Mẫu giấy biên nhận tiền đặt cọc, Tải mẫu mới nhất 2021

Trong quy trình trao đổi, mua và bán sản phẩm & hàng hóa giữa những bên, đặt cọc là một loại hình thức thanh toán giao dịch phổ cập quen thuộc và gần như ai cũng đã thực thi rất nhiều. Tuy nhiên, để việc đặt cọc được bảo vệ thì trong quá trong quy trình đó cần có mẫu giấy biên nhận tiền đặt cọc, có xác nhận của đôi bên .

Xem thêm : Tổng hợp những ứng dụng kê khai thuế không tính tiền HTKK

Đặt cọc là gì ?

Theo pháp luật tại Điều 328, Bộ luật dân sự năm ngoái pháp luật :

“1. Đặt cọc là việc một bên giao cho bên kia một khoản tiền hoặc kim khí quí, đá quý hoặc vật có giá trị khác( sau đây gọi là tài sản đặt cọc) trong một thời hạn để bảo đảm giao kết hoặc thực hiện hợp đồng dân sự.

Việc đặt cọc phải được lập thành văn bản .
Đặt cọc là gì
2. Trong trường hợp hợp đồng dân sự được giao kết, triển khai thì gia tài đặt cọc được trả lại cho bên đặt cọc hoặc được trừ để thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm trả tiền ; nếu bên đặt cọc khước từ việc giao kết, thực thi hợp đồng dân sự thì gia tài đặt cọc thuộc về bên nhận đặt cọc ; nếu bên nhận đặt cọc phủ nhận việc giao kết, thực thi hợp đồng dân sự thì phải trả cho bên đặt cọc gia tài đặt cọc và một khoản tiền tương tự giá trị gia tài đặt cọc, trừ trường hợp có thoả thuận khác. ”
Theo đó, gia tài đặt cọc gồm có :

_ Tiền
_ Kim khí quý
_ Đá quý
_ Vật có giá trị khác

Mẫu biên nhận tiền đặt cọc :

Mẫu giấy biên nhận tiền đặt cọc là biểu mẫu được phát hành nhằm mục đích biểu lộ việc giao nhận tiền theo hợp đồng đặt cọc những bên đã ký kết, cũng là một phần địa thế căn cứ xác lập thời gian có hiệu lực thực thi hiện hành của hợp đồng đặt cọc. Để bảo vệ quyền hạn của mình, những bên khi giao nhận tiền cọc cần lập giấy biên nhận và gồm những nội dung như : tin tức về bên đặt cọc, bên nhận đặt cọc, số tiền đặt cọc, thời gian giao nhận … .

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

GIẤY BIÊN NHẬN TIỀN ĐẶT CỌC

Tên tôi là : … … … … … … … … … … … … … … … …. … … … … … … … … … … … …
Số chứng minh thư : … … … … … …. Ngày cấp : … … … … … .. Nơi cấp : … … … … … … .
Địa chỉ : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. … … … ..
Có Bán cho
Ông ( Bà ) : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Số chứng minh thư : … … … … … … Ngày cấp : … … … … .. …. Nơi cấp : … … … … ..
Địa chỉ : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. … … … … … … … … … … .
Tài sản bán là : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. … ..
Số lượng : … … … … … … … … … … … … … .. ( Bằng chữ : … … … … … … … … … …. … … … )
Giá bán : … … … … … … … … … … … … … … … … … ( Bằng chữ : … … … … … … … … … …. )
Tổng giá trị thanh toán giao dịch : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
( Bằng chữ : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. )
Ông ( Bà ) : … … … … … … .. … … … … … … …. đã đặt cọc : … … … … … .. … … … … .
( Bằng chữ : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. )
cho Ông ( Bà ) : … … … … … … … … … .. … để mua … … … … … … … … … … … …
Ông ( Bà ) : … … … … … … … … có nghĩa vụ và trách nhiệm hoàn tất mọi thủ tục chuyển nhượng ủy quyền cho Ông ( Bà ) … … … … … …. số gia tài nêu trên chậm nhất vào ngày … … … … … … … … … … …
Ông ( Bà ) … … .. có nghĩa vụ và trách nhiệm thanh toán giao dịch số tiền còn lại là : … … … … … ( Bằng chữ : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ) cho Ông ( Bà ) … … … … … … … … … .. … … … .. chậm nhất vào … … … … … … … .
Trong trường hợp Ông ( Bà ) … … … … … … … … … …. không làm thủ tục chuyển nhượng ủy quyền gia tài như đã thoả thuận sẽ phải hoàn trả lại số tiền đặt cọc trên và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm bồi thường cho Ông ( Bà ) … … … … …. … … … số tiền tương tự với số tiền đặt cọc .
Trong trường hợp Ông ( Bà ) … … … … …. … không mua gia tài trên hoặc không thanh toán giao dịch số tiền còn lại theo đúng thời hạn pháp luật sẽ bị mất số tiền đặt cọc .
Bên bán bảo vệ số gia tài trên là hợp pháp, không có tranh chấp, mọi quyền lợi và nghĩa vụ và nghĩa vụ và trách nhiệm phát sinh từ … … … … … … … … … … … … … … … … … thuộc về người mua .
Giấy biên nhận được lập thành 02 ( hai ) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 ( một ) bản. Hai bên cam kết mua và bán theo đúng thoả thuận đã nêu trên. Nếu bên nào vi phạm sẽ trọn vẹn chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý .
… …, ngày … … tháng … … …. năm … … …
BÊN MUA

BÊN BÁN

Tải mẫu : GIẤY BIÊN NHẬN TIỀN ĐẶT CỌC

Lưu ý khi viết mẫu giấy biên nhận tiền đặt cọc

Trong mẫu giấy biên nhận tiền đặt cọc cần :
Ghi rõ ràng chi tiết cụ thể, đúng mực thông tin của bên pháp lý cơ bản nhất của bên đặt cọc và bên nhận đặt cọc gồm có : Họ tên, Số CMTND, ngày cấp – CMTND, nơi cấp, địa chỉ
tin tức khá đầy đủ về gia tài mua và bán gồm có : tên gia tài, số lượng, Chi tiêu
Về giá trị tiền cần ghi rất đầy đủ đúng chuẩn số tiền bằng chữ và bằng số .
Lưu ý khi viết mẫu giấy biên nhận tiền đặt cọc
Ghi rõ “ Bên nhận tiện không làm thủ tục chuyển nhượng ủy quyền gia tài như đã thoả thuận sẽ phải hoàn trả lại số tiền đặt cọc trên cho bên đặt cọc và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm bồi thường ”

Ghi rõ “ Nếu Bên mua không mua tài sản trên hoặc không thanh toán số tiền còn lại theo đúng thời gian quy định sẽ bị mất số tiền đặt cọc”
Hai bên ký xác nhận rõ ràng thì mẫu giấy mới có giá trị làm căn cứ.

Mẫu giấy biên nhận tiền đặt cọc mua và bán nhà

Giấy biên nhận đặt cọc mua và bán nhà đất được sử dụng khi bên mua và bên bán thỏa thuận hợp tác hợp đồng mua và bán nhà đất và bên mua đặt cọc tiền cho bên bán .

Link tải : GIẤY ĐẶT CỌC MUA BÁN NHÀ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————***———–

GIẤY ĐẶT CỌC MUA BÁN NHÀ

Hôm nay, ngày … tháng … năm … …, tại Số … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
Chúng tôi gồm :

BÊN BÁN (GỌI TẮT LÀ BÊN A)

Bà : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
CMND số … … … … … … … … … … … tại … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Và Ông : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
CMND số … … … … … … … … … … …. tại … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Hộ khẩu thường trú : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Đồng sở hữu ngôi nhà số : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Bà … … … … … … … … … … … … đã uỷ quyền hàng loạt cho Ông … … … … … … … … … … … .. ( có Giấy uỷ quyền kèm theo ) trong việc bán ngôi nhà tại số … … … … … … … … … … … … ..

BÊN MUA (GỌI TẮT LÀ BÊN B)

Ông / Bà : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
CMND số … … … … … … … … … … … … …. tại … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Hộ khẩu thường trú : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
Sau khi tranh luận, hai bên thống nhất thỏa thuận hợp tác những lao lý sau :
Điều 1 : Bên B đặt cọc cho Bên A số tiền là : … … … … … … … … …. để bảo vệ cho việc thực thi Hợp đồng mua / bán ngôi nhà tại số
Điều 2 : Khi Hợp đồng mua / bán nhà được triển khai, số tiền trên sẽ được trừ vào nghĩa vụ và trách nhiệm trả tiền của Bên B. Nếu Bên B khước từ việc triển khai Hợp đồng mua / bán nhà thì số tiền trên sẽ thuộc về Bên A. Nếu Bên A khước từ việc thực thi Hợp đồng mua / bán nhà thì ngoài việc phải trả lại cho Bên B số tiền trên, Bên A còn phải trả cho Bên B số tiền là : … … … … … … … … … … … … …
Điều 3 : Hai bên cùng đọc lại những điều trên, hiểu rõ nội dung và chấp thuận đồng ý ký tên dưới đây để làm vật chứng .

BÊN A
NGƯỜI LÀM CHỨNG 1

BÊN B
NGƯỜI LÀM CHỨNG 2

 

Tải mẫu giấy biên nhận đặt cọc :

Tải mẫu Giấy biên nhận đặt cọc tiền mua nhà số 2
Tải mẫu Giấy biên nhận tiền đặt cọc mua và bán nhà đất
Tải mẫu giấy biên nhận tiền đặt cọc mua xe hơi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *