Nghị định số 03/2021/NĐ-CP: Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới

nhà nước đã phát hành Nghị định số 03/2021 / NĐ-CP về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới .
Nghị định pháp luật : Doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm tiến hành Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới theo điều kiện kèm theo, mức phí bảo hiểm, mức trách nhiệm bảo hiểm lao lý tại Nghị định này .
Đối với mỗi xe cơ giới, trách nhiệm bồi thường bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới chỉ phát sinh theo một hợp đồng bảo hiểm duy nhất .

Ngoài việc tham gia hợp đồng bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới theo điều kiện, mức phí bảo hiểm, mức trách nhiệm bảo hiểm quy định tại Nghị định này, chủ xe cơ giới và doanh nghiệp bảo hiểm có thể thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm về mở rộng điều kiện bảo hiểm, mức trách nhiệm bảo hiểm tăng thêm và mức phí bảo hiểm bổ sung tương ứng. Trong trường hợp này, doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm tách riêng phần bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới trong Giấy chứng nhận bảo hiểm.

Nội dung Giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới :
Giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới là vật chứng giao kết hợp đồng bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự giữa chủ xe cơ giới với doanh nghiệp bảo hiểm. Mỗi xe cơ giới được cấp 1 Giấy chứng nhận bảo hiểm. Chủ xe cơ giới bị mất Giấy chứng nhận bảo hiểm phải có văn bản ý kiến đề nghị doanh nghiệp bảo hiểm ( nơi đã cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm ) cấp lại Giấy chứng nhận bảo hiểm .
Khi mua bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, chủ xe cơ giới được doanh nghiệp bảo hiểm cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm. Doanh nghiệp bảo hiểm chỉ cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm cho chủ xe cơ giới khi chủ xe cơ giới đã đóng đủ phí bảo hiểm hoặc có thỏa thuận hợp tác với chủ xe cơ giới về thời hạn giao dịch thanh toán phí bảo hiểm theo lao lý của Bộ Tài chính .
Giấy chứng nhận bảo hiểm do doanh nghiệp bảo hiểm dữ thế chủ động phong cách thiết kế và phải gồm có những nội dung sau đây :

Tên, địa chỉ, số điện thoại (nếu có) của chủ xe cơ giới.

Số biển trấn áp hoặc số khung, số máy .
Loại xe, trọng tải, số chỗ ngồi, mục tiêu sử dụng so với xe xe hơi .

Tên, địa chỉ, số điện thoại đường dây nóng của doanh nghiệp bảo hiểm.
Mức trách nhiệm bảo hiểm dân sự đối với bên thứ ba và hành khách.

Trách nhiệm của chủ xe cơ giới, người lái xe khi xảy ra tai nạn.
Thời hạn bảo hiểm, phí bảo hiểm, thời hạn thanh toán phí bảo hiểm.

Ngày, tháng, năm cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm .
Mã số, mã vạch được ĐK, quản trị và sử dụng theo lao lý của Bộ Khoa học và Công nghệ để tàng trữ, chuyển tải và truy xuất thông tin định danh doanh nghiệp Bảo hiểm và nội dung cơ bản của Giấy chứng nhận Bảo hiểm .
Trường hợp cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử, doanh nghiệp bảo hiểm phải tuân thủ những lao lý của Luật Giao dịch điện tử và những văn bản hướng dẫn thi hành ; Giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử phải tuân thủ vừa đủ những pháp luật hiện hành và phản ánh vừa đủ những nội dung pháp luật tại khoản 3 Điều này .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *