Hợp đồng cho mượn tài sản

23/10/2020

admin

0Bình luận

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

HỢP ĐỒNG CHO MƯỢN TÀI SẢN

Số : … .. / … .. / hợp đồngHôm nay, ngày … … … …. tháng … … … …. năm … … … … … .., Tại … … … … … … … … … .. Chúng tôi gồm có :

BÊN CHO MƯỢN (SAU ĐÂY GỌI LÀ BÊN A):

Ông ( Bà ) : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Sinh ngày : … … … … … … … .. … …Chứng minh nhân dân số : … … … … … … … … … .. … .. cấp ngày … … … .. … … tại … … … … … … … … … … … … ..Hộ khẩu thường trú ( trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi ĐK tạm trú ) : … … … … … … … …

BÊN MƯỢN (SAU ĐÂY GỌI LÀ BÊN B): Như trên

ĐIỀU 1TÀI SẢN MƯỢN

Mô tả đơn cử những chi tiết cụ thể về tài sản mượn. Nếu tài sản mà pháp lý pháp luật phải ĐK quyền sở hữu thì ghi rõ sách vở chứng tỏ quyền chiếm hữu .

ĐIỀU 2THỜI HẠN MƯỢN

Thời hạn mượn tài sản nêu trên là : ………………………………………………………………………………………

ĐIỀU 3MỤC ĐÍCH MƯỢN

Mục đích mượn tài sản nêu trên là : …………………………………………………………………………………….

ĐIỀU 4NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN A

1. Bên A có những nghĩa vụ và trách nhiệm sau đây :a. Cung cấp thông tin thiết yếu về việc sử dụng tài sản và khuyết tật của tài sản, nếu có ;b. Thanh toán cho bên B ngân sách thay thế sửa chữa, ngân sách làm tăng giá trị tài sản ( nếu có thỏa thuận hợp tác ) ;c. Bồi thường thiệt hại cho bên B, nếu biết tài sản có khuyết tật mà không báo cho bên B biết dẫn đến gây thiệt hại cho bên B, trừ những khuyết tật mà bên B biết hoặc phải biết .2. Bên A có những quyền sau đây :a. Đòi lại tài sản ngay sau khi bên B đạt được mục tiêu, ( nếu không thỏa thuận hợp tác về thời hạn mượn ) ; nếu bên A có nhu yếu đột xuất và cấp bách cần sử dụng tài sản cho mượn, thì được đòi lại tài sản đó mặc dầu bên B chưa đạt được mục tiêu, nhưng phải báo trước một thời hạn hài hòa và hợp lý là ……………………………….. … …b. Đòi lại tài sản khi bên B sử dụng không đúng mục tiêu, hiệu quả, không đúng phương pháp đã thoả thuận hoặc cho người khác mượn lại mà không có sự chấp thuận đồng ý của bên A ;c. Đòi bồi thường thiệt hại so với tài sản do bên B gây ra .

ĐIỀU 5NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN B

1. Bên B có những nghĩa vụ và trách nhiệm sau đây :

a. Giữ gìn, bảo quản tài sản mượn như tài sản của chính mình, không được tự ý thay đổi tình trạng tài sản; nếu tài sản bị hư hỏng thông thường thì phải sửa chữa;

b. Không được cho người khác mượn lại, nếu không có sự đồng ý chấp thuận của bên A ;c. Trả lại tài sản mượn đúng thời hạn ( nếu có thời hạn ) ; hoặc trả lại tài sản ngay sau khi đạt được mục tiêu mượn ( nếu không có thỏa thuận hợp tác về thời hạn trả lại tài sản ) ;d. Bồi thường thiệt hại, nếu làm hư hỏng, mất mát tài sản mượn .2. Bên B có những quyền sau đây :a. Được sử dụng tài sản mượn theo đúng hiệu quả của tài sản và đúng mục tiêu đã thỏa thuận hợp tác ;b. Yêu cầu bên A phải thanh toán giao dịch ngân sách hài hòa và hợp lý về việc sửa chữa thay thế hoặc làm tăng giá trị tài sản mượn, ( nếu có thỏa thuận hợp tác ) .

ĐIỀU 6VIỆC NỘP LỆ PHÍ CHỨNG THỰC

Lệ phí xác nhận hợp đồng này do Bên. … … chịu nghĩa vụ và trách nhiệm nộp .

ĐIỀU 7PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Trong quy trình thực thi Hợp đồng mà phát sinh tranh chấp, những bên cùng nhau thương lượng xử lý trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi và nghĩa vụ của nhau ; trong trường hợp không xử lý được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để nhu yếu toà án có thẩm quyền xử lý theo pháp luật của pháp lý .

ĐIỀU 8CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

Bên A và bên B chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý về những lời cam kết ràng buộc sau đây :1. Bên A cam kết ràng buộc :a. Những thông tin về nhân thân, về tài sản đã ghi trong Hợp đồng này là đúng thực sự ;b. Việc giao kết Hợp đồng này trọn vẹn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc ;c. Thực hiện đúng và rất đầy đủ toàn bộ những thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này .d. Các cam kết ràng buộc khác …2. Bên B cam kết ràng buộc :a. Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng thực sự ;b. Đã xem xét kỹ, biết rõ về tài sản mượn ;c. Việc giao kết Hợp đồng này trọn vẹn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc ;d. Thực hiện đúng và không thiếu toàn bộ những thỏa thuận hợp tác đã ghi trong Hợp đồng này .đ. Các cam kết khác : …

ĐIỀU 9ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

1. Hai bên công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm và quyền lợi hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này .2. Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và chấp thuận đồng ý tổng thể những pháp luật ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự xuất hiện của Người có thẩm quyền xác nhận .3. Hợp đồng này có hiệu lực hiện hành pháp lý từ ngày … … tháng …. năm … …. Đến ngày … … tháng … .. năm … …Hợp đồng được lập thành … … …. ( … … … .. ) bản, mỗi bên giữ một bản và có giá trị như nhau .

ĐẠI DIỆN BÊN A

(Ký tên )

ĐẠI DIỆN BÊN B

(Ký tên )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *