nào mà bên A cho rằng sẽ gây tác động ảnh hưởng đến uy tín và quyền hạn của bên A. Trừ trường hợp bên A đồng ý chấp thuận, bên B không có quyền chuyển giao những quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của mình theo hợp đồng này cho bên thứ ba khác có nhu yếu .
4.2.12. Trong quy trình hoạt động giải trí kinh doanh thương mại của Cửa hàng, Bên B cam kết chỉ sử dụng nguyên vật liệu do Bên A phân phối. Trong trường hợp nguyên vật liệu Bên A cung ứng không phân phối được nhu yếu của Bên B thì tùy từng trường hợp Bên A sẽ được cho phép Bên B được bổ trợ nguyên vật liệu ngoài thị trường nhưng vẫn phải bảo vệ tỷ suất : 70 % nguyên vật liệu Bên B sử dụng phải được nhập từ Bên A, 30 % nguyên vật liệu sẽ được bổ trợ ngoài thị trường .
Khi muốn bổ trợ nguyên vật liệu từ thị trường bên ngoài, Bên B sẽ có nghĩa vụ và trách nhiệm thông tin với Bên A bằng văn bản và phải được Bên A chấp thuận đồng ý bằng văn bản .
Các nguyên vật liệu ngoài thị trường mà Bên B muốn sử dụng phải bảo vệ chất lượng mẫu sản phẩm, vệ sinh bảo đảm an toàn thực thẩm và những nhu yếu khác về y tế và Bên B sẽ phải nhập số liệu báo cáo giải trình vào ứng dụng bán hàng mà Bên A nhu yếu .
4.2.13. Tuân thủ nghiêm chỉnh mọi sự biến hóa của Hệ thống sau khi nhận được thông tin biến hóa của Bên A .
ĐIỀU 5. PHÂN ĐỊNH QUYỀN, TRÁCH NHIỆM TRONG VIỆC QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH, TÀI CHÍNH CỦA CỬA HÀNG .
5.1. Dưới sự giám sát, tương hỗ, quản trị của Bên A, Bên B sẽ triển khai hàng loạt việc làm kinh doanh thương mại để bảo vệ Cửa hàng được quản lý và vận hành theo tiêu chuẩn chung của Hệ thống .
Bên B là chủ thể trực tiếp thay mặt đứng tên trên Giấy phép kinh doanh thương mại của Cửa hàng ; có quyền tự quyết những hoạt động giải trí tiêu tốn nội bộ của Cửa hàng và phải tự chịu nghĩa vụ và trách nhiệm với tình hình kinh doanh thương mại, những nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính phát sinh của Cửa hàng so với chủ thể thứ ba và với Nhà nước .
5.2. Chi tiêu thực thi quảng cáo chung cho toàn Hệ thống mà Bên A chịu trọn vẹn, Bên B không phải góp phần .
5.3. Trừ khoản ngân sách nêu tại khoản 5.2, Bên B phải chịu hàng loạt ngân sách khác tương quan đến hoạt động giải trí của Cửa hàng, gồm có cả ngân sách cho những quảng cáo do Bên B ý kiến đề nghị Bên A thực thi để Giao hàng riêng cho Cửa hàng. Tất cả những ngân sách này phải được báo cáo giải trình cho Bên A vào hàng tháng theo nhu yếu của Bên A .
5.4. Hàng tháng, từ ngày 01 đến ngày 04 của tháng dương lịch, bên B phải thông tin cho bên A về lệch giá của Cửa hàng bằng bản báo cáo giải trình cụ thể và bảo vệ tính trung thực trong quy trình kê khai. Nếu Bên A phát hiện Bên B không trung thực trong quy trình báo cáo giải trình lệch giá hàng tháng thì bên A có quyền tạm dừng hoặc đơn phương chấm hết hợp đồng nhượng quyền thương mại này mà không phải báo trước và Bên A được nhu yếu bồi thường thiệt hại với mức … … … … … … .
ĐIỀU 6 : GIÁ CẢ, PHÍ NHƯỢNG QUYỀN ĐỊNH KỲ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN
6.1. Phí nhượng quyền gồm có 02 khoản : phí nhượng quyền khởi đầu và phí nhượng quyền hàng tháng .

6.1.1. Phí nhượng quyền bắt đầu là … … … … … … … … … … .. ( Bằng chữ : … … … … … … … … … … .. ) và được giao dịch thanh toán thành … … …. lần :
– Lần 1 : Bên B giao dịch thanh toán cho Bên A … … .. phí nhượng quyền khởi đầu tương ứng với số tiền … … … … … … … … … … .. ( Bằng chữ : … … … … … … … … … … .. ) là trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày ký hợp đồng này .
– Lần 2 : Bên B giao dịch thanh toán cho Bên A … … .. phí nhượng quyền bắt đầu còn lại tương ứng với số tiền … … … … … … … … … … .. ( Bằng chữ : … … … … … … … … … … .. ) là trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ký kết hợp đồng này .
6.1.2. Phí nhượng quyền hàng tháng được tính bằng : 5 % tổng doanh thu tháng liền kề trước đó của Cửa hàng của Bên B trong 3 năm tiên phong, 3 % trong 2 năm tiếp theo và 0 % sau 5 năm kể từ ngày Cửa hàng chính thức đi vào hoạt động giải trí. Doanh thu này được tính trên lệch giá mà Bên B đạt được từ việc kinh doanh thương mại theo Hệ thống mà Bên A cung ứng và chưa trừ đi những ngân sách của Cửa hàng, trừ trường hợp nguyên vật liệu Bên B nhập từ bên ngoài cung ứng được điều kiện kèm theo nêu tại Điều 4, khoản 4.2, tiết 4.2.12 thì lệch giá đó không tính phí nhượng quyền hàng tháng .
Phí nhượng quyền hàng tháng bên B có nghĩa vụ và trách nhiệm phải thanh toán giao dịch cho bên A vào từ ngày 05 đến ngày 10 dương lịch của tháng sau thanh toán giao dịch cho phí nhượng quyền của tháng trước .
6.2. Phương thức giao dịch thanh toán : thanh toán giao dịch theo hình thức giao dịch chuyển tiền hoặc tiền mặt :
Trong trường hợp thanh toán giao dịch bằng tiền mặt thì hai bên sẽ thực thi lập Giấy biên nhận tiền để xác nhận việc giao dịch thanh toán .
Trong trường hợp thanh toán giao dịch bằng giao dịch chuyển tiền thì thông tin giao dịch thanh toán như sau :
Tên thông tin tài khoản : … … … … … … … … … … ..
Số thông tin tài khoản : … … … … … … … … … … ..
Ngân hàng : … … … … … … … … … … … … … … … …. Trụ sở : … … … … … … … … … … … … … … … ..
ĐIỀU 7 : THỜI HẠN HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG
7.1. Thời hạn của Hợp đồng là 05 ( Năm ) năm kể từ ngày ký hợp đồng này .
7.2. Sau khi hết thời hạn hợp đồng, hai bên hoàn toàn có thể thỏa thuận hợp tác gia hạn hợp đồng bằng việc ký Phụ lục hợp đồng .
ĐIỀU 8 : TẠM NGỪNG HỢP ĐỒNG, CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP
8.1. Hợp đồng sẽ được tạm ngừng trong những trường hợp sau đây :
8.1.1. Bên B vi phạm nghĩa vụ và trách nhiệm thanh toán giao dịch theo Điều 6 của Hợp đồng .
8.1.2. Chủ cho thuê mặt phẳng làm tác động ảnh hưởng đến uy tín, thương hiệu “ Bumba ” .
8.2. Trong trường hợp tạm ngừng Hợp đồng, Bên B không được triển khai hoạt động giải trí kinh doanh thương mại và phải đóng cửa Cửa hàng để bảo vệ việc thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính của Bên B cũng như khắc phục hành vi của chủ thể cho thuê mặt phẳng gây ra. Hợp đồng sẽ được liên tục thực thi trở lại khi Bên B khắc phục xong thiệt hại và được Bên A đồng ý chấp thuận bằng văn bản .
8.3. Hợp đồng nhượng quyền hoàn toàn có thể chấm hết trong những trường hợp sau đây :
8.3.1. Hai bên thỏa thuận hợp tác chấm hết hợp đồng bằng văn bản .
8.3.2. Hợp đồng không hề liên tục triển khai vì sự kiện bất khả kháng .
8.3.3. Khi một trong những bên vi phạm bất kể nghĩa vụ và trách nhiệm nào trong Hợp đồng thì bên kia có quyền đơn phương chấm hết hợp đồng. Bên muốn đơn phương chấm hết hợp đồng cần phải thông tin bằng văn bản cho bên kia biết tối thiểu 60 ngày trước khi đơn phương chấm hết hợp đồng, trừ trường hợp lao lý tại khoản 5.4, Điều 5 của Hợp đồng này .
8.3.4. Bất kỳ bên nào cũng có quyền đơn phương chấm hết hợp đồng nếu Cửa hàng lỗ 06 tháng liên tục được biểu lộ trên hồ sơ kinh tế tài chính hợp lệ của Bên B. Trường hợp này, bên muốn chấm hết hợp đồng cần phải thông tin bằng văn bản cho bên kia biết tối thiểu 60 ngày trước khi đơn phương chấm hết hợp đồng .
8.4. Trong mọi trường hợp chấm hết hợp đồng, hàng loạt gia tài được phong cách thiết kế theo tiêu chuẩn chung của Hệ thống nhằm mục đích mục tiêu nhận diện thương hiệu sẽ được tháo dỡ, tiêu hủy hoặc bán lại cho bên A trong vòng 07 ngày kể từ ngày chấm hết hợp đồng .
8.5. Khi hai bên xảy ra tranh chấp sẽ được xử lý như sau :
Trong trường hợp có bất kể xích míc, tranh chấp hay sự không tương đồng nào phát sinh giữa những bên trong khi thực thi hợp đồng này, những bên chấp thuận đồng ý ưu tiên xử lý tranh chấp bằng thương lượng, hòa giải. Trường hợp tranh chấp không hề xử lý bằng thương lượng, hòa giải, một trong những bên có quyền nhu yếu Tòa án có thẩm quyền xử lý theo pháp luật của pháp lý Nước Ta .
ĐIỀU 9 : PHẠT HỢP ĐỒNG VÀ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI
9.1. Hai bên cam kết triển khai toàn bộ những lao lý đã cam kết trong hợp đồng. Bất kỳ bên nào vi phạm bất kể lao lý nào trong hợp đồng thì đều phải chịu phạt vi phạm với mức : … … … … … … … … … … .. ( Bằng chữ : … … … … … … … … … … .. ) ( không được vượt quá 8 % phần giá trị nghĩa vụ và trách nhiệm bị vi phạm ) ( trừ trường hợp bất khả kháng ) .
9.2. Bất kỳ bên nào vi phạm hợp đồng gây thiệt hại gồm có vô hình dung và hữu hình cho bên kia ( trừ trong trường hợp bất khả kháng ) thì sẽ chịu nghĩa vụ và trách nhiệm bồi thường hàng loạt thiệt hại xảy ra .
9.3. Thời hạn thanh toán giao dịch tiền phạt hợp đồng và bồi thường thiệt hại là sau 30 ngày, kể từ ngày bên vi phạm nhận được văn bản thông tin về tiền phạt hợp đồng, bồi thường thiệt hại từ bên bị vi phạm .
Hình thức thanh toán giao dịch : hoàn toàn có thể bằng tiền mặt hoặc trải qua chuyển khoản qua ngân hàng .
Trong trường hợp giao dịch thanh toán bằng tiền mặt thì hai bên sẽ triển khai lập Giấy biên nhận tiền để xác nhận việc thanh toán giao dịch .
Trong trường hợp thanh toán giao dịch bằng giao dịch chuyển tiền thì thông tin giao dịch thanh toán như sau :
Tên thông tin tài khoản : … … … … … … … … … … ..
Số thông tin tài khoản : … … … … … … … … … … ..
Ngân hàng : … … … … … … … … … … … … … … … …. Trụ sở : … … … … … … … … … … … … … … … ..
ĐIỀU 10 : SỰ KIỆN BẤT KHẢ KHÁNG
10.1. Sự kiện bất khả kháng là những sự kiện xảy ra sau khi ký hợp đồng, xảy ra một cách khách quan không hề lường trước được và không hề khắc phục được mặc dầu đã vận dụng mọi giải pháp thiết yếu và năng lực được cho phép gồm có : cuộc chiến tranh, tai nạn thương tâm, nội chiến, đình công, cấm vận, thiên tai … .
10.2. Khi sự kiện bất khả kháng xảy ra, bên gặp sự kiện bất khả kháng phải triển khai thông tin ngay bằng văn bản cho bên kia trong khoảng chừng thời hạn … … … … .. ngày, kể từ ngày có sự kiến bất khả kháng xảy ra và phải vận dụng ngay những giải pháp ngăn ngừa, khắc phục tối đa thiệt hại xảy ra .
10.3. Trong trường hợp bên gặp sự kiện bất khả kháng vi phạm hợp đồng do sự kiện bất khả kháng mà không triển khai thủ tục thông tin như đã nêu trên hoặc không vận dụng những giải pháp ngăn ngừa, khắc phục thiệt hại thì vẫn phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm do vi phạm hợp đồng theo Điều 9 của Hợp đồng .
ĐIỀU 11 : ĐIỀU KHOẢN CHUNG
11.1. Hợp đồng này được tuân thủ và chịu sự kiểm soát và điều chỉnh của Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam .
11.2. Các bên có nghĩa vụ và trách nhiệm thông tin kịp thời cho nhau quy trình tiến độ thực thi việc làm. Mọi sửa đổi, bổ trợ hợp đồng này đều phải được làm bằng văn bản và có chữ ký của hai bên. Các phụ lục là phần không tách rời của hợp đồng .
11.3. Hợp đồng có giá trị trong 5 năm và chỉ vận dụng tại 01 Cửa hàng .
Hợp đồng này gồm 4 trang, có hiệu lực thực thi hiện hành kể từ ngày ký và được lập thành hai bản, mỗi bên giữ một bản, những bản có giá trị pháp lý như nhau .
Bên A Bên B

Một số lưu ý khi soạn thảo hợp đồng nhượng quyền thương hiệu

Nhượng quyền thương hiệu đã không còn là khái niệm lạ lẫm so với nhà đầu tư nói riêng và thị trường Nước Ta nói chung. Nhượng quyền thương mại là một giải pháp sở hữu thị trường nhanh nhưng vẫn bảo vệ doanh thu cho thương nhân nhượng quyền. Tuy nhiên, hình thức kinh doanh thương mại này vẫn đem lại một số ít rủi ro đáng tiếc nhất định như rủi ro đáng tiếc về chất lượng và bảo mật thông tin thông tin .
Hiện nay, khung pháp lý cho hoạt động giải trí nhượng quyền thương mại tại Nước Ta vẫn chưa vừa đủ và đơn cử. Ngoài những lao lý trong Luật Thương mại 2005 thì có Nghị định 35/2006 / NĐ-CP pháp luật cụ thể về hoạt động giải trí nhượng quyền thương mại và Thông tư 09/2006 / TT-BTM hướng dẫn ĐK hoạt động giải trí nhượng quyền thương mại .
Pháp luật lao lý về những nội dung hoàn toàn có thể có trong hợp đồng nhượng quyền thương mại như sau :

  1. Nội dung của quyền thương mại;
  2. Quyền, nghĩa vụ của Bên nhượng quyền;
  3. Quyền, nghĩa vụ của Bên nhận quyền;
  4. Giá cả, phí nhượng quyền định kỳ và phương thức thanh toán;
  5. Thời hạn hiệu lực của hợp đồng;
  6. Gia hạn, chấm dứt hợp đồng và giải quyết tranh chấp.

Tuy nhiên, hợp đồng nhượng quyền nên được soạn thảo kỹ lưỡng và cẩn trọng để tránh hậu quả đáng tiếc. Chúng tôi xin quan tâm 1 số ít lao lý nên có như sau :

Điều khoản về đảm bảo chất lượng:

Hiện nay, có rất nhiều bên nhận quyền, đặc biệt quan trọng trong nghành nghề dịch vụ thực phẩm và đồ uống không bảo vệ được tiêu chuẩn về chất lượng. Điều này thuận tiện gây tác động ảnh hưởng xấu tới thương hiệu và để mất người mua vào tay đối thủ cạnh tranh. Điều khoản về bảo vệ chất lượng hoàn toàn có thể giúp bên nhượng quyền xử lý yếu tố này. Tương ứng với mỗi đối tượng người tiêu dùng được nhượng quyền, những bên nên ghi nhận rõ quy trình tiến độ sản xuất, điều kiện kèm theo tọa lạc, dữ gìn và bảo vệ … và chế tài kèm theo nếu việc không tuân thủ của bên nhận quyền gây hoặc có năng lực gây thiệt hại cho người mua hoặc tác động ảnh hưởng đến uy tín và sự nhận diện thương hiệu. Nếu chờ đón đến kỳ kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất thì rất rủi ro đáng tiếc, vì khi ấy có lẽ rằng người mua đã quay sống lưng với thương hiệu của mình .

Điều khoản về bảo mật thông tin:

Tuy việc giữ bí hiểm về bảo mật thông tin thông tin là một nghĩa vụ và trách nhiệm của bên nhận quyền, nhưng việc pháp luật rõ về những hình thức phát tán thông tin bị xem là vi phạm cũng như những thông tin như thế nào được xem là bí hiểm sẽ giúp bên nhượng quyền bảo vệ tối đa quyền hạn cho mình. Thị trường cũng đã ghi nhận được nhiều trường hợp những người đi sau bỏ xa những người đi trước trong cùng một nghành và có một sự trùng hợp về thương hiệu và phong thái kinh doanh thương mại .

Xem thêm:

>>> Đất thổ cư là gì ? Thủ tục mua bán pháp lý đất thổ cư

>>> Quy định và cách sử dụng đóng dấu giáp lai, dấu treo

Để được tư vấn trực tiếp, Quý khách hàng vui mắt liên hệ :

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN PHÁP LUẬT THIÊN MINH

Add: Tòa AQUA 1 109OT12B Vinhomes Golden River, số 2 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1

Tel: 0839 400 004 – 0836 400 004

www.luatthienminh.vn

Trân trọng !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *