Hợp đồng hợp tác kinh doanh theo mẫu phổ biến nhất

Hợp đồng hợp tác kinh doanh theo mẫu phổ biến nhất

Hợp đồng hợp tác kinh doanh

Hợp đồng hợp tác kinh doanh là mẫu văn bản thỏa thuận  nhằm cùng nhau phân chia lợi nhuận dựa trên những lợi thế mà mỗi bên cung cấp. Đồng thời để tránh những tranh chấp không đáng có thì hợp đồng là thứ nhất định phải có. Vậy làm thế nào để soạn mẫu hợp đồng đúng với quy định của pháp luật? Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây “Hợp đồng hợp tác kinh doanh theo mẫu phổ biến nhất

Mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh dùng chung cho đại đa số trường hợp

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH

Số : … / HĐHTKD

 • Căn cứ theo quy định của Bộ luật dân sự năm 2015;
 • Căn cứ theo quy định của Luật thương mại năm 2005;

Chúng tôi gồm có:

… … … … … … … … … … … … … … … … … … .

(Sau đây gọi tắt là Bên A)

Địa chỉ : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Đại diện : Ông … … … … … … … … .. Chức vụ : … … … …. … … .. … … .
Điện thoại : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. … … ..
Số thông tin tài khoản : … … … … … … … … … … … tại : … … … … … … … .. … … …

… … … … … … … … … … …. … … … … … … …

(Sau đây gọi tắt là Bên B)

Địa chỉ : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
Đại diện : Ông … … … … … … … …. Chức vụ : … … … … … … … … … …
Điện thoại :
Số thông tin tài khoản : tại :
Cùng thỏa thuận hợp tác ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với những lao lý sau đây :

Điều 1. Mục tiêu và phạm vi hợp tác kinh doanh

1. Mục tiêu hợp tác kinh doanh
Bên A và Bên B nhất trí cùng nhau hợp tác kinh doanh, quản lý và điều hành và san sẻ doanh thu có được từ việc hợp tác kinh doanh
2. Phạm vi hợp tác kinh doanh
Hai bên cùng nhau hợp tác kinh doanh, quản lý và điều hành, quản trị hoạt động giải trí kinh doanh để cùng sinh lời
+ Phạm vi Hợp tác của Bên A
Bên A chịu nghĩa vụ và trách nhiệm quản trị chung mặt phẳng kinh doanh và xu thế tăng trưởng kinh doanh
+ Phạm vi Hợp tác của Bên B
Bên B chịu trách nhiêm quản lý và điều hành hàng loạt quy trình kinh doanh của những loại sản phẩm, dịch vụ như :

 • Tuyển dụng, đào tạo, quản lý nhân sự phục vụ cho hoạt động kinh doanh trong phạm vi hợp tác;
 • Tìm kiếm, đàm phán ký kết, thanh toán hợp đồng với các nhà cung cấp nguyên liệu;
 • Đầu tư xúc tiến phát triển hoạt động thương mại trong phạm vi hợp tác…;

Điều 2. Thời hạn của hợp đồng

Thời hạn của hợp đồng : là … ( … năm ) khởi đầu từ ngày … tháng … năm … đến ngày … tháng … năm … ;

Gia hạn hợp đồng: Hết thời hạn trên hai bên có thể thỏa thuận gia hạn thêm thời hạn của hợp đồng hoặc thỏa thuận ký kết hợp đồng mới tùy vào điều kiện kinh doanh của Hai bên;

Điều 3. Góp vốn và phân chia kết quả kinh doanh

3.1. Góp vốn
Bên A góp vốn bằng : … … … .. tương tự với số tiền là … … … … … … … .
Bên B góp vốn bằng : Bên A góp vốn bằng : … … … .. tương tự với số tiền là … … … … … … … .
3.2. Phân chia tác dụng kinh doanh

 • Thời điểm chia lợi nhuận: Ngày cuối cùng của năm tài chính. Năm tài chính được tính bắt đầu từ ngày 1/1 đến ngày 31/12 của năm riêng năm 2018 năm tài chính được hiểu từ thời điểm hợp đồng này có hiệu lực đến ngày 31/12/2018;
 • Tỷ lệ phân chia: Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh được chia như sau Bên A được hưởng …. %, Bên B được hưởng ….. % trên lợi nhuận sau khi đã hoàn thành các nghĩa vụ với Nhà nước;
 • Trường hợp hoạt động kinh doanh phát sinh lỗ: Hai bên phải cùng nhau giải thỏa thuận giải quyết, trường hợp không thỏa thuận được sẽ thực hiện theo việc đóng góp như quy định tải Khoản 3.1 Điều 3 của luật này để bù đắp chi phí và tiếp tục hoạt động kinh daonh

Điều 4. Các nguyên tắc tài chính

4.1. Hai bên phải tuân thủ những nguyên tắc kinh tế tài chính kế toán theo qui định của pháp lý về kế toán của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ;
4.2. Mọi khoản thu chi cho hoạt động giải trí kinh doanh đều phải được ghi chép rõ ràng, vừa đủ, xác nhận .

Điều 5. Ban điều hành hoạt động kinh doanh

5.1. Thành viên ban quản lý : Hai bên sẽ xây dựng một Ban điều hành quản lý hoạt động giải trí kinh doanh gồm …. người trong đó Bên A sẽ …., Bên B sẽ cử …. Cụ thể ban điều hành quản lý gồm những người có tên sau :

– Đại diện của Bên A là: Ông …….. –

– Đại diện của Bên B là: Ông …………

– Ông: …………………….

5.2. Hình thức biểu quyết của ban quản lý và điều hành :
Khi cần phải đưa ra những quyết định hành động tương quan đến nội dung hợp tác được lao lý tại Hợp đồng này. Mọi quyết định hành động của Ban quản lý và điều hành sẽ được trải qua khi có tối thiểu hai thành viên đồng ý chấp thuận ;
Việc Biểu quyết phải được lập thành Biên bản chữ ký xác nhận của những Thành viên trong Ban điều hành quản lý ;
5.3. Trụ sở ban quản lý đặt tại : … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Bên A

6.1. Quyền của Bên A
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
…. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
– Được hưởng … .. % doanh thu sau thuế từ hoạt động giải trí kinh doanh ;
6.2. Nghĩa vụ của Bên A … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của bên B

7.1. Quyền của Bên B … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. …
Được phân loại … % lợi nhận sau thuế
7.2. Nghĩa vụ của Bên B
– … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. … …

Điều 8. Điều khoản chung

 • Hợp đồng này được hiểu và chịu sự điều chỉnh của Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
 • Trong quá trình thực hiện hợp đồng nếu bên nào có khó khăn trở ngại thì phải báo cho bên kia trong vòng 1 (một) tháng kể từ ngày có khó khăn trở ngại.
 • Hai bên cam kết thực hiện tất cả những điều khoản đã cam kết trong hợp đồng. Bên nào vi phạm hợp đồng gây thiệt hại cho bên kia (trừ trong trường hợp bất khả kháng) thì phải bồi thường toàn bộ thiệt hại xảy ra và chịu phạt vi phạm hợp đồng bằng 8% phần giá trị hợp đồng bị vi phạm;
 • Mọi sửa đổi, bổ sung hợp đồng này đều phải được làm bằng văn bản và có chữ ký của hai bên. Các phụ lục là phần không tách rời của hợp đồng;
 • Các bên có trách nhiệm thông tin kịp thời cho nhau tiến độ thực hiện công việc. Đảm bảo bí mật mọi thông tin liên quan tới quá trình kinh doanh;
 • Mọi tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng được giải quyết trước hết qua thương lượng, hoà giải, nếu hoà giải không thành việc tranh chấp sẽ được giải quyết tại Toà án có thẩm quyền.

XEM THÊM : Thương Mại Dịch Vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng

Điều 9. Hiệu lực Hợp đồng

9.1. Hợp đồng chấm hết khi hết thời hạn hợp đồng theo lao lý tại Điều 2 Hợp đồng này hoặc những trường hợp khác theo qui định của pháp lý. Khi kết thúc Hợp đồng, hai bên sẽ làm biên bản thanh lý hợp đồng .
9.2. Hợp đồng này được lập thành 02 ( hai ) bản bằng tiếng Việt, mỗi Bên giữ 01 ( một ) bản có giá trị pháp lý như nhau và có hiệu lực thực thi hiện hành kể từ ngày ký .
Đại diện bên A

Đại diện bên B

mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanhMẫu

Hợp đồng kinh doanh mới nhất giữa cá nhân và doanh nghiệp

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH

… … …, ngày … .. tháng … .. năm … … .
Số : … / HĐHTKD

 • Căn cứ theo quy định của Bộ luật dân sự năm 2015;
 • Căn cứ theo quy định của Luật thương mại năm 2005;

Bên A:

Tên công ty : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
Đại diện được uỷ quyền : … … … … … … … … … … … … … … … … .. Chức vụ : … … … … … … … … … … …
Trụ sở chính : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Điện thoại : … … … … … … … .. … … … … … … … .. Fax : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Ngành nghề kinh doanh chính : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
Giấy phép xây dựng công ty : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
Đăng ký tại : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. Ngày : … … … … … …

Bên B:

Tên công ty hoặc cá thể : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
Đại diện được uỷ quyền : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Chức vụ : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Quốc tịch : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
Địa chỉ thường trú : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Trụ sở chính : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Điện thoại : … … … … … … … .. … … … … … … … .. Fax : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Ngành nghề kinh doanh chính : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
Giấy phép xây dựng công ty : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
Đăng ký tại : … … … … … … … … … … …. Ngày : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Ghi chú : Nếu một hoặc cả hai Bên hợp doanh gồm nhiều thành viên, thì từng thành viên sẽ diễn đạt không thiếu theo những chi tiết cụ thể nêu trên ; Mỗi Bên cần chỉ định đại diện thay mặt được uỷ quyền của mình .
Cùng thoả thuận ký Hợp đồng hợp tác kinh này với những lao lý và điều kiện kèm theo sau đây :

Điều 1: Mục tiêu hợp tác kinh doanh trên cơ sở Hợp đồng

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Điều 2

Địa điểm triển khai : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Năng lực sản xuất : Hàng hoá / dịch vụ vào năm sản xuất không thay đổi
Sản phẩm của Hợp đồng hợp tác kinh doanh này sẽ được tiêu thụ :

Tại thị trường Việt Nam: ……% sản phẩm

Tại thị trường quốc tế : … … % mẫu sản phẩm
Văn phòng quản lý và điều hành của Bên quốc tế ( nếu có ) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Địa chỉ : … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Điện thoại : … … … … … … … .. Fax : … … … … … …

Điều 3

Trách nhiệm của những Bên hợp doanh trong việc góp vốn để thực thi Hợp đồng :
a ) Bên ( những Bên ) Nước Ta : góp … … … …. bằng … … … … … … … … … … … … ( quyền sử dụng đất, máy móc thiết bị, nguyên vật liệu, bộ phận rời, linh phụ kiện, tiền mặt, những ngân sách khác …. )
b ) Bên ( những Bên ) quốc tế : góp … … … … .. bằng … … … … … … … … … … .. ( máy móc thiết bị, nguyên vật liệu, bộ phận rời, linh phụ kiện, tiền quốc tế, những ngân sách khác …. ) .
Nếu vào thời gian góp phần trong thực tiễn, những giá trị trên đây đổi khác so với giá trị hiện tại thì những Bên phải thoả thuận về những sửa đổi đó và báo cáo giải trình Cơ quan cấp Giấy phép góp vốn đầu tư xem xét và chuẩn y .
Trong trường hợp một Bên không có năng lực hoàn thành xong nghĩa vụ và trách nhiệm như đã thoả thuận thì Bên đó phải thông tin cho những Bên kia biết nguyên do và những giải pháp giải quyết và xử lý trước … .. ngày. Thiệt hại trong thực tiễn và chính đáng do sự chậm trễ hay không có năng lực triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm của một Bên gây ra, sẽ được bồi thường theo thoả thuận của những Bên ; trong trường hợp không thoả thuận được thì sẽ do cơ quan xét xử hoặc trọng tài lao lý tại Điều 10 Hợp đồng này quyết định hành động .

Điều 4

Các nghĩa vụ và trách nhiệm, nghĩa vụ và trách nhiệm khác của những Bên trong việc triển khai Hợp đồng :
– Bên Nước Ta : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
– Bên quốc tế : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Điều 5

Trong quy trình thực thi Hợp đồng, những Bên thoả thuận chính sách giám sát như sau :
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Điều 6

Thời hạn Hợp đồng này là … … năm kể từ ngày được cấp Giấy phép góp vốn đầu tư. Bất kỳ sự đổi khác nào về thời hạn của Hợp đồng phải được những Bên thoả thuận và báo cáo giải trình cơ quan cấp Giấy phép góp vốn đầu tư xem xét và chuẩn y .
Nếu một Bên hợp doanh muốn lê dài thời hạn Hợp đồng ngoài thời hạn đã được thoả thuận phải thông tin cho ( những ) Bên kia tối thiểu là …. tháng trước ngày Hợp đồng hết hạn. Nếu những Bên thoả thuận lê dài thời hạn Hợp đồng thì phải báo cáo giải trình Cơ quan cấp Giấy phép góp vốn đầu tư xem xét trong thời hạn tối thiểu là 6 tháng trước khi hết hết hạn Hợp đồng .

Điều 7

Kể từ ngày được cấp Giấy phép góp vốn đầu tư, Hợp đồng này được thực thi theo quy trình tiến độ sau :

 • Lắp đặt thiết bị: từ tháng thứ………………
 • Khởi công xây dựng: từ tháng thứ ……..
 • Sản xuất chính thức: từ tháng thứ ………
 • Vận hành thử: từ tháng thứ ………………..

Điều 8

 • (Các) Bên Việt Nam thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế và nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của các văn bản quy phạm pháp luật áp dụng đối với Doanh nghiệp trong nước và các quy định tại Giấy phép đầu tư.
 • (Các) Bên nước ngoài thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định tại Giấy phép đầu tư.

Lưu ý : cần xác lập rõ Bên chịu nghĩa vụ và trách nhiệm nộp những loại thuế chung tương quan đến triển khai Hợp đồng như thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế giá trị ngày càng tăng …

Điều 9

Các Bên tham gia Hợp đồng thoả thuận chia loại sản phẩm và / hoặc doanh thu, những khoản lỗ trải qua việc triển khai Hợp đồng như sau :
– ( những ) Bên Nước Ta ( ghi rõ từng Bên, nếu thiết yếu ) … … … … … … … … …
– ( những ) Bên Nước ngoài ( ghi rõ từng Bên, nếu thiết yếu ) … … … … … … … ..

Điều 10

Tranh chấp giữa những Bên có tương quan, hoặc phát sinh từ Hợp đồng trước hết phải được xử lý trải qua thương lượng và hoà giải. Trong trường hợp những Bên tranh chấp vẫn không thoả thuận được với nhau thì vụ tranh chấp sẽ được đưa ra … ( ghi rõ tên và địa chỉ Toà án hoặc tổ chức triển khai trọng tài ) .
Quyết định của … … … … … … … … … … ( tổ chức triển khai trên ) là chung thẩm và những Bên phải tuân theo .

Điều 11

Các Bên có quyền chuyển nhượng ủy quyền giá trị phần vốn của mình trong Hợp đồng, theo những qui định tại Luật Đầu tư quốc tế và những lao lý tương quan tại những Nghị định của nhà nước .

Điều 12

Hợp đồng hợp tác kinh doanh này hoàn toàn có thể chấm hết hoạt động giải trí trước thời hạn và / hoặc kết thúc trong những trường hợp sau :
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Điều 13

Khi Hợp đồng hết hạn, những Bên thoả thuận việc thanh lý những gia tài tương quan đến quyền hạn và nghĩa vụ và trách nhiệm của những Bên trong Hợp đồng hợp tác kinh doanh như sau :
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Điều 14

Mọi pháp luật khác có tương quan không được pháp luật đơn cử tại Hợp đồng hợp tác kinh doanh này sẽ được những Bên thực thi theo pháp luật của pháp lý Nước Ta và của Giấy phép góp vốn đầu tư .

Điều 15

Hợp đồng hợp tác kinh doanh này hoàn toàn có thể được sửa đổi, bổ trợ sau khi có thoả thuận bằng văn bản giữa những Bên và phải được cơ quan cấp Giấy phép góp vốn đầu tư chuẩn y trước khi thực thi .

Điều 16

Hợp đồng này có hiệu lực thực thi hiện hành kể từ ngày được cấp Giấy phép góp vốn đầu tư .

Điều 17

Hợp đồng hợp tác kinh doanh này được ký ngày … … .., tại … … .., gồm … .. bản gốc bằng tiếng Nước Ta và bằng tiếng … .. ( tiếng quốc tế thông dụng ). Cả hai bản tiếng Nước Ta và tiếng … … đều có giá trị pháp lý như nhau .
Đại diện bên A

Đại diện bên B

mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa các bên

Mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa hai bên doanh nghiệp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

——————-

HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH

Số : … …. / HDHTKD

 • Căn cứ Bộ Luật dân sự nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 20015
 • Căn cứ vào khả năng và nhu cầu của hai bên.
 •  Dựa trên tinh thần trung thực và thiện chí hợp tác của các bên.

Chúng tôi gồm có:

1. CÔNG TY TNHH ……………………. (Sau đây gọi tắt là Bên A)

Trụ sở : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
GCNĐKKD số : … … … … … … … … do Phòng ĐKKD – Sở Kế hoạch và Đầu tư … … … … … … … cấp ngày : … … … … … … …. ;
Số thông tin tài khoản : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Điện thoại : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
Người đại diện thay mặt : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
Chức vụ : Giám đốc

2. CÔNG TY …………………… (Sau đây gọi tắt là Bên B)

Trụ sở : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
GCNĐKKD số : … … … … … … … … do Phòng ĐKKD – Sở Kế hoạch và Đầu tư … … … … … … … cấp ngày : … … … … … … …. ;
Số thông tin tài khoản : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
Điện thoại : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Người đại diện thay mặt : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Chức vụ : Giám đốc
Cùng thoả thuận ký Hợp đồng hợp tác kinh doanh này với những pháp luật và điều kiện kèm theo sau đây :

Điều 1. Mục tiêu và phạm vi hợp tác kinh doanh

Bên A và Bên B nhất trí cùng nhau hợp tác … … … … … … … … … … … … … … … … .

Điều 2. Thời hạn hợp đồng.

Thời hạn hợp tác là 05 ( năm ) năm khởi đầu kể từ ngày 28 tháng 11 năm … … … … đến hết ngày 28 tháng 11 năm … … … … … .

Điều 3. Góp vốn và phân chia kết quả kinh doanh

3.1. Góp vốn
Bên A góp vốn bằng hàng loạt giá trị lượng phế liệu nhập khẩu về Nước Ta để tái chế tương thích với năng lực sản xuất của Nhà máy. Giá trị trên gồm có hàng loạt những ngân sách để hàng nhập về tới Nhà máy .
Bên B góp vốn bằng hàng loạt quyền sử dụng nhà xưởng, kho bãi, máy móc, dây chuyền sản xuất, thiết bị của Nhà máy thuộc quyền sở hữu của mình để ship hàng cho quy trình sản xuất .
3.2. Phân chia hiệu quả kinh doanh
3.2.1 Lợi nhuận từ hoạt động giải trí … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Lợi nhuận sẽ được chia theo tỷ suất : Bên A được hưởng … … … …. %, Bên B được hưởng … … … … % trên tổng doanh thu sau khi đã triển khai xong những nghĩa vụ và trách nhiệm với Nhà nước .
Thời điểm chia doanh thu vào ngày ở đầu cuối của năm kinh tế tài chính. Năm tài chính được tính mở màn kể từ ngày : 28/11 / … … … … … … .
3.2.2 Chi tiêu cho hoạt động giải trí sản xuất gồm có :

 • Tiền mua phế liệu;
 • Chi phí điện, nước;
 • Lương nhân viên;
 • Chi phí bảo dưỡng máy móc, thiết bị, nhà xưởng;
 • Khấu hao tài sản;
 • Chi phí khác…

Điều 4. Các nguyên tắc tài chính

Hai bên phải tuân thủ những nguyên tắc kinh tế tài chính kế toán theo qui định của pháp lý về kế toán của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam .
Mọi khoản thu chi cho hoạt động giải trí kinh doanh đều phải được ghi chép rõ ràng, không thiếu, xác nhận .

Điều 5. Ban điều hành hoạt động kinh doanh

Hai bên sẽ xây dựng một Ban quản lý và điều hành hoạt động giải trí kinh doanh gồm 03 người trong đó Bên A sẽ cử 01 ( một ), Bên B sẽ cử 02 ( hai ) đại diện thay mặt khi cần phải đưa ra những quyết định hành động tương quan đến nội dung hợp tác được pháp luật tại Hợp đồng này. Mọi quyết định hành động của Ban điều hành quản lý sẽ được trải qua khi có tối thiểu hai thành viên đồng ý chấp thuận .

Đại diện của Bên A là: Bà ……….. – Phó giám đốc

Đại diện của Bên B là: Ông ……… – Tổng giám đốc

Bà ……………………………………. – Phó giám đốc

Trụ sở của ban quản lý và điều hành đặt tại : … … … … … … … ..

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Bên A

 • Tìm kiếm, đàm phán, ký kết, thanh toán hợp đồng mua phế liệu với các nhà cung cấp phế liệu trong và ngoài nước.
 • Chịu trách nhiệm nhập khẩu ……………………………………..
 • Được hưởng …………………..% lợi nhuận sau thuế.
 • Cung cấp đầy đủ các hoá đơn, chứng từ liên quan để phục vụ cho công tác hạch toán tài chính quá trình kinh doanh.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của bên B

 • Triệt để tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và các quy định khác của pháp luật trong quá trình sản xuất.
 • Có trách nhiệm triển khai bán sản phẩm – phôi thép trên thị trường Việt Nam.
 • Có trách nhiệm quản lý, điều hành toàn bộ quá trình sản xuất. Đưa nhà xưởng, kho bãi, máy móc thiết bị thuộc quyền sở hữu của mình vào sử dụng. Đảm bảo phôi thép được sản xuất ra có chất lượng đáp ứng tiêu chuẩn của pháp luật hiện hành.
 • Có trách nhiệm kê khai, nộp đầy đủ thuế và các nghĩa vụ khác với Nhà nước. Đồng thời quan hệ với cơ quan quản lý nhà nước ngành và địa phương, cơ quan thuế nơi có Nhà máy.
 •  Hạch toán toàn bộ thu chi của quá trình sản xuất kinh doanh theo đúng các quy định của pháp luật về tài chính kế toán của Việt Nam.
 • Trực tiếp chịu trách nhiệm tuyển dụng, quản lý, điều động cán bộ, công nhân tại Nhà máy. Lên kế hoạch Trả lương và các chế độ khác cho công nhân, cán bộ làm việc tại Nhà máy
 • Được hưởng ……………………….% lợi nhuận sau thuế.

Điều 8. Điều khoản chung

 • Hai bên cam kết thực hiện tất cả những điều khoản đã cam kết trong hợp đồng. Bên nào vi phạm hợp đồng gây thiệt hại cho bên kia (trừ trong trường hợp bất khả kháng) thì phải bồi thường toàn bộ thiệt hại xảy ra và chịu phạt vi phạm hợp đồng bằng 10% giá trị hợp đồng.
 •  Hợp đồng này được hiểu và chịu sự điều chỉnh của Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
 • Các bên có trách nhiệm thông tin kịp thời cho nhau tiến độ thực hiện công việc. Đảm bảo bí mật mọi thông tin liên quan tới quá trình sản xuất kinh doanh.
 • Trong quá trình thực hiện hợp đồng nếu bên nào có khó khăn trở ngại thì phải báo cho bên kia trong vòng 1 (một) tháng kể từ ngày có khó khăn trở ngại.
 • Mọi tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng được giải quyết trước hết qua thương lượng, hoà giải, nếu hoà giải không thành việc tranh chấp sẽ được giải quyết tại Toà án có thẩm quyền.
 • Mọi sửa đổi, bổ sung hợp đồng này đều phải được làm bằng văn bản và có chữ ký của hai bên. Các phụ lục hợp đồng là phần không tách rời của hợp đồng.

XEM THÊM : Dịch Vụ Thương Mại luật sư tư vấn xử lý tranh chấp

Điều 9. Hiệu lực Hợp đồng

9.1. Hợp đồng chấm hết khi hết thời hạn hợp đồng theo pháp luật tại Điều 2 Hợp đồng này hoặc những trường hợp khác theo qui định của pháp lý .
Khi kết thúc Hợp đồng, hai bên sẽ làm biên bản thanh lý hợp đồng. Nhà xưởng, nhà kho, máy móc, dây chuyền sản xuất thiết bị …. sẽ được trả lại cho Bên B .
9.2. Hợp đồng này gồm 04 ( bốn ) trang không hề tách rời nhau, được lập thành 02 ( hai ) bản bằng tiếng Việt, mỗi Bên giữ 01 ( một ) bản có giá trị pháp lý như nhau và có hiệu lực thực thi hiện hành kể từ ngày ký .
Đại diện bên A

Đại diện bên B

hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa cá nhân và doanh nghiệpTóm lại vấn đề “Hợp đồng hợp tác kinh doanh theo mẫu phổ biến nhất “

Trên đây là ba hợp đồng hợp tác kinh doanh được nhiều cá nhân, doanh nghiệp sử dụng nhất. Cả ba mẫu đều được biên soạn dựa trên mẫu hợp đồng do Sở Tư Pháp TPHCM cung cấp. Hi vọng bài viết có thể cung cấp cho bạn đọc những thông tin thật hữu ích

5/5 – ( 500 votes )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *