Hỏi đáp CSTC

Theo lao lý tại điều 2 thông tư 25/2018 / TT-BTC về hoàn thuế so với sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu ” “ 4. Hoàn thuế so với sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu a ) Cơ sở kinh doanh thương mại trong tháng ( so với trường hợp kê khai theo tháng ), quý ( so với trường hợp kê khai theo quý ) có sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu gồm có cả trường hợp : Hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu vào khu phi thuế quan ; sản phẩm & hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu ra quốc tế, có số thuế giá trị ngày càng tăng đầu vào chưa được khấu trừ từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị ngày càng tăng theo tháng, quý ; trường hợp trong tháng, quý số thuế giá trị ngày càng tăng đầu vào chưa được khấu trừ chưa đủ 300 triệu đồng thì được khấu trừ vào tháng, quý tiếp theo. Cơ sở kinh doanh thương mại trong tháng / quý vừa có hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu, vừa có hàng hoá, dịch vụ tiêu thụ trong nước thì cơ sở kinh doanh thương mại phải hạch toán riêng số thuế GTGT nguồn vào sử dụng cho sản xuất kinh doanh thương mại sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu. Trường hợp không hạch toán riêng được thì số thuế giá trị ngày càng tăng nguồn vào của sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu được xác lập theo tỷ suất giữa lệch giá của sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu trên tổng doanh thu sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ của những kỳ khai thuế giá trị ngày càng tăng tính từ kỳ khai thuế tiếp theo kỳ hoàn thuế liền trước đến kỳ đề xuất hoàn thuế hiện tại ” Tuy nhiên lao lý ” … của những kỳ khai thuế giá trị ngày càng tăng tính từ kỳ khai thuế tiếp theo kỳ hoàn thuế liền trước đến kỳ ý kiến đề nghị hoàn thuế hiện tại ” chỉ vận dụng được với trường hợp hoàn thuế từ lần thứ 2 trở đi Vậy trong trường hợp doanh nghiệp hoàn thuế so với sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu lần đầu thì tỷ suất lệch giá được xác lập trên tổng doanh thu của kỳ hoàn thuế hay tổng doanh thu từ khi phát sinh hoạt động giải trí xuất khẩu đến kỳ hoàn thuế hay tổng doanh thu của những kỳ như thế nào ? Ví dụ đơn cử : doanh nghiệp A xây dựng và có lệch giá bán hàng trong nước từ tháng 6/2018. Đến tháng 01/2019 doanh nghiệp khởi đầu có lệch giá xuất khẩu nhưng đến tháng 10/2020 doanh nghiệp mới đề xuất hoàn thuế so với sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, kỳ đề xuất hoàn thuế từ tháng 01/2020 đến tháng 10/2020. Vậy trường hợp doanh nghiệp không hạch toán riêng được thuế GTGT nguồn vào sử dụng cho hàng bán trong nước hay xuất khẩu thì lệch giá để tính phân chia là lệch giá của kỳ hoàn thuế ( từ tháng 01/2020 đến tháng 10/2020 ) hay lệch giá tính từ lúc có hoạt động giải trí xuất khẩu ( từ tháng 01/2019 đến tháng 10/2020 ) hay lệch giá từ khi đi vào hoạt động giải trí ( từ tháng 6/2018 đến tháng 10/2020 )

12/04/2021

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *