Mẫu hợp đồng giảng dạy cho giáo viên, giảng viên

Mẫu hợp đồng giảng dạy mới nhấtMẫu hợp đồng giảng dạy mới nhất
Bản in

Mẫu hợp đồng giảng dạy là mẫu bản hợp đồng được ký kết giữa ban giám hiệu nhà trường cùng với giáo viên tham gia giảng dạy. Mẫu hợp đồng giảng dạy nêu đầy đủ nội dung thông tin lý lịch của hai bên, kèm theo đó là quyền lợi và nghĩa vụ của cả hai, đảm bảo tính đúng đắn và thực hiện theo đúng pháp luật. Mời các bạn cùng xem và tải về mẫu bản hợp đồng giảng dạy tại đây.

1. Mẫu hợp đồng giảng dạy số 1

BỘ … … … … … … …

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ………………………

______________________

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________
Số : / HĐGD
… … … … …, ngày …. tháng …. năm 201 …

HỢP ĐỒNG GIẢNG DẠY

Bên A: TRƯỜNG ………………………………….

Ông: …………………. Chức vụ: …………….

Người được ủy quyền theo quyết định hành động số … … … … … … ngày … … … tháng … … … .. năm … … .. của Hiệu Trưởng Trường … … … … … … …
Địa chỉ : … … … … … … … … … … … … … … …
Điện thoại : … … … … … … … … … … … … … ..

Bên B: Ông (Bà):……….. Học hàm, học vị: ……..

Đơn vị công tác làm việc : … … … …. Điện thoại liên lạc : … … … … .
Số CMND : … … … .. Ngày cấp : … … … …. Nơi cấp : … … … … ..
Mã số thuế cá thể : … … … … … … … .. Tại Cục thuế : … … … … .
Số thông tin tài khoản : … … … … … Tại Trụ sở ngân hàng nhà nước : … … … … … … …
Sau khi đàm đạo, hai bên nhất trí ký kết hợp đồng giảng dạy với những lao lý sau đây :

Điều 1: Bên A giao cho bên B thực hiện giảng dạy:

STT

Học phần

Số tiết

Lớp

Sĩ số

Hệ số
lớp đông

Số tiết đã quy đổi

Đơn giá

(đồng/tiết chuẩn)

Thành tiền (đồng)

1

Tổng cộng:

Số tiền bằng chữ : … … … … … ..
Thời gian giảng dạy : Theo thời khóa biểu của Phòng Quản lý Đào tạo .
Địa điểm dạy : Trường … … … … … … … … … …

Điều 2: Nghĩa vụ và quyền hạn của các bên B

2.1. Nghĩa vụ:

9. Trong vòng 1 tuần sau khi nhận bài thi, giảng viên phải triển khai xong việc chấm bài thi và nộp bảng điểm cho Khoa .
10. Nếu vì nguyên do đặc biệt quan trọng không lên lớp được, phải báo cho Khoa ( Phòng Đào tạo ) tối thiểu 2 ngày trước khi có giờ dạy để Khoa ( Phòng Đào tạo ) sắp xếp giảng viên khác dạy thay hoặc có kế hoạch dạy bù. Nếu nghỉ dạy từ 3 buổi trở lên ( dù có nguyên do chính đáng ) hoặc nghỉ dạy 1 buổi không báo trước, Trường sẽ sắp xếp giảng viên khác thay thế sửa chữa. Những yếu tố phát sinh do sự cố này, giảng viên phải tự chịu nghĩa vụ và trách nhiệm .
11. Nộp thuế thu nhập cá thể theo pháp luật của Nhà nước .

12. Trường hợp không dạy đủ số tiết đã được thanh toán thì bên B phải hoàn trả cho bên A số tiền đã nhận thừa (căn cứ trên nhật ký giảng dạy và báo cáo của Ban Thanh tra).2.2 Quyền lợi

– Được nhận tiền giảng dạy theo số tiết giảng thực tiễn .
– Được phân phối tư liệu, thông tin và những thiết bị thiết yếu trong năng lực hiện có của bên A để bảo vệ chất lượng giảng dạy .

Điều 3: Nghĩa vụ và quyền hạn của bên A

a) Nghĩa vụ:

– Đáp ứng những điều kiện kèm theo thiết yếu để bên B triển khai việc giảng dạy đạt hiệu suất cao cao .
– Thanh toán cho bên B rất đầy đủ và kịp thời sau khi bên B đã triển khai xong nghĩa vụ và trách nhiệm .

b) Quyền hạn:

– Phân công bên B giảng dạy theo quy trình tiến độ kế hoạch chung .
– Kiểm tra về việc thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm của bên B .

Điều 4: Điều khoản thi hành

ĐẠI DIỆN BÊN B
ĐẠI DIỆN BÊN A

2. Mẫu hợp đồng giảng dạy số 2

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ….
PHÒNG ĐÀO TẠO ĐH-SĐH
—————–

Số: ……/……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————

… … …, ngày … .. tháng … .. năm … …

HỢP ĐỒNG GIẢNG DẠY

Hôm nay, ngày ……. tháng …… năm ………. Tại: ………………………………………………

BÊN A: TRƯỜNG ĐẠI HỌC …………………………………………………………………………

Địa chỉ : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Điện thoại : … … … … … … … … … …. Fax : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Mã số thuế : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Ông / Bà : … … … … … … … … … … … Sinh năm : … … … … … … … … … … … … … … … … … đại diện thay mặt .
Chức vụ : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..

BÊN B: Ông/Bà (Học hàm, học vị) …………………………………………………………………..

Sinh năm : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Đơn vị công tác làm việc : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Điện thoại : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Số CMND : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Mã số thuế : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Địa chỉ liên lạc : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Cùng thỏa thuận hợp tác, triển khai những lao lý sau :

Điều 1. Bên B đồng ý giảng dạy cho bên A theo các nội dung, yêu cầu sau:

1. Tên học phần : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Thời gian dạy : Từ … … / … …. / … …. đến … … / … …. / … … .. Địa điểm : … … … … … … … … … … …
Số tiết LT : … … …. Số tiết TH : … …. Lớp dạy : … … … … … … … … … Sĩ số … … … … … … … … ..
2. Tên học phần : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Thời gian dạy : Từ … … / … …. / … …. đến … … / … …. / … … .. Địa điểm : … … … … … … … … … … … .
Số tiết LT : … … …. Số tiết TH : … …. Lớp dạy : … … … … … … … … … Sĩ số … … … … … … … … …
3. Tên học phần : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
Thời gian dạy : Từ … … / … …. / … …. đến … … / … …. / … … .. Địa điểm : … … … … … … … … … … … .
Số tiết LT : … … …. Số tiết TH : … …. Lớp dạy : … … … … … … … … … Sĩ số … … … … … … … … …
4. Tổng số tiết triết lý và thực hành thực tế đã quy đổi ( nếu có ) … … .. Tổng sĩ số : … … … … … … .

Điều 2. Trách nhiệm của mỗi bên

1. Trách nhiệm của bên B

2. Trách nhiệm của bên A

a ) Trưởng Bộ môn quản trị môn học có nghĩa vụ và trách nhiệm phân phối cho bên B đề cương chi tiết cụ thể môn học / học phần và lịch trình giảng dạy …
b ) Thanh toán cho bên B những khoản phụ cấp sau :
– Phụ cấp giảng dạy và chấm bài :
+ Tổng số tiết : … … … …. x … … … / tiết = … … … … … …
+ Chấm bài : … … … … … x … … …. / bài = … … … … …
– Phụ cấp đi lại : Từ : … … … đến : … … … …. = … … … … …
– Tổng cộng số tiền phải thanh toán giao dịch là : Bằng số : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
( Bằng chữ : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … )

Điều 3: Trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng

Điều 4: Bồi thường thiệt hại

Khi những bên không thực thi hay thực thi không đúng nghĩa vụ và trách nhiệm được pháp luật trong hợp đồng gây ra hậu quả thì phải bồi thường …. khoản tiền tương ứng với thiệt hại xảy ra .

Điều 5: Cam kết thực hiện:

– Hai bên cam kết thực thi đúng những lao lý đã ký kết .
– Trong quy trình triển khai nếu có khó khăn vất vả phát sinh mỗi bên phải có nghĩa vụ và trách nhiệm thông tin cho nhau và cùng luận bàn để triển khai tốt Hợp đồng, bên nào vi phạm những lao lý đã ký kết phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước nhà trường và giải quyết và xử lý theo pháp lệnh hợp đồng kinh tế tài chính .
– Hợp đồng này lập thành 03 bản ( mỗi bên 01 bản, phòng Kế hoạch-Tài chính 01 bản ) .

GIÁM HIỆU DUYỆT

BÊN A

BÊN B

__________________________________________________________________

PHẦN NGHIỆM THU THANH LÝ VÀ THANH TOÁN HỢP ĐỒNG

Hôm nay, ngày … … tháng … … năm … …. Tại Phòng Đào tạo ĐH-SĐH, Trường ĐH … … … … … ..
Đại diện bên A : Ông / Bà … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. Trưởng phòng Đào tạo ĐH-SĐH .
Đại diện bên B : Ông / Bà … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Đã nghiệm thu sát hoạch thanh lý Hợp đồng ký ngày … .. tháng … …. năm … …., trên cơ sở những nội dung sau :
( Các nội dung từ 1-4 : Trưởng Bộ môn quản trị môn học nhìn nhận và ký xác nhận dưới đây )
Kết luận : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Số tiền được thanh toán giao dịch : … … … … … … …. Đã ứng : … … … … … … … Còn lại : … … … … … … … … … .

PHÒNG KH-TC

TRƯỞNG BỘ MÔN

BÊN A

BÊN B

Mời bạn đọc cùng tìm hiểu thêm thêm tại mục Hợp đồng – Nghiệm thu – Thanh lý trong mục biểu mẫu nhé .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *