Hợp đồng đại diện cho thương nhân là gì?

Hiện nay, những hoạt động giải trí trung gian thương mại rất tăng trưởng, hoạt động giải trí đại diện cho thương nhân là một trong những phương pháp trung gian thương mại. Hoạt động đại diện cho thương nhân được xác lập trên cơ sở hợp đồng được gọi là hợp đồng đại diện cho thương nhân.

1. Hợp đồng đại diện cho thương nhân là gì?

Đại diện là việc cá thể, pháp nhân ( gọi chung là người đại diện ) nhân danh và vì quyền lợi của cá thể hoặc pháp nhân khác ( gọi là người được đại diện ) xác lập, triển khai thanh toán giao dịch dân sự. Trong hoạt động giải trí thương mại, đại diện cho thương nhân là việc một thương nhân nhận uỷ nhiệm ( gọi là bên đại diện ) của thương nhân khác ( gọi là bên giao đại diện ) để triển khai những hoạt động giải trí thương mại với danh nghĩa, theo sự hướng dẫn của thương nhân đó và được hưởng thù lao về việc đại diện.

Từ đó, có thể thấy đại diện cho thương nhân là một dạng của đại diện theo ủy quyền được thực hiện trong hoạt động thương mại và là một trong các hình thức trung gian thương mại được quy định trong Luật Thương mại 2005.

Dựa vào khái niệm đại diện cho thương nhân được lao lý trong Luật Thương mại và khái niệm về hợp đồng trong Bộ luật dân sự ta hoàn toàn có thể định nghĩa Hợp đồng đại diện cho thương nhân là sự thỏa thuận hợp tác giữa những bên theo đó bên đại diện nhận ủy nhiệm của bên giao đại diện để triển khai những hoạt động giải trí thương mại với danh nghĩa, theo sự hướng dẫn của bên giao đại diện và được hưởng thù lao về việc làm đại diện.

2. Đặc điểm của hợp đồng đại diện cho thương nhân

Hợp đồng đại diện cho thương nhân mang năm đặc trưng cơ bản sau : Thứ nhất, Chủ thể của hợp đồng đại diện cho thương nhân phải là thương nhân. Hợp đồng đại diện cho thương nhân được giao kết giữa hai chủ thể : bên giao đại diện và bên đại diện. Bên giao đại diện là thương nhân, chuyển nhượng ủy quyền cho thương nhân khác đại diện thay mặt và nhân danh mình triển khai những hoạt động giải trí thương mại. Bên đại diện cũng là thương nhân, nhận chuyển nhượng ủy quyền của thương nhân khác để thực thi hoạt động giải trí thương mại trong khoanh vùng phạm vi được chuyển nhượng ủy quyền và được hưởng thù lao về việc đại diện. Thứ hai, Khi giao kết hợp đồng mua và bán sản phẩm & hàng hóa, hợp đồng đáp ứng dịch vụ cho người mua, bên đại diện nhân danh bên giao đại diện chứ không nhân danh chính mình. Bản chất của quan hệ đại diện cho thương nhân là quan hệ ủy quyền trong dân sự. Vì thế, khi giao kết hợp đồng mua và bán sản phẩm & hàng hóa, đáp ứng dịch vụ với người mua, bên đại diện nhân danh bên giao dại diện chứ không nhân danh chính mình. Hợp đồng do bên đại diện thiết lập với người mua trong khoanh vùng phạm vi thẩm quyền đại diện trực tiếp mang lại quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lí cho bên giao đại diện. Như vậy, bên giao đại diện vừa là chủ thể của hợp đồng đại diện với bên đại diện, vừa là chủ thể của hợp đồng mua và bán sản phẩm & hàng hóa, hợp đồng đáp ứng dịch vụ với người mua.

Thứ ba, Hợp đồng đại diện cho thương nhân là hợp đồng dịch vụ thương mại, theo đó bên đại diện thực hiện công việc đại diện cho thương nhân (bên giao đại diện) để hưởng một khoản tiền thù lao.

Khi triển khai xong việc làm của mình, bên đại diện sẽ được hưởng khoản tiền thù lao từ bên giao đại diện. Còn bên giao đại diện sẽ được thụ hưởng những tiện ích mà hoạt động giải trí đại diện của bên đại diện mang lại, đơn cử, bên giao đại diện sẽ bán được sản phẩm & hàng hóa, đáp ứng được dịch vụ của mình cho người mua mà không phải trực tiếp tìm kiếm, lựa chọn, lôi kéo người mua. Thứ tư, Hợp đồng đại diện cho thương nhân có giá trị trong suốt thời hạn bên đại diện làm đại diện cho bên giao đại diện trong việc giao kết hợp đồng mua và bán sản phẩm & hàng hóa, đáp ứng dịch vụ với người mua. Cũng giống như đại lí thương mại, quan hệ đại diện cho thương nhân là quan hệ mang tính thời hạn chứ không phải mang tính vấn đề như quan hệ môi giới hay ủy thác mua và bán sản phẩm & hàng hóa. Vì thế, hai bên ràng buộc nhau không phải trong một việc làm đơn cử, mà trong thời hạn bên đại diện cung ứng dịch vụ đại diện cho bên giao đại diện. Trong thời hạn này, khi hợp đồng đại diện cho thương nhân đang có hiệu lực thực thi hiện hành, mọi hành vi của bên đại diện xác lập với người mua trong khoanh vùng phạm vi thẩm quyền đại diện đều mang lại quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lí cho bên giao đại diện. Thứ năm, Về hình thức, hợp đồng đại diện cho thương nhân phải được lập thành văn bản hoặc hình thức khác có giá trị pháp lí tương tự Theo Điều 142 Luật Thương mại 2005 pháp luật :

Điều 142. Hợp đồng đại diện cho thương nhân

Hợp đồng đại diện cho thương nhân phải được lập thành văn bản hoặc bằng hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương.”

Hình thức thức khác có giá trị tương tự như điện báo, telex, fax, thông điệp dữ liệu ( là thông tin được tạo ra, được gửi đi, được nhận và được tàng trữ bằng phương tiện đi lại điện tử ) và những hình thức thông tin điện tử khác. Xem thêm : Tổng hợp những bài viết về Luật Thương mại 2005

Luật Hoàng Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *