Hạn mức giao đât, công nhận quyền sử dụng đất

I. Hạn mức giao đất nông nghiệp

1. Hạn mức giao đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy hải sản, đất làm muối cho mỗi hộ mái ấm gia đình, cá thể trực tiếp sản xuất nông nghiệp như sau :
a ) Không quá 03 héc ta cho mỗi loại đất so với tỉnh, thành phố thường trực TW thuộc khu vực Đông Nam Bộ và khu vực đồng bằng sông Cửu Long ;

b) Không quá 02 héc ta cho mỗi loại đất đối với tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác.

2. Hạn mức giao đất trồng cây nhiều năm cho mỗi hộ mái ấm gia đình, cá thể không quá 10 héc ta so với xã, phường, thị xã ở đồng bằng ; không quá 30 héc ta so với xã, phường, thị xã ở trung du, miền núi .
3. Hạn mức giao đất cho mỗi hộ mái ấm gia đình, cá thể không quá 30 héc ta so với mỗi loại đất sau đây :
a ) Đất rừng phòng hộ ;
b ) Đất rừng sản xuất .
4. Trường hợp hộ mái ấm gia đình, cá thể được giao nhiều loại đất gồm có đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy hải sản, đất làm muối thì tổng hạn mức giao đất không quá 05 héc ta. Trường hợp hộ mái ấm gia đình, cá thể được giao thêm đất trồng cây nhiều năm thì hạn mức đất trồng cây nhiều năm không quá 05 héc ta so với xã, phường, thị xã ở đồng bằng ; không quá 25 héc ta so với xã, phường, thị xã ở trung du, miền núi .
Trường hợp hộ mái ấm gia đình, cá thể được giao thêm đất rừng sản xuất thì hạn mức giao đất rừng sản xuất không quá 25 héc ta .
5. Hạn mức giao đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng cho hộ mái ấm gia đình, cá thể đưa vào sử dụng theo quy hoạch để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy hải sản, làm muối không quá hạn mức giao đất theo lao lý trên và không tính vào hạn mức giao đất nông nghiệp cho hộ mái ấm gia đình, cá thể .
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định hạn mức giao đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng cho hộ mái ấm gia đình, cá thể đưa vào sử dụng theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt .
6. Hạn mức giao đất nông nghiệp trồng cây hàng năm, trồng cây nhiều năm, trồng rừng, nuôi trồng thủy hải sản, làm muối thuộc vùng đệm của rừng đặc dụng cho mỗi hộ mái ấm gia đình, cá thể được triển khai theo pháp luật trên .
7. Đối với diện tích quy hoạnh đất nông nghiệp của hộ mái ấm gia đình, cá thể đang sử dụng ngoài xã, phường, thị xã nơi ĐK hộ khẩu thường trú thì hộ mái ấm gia đình, cá thể được liên tục sử dụng, nếu là đất được giao không thu tiền sử dụng đất thì được tính vào hạn mức giao đất nông nghiệp của mỗi hộ mái ấm gia đình, cá thể .
8. Diện tích đất nông nghiệp của hộ mái ấm gia đình, cá thể do nhận chuyển nhượng ủy quyền, thuê, thuê lại, nhận thừa kế, được Tặng cho quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất từ người khác, nhận khoán, được Nhà nước cho thuê đất không tính vào hạn mức giao đất nông nghiệp này .

II. Hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân

Hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất là rừng trồng, đất nuôi trồng thủy sản và đất làm muối của mỗi hộ gia đình, cá nhân để sử dụng vào mục đích nông nghiệp được áp dụng đối với các hình thức nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất, xử lý nợ theo thỏa thuận trong hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, cụ thể như sau:

1. Đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy hải sản và đất làm muối :
a ) Không quá 30 héc ta cho mỗi loại đất so với những tỉnh, thành phố thường trực Trung ương thuộc khu vực Đông Nam bộ và khu vực đồng bằng sông Cửu Long ;
b ) Không quá 20 héc ta cho mỗi loại đất so với những tỉnh, thành phố thường trực Trung ương còn lại .
2. Đất trồng cây nhiều năm :
a ) Không quá 100 héc ta so với những xã, phường, thị xã ở đồng bằng ;
b ) Không quá 300 héc ta so với những xã, phường, thị xã ở trung du, miền núi .
3. Đất rừng sản xuất là rừng trồng :
a ) Không quá 150 héc ta so với những xã, phường, thị xã ở đồng bằng ;
b ) Không quá 300 héc ta so với những xã, phường, thị xã ở trung du, miền núi .
4. Trường hợp hộ mái ấm gia đình, cá thể nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp trên địa phận nhiều tỉnh, thành phố thường trực Trung ương thì tổng diện tích quy hoạnh được nhận chuyển quyền trong hạn mức so với mỗi loại đất ( đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây nhiều năm, đất rừng sản xuất là rừng trồng, đất nuôi trồng thủy hải sản và đất làm muối ) bằng hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất tại tỉnh, thành phố thường trực Trung ương có hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất cao nhất .
5. Trường hợp hộ mái ấm gia đình, cá thể nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp gồm có nhiều loại đất ( đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây nhiều năm, đất rừng sản xuất là rừng trồng, đất nuôi trồng thủy hải sản và đất làm muối ) thì hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ mái ấm gia đình, cá thể đó được xác lập theo từng loại .
6. Hộ mái ấm gia đình, cá thể đã sử dụng đất nông nghiệp vượt hạn mức nhận chuyển quyền mà đã ĐK chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2007 thì phần diện tích quy hoạnh đất vượt hạn mức được liên tục sử dụng như so với trường hợp đất nông nghiệp trong hạn mức nhận chuyển quyền .

7. Hộ gia đình, cá nhân đã sử dụng đất nông nghiệp vượt hạn mức nhận chuyển quyền mà đã đăng ký chuyển quyền sử dụng đất từ ngày 01 tháng 7 năm 2007 đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 thì hộ gia đình, cá nhân được tiếp tục sử dụng đất và chỉ phải chuyển sang thuê đất của Nhà nước đối với phần diện tích vượt hạn mức nhận chuyển quyền.

III. Hạn mức đất ở

1. Đất ở tại đô thị : Ủy ban nhân dân cấp tỉnh địa thế căn cứ vào quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch kiến thiết xây dựng đô thị và quỹ đất của địa phương quy định hạn mức đất ở giao cho mỗi hộ mái ấm gia đình, cá thể tự kiến thiết xây dựng nhà ở so với trường hợp chưa đủ điều kiện kèm theo để giao đất theo dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng nhà ở ; diện tích quy hoạnh tối thiểu được tách thửa so với đất ở .
2. Đất ở tại nông thôn : Căn cứ vào quỹ đất của địa phương và quy hoạch tăng trưởng nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định hạn mức đất giao cho mỗi hộ mái ấm gia đình, cá thể để làm nhà ở tại nông thôn ; diện tích quy hoạnh tối thiểu được tách thửa so với đất ở tương thích với điều kiện kèm theo và tập quán tại địa phương .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *